Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna."— Zapis prezentacji:

1 U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna Haładyj

2 O PŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE I PRZEKSZTAŁCENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU 2

3 O PŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – UUIŚ (1) Opłaty pobiera się za: wyszukiwanie informacji przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku sporządzanie kopii dokumentów lub danych przesyłanie kopii dokumentów lub danych 3

4 O PŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – UUIŚ (2) Bezpłatne: wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie, informacja niewymagająca wyszukiwania – dokumenty w PDW Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji 4

5 O PŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – UOOŚ (4) Górne jednostkowe stawki opłat określa uuiś Szczegółowe (właściwe do stosowania) stawki określa rozporządzenie MŚ z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415) Określa stawki za: Sporządzenie kopii Wyszukiwanie informacji Przekształcenie informacji koszty wysyłki kopii lub danych na nośniku 5

6 S TAWKI OPŁATY (1): Opłata za wyszukanie informacji wynosi 5 zł jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów Powyżej 10 dokumentów – mnożenie:  5 zł x liczba dokumentów x 0,1 Opłata za przekształcenie informacji - skanowanie dokumentów : 0,10 zł/s Opłata za kopię A4  15 gr/strona/ksero czarno-białe  1,5/strona/ksero kolorowe Za większy format: współczynnik różnicujący x 2, 4, 8, 16. Za przeniesienie na nośnik: 1, 50 za każdą płytę Cd/DVD. Za inny nośnik – opłata równa wartości tego nośnika po uzyskaniu zgody wnioskującego 6

7 S TAWKI OPŁATY (2): Za przesłanie kopii lub danych drogą pocztową – opłata w wysokości wynikającej z cennika usług pocztowych lub kurierskich wybranych wspólnie przez organ i wnioskodawcę treść rozporządzenia 7

8 U ISZCZENIE OPŁATY Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na konto organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. 8

9 R ELACJA OPŁATY DO UDOSTĘPNIENIA „Z tego powodu, że ktoś nie uiścił opłaty nie można wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji, bądź pozostawić sprawę bez rozpoznania. Póki obowiązujące przepisy nie przewidują, iż takie opłaty za czynności materialno - techniczne uiszczane są z góry, nie można od ich wniesienia uzależnić postępowania”. WSA w Warszawie, II SAB/Wa 113/10 Udzielenia informacji nie można warunkować dokonaniem/zaksięgowaniem wpłaty! 9

10 S POSÓB LICZENIA OPŁAT – CASE STUDY 1 Stan faktyczny: Wnioskodawca zawnioskował o przesłanie pocztą kopii dwóch programów ochrony środowiska z 2011 r., po 100 stron objętości każdy. Programy nie były umieszczone na www. 10

11 S POSÓB LICZENIA OPŁAT – CASE STUDY 2 Stan faktyczny: Wnioskodawca zwrócił się o sporządzenie elektronicznej kopii starego planu urządzenia lasu z 1996 r., nagranie danych na płytę DVD i jego wysyłkę pocztą 11

12 O PŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI - U DIP Zasada: bez opłat Wyjątek: dodatkowe koszty związane z formą lub sposobem udostępnienia  „podmiot zobowiązany do udostępnienia takich informacji nie może z obowiązkiem tym łączyć uprawnienia do uzyskiwania zysku rozumianego jako "wynagrodzenia za usługę". Wyrok SA w Krakowie II SA/Kr 1108/05,  Wyłącznie więc w przypadku, gdy udostępniający informację poniósł jakieś dodatkowe koszty powstaje możliwość pobrania od wnioskodawcy opłaty administracyjnej w wysokości określonej w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uchwała RIO w Łodzi, 25/51/2002 12

13 „ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ” …nie poświadcza się…. „…Obywatel zwrócił się do Urzędu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Urząd odpowiedział, że udostępni dokumenty po wpłaceniu kwoty 19,2 tys. zł. Na tę kwotę miał się złożyć koszt kserowania dokumentów (1090 zł za 3636 stron) oraz... opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii dokumentów z oryginałem. Ta opłata wyniosła 5 zł za stronę, a więc w sumie 18180 zł(!).” 13

14 O PŁATA A UDOSTĘPNIENIE - POSTANOWIENIE NSA, I OSK 950/07 Powiadomienie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 udip nie jest ani decyzją ani postanowieniem, zatem żadnym z aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – uppsa. Nie jest też aktem lub czynnością, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 uppsa. Udostępnienie informacji które wiążą się z dodatkowymi kosztami następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, bez względu na to czy wnioskujący o udostępnienie informacji wniesie opłatę czy nie. Powiadomienie to nie ma zatem żadnego waloru, który na drodze administracyjnej rodziłby skutki wiążące się z egzekucją opłaty. 14

15 I NACZEJ : W wyroku NSA w Warszawie z 5.2.2008 r. I OSK przyjęto, że: „ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej - art. 15 ust. 1 udip nie następuje w drodze postanowienia, od którego przysługuje zażalenie, lecz w drodze aktu stwierdzającego obowiązek poniesienia opłaty oraz ustalającego jej wysokość. Jest to akt z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 uppsa”.art. 3 § 2 ustalenie wysokości opłaty nie następuje w formie postanowienia, ale taki akt prawny podlega kontroli sądu administracyjnego. 15

16 O PŁATA SKARBOWA Wg ustawy o opłacie skarbowej z 2006 r. - wnioski nie podlegają odrębnym opłatom Jednocześnie, wg art. 3 tej ustawy nie podlega opłacie dokonanie m.in. czynności urzędowej (takiej jak np. udostępnienie informacji) jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Wg ustaw ooś i dip - są albo opłaty za udostępnienie informacji, albo obowiązek udostępnienia bezpłatnie - więc nie ma już opłaty skarbowej 16

17 O PŁATA SKARBOWA – PROBLEMY PRAKTYCZNE Ustawa o opłacie skarbowej zawiera katalog zwolnień – Art. 7 zwalnia się od opłaty skarbowej: 4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ALE nie stosuje się przepisów o opłacie skarbowej! 17

18 E GZEKUCJA Art. 3. § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo – w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. 18


Pobierz ppt "U DOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W JEGO OCHRONIE Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska Prowadzący: Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google