Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach należących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach należących."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach należących do EZGOK w Rzędowie Program został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2

3  Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” Odpady komunalne - definicja

4 Podstawa Prawna  Dyrektywy unijne  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. Zm.)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn. Zm.)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5  W Polsce jeden człowiek produkuje średnio 800 kg odpadów na rok.  Przeciętne gospodarstwo domowe składające się z czterech osób wytwarza zatem ponad trzy tony śmieci. Odpady komunalne - wytwarzanie

6  Gospodarka odpadami to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami i miejscem unieszkodliwiania odpadów Gospodarka odpadami

7 Zasady działania nowoczesnej gospodarki odpadami na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) to:  Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości oraz negatywnego działania wywieranego na środowisko  Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku  Unieszkodliwianie odpadów Gospodarka odpadami - działanie

8 Odpady a prawo  Od dnia 1 stycznia 2008 roku każda gmina w Polsce będzie miała obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny  Każde gospodarstwo domowe, aby uniknąć dodatkowej opłaty, będzie musiało segregować odpady, które wytwarza

9 Segregacja odpadów  Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła, plastiku.  Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie tych surowców w procesie recyklingu

10 Co to jest recykling?  Recykling to powtórne wykorzystanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu takim jak pierwotny lub innym.

11 Znak recyklingu  Znak recyklingu (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium.

12 Korzyści  Segregowanie odpadów daje pośrednio korzyści ekonomiczne – brak opłat za ich składowanie oraz ekologiczne – ochronę środowiska poprzez jego oszczędne wykorzystywanie.

13 Co zyskujemy?  1 tona papieru pozwala zaoszczędzić 2,5-7 m 3 wolnego miejsca na składowisku, około 27000 dm 3 wody, około 1500 dm3 ropy naftowej i około 4000 kWh energii, czyli tyle ile jest potrzebne do ogrzania średniej wielkości mieszkania przez pół roku  1 tona szkła pozwala zaoszczędzić około 600 ton piasku, około 200 kg sody kalcynowanej i tyle samo wapienia oraz około 70 kg skalenia, czyli zmniejszyć degradację środowiska przyrodniczego związaną z uzyskaniem metodą odkrywkową tej ilości surowców. Zmniejsza się blisko o 30% zużycie energii i o blisko 50% zużycie wody, maleje także zanieczyszczenie powietrza

14  Ochrona środowiska  Ochrona surowców i energii  Wykorzystanie surowców wtórnych  Utrzymanie porządku wokół domów Segregacja odpadów - cele

15 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Odpady segregujemy wrzucając:  Papier do niebieskiego pojemnika  Plastik do żółtego pojemnika  Szkło białe (bezbarwne) do białego pojemnika, a szkło kolorowe do zielonego

16 Makulatura (papier)  Wrzucamy: gazety książki czasopisma kartony z opakowań tekturę torby papierowe pudła papierowe  Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych kalki celofanu papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego opakowań po mrożonkach papieru higienicznego

17 Plastik (tworzywa sztuczne)  Wrzucamy: plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, butelki PET po napojach plastikowe zakrętki czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości woreczki po mleku czystą folie opakowaniową  Nie wrzucamy: butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chemicznych naczyń jednorazowych styropianu zabawek metalowych zakrętek

18 Szkło (kolorowe i białe)  Wrzucamy: czyste szklane butelki słoiki szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych  Nie wrzucamy: porcelany tworzyw sztucznych luster opakowań po lekach szkła zabrudzonego farbami lub smarami termometrów świetlówek

19 Odpady biodegradowalne  Odpady biodegradowalne to takie, które wytwarza się w gospodarstwach domowych i zdolne są do rozkładu tlenowego lub beztlenowego. Zalicza się do nich: Odpady kuchenne, ogrodowe, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (np. obierki ziemniaków, skoszona trawa, kwiaty, łodygi i liście) Odpady z targowisk (np. owoce, warzywa, kwiaty) Takie odpady zwykle traktowane są jako niegroźne i wyrzucane zostają do lasu. Zarówno przeświadczenie jak i działanie są błędne!

20 Szkodliwość  Wyrzucona do lasu trawa niszczy ściółkę leśną nawet na kilkanaście lat, hamuje rozwój grzybni i roślin runa  Roślin wyrzucone z ogródka mogą znaleźć doskonałe warunki do rozwoju w lesie i szybko rozrastają się wypierając naturalną leśną roślinność  Suche gałęzie przyniesione do lasu w czasie pożarów stwarzają problemy podczas akcji ratowniczej  Składowanie opadów biodegradowalnych (jak i innych) w lesie podlega karze grzywny!

21 Kompostowanie  Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwia odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie  Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w specjalnych zakładach.

22 Korzyści jakie daje kompostowanie  W procesie kompostowania otrzymuje się nawóz naturalny o wysokich parametrach, kompostowanie ma zatem swoje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.  Kompostowanie prowadzi do pięcio- lub nawet siedmiokrotnego zmniejszenia składowanych odpadów.  Składowana na kompostowniku odpady są całkowicie obojętne dla środowiska, nie stanowią żadnego dla niego zagrożenia.

23  Śmiecie składowane są na składowiskach odpadów. Wiele z nich ma charakter dzikich wysypisk śmieci, bądź nie spełnia wymogów bezpieczn ych dla środowiska. Takie niewłaściwe składowanie odpadów stwarza duże zagrożenie dla środowiska – skażenie powietrza, zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleb zlokalizowanych wokół składowisk przez produkty rozkładu śmieci (np. amoniak, siarkowodór) Dzikie wysypiska śmieci

24  Wysypiska śmieci stwarzają warunki do bytowania gryzoniom, muchom, które roznoszą zarazki np. duru brzusznego, czerwonki, tężca.  W ostatnich latach wysypiska będące zagrożeniem dla środowiska są likwidowane i rekultywowane. Powstają za to nowoczesne zakłady składowania odpadów, bezpieczne dla środowiska. Zagrożenia

25  Przykładem takiego zakładu jest Zakład Utylizacji Odpadów w Baryczy. Spełnia on najnowocześniejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska. Odpady są tam składowane na specjalnym składowisku. Jego dno jest szczelne, dzięki czemu odcieki nie przedostają się do wód podziemnych. Odpady są tam segregowane i ponownie wykorzystywane. Zakład świadczy też usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych (np. uszkodzony sprzęt AGD i RTV). Zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk śmieci. Przykład nowoczesnego składowiska

26 Składowisko w Baryczy

27 Nowoczesny system gospodarki odpadami będzie realizowany poprzez budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla potrzeb Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach: ● Dobrów i Rzędów, gmina Tuczępy, (powiat buski), ● Grzybów, gmina Staszów, (powiat staszowski). Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje następujące gminy należące do Związku: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce, Pińczów, Kije i Raków (powiat: staszowski, buski, kazimierski, pińczowski i kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób.

28 Zagrożenia ze strony nieuporządkowanej gospodarki odpadami:  Zanieczyszczenie środowiska  Toksyczne oddziaływanie podczas spalania odpadów w piecach, kominach, na placach budowy  Obniżenie estetyki i atrakcyjności turystycznej terenu na którym znajdują się dzikie wysypiska śmieci  Zagrożenia wynikające z możliwości dostępu (np.. Dzieci) do składowisk „dzikich”, jak też tych dozorowanych okresowo Złe gospodarowanie odpadami - powiedz nie!

29 Czyste i bezpieczne środowisko to Twój wybór! menu koniec


Pobierz ppt "Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach należących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google