Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na 01-01-2016 Warsztaty VAT z redakcją top agrar Polska Koźmin Wlkp., Minikowo, Radom, Łomża; grudzień-luty 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na 01-01-2016 Warsztaty VAT z redakcją top agrar Polska Koźmin Wlkp., Minikowo, Radom, Łomża; grudzień-luty 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na 01-01-2016 Warsztaty VAT z redakcją top agrar Polska Koźmin Wlkp., Minikowo, Radom, Łomża; grudzień-luty 2015/2016

2 Istota podatku od wartości dodanej (ang. - Value Added Tax - VAT) Szczególną cechą podatku VAT jest to, że podatnik nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Zgodnie z istotą systemu podatkowego w przypadku podatku od towarów i usług ciężar podatku ostatecznie ponosi konsument w momencie zakupu danego towaru lub usługi.

3 Istota podatku od wartości dodanej (ang. - Value Added Tax - VAT) Zasadą prawa podatkowego jest, że o tym, kto jest podatnikiem VAT nie decyduje fakt rejestracji dla celów VAT (jest to bowiem czynność wyłącznie administracyjna). Pojęciem „podatnik” obejmuje się bardzo szeroki krąg podmiotów – w zasadzie wszystkich uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego Określenie, czy dany podmiot jest podatnikiem VAT, jest istotne, gdyż jedynie podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

4 4 Podstawowe zasady podatku VAT wynikające z art. 2 [D.112] 1. Neutralność 2. Powszechność opodatkowania 3. Unikanie podwójnego opodatkowania i braku opodatkowania 4. Zachowanie warunków konkurencji

5 5 Zakres terytorialny Opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności uznane za wykonane na terytorium kraju, a także import towarów na terytorium kraju

6 6 Zakres przedmiotowy  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  eksport towarów;  import towarów;  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

7 7 Opodatkowanie likwidacji działalności Opodatkowaniu podlegają również towary, które pozostały na zakończenie działalności w przypadku: likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (albo zaprzestania działalności przez okres co najmniej 10 miesięcy) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej

8 8 Przepisów ustawy nie stosuje się do: transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans JEST TO BARDZO WAŻNE DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH GOSPODARSTWO NASTĘPCY! czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy [z licznymi wyjątkami określonymi w interpretacjach MF oraz ETO]

9 9 Towary – definicja (art. 2 pkt 6) rzeczy ruchome wszelkie postacie energii budynki, budowle lub ich części grunty - będące przedmiotem czynności podlegających podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej

10 10 Dostawa towarów = Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel jako zasadę przyjęto, że za dostawę towarów uznaje się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”, przy czym musi mieć ona charakter odpłatny  istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji

11 11 Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel Spośród czynności „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” można wymienić: sprzedaż, zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu (np. wydanie towarów w zamian za wierzytelność)

12 12 Dostawa towarów obejmuje ponadto: przeniesienie, na żądanie organu władzy publicznej prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie (np. wywłaszczenie za odszkodowaniem) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (np. leasing finansowy)

13 Zmiany VAT w 2016 roku ZMIANY STAWEK VAT NIE SĄ PLANOWANE NA 2016 ROK. TEN PLAN POZOSTAJE W MOCY NA ROK 2017 PODATEK VAT WZRÓSŁ W 2011 ROKU Z 22 DO 23 PROC. MIAŁO TO BYĆ ROZWIĄZANIE CZASOWE ZWIĄZANE Z WALKĄ Z KRYZYSEM GOSPODARCZYM. WÓWCZAS PLANOWANO, ŻE MINISTERSTWO FINANSÓW POWRÓCI DO DAWNEGO PROGU PODATKOWEGO W 2014 R. TO JEDNAK NIE NASTĄPIŁO. DOPIERO W BIEŻĄCYM ROKU, PO ZDJĘCIU Z POLSKI PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ PROCEDURY NADMIERNEGO DEFICYTU, RESORT ZACZĄŁ ROZWAŻAĆ PONOWNIE STAWKĘ 22 PROC.

14 Zmiany VAT w 2016 roku Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienił się sposób określenia proporcji, czyli zakresu wykorzystania nabywanych towarów / usług do celów działalności gospodarczej, powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć. Ten warunek zostanie spełniony, gdy wybrany sposób: zapewnia dokonanie obniżenia VAT wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na czynności opodatkowane, oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na inne cele, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. od 1 stycznia 2016 r., w świetle art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, właściwy dla podatnika będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby.

15 Zmiany VAT w 2016 roku (wg dotychczasowych przepisów) Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać takie dane jak: średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą; średnioroczna liczbą godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą; roczny obrót z działalności gospodarczej; średnioroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej. Znosi się 8% stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy

16 Odwrotne obciążenie Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Pełną listę towarów dla transakcji krajowych, co do których stosuje się opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT. Od 1 lipca 2015 r. stosuje się zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 jest czynny podatnik VAT.

17 Odwrotne obciążenie W pierwszej kolejności, sprzedawca – i jest to warunek niezbędny – powinien sprawdzić status podatkowy nabywcy. Może tego dokonać np. poprzez weryfikację tego statusu w bazie podatników VAT czynnych on-line, która będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy też w drodze procedury przewidzianej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT (potwierdzenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego). Ponadto, powinien on także podjąć działania w celu sprawdzenia, czy osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu podatnika jest do tego upoważniona. W tym zakresie niezbędna może być analiza Krajowego Rejestru Sądowego bądź też przedstawionych przez tą osobę stosownych dokumentów.

18 Odwrotne obciążenie W przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej "odwrotne obciążenie" należy opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny (w części C 41-42) oraz jako podatek naliczony (w części D.2 51-52) w deklaracji VAT-7(13).

19 Odwrotne obciążenie na fakturze nie ma "stawki" i "kwoty" podatku oznacza, że nie powinno nie niej być danych liczbowych. Nie powinno na niej być także określenia "0%" (w miejscu stawki), czy też kwoty "0" (jako kwoty podatku). Można w tym miejscu wstawić "kreskę", zostawić puste miejsce, czy też zastosować oznaczenie typu "NP" (jak "nie podlega podatkowi), czy też RC (jak "reverse chargé"), bądź OO (jak "odwrotne obciążenie).

20 Odwrotne obciążenie Z dniem 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany w zakresie m.in. rozszerzenia katalogu sprzedaży z towarów, wobec których zastosowanie ma tzw. odwrotne obciążenie. Odwrotne obciążenie ma zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży m.in: drutów z miedzi i jej stopów, różnego rodzaju wyrobów płaskich ze stali stopowej, odpadów szklanych, surowców wtórnych metalowych, czy odpadów z tworzyw sztucznych.

21 Odwrotne obciążenie Aby było możliwe zastosowanie procedury, muszą zostać łącznie spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, czyli: podatnik dokonujący dostawy towarów nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT (czyli ze względu na nieprzekroczenie 150 tys. zł obrotu), nabywcą jest czynnym podatnikiem VAT, dostawa nie jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary nie będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT).

22 Odwrotne obciążenie Na mocy nowelizacji został poszerzony katalog towarów, wobec których stosuje się odwrotne obciążenie. Dotyczy to sprzedaży m.in.: blach zaklasyfikowanych do PKWiU 24.33.20.0 jako „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”, złota w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego, sprzętu elektronicznego takiego jak telefony komórkowe (w tym smartfony), a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier - z wyłączeniem części i akcesoriów.

23 Odwrotne obciążenie W odniesieniu do sprzedaży sprzętu elektronicznego odwrotne obciążenie ma zastosowanie, o ile sprzedaż będzie dokonywana w hurtowych ilościach. Innymi słowy, przedsiębiorcy którzy w ciągu jednego dnia sprzedali sprzęt o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto będę musieli skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia.

24 Odwrotne obciążenie Dodatkowo dokonując sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem, przedsiębiorcy będą obowiązani złożyć Informację podsumowującą, zawierającą zbiorczą informację o dokonanych przez podatnika transakcjach VAT-27

25 Zwolnienie z VAT w rolnictwie Art. 43 zwalnia od podatku między innymi : Ust. 1 pkt 3 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego. Ust. 3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

26 Rolnik ryczałtowy a VAT Dla potrzeb VAT zdefiniowane zostały w art.2 m.in. następujące pojęcia: Pkt 16 gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; Pkt 17 gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; Pkt 18 gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; Pkt 19 rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.)

27 Pojęcie podatnika podatku VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54; ost. zm. Dz. U Z 2008r) określa podmioty, które uznawane są za podatników podatku VAT oraz czynności, których wykonanie podlega opodatkowaniu VAT. Pojęcie podatnika podatku VAT określone jest w art. 15–17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami podatnikami podatku VAT są: (...) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne; [VAT –R]

28 Okoliczności (sposoby) rezygnacji ze zwolnienia VAT przez rolnika 1. wejście posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym 2. rozpoczęcie działalności rolniczej w formie działu specjalnego produkcji rolnej 3. posiadanie statusu podatnika czynnego innego tytułu, w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej 4. ponowna rezygnacja ze zwolnienia przez rolnika-podatnika VAT nieczynnego 5. w wybranym momencie trwania zwolnienia

29 Funkcjonowanie systemu ryczałtowego dla rolników c.d. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku VAT, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym. Nie zwalnia to jednak rolników z konieczności posiadania numeru identyfikacji podatkowej (obowiązek posiadania przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wynika z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Dz.U. Nr 142, poz.702, z późniejszymi zmianami). Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać otrzymane od nabywców faktury VAT RR oraz oświadczenia o statusie rolnika ryczałtowego składane w przypadku umów kontraktacji przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Jeżeli faktura VAT RR została wystawiona np. w maju 2008 r., to okres jej przechowywania skończy się 31 grudnia 2013 roku. Aby rolnicy mogli korzystać w pełni z możliwości, jakie daje system zryczałtowanego zwrotu podatku VAT powinni posiadać rachunek bankowy. Nie musi to być rachunek gospodarczy. Może to być dowolny rachunek rolnika, na który nabywca produktów będzie mógł przekazać w formie bezgotówkowej należność za nabyte produkty rolne.

30 Rolnik ryczałtowy a wystawianie rachunków Ma tutaj zastosowanie art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (w naszym przypadku rolnicy ryczałtowi) obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik, od którego zażądano takiego rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawia go nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Rachunek taki powinien zawierać co najmniej: imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi; datę wystawienia i numer kolejny rachunku; odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA"; określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe; ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie; czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje. Powyższy przepis Ordynacji podatkowej zawiera jednak pewien wyjątek. Otóż obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż ta jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

31 Powrót do zwolnienia Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku, może po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku. Zwolnienie takie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego rolnik ponownie chce skorzystać ze zwolnienia.

32 Rolnik ryczałtowy a VAT Prawa i obowiązki czynnego podatnika VAT Wymogi formalne : - Zgłoszenie rejestracyjne - Zgłoszenie VAT UE – jeśli jest taka potrzeba - Inne wymogi formalne Wymogi ewidencyjne : - Ewidencja sprzedaży VAT -Ewidencja zakupu VAT - Ewidencja sprzedaży produktów nie podlegających fakturowaniu -Ewidencja środków trwałych VAT [wymóg nieformalny] -Ewidencja przebiegu samochodu osobowego [fakultatywnie]

33 Obowiązki podatnika VAT Każdy płatnik podatku VAT, rozliczający przychody na zasadach ogólnych, musi pamiętać o następujących powinnościach wobec fiskusa: - dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT- R, - prowadzeniu ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (podstawowymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia takiej ewidencji są faktury VAT, faktury korygujące oraz dokumenty celne), - wystawianiu faktur VAT, - składaniu deklaracji podatkowych dla podatku VAT, - terminowym wpłacaniu podatku do urzędu skarbowego.

34 Częstotliwość rozliczania podatku VAT 1) rolnik rozliczający się z podatku VAT, obowiązany jest składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. 2) rolnik rozliczający się z podatku VAT, kwalifikujący się do statusu "małego podatnika", który wybrał metodę kasową, składa w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. 3) rolnicy rozliczający się z podatku VAT, kwalifikujący się do statusu "małego podatnika" którzy nie wybrali metody kasowej, a także rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku VAT mogą również składać deklaracje podatkowe po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja podatkowa. 4) rolnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartalne, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty wartości sprzedaży odpowiadającej równowartości 1200 tys. euro. Deklaracje podatkowe rolnik składa w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę rolnika, a jeżeli rolnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

35 Rolnik ryczałtowy  podatnik czynny VAT cd. Rolnik ryczałtowy rezygnujący ze zwolnienia (także w momencie nabycia gospodarstwa rolnego) składa w US zgłoszenie rejestracyjne VAT R i od początku następnego miesiąca po złożeniu deklaracji staje się czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji określa okres rozliczeniowy VAT – miesięczny lub kwartalny (mały podatnik VAT do 1200 tys. zł) Od tego momentu taki rolnik-czynny podatnik VAT ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT, ewidencji zakupów VAT, składania deklaracji VAT, (VAT7 lub VAT7K), ewidencji zakupów środków trwałych (lub adnotacji w ewidencji zakupów VAT), używania kasy fiskalnej, wystawiania faktur (faktur VAT)

36 Rolnik ryczałtowy  podatnik czynny VAT cd. Rolnik ryczałtowy, który rozpoczął wykonywanie usług rolniczych (tj. działalności rolniczej w rozumieniu Ustawy o VAT) i wybrał status czynnego podatnika VAT dla tej działalności, traci automatycznie status podatnika zwolnionego dla działalności rolniczej

37 Rozliczanie zwrotu zryczałtowanego przez podatnika VAT Czynny podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą to nabycie – jej oryginał przekazuje rolnikowi. Nie jest to jednak zwykła faktura VAT, a faktura VAT RR. Elementy jakie powinna ona zwierać, zostały określone w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy. Musi się na niej znaleźć m.in. oświadczenie rolnika w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”. Art. 116 ustawy wskazuje także, kiedy zryczałtowany zwrot podatku (w wysokości 7%) zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony (przypomnijmy, iż warunkiem jest tutaj uregulowanie należności za produkty rolne w określonym terminie, który niekiedy można przedłużyć). Art. 118 mówi natomiast, iż wskazane wyżej przepisy stosuje się także w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług na rzecz czynnych podatników VAT.

38 Osoba prawna  podatnik czynny VAT Osoby prawne (spółki Prawa Handlowego, spółdzielnie itd..) stają się automatycznie czynnymi podatnikami VAT z mocy prawa w dniu rozpoczęcia działalności

39 VAT od inwestycji dokonanych w okresie zwolnienia, po przejściu na pełen VAT Pojawiły się interpretacje indywidualne, z których wynika, że po rezygnacji ze zwolnienia można w pewnych sytuacjach odliczyć część VAT od wcześniej nabytych środków trwałych, Zasady tego odliczenia są określone w art, 91, [tzw. odwrotna korekta] w zakresie dotyczącym korekty dla środków trwałych o wartości początkowej netto 15 tys, zł

40 VAT od inwestycji dokonanych w okresie zwolnienia, po przejściu na pełen VAT cd. Np.. Rolnik ryczałtowy zakupił w 2013 roku ciągnik o wartości 200 tys. zł netto a 1 stycznia 2015 roku zrezygnował ze zwolnienia. Dla takiego ŚT okres korekty wynosi 5 lat, licząc od roku nabycia. Zatem rolnik może w 1 deklaracji VAT 7 w 2015 roku odliczyć 1/5 VAT (9200 zł) i takie same kwoty w latach 2016-2017

41 Kasy rejestrujące Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. nr 54, poz. 535; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 215, poz. 1666). )

42 Kasy rejestrujące Od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku obowiązuje nowe rozporządzenie ws. kas fiskalnych, ograniczające znacznie prawo do zwolnień z ich stosowania. Z ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy, których obroty wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie przekroczyły w w roku r. kwoty 20.000 zł. zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

43 Kasy rejestrujące Zwolniono z obowiązku stosowania kas świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44 Kasy rejestrujące Zwolniono z obowiązku stosowania kas przy dostawie towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku chodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mgr inż. Roman Włodarz stan prawny na 01-01-2016 Warsztaty VAT z redakcją top agrar Polska Koźmin Wlkp., Minikowo, Radom, Łomża; grudzień-luty 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google