Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODYKA PISANIA PRAC NAUKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODYKA PISANIA PRAC NAUKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 METODYKA PISANIA PRAC NAUKOWYCH

2 KONSPEKT PRACY Andrzej Różkowski, Piotr Siwek Uniwersytet Śląski  Czynniki kształtujące, zmienną w czasie, ujemną anomalię hydrochemiczną w utworach karbonu produktywnego w NE części GZW Budowa geologiczna i ogólna charakterystyka hydrogeologiczna NE części GZW - dać załącznik 1 ze „Środowiska...” Czynniki kształtujące anomalie hydrochemiczną w utworach karbonu  - Czynniki geologiczne budowa geologiczno – strukturalna właściwości hydrogeologiczne ośrodka skalnego ośrodek skalny utworów nadkładu ośrodek skalny karbonu produktywnego położenie regionu w systemie przepływu basenu górnośląskiego  - Czynniki antropogeniczne – działalność górnicza Wpływ eksploatacji górniczej na udrożnienie ośrodka skalnego wykształcenie litologiczne ośrodka skalnego czas i system eksploatacji Wpływ eksploatacji górniczej na układ pola hydrodynamicznego Czas, głębokość i system eksploatacji drenaż górniczy Wpływ eksploatacji na formowanie się strefowości hydrochemicznej Czasowa zmienność oddziaływania eksploatacji górniczej na kształtowanie się anomalii hydrochemicznej (głębokość i powierzchnia drenażu górniczego oraz ilość pompowanych wód infiltracyjnych) rysunek zmienność mineralizacji z głębokością, tabela na podstawie opracowania Marka Rok artykuł Marchacza Rok „Środowisko…” Rok zrobić na podstawie prac magisterskich Tabela – Piotr Siwek

3 KONSPEKT PRACY Zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych w zachodniej części Beskidów zewnętrznych wywołane gospodarką wodno-ściekową Wstęp: cel pracy, przegląd literatury, → stąd musi wynikać potrzeba podjęcia tego tematu i jednocześnie omówienia go na wybranych przykładach, wybór obszarów szczegółowych. →kryteria wyboru tych obszarów reprezentatywnych Ogólna charakterystyka geograficzna. Ogólna charakterystyka geograficzna zachodniej części Beskidów zewnętrznych. (krótko: położenie, kryterium wydzielenia, różnice w stosunku do innych części Beskidów zewnętrznych w zakresie hydrografii, klimatu, zarysu budowy geologicznej i warunków hydro), mapka z podziałem na zewnętrzne Beskidy Wschodnie, Zachodnie, wewnętrzne, obszary szczegółowe. ogólna charakterystyka obszarów reprezentatywnych: położenie geograficzne i administracyjne, ukształtowanie powierzchni, charakterystyka hydrograficzna, →szerzej potraktować problem: przepływy, stany, jakość wód, zagrożenia, warunki klimatyczne, zagospodarowanie przestrzenne, w tym zajęcia ludności, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, ogniska zanieczyszczeń. Jak to zilustrować? czy jedna mapka z wszystkimi elementami? czy kilka mapek? Oba obszary razem? Czy osobno? Materiały: Kondracki, Woś, materiały z gmin (czy wystarczą informacje ze stron internetowych), czy trzeba szukać dodatkowych źródeł? Budowa geologiczna z tektoniką ogólny profil geologiczno strukturalny obszarów reprezentatywnych: położenie w regionalnym podziale geologicznym Polski (Pożaryski 1969, Stupnicka 2005) następstwo rozpoznanych utworów (Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, rejon Pogórza i Karpat, inne mapy np. 1: ), geograficzne rozprzestrzenienie tych utworów (jw.) stratygrafia (jw. + Bud. Geol. Polski T.I stratygrafia i T. IV tektonika) tektonika Jak to zilustrować? czy jedna mapka z wszystkimi elementami? czy kilka mapek? Oba obszary razem? Czy osobno? Jaka szczegółowość ? Można oprzeć się na pracach Chowańca i pójść jego śladem.

4 KONSPEKT PRACY Warunki hydrogeologiczne. (MhP 1:50 000, MhP PPW-WH, MhP PPW-WJ, Malinowski 1991, Paczyński, Sadurski 2007) regionalizacja hydrogeologiczna Rysunek z podziałem Paczyńskiego i jednostkami z MhP. Jednolite części wód podziemnych – czy też się zmieszczą? profil hydrogeologiczny charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej Chowaniec+ Bibliografia Geologiczna Polski parametry filtracyjne skał literatura zasobność i użytkowanie poziomu wodonośnego, literatura i materiały skład fizyko-chemiczny i jakość wód podziemnych, Chowaniec, MhP, literatura i materiały Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych wywołane gospodarką wodno-ściekową. Stan obecny wód powierzchniowych i podziemnych i ewentualne prognozy zmian. (materiały PIOŚ, literatura geograficzna, strony RZGW) ilustracja? Ocena podatności na zanieczyszczenie: wody powierzchniowe: (materiały PIOŚ, RZGW, Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu...)schemat? metodyka, dane wejściowe, przeprowadzenie procedury, wyniki. wody podziemne: (Instrukcja PIG do map PPW_WJ) schemat?

5 KONSPEKT PRACY Obiekty i działania antropogeniczne zmieniające stan fizykochemiczny wód powierzchniowych i podziemnych: Ogniska zanieczyszczeń, (MhP, MhP PPW-WJ, materiały z gmin) ilustracja – czy wystarczy to co będzie w rozdziale 2b? Wskaźniki jakości wód i trendy ich zmian czy są materiały na pokazanie trendów zmian? przez ile lat? wody powierzchniowe wody podziemne, Działania zmieniające stan wód: materiały z gmin: strategie rozwoju, plany środowiskowe pogarszające, polepszajace. Wnioski Literatura

6 CEL PRACY wynika z przeglądu dotychczasowych badań
podejmuje problem(y), który nie został dostatecznie rozwiązany, (na różnym poziomie szczegółowości) wynika z tematu pracy ale nie jest tematem pracy celów może być kilka, temat jest jeden umieszczany jest zwykle we wstępie, pod koniec (przedostatni akapit)

7 CEL PRACY „Od czasu uruchomienia składowiska obserwuje się podwyższenie stężeń niektórych składników (…). Celem pracy jest stwierdzenie wpływu składowiska na jakość wód podziemnych…”. „Celem pracy jest charakterystyka odpływu podziemnego w zlewni Brennicy (...)”. „Celem pracy jest charakterystyka warunków hydrogeologicznych Wyżyny Wieluńskiej w rejonie Działoszyn – Pajęczno.” „Celem pracy jest określenie parametrów hydrogeologicznych skał węglanowych w rejonie Częstochowy.” „Celem przedsięwzięcia badawczego było rozpoznanie środowiska hydrogeochemicznego utworów karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej węgla kamiennego.” „Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w ujęciu regionalnym i w porządku chronologicznym zarówno zakresu i rozwoju prowadzonych badań hydrogeologicznych, jak i obecnego stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych w szeroko pojętym regionie górnośląskim.” „W niniejszej pracy postawiono tezę, iż na podstawie określenia parametrów fizyko-chemicznych wód oraz inwentaryzacji potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, możliwa jest identyfikacja rzeczywistych ognisk zanieczyszczenia środowiska wodnego zlewni wymienionymi metalami ciężkimi. Za cel pracy przyjęto oszacowanie wpływu zidentyfikowanych ognisk lub ich grup na degradację wód podziemnych i powierzchniowych badanej zlewni.”

8 CEL PRACY „Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, jest charakterystyka warunków oraz czynników decydujących o formowaniu się zasobów wód podziemnych kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu śląsko-krakowskiego w systemie wodonośnym ukształtowanym długotrwałym, intensywnym drenażem antropogenicznym wód.. Jego realizacja obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe: identyfikację i charakterystykę systemów krążenia wód podziemnych, ich strukturę i funkcjonowanie w warunkach wymuszonych eksploatacją wód, charakterystykę źródeł zasilania i wielkości zasilania oraz drenażu wód podziemnych w celu zestawienia bilansu krążenia wód i oceny ich zasobów, ocenę wpływu drenażu antropogenicznego na przekształcenie systemu krążenia wód w utworach węglanowych triasu oraz na formowanie się zasobów wód podziemnych, ocenę roli warstw utworów słaboprzepuszczalnych w formowaniu się zasobów wód podziemnych węglanowego kompleksu wodonośnego triasu.”

9 POSZUKIWANIE INFORMACJI
Podstawowymi źródłami informacji naukowej są: Biblioteka, mapiarnia i czytelnia WNoZ inne biblioteki naukowe: PIG oddział Górnośląski, GIG, Biblioteka Śląska, PIG centrala i inne Biblioteka i mapiarnia Katedry (pok. 510) Internet (bazy danych PIG – PSG, PSH) archiwa przedsiębiorstw i instytucji wykonujących prace w obszarze hydrogeologii zasoby danych zgromadzone przez promotora

10 POSZUKIWANIE INFORMACJI
Dostęp do źródeł informacji naukowej wymaga z reguły: wypełnienia wniosku (formularze – dostępne w Sekretariacie Katedry), który musi być zaopatrzony w podpis przełożonego (Kierownik Katedry, Dziekan) lub wystąpienia do określonej instytucji z pismem o udostępnienie danych (pismo przygotowuje Sekretariat Katedry, student musi dostarczyć podstawowe informacje: do kogo ma być skierowane pismo (funkcja, imię i nazwisko osoby, dokładna nazwa instytucji, adres, ew. numer fax-u) swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, rok i kierunek studiów, tytuł pracy) rodzaj materiałów (analizy chemiczne wód podziemnych, profile otworów geologicznych, mapy, dane liczbowe) okres czasu z jakiego mają pochodzić te materiały

11 POSZUKIWANIE INFORMACJI
Przygotowanie, podpisanie i wysłanie dokumentu oraz jego rozpatrzenie przez adresata może trochę potrwać, więc trzeba się liczyć z kilkutygodniowym czasem oczekiwania na odpowiedź Odpowiedź nie zawsze jest pozytywna co wymaga posiadania „planu B” na wypadek odmowy Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi można umówić się na skorzystanie z zasobów archiwalnych danej instytucji (telefonicznie lub mailowo)

12 POSZUKIWANIE INFORMACJI
Najczęstsze źródła informacji dostępne na WNoZ: Szczegółowe mapy geologiczne Polski (SmgP) w skali 1: z objaśnieniami Inne mapy geologiczne Polski (przeglądowe, specjalne) w skali 1: , 1: Mapy hydrogeologiczne Polski 1: z objaśnieniami – plansze główne mapy dokumentacyjne mapy pierwszego poziomu wodonośnego (PPW) w wersji: występowanie i hydrodynamika wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód Inne mapy hydrogeologiczne Polski (1: ) Mapy hydrograficzne 1: z komentarzem Mapy geologiczno-gospodarcze 1: z objaśnieniami Mapy sozologiczne 1: z objaśnieniami Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (GZWP) wymagających szczególnej ochrony (1: ) pod red. A. S. Kleczkowskiego Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1: pod red. B. Paczyńskiego inne atlasy dostępne w czytelni mapy topograficzne w różnych skalach i układach współrzędnych

13 BADANIA WŁASNE Jest to ta część pracy, która tworzy nową jakość w nauce – podaje nowe fakty, tworzy nowe teorie, dostarcza nowych danych. Może ona obejmować: gromadzenie istniejących materiałów podstawowych (zestawienia wykonanych prac, analizy chemiczne i inne, obliczenia, opisy doświadczeń), aby stworzyć (nową) syntezę: PRACE PRZEGLĄDOWE SYNTETYZUJĄCE lub PRACE PRZEGLĄDOWE STRESZCZAJĄCE gromadzenie dotychczas opublikowanych prac celem nowego (dotychczas nie spotykanego) opisu faktów: PRACE ORYGINALNE OPISOWE pobieranie prób środowiskowych, ich analizowanie w celu uzyskania nowych faktów lub przeprowadzenie doświadczenia: PRACE ORYGINALNE EKSPERYMENTALNE (BADAWCZE) budowę modelu (fizycznego lub numerycznego), jego tarowanie i zastosowanie lub taką analizę znanych faktów, która odmiennie od dotychczasowych poglądów tłumaczy te fakty: PRACE ORYGINALNE TEORETYCZNE połączenie wymienionych elementów prowadzące do wyczerpującego, wieloaspektowego opisu zagadnienia: MONOGRAFIE

14 BADANIA WŁASNE Zasadniczym czasem na prowadzenie badań własnych są: SPECJALIZACYJNE (terenowe i/lub laboratoryjne) ĆWICZENIA TERENOWE – 180 godzin po II semestrze magisterskich studiów uzupełniających W programie studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku geologia nie ma takich ćwiczeń co sugeruje, że dyplomowa praca licencjacka powinna być oparta raczej o studia literatury, materiałów archiwalnych lub podstawach teoretycznych

15 BADANIA WŁASNE Etapy badań własnych:
Ustalenie w porozumieniu z promotorem zakresu ilości miejsca proponowanego harmonogramu gromadzenia materiałów Załatwienie formalności (wnioski, pisma o udostępnienie danych) Ewentualny rekonesans w terenie (ustalenie szczegółów organizacyjnych) Prace terenowe Ewentualne prace laboratoryjne Opracowanie uzyskanych wyników (w tym sprawozdanie z ćwiczeń terenowych/laboratoryjnych) Przygotowanie opisu badań własnych jako fragmentu pracy dyplomowej Badania własne wymagają zwykle nakładów (finansowych, pracy własnej, czasu i środków) od studenta.

16 Strona tytułowa i strona oświadczeń
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Strona tytułowa i strona oświadczeń Wzór strony tytułowej i strony następującej po niej (z oświadczeniami) znajduje się na stronie Wydziału: oraz został dostarczony Studentom na seminarium dyplomowym Tytuł pracy jest zaproponowany przez Promotora (opiekuna naukowego), może być modyfikowany zarówno przez Studenta jak i Promotora do czasu jego zatwierdzenia przez Radę Wydziału. W przypadku konieczności modyfikacji tytułu po tym terminie wymaga to wystąpienia do Rady Wydziału z prośbą o zmianę tematu pracy. Strona tytułowa jest jednocześnie pierwszą stroną pracy, jednak numerowanie stron zaczynamy od strony oświadczeń nadając jej numer 2.

17 Spis treści, rysunków, tabel, załączników, fotografii i t.p.
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Spis treści, rysunków, tabel, załączników, fotografii i t.p. S Spis treści zawiera wykaz w układzie dziesiętnym wszystkich numerowanych tytułów rozdziałów, podrozdziałów i dalszych partii tekstu z podaniem stron na których się znajdują. Tytuły w spisie muszą być zgodne z ich brzmieniem w tekście. Wstęp 1.1. Stan rozpoznania obszaru badań ... 11. Bibliografia Spis rysunków zawiera wykaz wszystkich rysunków wklejonych do tekstu od rysunku numer 1 do ostatniego z podaniem stron na których się znajdują. Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań na tle podziału administracyjnego (http://geoportal.pgi.gov.pl/cbdg) Tytuł w spisie musi być identyczny jak podpis pod rysunkiem w tekście.

18 Spis treści, rysunków, tabel, załączników, fotografii i t.p.
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Spis treści, rysunków, tabel, załączników, fotografii i t.p. Spis tabel zawiera wykaz wszystkich tabel zamieszczonych w tekście wraz z ich numeracją, pełnym tytułem i podaniem strony na której się znajduje. Tab.1. Sumy opadów rocznych w latach , (według IMGW) z posterunku Jastrzębie Spis załączników zawiera spis tytułów załączników umieszczonych na końcu pracy, w kieszeni okładki lub w osobnym tomie. Załącznikami w szczególności mogą być: duże mapy drukowane osobno, często na większym formacie niż standardowy A4 duże wielostronicowe tabele tablice, które nie mieszczą się w tekście lub ze względu na ich przywołanie w kilku miejscach wygodniej jest zamieścić osobno analizy chemiczne (wydruki raportów z badań laboratoryjnych), przy ich dużej ilości często tworzą odrębny tom dokumenty tekstowe (np. decyzje administracyjne) skanowane z oryginalnych dokumentów

19 Struktura pracy o charakterze regionalnym
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Struktura pracy o charakterze regionalnym Wstęp – 2 stron Charakterystyka ogólno-geograficzna. (1a-i: położenie administracyjne, położenie w podziale fizyczno- geograficznym (według Kondrackiego) ,5 – 1 stron 2.1. Ukształtowanie powierzchni terenu. (1a-ii: typ powierzchni, geneza rzeźby, położenie w podziale geomorfologicznym) ,5 – 1 stron 2.2. Hydrografia. (1a-iii: położenie w podziale hydrograficznym Polski, obiekty hydrograficzne) ,5 – 1 stron 2.3. Klimat. (1a-iv: położenie w podziale klimatycznym Wosia, temperatury, opady) ,5 – 1 stron 2.4. Zagospodarowanie przestrzenne. (1a-v: % udział użytków leśnych, rolnych, zabudowanych; gospodarka komunalna, obszary cenne przyrodniczo, turystyka) ,5 – 1 stron Budowa geologiczna. (1b-i, ii: położenie w regionalnym podziale geologicznym Polski, następstwo rozpoznanych utworów i ich geograficzne rozprzestrzenienie; stratygrafia) – 4 stron 3.1. Tektonika. (1b-iii, iv: tektonika dysjunktywna i fałdowa; rozwój budowy geologicznej) ,5 – 1 stron Razem część wstępna: 6 – 13 stron

20 Struktura pracy o charakterze regionalnym
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Struktura pracy o charakterze regionalnym Warunki hydrogeologiczne. (1c-i: regionalizacja hydrogeologiczna) – 4 stron 4.1. Charakterystyka pięter wodonośnych. (1c-ii, iii, iv, vi: profil hydrogeologiczny obszaru; charakter- rystyka przestrzeni hydrogeologicznej; systemy przepływu wód; parametry filtracyjne skał; zasobność i użytkowanie poziomu wodonośnego) – 9 stron 4.2. Skład fizykochemiczny i jakość wód podziemnych. (1c-vii, viii) – 4 stron 4.3. Zagrożenie i ochrona wód podziemnych.(1c-ix) – 3 stron Podsumowanie – 2 stron Razem część zasadnicza: 13 – 22 stron Razem część wstępna + część zasadnicza: 19 – 35 stron struktura podziału pracy: 32/68 – 37/62 Spis literatury – 2 stron Spis treści, spis rysunków, spis tabel (na początku) – 2 stron Całkowita liczba stron pracy: 21 – 39 stron

21 Struktura pracy o charakterze problemowym
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Struktura pracy o charakterze problemowym Wstęp – 2 stron Charakterystyka problemu. (wprowadzenie definicji, opis obiektu, w tym jego położenia, podsu- mowanie dotychczasowego stanu wiedzy) – 5 stron Metodyka pracy – 5 stron Razem część wstępna: 7 – 12 stron 4. – 6. Rozdziały zależne od problematyki pracy, do uzgodnienia z promotorem – 25 stron 7. Podsumowanie lub wnioski – 3 stron Razem część zasadnicza: 16 – 28 stron Razem część wstępna + zasadnicza: 23 – 40 stron struktura podziału pracy: 30/70 – 30/70 Spis literatury – 2 stron Spis treści, spis rysunków, spis tabel (na początku) – 2 stron Całkowita liczba stron pracy: 25 – 44 stron

22 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Wstęp Ważne elementy:
przegląd literatury, z którego wynika: uzasadnienie podjęcia tematu (dobrze jest wskazać krąg potencjalnych zainteresowanych naszą pracą) czasami zawiera opis prac własnych (zwłaszcza kiedy jest krótki i nie obejmuje wielu zadań) cel pracy czasami podziękowania za udostępnienie materiałów, współpracę (np. w terenie, laboratorium, konsultacje), redakcję (często językową) ewentualne afiliacje tej pracy do np. projektów Unii Europejskiej, grantów NCN i NCBiR

23 Charakterystyka ogólna
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Charakterystyka ogólna Jest to przyrodnicze i/lub techniczne tło dla dalszych rozważań. Ważne elementy: określenie obszaru badań (czasem rozróżnia się obszar badań własnych i obszar opracowania) metoda „od ogółu do szczegółu” koncentracja na temacie: „jak klimat – to wszystko o klimacie, przechodząc do ukształtowania terenu nie zajmujemy się już np. opadami” wykorzystuje się literaturę ogólną (por. dokument p.t. „Zakres informacji” na ilustracje stworzone samodzielnie z elementów zamieszczonych w literaturze w pracach dotyczących wpływu jakiegoś obiektu (składowiska) lub czynnika (np. eksploatacja górnicza) w rozdziale tym opisuje się także ten obiekt lub czynnik opierając się często na dokumentacjach lub wcześniejszych pracach innych autorów; może zaistnieć konieczność przedstawienia szczegółów technicznych na rysunkach, szkicach lub fotografiach objętość tej części musi być dostosowana do potrzeb i objętości części zasadniczej (pamiętać o zasadzie: najlepiej 30/70, maksymalnie 40/60 pamiętać o podawaniu źródeł informacji (zwłaszcza liczbowych)

24 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Metody badań
Jeżeli nie zrobiono tego we „Wstępie” to tematyce tej poświęca się zwykle krótki rozdział przed „Wynikami badań” Ważne elementy: wykazać własny wkład pracy: prace terenowe, prace laboratoryjne, tworzenie modelu i jego tarowanie, dotarcie do źródeł informacji opisanie poszczególnych etapów „Badań własnych” rozdział ten powinien umożliwić powtórzenie badań (doświadczeń) przez innych, ewentualnie dotarcie do tych samych materiałów wyjściowych i powtórzenie interpretacji podać zastosowane: urządzenia pomiarowe metody pomiaru metody interpretacji procedury np. statystyczne cytuje się literaturę metodyczną, poradniki, przepisy prawne, normy i temu podobne

25 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Wyniki
Podaje się tu same wyniki badań uporządkowane według określonego schematu (np. geograficzne-go, chronologicznego, według wartości) Ważne elementy: zestawienie materiałów wyjściowych (np. wyników analiz – Raporty z badań, pomiarów głębokości do zwierciadła, profili otworów) w formie tabel w tekście lub załączników umieszczonych na końcu pracy nie cytuje się literatury należy zachować uporządkowanie np. w przypadku analiz chemicznych wód: mineralizacja odczyn twardość kationy główne aniony główne składniki podrzędne mikroskładniki gazy izotopy promieniotwórcze

26 Interpretacja (dyskusja wyników)
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Interpretacja (dyskusja wyników) W tym rozdziale przeprowadza się krytyczną dyskusję wyników, przedstawia wnioski, porównuje się uzyskane wyniki do przepisów, norm i wyników badań innych badaczy (powołania!!!) Czasem wyniki badań i ich interpretacja przeplata się ze sobą w jednym rozdziale Podsumowanie Jest to krótka rekapitulacja poszczególnych rozdziałów z podaniem najważniejszych wniosków wypływających z poszczególnych rozdziałów Ważne elementy: nie przenosimy metodą: „kopiuj – wklej” wniosków zapisanych w poprzednich rozdziałach podajemy raczej wnioski bardziej ogólne niż zawarte w rozdziale „Interpretacja” wypływające z wielu przesłanek wskazujemy czy cel badań został osiągnięty, jakie problemy wymagają jeszcze dalszych badań czasami podziękowania ze „Wstępu” podaje się na końcu tego rozdziału

27 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Spis literatury
Obejmuje wszystkie pozycje literaturowe (książki, artykuły w czasopismach, prace zbiorowe: takie jak: materiały konferencyjne, monografie, wydawnictwa ciągłe; materiały internetowe, wydawnictwa kartograficzne, materiały archiwalne takie jak: dokumentacje, prace dyplomowe, notatniki terenowe; akty prawne, a nawet informacje ustne) cytowane w pracy Ważne elementy alfabetycznie według nazwisk Autorów (pierwszego Autora). większa ilość cytowanych prac tego samego Autora - pozycje te umieszcza się według kolejności chronologicznej od najstarszej do najnowszej. prace we współautorstwie – po pracach samodzielnych, według kolejności alfabetycznej drugiego Autora i z zachowaniem zasady powyższej prace zbiorowe – według nazwiska redaktora(ów) z dopiskiem po inicjałach imion: „(red.)” pozycje, które nie mają wyodrębnionych Autorów (czasem np. dokumentacje) umieszcza się w kolejności alfabetycznej pierwszego i dalszych słów tytułu układ typograficzny i interpunkcja w spisie są bardzo ważne!!!

28 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Spis literatury
Ogólny układ notki zależy od rodzaju publikacji Szczegółowe rozwiązania znajdują się na wzorcu dostarczonym Studentom

29 Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia (imion) drugiego Autora zakończone .,
Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia (imion) pierwszego Autora zakończone ., Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia (imion) drugiego Autora zakończone ., ... Rok opublikowania zakończony : Tytuł (pełny bez skrótów) PRACE ZBIOROWE WYDAWNICTWA CIĄGŁE KSIĄŻKI TOMY ODRĘBNE CZASOPISMA WYDAWNICTWA KARTOGRAFICZNE W: lub In: Miejsce wydania zakończone: Tytuł czasopisma w cudzysłowie Tytuł pracy zbiorowej Nazwa wydawcy zakończona, Nr .... zakończony , ewentualnie T. .... Całkowita liczba stron zakończona s. s Red. lub Ed. lub Eds. Inicjał(y) imienia (imion) i nazwisko(a) redaktorów zakończone.

30 Układ pracy i typografia tekstu
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Układ pracy i typografia tekstu pierwsza strona (nie numerowana) strona tytułowa druga strona oświadczenia trzecia strona spis treści dalsze strony spis rysunków, tabel, załączników 1. WSTĘP tekst rozdziału 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBSZARU BADAŃ tekst 2.4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA Wykształcenie litologiczne Wykształcenie litologiczne utworów triasu

31 Układ pracy i typografia tekstu
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Układ pracy i typografia tekstu Rys. 12. Przekroje hydrogeologiczne przez obszar badań

32 PRZYGOTOWANIE TEKSTU Układ pracy i typografia tekstu Tabela 1
Schemat sporządzania spisu literatury Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia (imion) pierwszego Autora zakończone ., Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia (imion) drugiego Autora zakończone ., ... Rok opublikowania zakończony : Tytuł (pełny bez skrótów) PRACE ZBIOROWE WYDAWNICTWA CIĄGŁE KSIĄŻKI TOMY ODRĘBNE CZASOPISMA WYDAWNICTWA KARTOGRAFICZNE W: lub In: Miejsce wydania zakończone: Tytuł czasopisma w cudzysłowie Tytuł pracy zbiorowej Nazwa wydawcy zakończona, Nr .... zakończony , ewentualnie T. .... Całkowita liczba stron zakończona s. s

33 Układ pracy i typografia tekstu
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Układ pracy i typografia tekstu

34 Układ pracy i typografia tekstu
PRZYGOTOWANIE TEKSTU Układ pracy i typografia tekstu


Pobierz ppt "METODYKA PISANIA PRAC NAUKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google