Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ZASADY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ZASADY."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ZASADY WYKONYWANIA KONTROLI PLANOWYCH I POZAPLANOWYCH Z WYJAZDEM W TEREN Warsztat II – Procedowanie i przeprowadzanie kontroli z wykorzystaniem ISWK realizowanego w ramach Działania 3 5-8.11.2013 r. Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KONTROLE PLANOWE Z WYJAZDEM W TEREN

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Kontrolom planowym podlegają zakłady, znajdujące się w ewidencji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska zakładów kontrolowanych oraz oczekujących na kontrolę po raz pierwszy, dla których w planie kontroli na dany rok przewidziano przeprowadzenie kontroli, określając równocześnie jej cel i zakres. Zaznaczyć należy, że pierwsza kontrola w zakładzie jest co do zasady kontrolą kompleksową, z wyłączeniem kontroli w zakresie przestrzegania wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu tzw. nadzór rynku. Kontrola instruktażowa ma na celu wskazanie kontrolowanemu /osobie przez niego upoważnionej obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. Nie wyklucza się, że kontrola planowa może być również kontrolą instruktażową

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Kontrole planowe dzielimy na: - kompleksowe (auditowe), - problemowe, - w ramach cyklu kontrolnego. W Systemie Kontroli (SK) na poziomie planowania rocznego, zakład będący w ewidencji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska zakładów skontrolowanych jest przyporządkowany do jednej z czterech kategorii ryzyka. W planie kwartalnym każdemu inspektorowi imiennie przydzielone są zakłady do kontroli. Procedura planowania kontroli opisana została w SK w Dokumencie 2.1. Procedura planowania kontroli.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W zależności od rodzaju kontroli planowej, inspektor zobligowany jest do skorzystania z opracowanego szablonu, zawartego w SK: protokół kontroli planowej problemowej – Dokument 1.4.1. protokół kontroli planowej kompleksowej (auditowej) – Dokument 1.4.1.2. W przypadku kontroli prowadzonej w ramach cyklu kontrolnego, inspektor wykorzystuje szablon protokołu kontroli kompleksowej, a zakres wymaganych zagadnień, określonych w wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opisuje w pkt. 1 protokołu.

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor ponadto odrębnie sporządza następujące dokumenty związane z wykonywanymi czynnościami kontrolnymi, które dołącza do protokołu kontroli: protokół przesłuchania – załącznik 10.1, pisemną informację do protokołu kontroli – załącznik 10.2, protokół ze złożonej ustnej informacji do protokołu kontroli – załącznik 10.3, protokół oględzin – załącznik 10.4, protokół z narady pokontrolnej – załącznik 10.5.

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W przypadku kontroli w zakresie wyrobów wprowadzanych do obrotu (tzw. nadzór rynku), inspektor częściowo powinien skorzystać z szablonu protokołu kontroli problemowej (dokument 1.4.1.1.), umieszczając w pierwszej części protokołu dane dotyczące: podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, identyfikacji kontrolowanego podmiotu, wskazanie prowadzących kontrolę, przy czym zamiast pkt 1 Informacje ogólne należy wstawić załącznik 10.6 Ustalenia w zakresie nadzoru rynku.

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Do każdego protokołu, niezależnie od rodzaju kontroli, inspektor ma obowiązek dołączyć w formie załącznika Tabelę czynności kontrolnych – w SK Dokument 1.4.2. Tabela czynności kontrolnych powinna być podpisana przez kontrolującego inspektora oraz kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną.

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ROZPOCZĘCIE KONTROLI KROK I Inspektor, po wejściu na teren zakładu i okazaniu legitymacji służbowej, kontaktuje się bezpośrednio z kierownictwem zakładu lub osobą przez niego upoważnioną do jego reprezentowania (upoważnienie potwierdzone notarialnie lub przez wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo). W przypadku ustalenia na etapie przygotowania do kontroli podmiotu, nie podlegającego pod przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, że nie ma przeciwwskazań do niezapowiedzianego rozpoczęcia kontroli (np. ze względu na konieczność kontrolnego pomiaru/poboru prób), możliwe jest ustalenie z kierownikiem jednostki lub osobą przez niego upoważnioną, terminu rozpoczęcia kontroli, w celu jej sprawnego przeprowadzenia, co pozwala uniknąć zbędnego wyjazdu w teren.

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Już na etapie wstępnym inspektor ustala rodzaj przedsiębiorcy, określony w art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w celu określenia limitu liczby dni kontroli w skali roku kalendarzowego. Inspektor, podejmując kontrolę, przestrzega ograniczeń określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczących m.in. rozpoczęcia kontroli (nie wcześniej niż 7 dni, ale nie później niż 30 dni od dnia odebrania przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli).

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W związku z tym przekazanie zawiadomienia musi być odpowiednio potwierdzone podpisem i pieczęcią upoważnionego pracownika zakładu lub zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Inspektor może odstąpić od tej procedury, w przypadku zgłoszenia przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną wniosku w trybie art. 79 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia).

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK II W przypadku utrudniania inspektorowi wejścia na teren zakładu w celu wykonywania kontroli, inspektor informuje osoby utrudniające o odpowiedzialności karnej w trybie art. 225 Kodeksu karnego. Jeśli to nie odnosi skutku, inspektor sporządza notatkę służbową, w której odnotowuje ten fakt. W takim przypadku wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wystąpić do właściwego miejscowo komendata policji z prośbą o pomoc w umożliwieniu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK III Rozpoczynając kontrolę, inspektor lub kierujący zespołem kontrolnym przedstawia stałe upoważnienie do kontroli wraz z legitymacją służbową. W przypadku kontroli przedsiębiorcy, okazuje także imienne upoważnienie wydane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podstawie art. 79 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zapoznaje kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną, z zakresem kontroli, ustala w porozumieniu z nim kolejne dni pracy inspektora lub zespołu kontrolnego na terenie zakładu.

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Informuje kontrolowanego o odpowiedzialności, obowiązkach i przysługujących mu prawach. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona podpisuje imienne upoważnienie do kontroli, którego jeden egzemplarz stanowi załącznik do protokołu kontroli. UWAGA: Każda zmiana dotycząca: - inspektorów upoważnionych do wykonywania kontroli, - zakresu przedmiotowego kontroli, - miejsca wykonywania czynności kontrolnych, wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o swobodzie dziłalności gospodarczej, przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontrolującego i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie to, podpisane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli, przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może prowadzić do przekroczenia terminów, które zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W przypadku kontroli dokumentów niejawnych konieczne jest posiadanie i okazanie przez inspektora imiennego Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową lub państwową, oznaczonych klauzulą niejawności. W przypadku kontroli podmiotu produkującego żywność, konieczne jest posiadanie przez inspektora i okazanie kontrolowanemu aktualnej pracowniczej książeczki zdrowia, dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W przypadku, gdy kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, zwrócą się o ochronę danych na podstawie odrębnych ustaw (np.: art. 40 d ust. 1 i 2 ustawy o systemie oceny zgodności), inspektor wyłącza te dane z ogólnie dostępnego protokołu i wskazuje przyczynę nieujawniania niektórych uzyskanych w toku kontroli informacji zastrzeżonych przez kontrolowanego (informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne przedsiębiorstwa).

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK IV Inspektor dokonuje wpisu do książki kontroli, której posiadanie przez przedsiębiorcę jest wymagane zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli już odbywa się inna kontrola, wówczas zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy, inspektor odstępuje od czynności kontrolnych i uzgadnia z przedsiębiorcą inny termin rozpoczęcia kontroli. Po upewnieniu się, że nie ma przeszkód formalnych, inspektor rozpoczyna kontrolę, fakt ten odnotowując w książce kontroli, która może mieć formę papierową lub elektroniczną. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada książki kontroli, inspektor informuje o konieczności jej założenia i prowadzenia.

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK V W przypadku, gdy kontrolę będzie prowadził zespół kontrolny, wówczas kierujący zespołem przedstawia inspektorów biorących udział w kontroli oraz informuje kontrolowanego o zadaniach poszczególnych inspektorów.

20 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK VI Kierujący zespołem kontrolnym lub inspektor, zwraca się do kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej o wskazanie pracowników, którzy odpowiadają w zakładzie za zagadnienia w zakresie prowadzonych czynności kontrolnych. Wytypowani pracownicy są zobowiązani do przygotowania i przekazania niezbędnej dokumentacji, dotyczącej poszczególnych obszarów objętych kontrolą, złożenia wyjaśnień, uczestnictwa w oględzinach zakładu, obiektu lub instalacji (niezależnie od osoby wyznaczonej do reprezentowania kontrolowanego).

21 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” WYKONYWANIE KONTROLI KROK VII Każdą kontrolę planową należy rozpocząć od sprawdzenia realizacji obowiązków, nałożonych na zakład w wyniku poprzednich kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (jeśli jest to kolejna kontrola).

22 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK VIII Sprawdzenie, czy są przestrzegane, wynikające z przepisów prawa oraz nałożone na zakład w drodze decyzji obowiązki, w zakresie korzystania ze środowiska. W przypadku kontroli kompleksowej (auditowej) kontrolą należy objąć wszystkie zagadnienia, związane z działalnością zakładu w zakresie ochrony środowiska. Prowadząc kontrolę problemową, która swoim zakresem może obejmować jedno lub dwa zagadnienia, należy się skupić na celach, określonych w planie kontroli.

23 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Podczas przeprowadzania kontroli inspektor ustala, czy kontrolowany zakład posiada wdrożony i certyfikowany (zarejestrowany) system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 lub EMAS. W przypadku, gdy zakład posiada system zarządzania środowiskowego inspektor dokonuje stosownego zapisu w protokole – identyfikacja kontrolowanego zakładu.

24 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK IX W obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej inspektor dokonuje oględzin obiektów, instalacji oraz urządzeń, analizuje dokumenty z nimi związane oraz wskazuje miejsca poboru prób (punkty pomiarowe), jeśli ich wykonanie jest uzasadnione. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą, inspektor sporządza protokół oględzin (opisuje stan faktyczny – nie ocenia), dodatkowo przy pomocy aparatu fotograficznego wykonuje dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do protokołu oględzin. Przenośna drukarka umożliwia na miejscu wydrukowanie protokołu oględzin, który podpisywany jest przez inspektora oraz kontrolowanego lub upoważnionego pracownika uczestniczącego w oględzinach.

25 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z art. 79a ust. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorcy nie może wykraczać poza zakres, wskazany w upoważnieniu. Dlatego w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą, inspektor odnotowuje ten fakt w protokole kontroli w pkt.4 Inne zagadnienia i przerywa kontrolę. Po ustaleniu nowego zakresu kontroli, inspektor jest obowiązany dostarczyć kontrolowanemu nowe upoważnienie do kontroli, ze zmienionym zakresem kontroli.

26 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KROK X Inspektor realizuje program kontroli (którego opracowanie jest pożądane bez względu na staż pracy inspektora), ustala stan faktyczny, gromadząc dane do protokołu między innymi na podstawie rozmów z upoważnionymi pracownikami (korzystając z przygotowanych list kontrolnych). Gromadzenie danych do protokołu powinno przebiegać w trzech etapach. I etap gromadzenia danych – przegląd Inspektor poprzez zadawanie pytań ustala sposób funkcjonowania zakładu lub instalacji.

27 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” II etap gromadzenia danych – sprawdzanie Inspektor sprawdza i weryfikuje opis sposobu funkcjonowania zakładu lub instalacji. Inspektor poddaje analizie otrzymaną od przedsiębiorcy dokumentację. Sprawdza, czy jest kompletna, spójna i prowadzona zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Porównuje wymagania, określone w decyzjach reglamentujących korzystanie ze środowiska, ze stwierdzonym stanem faktycznym (rozmowy, analiza dokumentacji, wyniki pomiarów).

28 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Na tym etapie inspektor korzysta z pobranych do laptopa danych w ramach aplikacji klienckiej Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK), w którym zgromadzone są szczegółowe dane o kontrolowanym zakładzie np: decyzje określające sposób korzystania ze środowiska, wyniki pomiarów automonitoringowych, decyzje wymierzające administracyjne kary pieniężne, decyzje wstrzymujące działalność zakładu albo instalacji, lub inne decyzje niepieniężne, nieprawidłowości stwierdzone podczas poprzednich kontroli, stan realizacji poprzednich zarządzeń pokontrolnych.

29 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor sprawdza, czy zamieszczone w ISWK decyzje innych organów, dotyczące zakresu korzystania ze środowiska są aktualne (czy nie zostały zmienione, uchylone, analizuje terminy ich ważności). Jeśli zgromadzone informacje nie są aktualne, korzystając z przenośnego skanera i laptopa, inspektor wprowadza aktualne dane do ISWK.

30 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” III etap gromadzenia danych – wnioskowanie Ostateczne ustalenie stanu faktycznego. Inspektor podczas pierwszej kontroli w zakładzie, sporządza kartę charakterystyki zakładu, zawierającą w szególności informacje o technologii stosowanej w zakładzie. Podczas kolejnych kontroli inspektor weryfikuje dane zawarte w karcie charakterystyki zakadu.

31 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań kontrolnych, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli. Uzasadnienie czasu trwania przerwy inspektor obowiązany jest wpisać do książki kontroli przedsiębiorcy.

32 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” PODSUMOWANIE KONTROLI KROK XI Inspektor przedstawia kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej dowody, wskazujące na naruszenia oraz ustala, kto dopuścił do poszczególnych naruszeń, w celu stwierdzenia, na kogo należy nałożyć mandat lub kogo pouczyć. Ustalenia te należy zawrzeć w pkt 3 protokołu kontroli.

33 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Jeżeli kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, usunie naruszenia w trakcie trwania czynności kontrolnych, fakt ten należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie oględzin lub dokonanie analizy poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji dołączonej do protokołu i odnotować jako obserwacje w protokole zasadniczym w pkt 4 Inne zagadnienia.

34 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Naruszenia usunięte podczas kontroli nie są uwzględniane w tabeli naruszeń i nieprawidłowości. Powyższe ustalenia, jako obserwacje należy wpisać w protokole zasadniczym w pkt 4 Inne zagadnienia. Zespół kontrolujący lub inspektor dokonuje podsumowania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem deklarowanych przez kierownictwo zakładu działań naprawczych i terminów ich realizacji, podkreślając, że nadrzędnym celem wszystkich kontroli jest uzyskanie poprawy stanu środowiska.

35 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU KONTROLI KROK XII Inspektor w formie elektronicznej sporządza protokół kontroli w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół kontroli może być sporządzony w siedzibie zakładu lub w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska.

36 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Każdy protokół kontroli planowej powinien zawierać następujące informacje: Ustalenia kontroli Informacje wynikające z analizy dokumentów dotyczących zakresu korzystania kontrolowanego zakładu/instalacji ze środowiska. Informacje te powinny wyczerpywać zaplanowany cel i zakres kontroli.

37 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Naruszenia i nieprawidłowości W tabeli naruszeń i nieprawidłowości inspektor wskazuje zakres i rodzaj ujawnionych naruszeń, określa dowody, na podstawie których zostały stwierdzone (dokumenty udostępnione przez zakład, oględziny, dokumentacja fotograficzna, wyniki pomiarów), oraz wskazuje przepisy prawa lub warunki decyzji (pozwolenia), których naruszenie dotyczy. Pod tabelą należy umieścić dokładny opis naruszenia. W przypadku, gdy kontrola nie wykazała nieprawidłowości, należy w tabeli umieścić zapis „nie dotyczy”, a pod tabelą „W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości”.

38 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Na tym etapie inspektor powinien dokonać kwalifikacji naruszeń do kategorii (1 - 4): kategoria 1: brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów), kategoria 2: naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska, kategoria 3: brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych, kategoria 4: zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika środowiska.

39 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego) Stosując sankcje za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska, inspektor kieruje się zasadami, wynikającymi z ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz stosuje taryfikator mandatów. Rodzaje wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien, zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

40 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Odnotowując w protokole fakt zastosowania sankcji, inspektor podaje rodzaj popełnionego wykroczenia ze wskazaniem aktu prawnego. Ponadto inspektor powinien wpisać do protokołu: rodzaj zastosowanej sankcji (pouczenie, mandat), imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sprawcy wykroczenia, a także wysokość nałożonego mandatu karnego.

41 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inne zagadnienia Należy tu wpisywać istotne inne informacje i dokonane podczas kontroli ustalenia, na przykład dotyczące: - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji korzystania ze środowiska oraz wnoszenia opłat, - braku realizacji poprzednich zarządzeń pokontrolnych.

42 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Informacje końcowe Należy kolejno wyszczególnić wszystkie sporządzone na potrzeby kontroli i otrzymane w czasie jej trwania załączniki, w tym m.in. : - zawiadomienie o kontroli przedsiębiorcy z potwierdzeniem terminu jego otrzymania, - upoważnienie do kontroli, - upoważnienie do udzielania informacji ze strony kontrolowanego, - dokumenty będące potwierdzeniem poszczególnych nieprawidłowości, - tabela czynności kontrolnych.

43 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Jeżeli zakład zwrócił się o ochronę udostępnionych inspektorowi danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, fakt ten odnotowuje się w protokole i zabezpiecza te dane przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez umieszczenie w oznakowanej i zamkniętej kopercie z adnotacją zastrzeżone przez kontrolowanego. Do ISWK wprowadza sie protokół kontroli bez danych zastrzeżonych.

44 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor przekazuje jeden egzemplarz protokołu z kontroli kierownikowi zakładu w celu zapoznania się z jego treścią i ustala termin podpisania protokołu. W uzasadnionych przypadkach inspektor informuje o planowanej naradzie pokontrolnej. Naradę pokontrolną zaleca się przeprowadzić w dniu podpisania protokołu. Z narady pokontrolnej należy sporządzić odrębny protokół według wzoru zamieszczonego w SK w Dokumencie 1.4. Dokumentowanie czynności kontrolnych - załącznika 10.5.

45 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W chwili przekazania protokołu z kontroli należy poinformować kontrolowanego, że jego nieobecność w wyznaczonym terminie uznana zostanie za odmowę podpisania protokołu bez podania uzasadnienia. Należy także poinformować kontrolowanego o możliwości: - wniesienia w formie ustnej lub pisemnej umotywowanych uwag lub zastrzeżeń do treści protokołu, - odmowy podpisania protokołu kontroli i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni.

46 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Po podpisaniu protokołu przez kontrolującego i kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną, oraz parafowaniu każdej strony egzemplarza protokołu, który jest przeznaczony dla wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, należy odnotować zakończenie kontroli oraz wszystkie wymagane informacje, zgodnie z art. 81 ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w książce kontroli przedsiębiorcy. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi (z parafowanymi stronami) pozostaje w aktach wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Inspektor po zakończeniu kontroli wprowadza dane do ISWK.

47 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” KONTROLE POZAPLANOWE Z WYJAZDEM W TEREN

48 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W Systemie Kontroli wyodrębniamy następujące rodzaje kontroli pozaplanowych: - kontrole inwestycyjne, - kontrole interwencyjne, - kontrole prowadzone na wniosek.

49 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Dokumenty dotyczące kontroli pozaplanowych zostały zawarte w: 1.3. Procedura wykonywania kontroli – ogólna; 1.3.1. Procedury szczegółowe; 1.3.1.3. Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnych; 1.3.1.4. Zasady wykonywania i dokumentowania kontroli na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren oraz kontroli innych w terenie. 1.4. Dokumentowanie czynności kontrolnych – procedura ogólna; 1.4.1.1. Szablon dla protokołu z kontroli planowej problemowej; 1.4.1.2. Szablon dla protokołu z kontroli planowej auditowej (kompleksowej); 1.4.1.3. Szablon dla protokołu z kontroli interwencyjnej; 1.4.2. Tabela czynności kontrolnych załączana do protokołu kontroli.

50 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zasady działania w przypadku kontroli interwencyjnych zostały podane we wcześniejszej części niniejszej prezentacji przy okazji omawiania sytuacji, gdy możliwe jest przeprowadzenie kontroli bez zawiadomienia. Pozostają do bardziej szczegółowego przedstawienia przypadki kontroli inwestycyjnych i na wniosek.

51 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Spośród kontroli pozaplanowych wyróżnić można takie, które podejmowane są na wniosek przedsiębiorcy. Mogą to być kontrole inwestycyjne, ale także kontrole w celu potwierdzenia ustania naruszenia, za które wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzył karę pieniężną, czy też kontrole, poprzedzające wydanie zaświadczenia lub osiągnięcie efektu ekologicznego. W takich przypadkach właściwe będzie zastosowanie art. 84 b ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, z którego wynika, że jeżeli kontrola jest wszczęta w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, nie stosuje się przepisów dotyczących: - obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, - ograniczenia co do liczby organów przeprowadzających równocześnie kontrolę, - ograniczenia co do czasu trwania kontroli jednego organu.

52 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Większość zasad stosowanych do kontroli pozaplanowych jest podobna jak w procedurze kontroli planowych. Najważniejszym celem kontroli jest ustalenie faktycznego stanu korzystania ze środowiska i porównanie go z obowiązującymi wymaganiami prawa. Podczas kontroli należy także dokonać oceny wpływu prowadzonej działalności na środowisko i skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed negatywnym wpływem działalności na środowisko. Inspektor wykonujący czynności kontrolne działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, a czynności kontrolne wykonuje sprawnie w sposób niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

53 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor przeprowadza kontrolę zgodnie z procedurą kontroli, efektywnie wykorzystując czas na przeprowadzenie kontroli. Pierwsza kontrola w zakładzie jest zawsze kontrolą kompleksową. Kontrole należy prowadzić z uwzględnieniem zasady „20 na 80”, tzn. inspektor w trakcie kontroli swój czas przeznacza na podjęcie 20% takich czynności, które zapewnią realizację 80% założonych celów kontroli. Inspektor wykorzystuje przenośny sprzęt (laptop, aparat fotograficzny, skaner, drukarka, sprzęt pomiarowy) w celu przyspieszenia wykonywania kontroli, szybkiej weryfikacji uzyskanych informacji, dokumentowania kontroli i wykonania niektórych pomiarów w trakcie kontroli.

54 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Procedura przeprowadzania kontroli uzasadnionej bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia nie wymaga: - zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, - podjęcia czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, - odstąpienia od podjęcia czynności kontrolnych w przypadku prowadzenia u przedsiębiorcy kontroli przez inny organ, - ograniczenia czasu kontroli do rocznych limitów kontroli określonych dla danego rodzaju przedsiębiorcy.

55 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Kontrola na wniosek przedsiębiorcy we własnej sprawie nie wymaga: - zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, - odstąpienia od podjęcia czynności kontrolnych w przypadku prowadzenia u przedsiębiorcy kontroli przez inny organ, - ograniczenia czasu kontroli do rocznych limitów kontroli określonych dla danego rodzaju przedsiębiorcy. Do rozpoczęcia kontroli w jednostce, nie będącej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w celu rozpoczęcia kontroli wymagane jest stałe upoważnienie do kontroli i legitymacja służbowa. W przypadku prowadzenia kontroli nie wymagającej zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, uzasadnienie przyczyny jego braku umieszcza się w książce kontroli oraz w protokole kontroli.

56 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ETAPY WYKONYWANIA KONTROLI I. Rozpoczęcie kontroli Inspektor lub inspektor kierujący zespołem kontrolnym kontaktuje się z kierownictwem /upoważnionym przedstawicielem kontrolowanego zakładu lub osoby fizycznej (upoważnienie potwierdzone notarialnie lub przez wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo). Kontrolowany ma obowiązek uczestniczenia w kontroli lub w razie swojej nieobecności do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Kontrolę można podjąć mimo nieobecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej, gdy wynika ona z uzasadnionego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

57 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnej (zgodnie z art. 10a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zwrócić się z wnioskiem o pomoc do właściwego miejscowo komendanta Policji. Inspektor ma obowiązek przedłożenia kontrolowanemu stałego upoważnienia do kontroli wraz z legitymacją służbową. W przypadku przewidywanej kontroli dokumentów niejawnych konieczne jest okazanie przez inspektora imiennego „poświadczenia bezpieczeństwa” – upoważnienia do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową.

58 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor dokonuje sprawdzenia w książce kontroli przedsiębiorcy, czy nie jest aktualnie prowadzona kontrola innego organu. Jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska może być prowadzona mimo innej kontroli przedsiębiorcy (art. 82 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Ograniczenie to nie ma zastosowania także w przypadku kontroli na wniosek przedsiębiorcy.

59 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Ograniczeń czasu kontroli określonych w art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się, w przypadkach, gdy: -przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, - przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska, - kontrola odbywa się na wniosek przedsiębiorcy.

60 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor ustala, którzy pracownicy będą niezbędni w celu złożenia wyjaśnień, zebrania dokumentów, przeprowadzenia oględzin. Pracownikom tym kontrolowany przedsiębiorca udziela na piśmie imiennego upoważnienia do przekazywania informacji podczas kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Upoważnienia te stanowią załącznik do protokołu kontroli.

61 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” II. Wykonywanie kontroli Zasadniczo procedura przeprowadzania kontroli pozaplanowej jest zbliżona do przypadku kontroli planowej. Przy kontrolach interwencyjnych mogą pojawić się dodatkowe elementy, a mianowicie: - przyjęcie od kierownictwa kontrolowanego podmiotu informacji o przyczynach powstawania zaniedbań, przewidywanym zakresie działań naprawczych oraz terminach usunięcia naruszeń. - weryfikacja zgłoszonej przez kontrolowaną jednostkę informacji o usunięciu naruszeń w trakcie kontroli poprzez oględziny w terenie lub sprawdzenie przedłożonych nowych dokumentów.

62 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W tabeli naruszeń i nieprawidłowości inspektor wskazuje zakres i rodzaj stwierdzonych naruszeń, określa dowody, na podstawi których zostały stwierdzone (oględziny, dokumenty udostępnione przez zakład, wyniki pomiarów, dokumentacja fotograficzna), oraz wskazuje przepisy prawa lub warunki decyzji (pozwolenia), których naruszenie dotyczy. Pod tabelą należy zamieścić dokładny opis naruszenia. Na tym etapie inspektor winien określić również kategorię poszczególnych naruszeń. Rezultatów analizy inspektor nie zamieszcza w protokole natomiast po zakończonej kontroli wprowadza do ISWK. Klasyfikację kontroli ze względu na występujące naruszenia należy przypisać zawsze do najwyższej kategorii naruszenia.

63 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” III. Zakończenie kontroli Inspektor informuje kontrolowanego o możliwości wniesienia do protokołu umotywowanych zastrzeżeń lub uwag przez zgłoszenie ustne lub pisemne. Zgłoszenie ustne powinno zostać zaprotokołowane pod złożonymi w protokole podpisami inspektorów. Kontrolowany podpisem potwierdza zgodność swojej wypowiedzi z zapisami. W przypadku zgłoszenia pisemnego, pismo dołączane jest do protokołu kontroli jako jego integralna część. W protokole zamieszczana jest odpowiednia adnotacja o zgłoszeniu uwag na piśmie.

64 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor ma obowiązekpoinformowania kontrolowanego o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje podejmowania działań pokontrolnych. Jeżeli kontrolowany nie stawił się na zakończenie kontroli, protokół doręczany jest zgodnie z zasadami doręczania decyzji administracyjnych, wraz z informacją o możliwości zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń lub uwag bezpośrednio do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.

65 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” POSTĘPOWANIE INSPEKTORA W PRZYPADKU UTRUDNIANIANIA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

66 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Utrudnianie bądź udaremnianie inspektorowi wykonywania czynności kontrolnych stanowi czyn zabroniony, który podlega sankcjom określonym w kodeksie karnym. Skuteczne zastosowanie przewidzianej kodeksem karnym sankcji, uwarunkowane jest udokumentowanym potwierdzeniem faktu utrudniania lub uniemożliwiania wykonania kontroli (np. zeznanie świadków). W protokole kontroli należy odnotować na czym polegało utrudnienie, fakt poinformowania osoby utrudniającej, iż określone jej zachowanie stanowi przeszkodę w wykonywaniu kontroli i że takie postępowanie zagrożone jest sankcją karną określoną w art. 225 §1 k.k. oraz wskazanie, iż utrudnienie w prowadzeniu kontroli nastąpiło wskutek zachowania konkretnej osoby (art. 1 § 3 k.k.) oraz, że takie zachowanie powiązane było z zamiarem utrudniania kontroli.

67 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Postępowanie w przypadku czynnego utrudniania kontroli Czynną formę utrudniania kontroli stanowi podejmowanie konkretnych, fizycznych działań, np. udaremnianie bądź utrudnianie przez pracownika/pracowników wejścia inspektora na teren nieruchomości w celu skontaktowania się z kierownictwem lub uprawnionym przedstawicielem jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej. W takiej sytuacji inspektor informuje ww. osoby, że ten, kto utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, na podstawie art. 225 § 1 kodeksu karnego odpowiada za popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

68 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Jeżeli w dalszym ciągu jest to nieskuteczne i równocześnie zachodzi uprawdopodobnione podejrzenie o popełnieniu istotnego naruszenia wymagań ochrony środowiska, inspektor w porozumieniu z wioś kontaktuje się z właściwym miejscowo komendantem Policji i wnioskuje o pomoc, w celu umożliwienia rozpoczęcia czynności kontrolnych. Inne czynne formy utrudniania kontroli mające przeszkodzić w wykonywaniu czynności kontrolnych to np. uniemożliwienie dostępu do konkretnych pomieszczeń lub na teren, gdzie mają być dokonywane czynności kontrolne, a także unieruchamianie przez kontrolowanego (lub pracowników) urządzeń związanych z użytkowaniem instalacji.

69 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Postępowania w przypadku biernego utrudniania kontroli Bierną formą utrudniania wykonywania kontroli może być zaniechanie przez pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej dokonania określonej czynności np. odmowa okazania dokumentów, (np. rejestrów, ewidencji) w rozumieniu przepisów kpa, mających związek z korzystaniem przez kontrolowany podmiot ze środowiska. Innymi formami biernego utrudniania lub rozpoczęcia kontroli są np.: nieobecność osoby upoważnionej na piśmie do reprezentowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. W tym przypadku należy odstąpić od kontroli i pisemnie wezwać podmiot do czynności kontrolnych informując go, że nieusprawiedliwione niezastosowanie się do wezwania może zostać potraktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli (naruszenie art. 225 k.k.).

70 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” nieobecność osoby upoważnionej na piśmie do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy – uniemożliwiająca rozpoczęcie kontroli. Niezapewnienie uprawnionej osoby do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy stanowi zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska kieruje sprawę do właściwego sądu. odmowa wstrzymania ruchu instalacji oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to wymagane do pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów – niezbędnych dla skutecznego i bezpiecznego dla inspektora dokonania kontroli. odmowa włączenia urządzeń czy instalacji w celu przeprowadzenia potrzebnych badań i pomiarów – niezbędnych do skutecznego dokonania kontroli.

71 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W przypadku ww. lub podobnych utrudnień w przeprowadzeniu czynności kontrolnych, osoba odpowiedzialna za utrudnienie zawsze powinna być poinformowana o odpowiedzialności karnej.

72 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Propozycje zmian i uzupełnień. Rozszerzenie katalogu kontroli pozaplanowych o „inne kontrole pozaplanowe” np.: - kontrole z inicjatywy WIOŚ, - kontrole sprawdzające, jako kolejna kontrola w danym roku kalendarzowym. Rezygnacja ze „sztywnej” reguły, że kontrola interwencyjna odbywa się bez zawiadomienia podmiotu o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rozważenie możliowości przeprowadzania pierwszej kontroli jako problemowej w odniesieniu do niektórych przypadków.

73 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Propozycje zmian i uzupełnień. Wyodrębnienie przypadków (rodzajów działalności, zakładów), dla których wskazane jest ww. zawiadomienie o kontroli (np. przypadki skarg na uciążliwości hałasowe pochodzące z lokali rozrywkowych czy działalności sezonowej). Określenie procedury w przypadku, gdy kierownika kontrolowanej jednostki lub innej osoby upoważnionej do podpisania protokołu nie ma podczas zakończenia kontroli i przekazywania protokołu do podpisu.

74 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 74 W niniejszej prezentacji wykorzystano informacje zawarte w „Poradniku dla inspektorów w zakresie wykonywania kontroli planowych, ze wskazówkami wykorzystania zakupionego sprzętu”, oraz w „Poradniku dla inspektorów w zakresie wykonywania kontroli pozaplanowych, ze wskazówkami wykorzystania zakupionego sprzętu”, opracowanych w ramach realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”

75 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” ZASADY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google