Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ODPADAMI Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ODPADAMI Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ODPADAMI Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” Program został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

2 MENU

3 Odpady komunalne - definicja
Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”

4 Podstawa Prawna Dyrektywy unijne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn. Zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach DYREKTYWY UNIJNE USTAWY, ROZPORZĄDZENIA REGULAMIN O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

5 Odpady komunalne - wytwarzanie
W Polsce jeden człowiek produkuje średnio 800 kg odpadów na rok. Przeciętne gospodarstwo domowe składające się z czterech osób wytwarza zatem ponad trzy tony śmieci.

6 Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami i miejscem unieszkodliwiania odpadów

7 Gospodarka odpadami - działanie
Zasady działania nowoczesnej gospodarki odpadami na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) to: Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości oraz negatywnego działania wywieranego na środowisko Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku Unieszkodliwianie odpadów

8 Odpady a prawo Od dnia 1 stycznia 2008 roku każda gmina w Polsce ma obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny Każde gospodarstwo domowe, aby uniknąć dodatkowej opłaty, powinno segregować odpady, które wytwarza

9 Segregacja odpadów Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła, plastiku. Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie tych surowców w procesie recyklingu

10 Co to jest recykling? Recykling to powtórne wykorzystanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu takim jak pierwotny lub innym.

11 Znak recyklingu Znak recyklingu (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium.

12 Korzyści Segregowanie odpadów daje pośrednio korzyści ekonomiczne – brak opłat za ich składowanie oraz ekologiczne – ochronę środowiska poprzez jego oszczędne wykorzystywanie.

13 Co zyskujemy? 1 tona papieru pozwala zaoszczędzić 2,5-7 m3 wolnego miejsca na składowisku, około dm3 wody, około 1500 dm3 ropy naftowej i około 4000 kWh energii, czyli tyle ile jest potrzebne do ogrzania średniej wielkości mieszkania przez pół roku 1 tona szkła pozwala zaoszczędzić około 600 ton piasku, około 200 kg sody kalcynowanej i tyle samo wapienia oraz około 70 kg skalenia, czyli zmniejszyć degradację środowiska przyrodniczego związaną z uzyskaniem metodą odkrywkową tej ilości surowców. Zmniejsza się blisko o 30% zużycie energii i o blisko 50% zużycie wody, maleje także zanieczyszczenie powietrza

14 Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier
Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier. Dzięki temu oszczędza się energię i nie trzeba ciągle wycinać drzew. Stos gazet o wysokości 125 cm przerobiony ponownie na papier ratuje życie sześciometrowej sośnie, która rośnie aż 20 lat! Czy wiesz, że wyprodukowanie jednej tony papieru to ścięcie siedemnastu drzew? Jedna tona makulatury oszczędzi piętnaście z nich. Zbierając makulaturę pozwalasz rosnąć drzewom i chronisz lasy.

15 Puste butelki i stłuczka szklana są rozdrabniane i przetapiane na nowe szkło. Powstają więc nowe butelki, słoiki, wazoniki, naczynia. Odpadki z jedzenia i terenów zieleni służą do produkcji kompostu. To doskonały nawóz świetnie nadający się choćby do przydomowego ogródka Ponownie wykorzystuje się też plastik i aluminium (nie używaj ich jednak, jeśli nie musisz, bo zaśmiecają środowisko, a przy ich produkcji uwalnia się wiele trujących substancji).

16 Segregacja odpadów - cele
Ochrona środowiska Ochrona surowców i energii Wykorzystanie surowców wtórnych Utrzymanie porządku wokół domów

17 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Odpady segregujemy wrzucając: Papier do niebieskiego pojemnika Plastik do żółtego pojemnika Szkło białe (bezbarwne) do białego pojemnika, a szkło kolorowe do zielonego

18 Makulatura (papier) Wrzucamy: Nie wrzucamy: gazety tworzyw sztucznych
książki czasopisma kartony z opakowań tekturę torby papierowe pudła papierowe Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych kalki celofanu papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego opakowań po mrożonkach papieru higienicznego

19 Plastik (tworzywa sztuczne)
Wrzucamy: plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, butelki PET po napojach plastikowe zakrętki czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości woreczki po mleku czystą folie opakowaniową Nie wrzucamy: butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chemicznych naczyń jednorazowych styropianu zabawek metalowych zakrętek

20 Szkło (kolorowe i białe)
Wrzucamy: czyste szklane butelki słoiki szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych Nie wrzucamy: porcelany tworzyw sztucznych luster opakowań po lekach szkła zabrudzonego farbami lub smarami termometrów świetlówek

21 Odpady biodegradowalne
Odpady biodegradowalne to takie, które wytwarza się w gospodarstwach domowych i zdolne są do rozkładu tlenowego lub beztlenowego. Zalicza się do nich: Odpady kuchenne, ogrodowe, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (np. obierki ziemniaków, skoszona trawa, kwiaty, łodygi i liście) Odpady z targowisk (np. owoce, warzywa, kwiaty) Takie odpady zwykle traktowane są jako niegroźne i wyrzucane zostają do lasu. Zarówno przeświadczenie jak i działanie są błędne!

22 Szkodliwość Wyrzucona do lasu trawa niszczy ściółkę leśną nawet na kilkanaście lat, hamuje rozwój grzybni i roślin runa Roślin wyrzucone z ogródka mogą znaleźć doskonałe warunki do rozwoju w lesie i szybko rozrastają się wypierając naturalną leśną roślinność Suche gałęzie przyniesione do lasu w czasie pożarów stwarzają problemy podczas akcji ratowniczej Składowanie opadów biodegradowalnych (jak i innych) w lesie podlega karze grzywny!

23 Kompostowanie Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwia odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w specjalnych zakładach.

24 Korzyści jakie daje kompostowanie
W procesie kompostowania otrzymuje się nawóz naturalny o wysokich parametrach, kompostowanie ma zatem swoje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Kompostowanie prowadzi do pięcio- lub nawet siedmiokrotnego zmniejszenia składowanych odpadów. Składowana na kompostowniku odpady są całkowicie obojętne dla środowiska, nie stanowią żadnego dla niego zagrożenia.

25 Dzikie wysypiska śmieci
Śmiecie składowane są na składowiskach odpadów. Wiele z nich ma charakter dzikich wysypisk śmieci, bądź nie spełnia wymogów bezpiecznych dla środowiska. Takie niewłaściwe składowanie odpadów stwarza duże zagrożenie dla środowiska – skażenie powietrza, zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleb zlokalizowanych wokół składowisk przez produkty rozkładu śmieci (np. amoniak, siarkowodór)

26 Zagrożenia Wysypiska śmieci stwarzają warunki do bytowania gryzoniom, muchom, które roznoszą zarazki np. duru brzusznego, czerwonki, tężca. W ostatnich latach wysypiska będące zagrożeniem dla środowiska są likwidowane i rekultywowane. Powstają za to nowoczesne zakłady składowania odpadów, bezpieczne dla środowiska.

27 Przykład nowoczesnego składowiska
Przykładem takiego zakładu jest Zakład Utylizacji Odpadów w Baryczy. Spełnia on najnowocześniejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska. Odpady są tam składowane na specjalnym składowisku. Jego dno jest szczelne, dzięki czemu odcieki nie przedostają się do wód podziemnych. Odpady są tam segregowane i ponownie wykorzystywane. Zakład świadczy też usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych (np. uszkodzony sprzęt AGD i RTV). Zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk śmieci.

28 Składowisko w Baryczy

29 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE
Nowoczesny system gospodarki odpadami będzie realizowany poprzez budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla potrzeb Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach: ● Dobrów i Rzędów, gmina Tuczępy, (powiat buski), ● Grzybów, gmina Staszów, (powiat staszowski). Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje następujące gminy należące do Związku: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce, Pińczów, Kije i Raków (powiat: staszowski, buski, kazimierski, pińczowski i kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób.

30 Złe gospodarowanie odpadami - powiedz nie!
Zagrożenia ze strony nieuporządkowanej gospodarki odpadami: Zanieczyszczenie środowiska Toksyczne oddziaływanie podczas spalania odpadów w piecach, kominach, na placach budowy Obniżenie estetyki i atrakcyjności turystycznej terenu na którym znajdują się dzikie wysypiska śmieci Zagrożenia wynikające z możliwości dostępu (np.. Dzieci) do składowisk „dzikich”, jak też tych dozorowanych okresowo

31 Śmieci to nie żarty, drodzy Przyjaciele!
Popatrzcie dookoła, jest tu ich zbyt wiele: Śmiecę ja i śmiecisz Ty. Nic Cię nie martwi? Nie jesteś zły? Więc dobrą radę dla wszystkich mamy: Jeśli planetę Ziemię kochamy, Starajmy się czystość wprowadzać w życie, Piękniejszym będzie Świat nasz o świcie...

32 Czyste i bezpieczne środowisko
to Twój wybór! menu koniec


Pobierz ppt "GOSPODARKA ODPADAMI Prezentacja w ramach „Programu Edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google