Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA KREATYWNY NAUCZYCIEL- KREATYWNY UCZEŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA KREATYWNY NAUCZYCIEL- KREATYWNY UCZEŃ."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA KREATYWNY NAUCZYCIEL- KREATYWNY UCZEŃ

2 Ocenianie i promowanie w ustawie i rozporządzeniu 31 marca 2015 r., weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). Ustawa zmieniająca dostosowuje regulacje prawne w zakresie oceniania i klasyfikowania do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty, zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dajacego upowaznienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia, warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki,a taka jest w ocenie Trybunału materia wymieniona w kwestionowanym upoważnieniu powinna zostać określona bezpośrednio w ustawie, a kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. Wyrok, z uwagi na regulację art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, był wiążący także w odniesieniu do regulacji prawnych wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych opublikowano: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1285 Jolanta Chliszcz

3 Główna zmiana, wynikająca z przyjętego w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty kierunku nowelizacji, polega na włączeniu do regulacji ustawowej podstawowych zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach z jednoczesnym pozostawieniem możliwości doprecyzowania szczegółowego określonych rozwiązań na poziomie rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 44 zq ustawy szczegółowo określono warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w tym: 1. Przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44 zd ust.6 ustawy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania. Dla uczniów: a)posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-( orzeczenie i indywidualny program terapeutyczny; b)posiadajacych orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ( orzeczenie); c)posiadających opinie ppp o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub ( opinia;) d)nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole artystycznej; e)posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach w f- na podstawie tej opinii. Uwaga: statuty określają terminy i sposób przekazywania informacji rodzicom.

4 2. Rodzaje obowiązkowych zajęć, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia, tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne potrzeby, celowość. W & 3 ust.3 określono możliwość zwolnienia ucznia z zajęć plastyki w szkołach muzycznych i baletowych, chóru w szkołach muzycznych, muzyki w szkołach plastycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w opinii w miejsce dotychczas otwartego katalogu zajęć artystycznych. W & 3ust. 5-7 określono przypadki, w których dyrektor może zwolnić ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował treści nauczania w zakresie podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych, określono również tryb i warunki udzielania tego zwolnienia. Intencją takiego rozwiązania jest uwzględnienie posiadanych przez ucznia umiejętności i wiadomości, które zdobył w wyniku uprzedniej nauki w szkole artystycznej lub uczelni. Jolanta Chliszcz

5 3. Zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia zawartych w WSO. Jolanta Chliszcz

6 4. Skalę ocen z zajęć edukacyjnych ze wskazaniem, które z ocen według skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania z uwzględnieniem obszarów, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania & 6 skala: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry(4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny, w & 6 ust.2 i 3 ocenami klasyfikacyjnymi pozytywnymi są oceny które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z & 18, w & 18 ust 2. w którym sprecyzowano katalog zajęć artystycznych, z których dla uzyskania promocji wymagane jest uzyskanie oceny wyższej niż dopuszczająca: Jolanta Chliszcz

7 Negatywna ocena dopuszczająca w szkołach muzycznych Rozprządzenie & 18 OSM I i SM I: rytmika z kształceniem słuchu, kształcenie słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, podstawy kształcenia słuchu, instrument główny oraz zespół instrumentalny, OSM II st. SM II st. kszałcenie słuchu, kształcenie słuchu jazzowe, instrument główny w specjalnościach: instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa Śpiew w specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa Rytmika w specjalności rytmika, improwizacja w specjalności rytmika Lutnictwo w specjalności lutnictwo Jolanta Chliszcz

8 W szkołach plastycznych negatywną jest ocena dopuszczająca z zajęć edukacyjnych Rozporządzenie & 18 Rysunek i malarstwo oraz specjalizacja artystyczna realizowana przez ucznia. Uzyskanie przez ucznia zarówno oceny dopuszczającej jak i niedostatecznej oznacza brak promocji do klasy programowo wyższej. Jolanta Chliszcz

9 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: (Rozporządzenie &. 12 ) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej; dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią ; okazywanie szacunku innym osobom skala; (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne) Art. 44 ze UOSO Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie wpływa na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły artystycznej Jolanta Chliszcz

10 Zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymuje ocenę w trybie egzaminu promocyjnego ( Rozporządzenie & 14) W szkołach plastycznych nie określono katalogu zajęć z których uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego Jolanta Chliszcz

11 Egzamin klasyfikacyjny 44 k, 44 l UOSO z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). Rozporządzenie & 15 Tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i promocyjnego z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz skład komisji egzaminacyjnych, sposób dokumentowania określono w Rozporządzeniu & 15 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkle policealnej semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych ( semestralnych PSP) zajęć. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, w PSP z uczniem. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena może być poprawiona ( w trybie egzaminu poprawkowego 44 m, w trybie przeprowadzonego sprawdzianu z odwołania 44n) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z przedmiotów ogólnokształcących, z zajęć edukacyjnych artystycznych w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej Jolanta Chliszcz

12 Egzamin poprawkowy 44 zk UOSO z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). &16 Rozporządzenia Jeśli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę klasyfikacyjną negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych Termin oraz termin dodatkowy ustala dyrektor (ostatni tydzień ferii letnich termin nie może być wyznaczony później niż do końca września, a w przypadku PSP do końca marca) ( 44m ust.3) Roczna ( w przypadku PSP semestralna) ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna). Można się jedynie od niej odwołać jeśli są zastrzeżenia niezgodności z przepisami dotyczącymi trybu egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z przedmiotów ogólnokształcących, z zajęć edukacyjnych artystycznych w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej ( w PSP) na semestr programowo wyższy Jolanta Chliszcz

13 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z odwołania art. 44 n UOSO z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). & 17 Rozporządzenia Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. ( nie później niż 2 dni od dnia zakończenia zajęć rocznych). Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, bądź roczną ocenę z zachowania. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. W przypadku jeśli jest to odwołanie od egzaminu poprawkowego obowiązuje 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na wniesienie zastrzeżeń. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenie zastrzeżeń, uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem Jeśli chodzi o roczną ocenę z zachowania : w skład komisji wchodzą: dyrektor, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. Jolanta Chliszcz

14 Warunki promocji lub ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem Rozporządzenie & 19 Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego lub specjalności, lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także oceny z zajęć dodatkowych, jeśli na takie uczęszczał. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego lub specjalności, lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskana z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i praktycznej. Jolanta Chliszcz

15 Warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy ( &21 Rozporządzenia) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia, o którym mowa w art.44 zk. ust. 8 klasy, w przypadku ucznia policealnej semestru, na wniosek rodziców ucznia albo na wniosek ucznia pełnoletniego. Wniosek z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku szkoły policealnej przed dniem zakończenia zajęć semestralnych. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku szkoły policealnej nie później niż w dniu zakończenia zajęć semestralnych. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy lub semestru, albo niewyrażeniu takiej zgody z podaniem przyczyny. Jolanta Chliszcz

16 Warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w SPN danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat (44zk.ust.10 UOSO, & 22 Rozporządzenia) Na wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w SPN, w ciągu 2 lat kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin danej klasy. Wniosek składa się do 30 września danego roku szkolnego. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek do 15 października. Dyrektor informuje na piśmie, niezwłocznie rodziców, albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu 2 kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody z podaniem przyczyny. W przypadku wyrażenia zgody uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć. Jolanta Chliszcz

17 Rozdział II Rozporządzenia określa zasady egzaminu dyplomowego w szkołach artystycznych. Tryb i zakres przeprowadzanie egzaminu dyplomowego a także skład komisji egzaminacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu. Art. 44 zn. Ust 3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły. Szkoły Plastyczne egzamin dyplomowy część praktyczna: W części praktycznej wprowadzono możliwość udziału publiczności w czasie jego przeprowadzania oraz zrezygnowano z możliwości prezentacji prac z innych przedmiotów artystycznych określonych w statucie szkoły ( ze względu na delegację 44 zq ust. 1 pkt.9.) Nowością jest uszczegółowienie zakresu części teoretycznej, zwrócenie uwagi na badanie umiejętności podczas egzaminu z historii sztuki. Jolanta Chliszcz

18 Szkoły Plastyczne egzamin dyplomowy -część teoretyczna. Egzamin teoretyczny obejmuje: a.Opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki, b.Prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych, c.Wiedzę z dziedziny historii sztuki związanej ze specjalnością/ specjalizacją. Jolanta Chliszcz

19 W & 28 uszczegółowiono katalog informacji dotyczących egzaminu dyplomowego: (informacja o formie części teoretycznej ustalonej przez dyrektora szkoły, zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowania zadań egzaminacyjnych, tematach prac dyplomowych, które uczniowie przygotowują do części praktycznej egzaminu dyplomowego. Informacje te uczniowie muszą otrzymać na 5 miesięcy przed egzaminem dyplomowym, w szkole policealnej przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym uczniowie maja przystąpić do egzaminu dyplomowego. Jolanta Chliszcz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1285)

20 Komisja egzaminu dyplomowego & 29,30 –nowo wprowadzonym uregulowaniem jest konieczność podziału komisji na zespoły egzaminacyjne, nie później niż 14 dni przed egzaminem & 31. Zrezygnowano z możliwości uczestniczenia w charakterze obserwatora, podczas przeprowadzania egzaminu dyplomowego przedstawiciela uczelni wyższej lub związków zrzeszających artystów Jolanta Chliszcz

21 Zmiana nazewnictwa części egzaminu dyplomowego Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i teoretycznej ( do tej pory był to część ustna), Zmiany dokonano z uwagi na to, że część teoretyczna może mieć ustną, bądź pisemną, bądź mieszaną formę, której wyboru dokonuje dyrektor szkoły. Jolanta Chliszcz

22 Ocenianie egzamin dyplomowy Istotną zmianą odnoszącą się do egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych jest wprowadzenie w & 34 regulacji zgodnie z którą ocenę z poszczególnych części egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia objęte egzaminem dyplomowym lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel wskazany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej o,5 stopnia albo w dół- przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna. Jolanta Chliszcz

23 Uczeń szkoły plastycznej zdał egzamin dyplomowy: Jeśli z części praktycznej otrzymał ocenę wyższą od dopuszczającej W części teoretycznej otrzymał ocenę wyższą od niedostatecznej Uczeń szkoły plastycznej kończy szkołę, jeżeli w wyniku końcowej klasyfikacji otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz zdał egzamin dyplomowy ( art. 44 zm UOSO) Jolanta Chliszcz

24 STATUTY uwagi ogólne Statuty: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r.w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych opublikowano: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646 Jolanta Chliszcz

25 Statuty w związku z ocenianiem Powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 44zd ust. 6 ustawy, czyli informacje o terminach i sposobach udzielania uczniom oraz ich rodzicom: Informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych w przypadku szkół policealnych) ocen klasyfikacyjnych, Informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Informacji o warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej, semestralnej ( szkoły policealne) z wyjątkiem przedmiotu głównego, z którego ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego Konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny rocznej. Jolanta Chliszcz

26 Statut w związku z ocenianiem art. 44zf UOSO z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). / Statut szkoły powinien zawierać terminy i formy informowania przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania 44 e określenie w jaki sposób nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ( bieżąca, klasyfikacyjną, ( w polic. semestralną) Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania, w tym dokumentacji egzaminów Jolanta Chliszcz

27 Dziękuję, życzę dużo zdrowia całym szkolnym społecznościom szkół plastycznych.. E-mail: cea_krakow@interia.plcea_krakow@interia.pl jola.chliszcz@poczta.onet.pl Tel. 604 130 172


Pobierz ppt "KONFERENCJA KREATYWNY NAUCZYCIEL- KREATYWNY UCZEŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google