Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w obszarze prawa oddziałujące bezpośrednio na zasady udzielania zamówień publicznych Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w obszarze prawa oddziałujące bezpośrednio na zasady udzielania zamówień publicznych Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w obszarze prawa oddziałujące bezpośrednio na zasady udzielania zamówień publicznych Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

2 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zmienione rozporządzenia W następstwie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną zmienione następujące rozporządzenia: 1.w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2.w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołań; 3.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; 4.w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5.w sprawie regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

3 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 11.4 nPzp ); zamieszczanie w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (o wynikach konkursu) informacji o zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia; ogłoszenie (sekcja IV ogłoszenia o zamówieniu) o zamówieniu udzielanym w trybie licytacji elektronicznej (art. 75.1 nPzp); informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień (art. 41.15 oraz art. 48.2.15 nPzp).

4 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołań Wartość wpisu od odwołania (w tysiącach złotych polskich): 7,5 w przypadku dostaw lub usług poniżej progów;15 w przypadku dostaw lub usług powyżej progów;10 w przypadku robót budowlanych poniżej progów;20 w przypadku robót budowlanych powyżej progów.

5 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane pkt 3 - wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; pkt 3a - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3 wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; pkt 5 - wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; pkt 5a - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmiana zasad udostępniania wykonawcom protokołu wraz z załącznikami; wgląd oraz przesłanie kopii pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na wniosek, zgoda zamawiającego na kopiowanie, opłaty za przesłanie kopii protokołu lub załączników, późniejsze udostępnienie w wyjątkowych przypadkach, związanych z zapewnieniem sprawnego toku badania i oceny ofert, stosowanie powyższych uregulowań do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie protokołu. obowiązek wypełniania druku ZP-11 także w postępowaniach poniżej progów; w części szczegółowej, w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych wypełnienie odrębnie dla każdej części z wyłączeniem informacji wspólnych dla wszystkich części.

7 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Rozporządzenie w sprawie regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań uregulowanie szybszegorozpoznawania określonychkategorii spraw np. dotyczącychrealizacji projektówinfrastrukturalnych orazzwiązanych z przygotowaniamiEURO 2012.

8 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w obszarze prawa oddziałujące bezpośrednio na zasady udzielania zamówień publicznych Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google