Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems Oprac. Stanisław Lenkiewicz & M. Uczyński Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems Oprac. Stanisław Lenkiewicz & M. Uczyński Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open."— Zapis prezentacji:

1

2 Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems Oprac. Stanisław Lenkiewicz & M. Uczyński Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University 2000

3 Umiejętności dobrego menedżera Znajomość systemów informacyjnych. Umiejętność wykorzystywania istniejących systemów informacyjnych. Umiejętność określania potrzeb informacyjnych firmy. Umiejętność współpracy z informatykami. Znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi telekomunikacyjnych.

4 Podczas tych zajęć... zrozumiecie, czym są systemy informacyjne, nauczycie się efektywnie je wykorzystywać do rozwiązywania codziennych problemów firmy, nauczycie się określać potrzeby informacyjne swoich firm, krytycznie oceniać znane Wam systemy informacyjne i projektować nowe, poznacie korzyści płynące z komputeryzacji zostaniecie specjalistami w dziedzinie MIS !

5

6 I love MIS !

7 Dane Zarejestrowane fakty. Stanowią wejście systemu informacyjnego. Atrybuty informacji: Źródło (nadawca). Kanał komunikacyjny. Odbiorca. Informacja Dane przetworzone w sposób zapewniający ich użyteczność dla odbiorcy. Stanowią wyjście systemu informacyjnego.

8 Informacja - różne definicje Obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej może być przechowywany, przesyłany, przetwarzany i użyty do sterowania. W cybernetyce i teorii informacji - każdy czynnik zmniejszający stopień niewiedzy (nieokreśloność) o badanym zjawisku, umożliwiający człowiekowi, organizmowi żywemu lub urządzeniu automatycznemu polepszenie znajomości otoczenia i w sprawniejszy sposób przeprowadzenie celowego działania.

9 Klasyfikacja informacji

10 Cechy dobrej informacji Związek (zgodność) z realizowanym celem. Dostateczna dokładność (dla realizowanego zadania oraz poziomu zarządzania). Dostateczny zakres. Weryfikowalność (wiarygodne źródło). Skierowanie do właściwej osoby. Podanie we właściwym czasie. Właściwy poziom szczegółowości. Podanie za pośrednictwem właściwego kanału komunikacyjnego.

11 I love MIS !

12 System są powiązane w zorganizowany sposób, podlegają zmianom przez fakt bycia w systemie. Zespół elementów realizujący określone cele. Składowe systemu:

13 Składowe systemu Wejście. Proces przetwarzania. Wyście. Sprzężenie zwrotne.

14 Rodzaje systemów Zamknięte - całkowicie izolowane od środowiska. Częściowo otwarte - wymieniające niektóre informacje ze środowiskiem. Otwarte - wymieniające bez ograniczeń informacje ze środowiskiem. Można powiedzieć, że większość organizacji to systemy otwarte.

15 Cechy podejścia systemowego Wszystkie systemy składają się z wzajemnie oddziałujących części bądź podsystemów; system może być opisany jedynie jako całość. Systemy są hierarchiczne. Poddawanie zmianom poszczególnych części systemu pociąga za sobą zmiany innych jego składników. Podsystem powinien działać zgodnie z celami systemu wyższego szczebla, a nie realizować niezależnie własne cele.

16 I love MIS !

17 System informacyjny - definicja Zorganizowany zespół wzajemnie powiązanych elementów, służący do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji menedżerom różnych szczebli, w celu umożliwienia im podejmowania terminowych i efektywnych decyzji w zakresie działań, za które są odpowiedzialni.

18 Składowe systemu informacyjnego Wejście: –zbieranie luźnych danych Proces przetwarzania: –transformacja danych w informacje Wyjście: –transmisja informacji do odbiorców Sprzężenie zwrotne: –przesłanie informacji z wyjścia do wejścia w celu sterowania systemem

19

20 I love MIS !

21 Współczesne systemy informacyjne Ludzie Sprzęt Oprogramowanie Telekomunikacja Dane System informacyjny

22 Czym jest współczesny system informacyjny? Układem złożonym ze sprzętu, oprogramowania i sieci komunikacyjnych wykorzystywanym przez ludzi w celu kierowania organizacją.

23 MIS 20 lat temu Scentralizowane przetwarzanie izolowanych zbiorów danych. –Duże komputery mainframe przetwarzające wszelkie dane. –Użytkownicy pracujący na dzierżawionych terminalach.

24 MIS 10 lat temu Zdecentralizowane przetwarzanie izolowanych zbiorów danych. –Wykorzystanie różnorodnych technik komputerowych w zależności od profilu działalności.

25 MIS dziś Zdecentralizowane przetwarzanie wspólnych zbiorów danych. –Użytkownicy w różnych miejscach pracujący na wspólnych danych. Dane

26 Podstawowe pytania Jak wygląda przepływ informacji w organizacji? Jak obieg informacji w organizacji zależy od jej struktury? W jakim stopniu potrzeby informacyjne zależą od poziomu zarządzania? Czy i jak obróbka informacji zależy od poziomu zarządzania?

27 Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny Poziomy zarządzania organizacją Rożne typy informacji wymagają różnych systemów informacyjnych.

28 Pracownicy produkcyjni, wykonawcy usług. Automatyzacja prostych, powtarzających się działań. Dla zwiększenia sprawności organizacji. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

29 Kierownicy średniego szczebla. Automatyzacja kontroli działalności produkcyjnej / usługowej organizacji. Dla zwiększenia efektywności organizacji. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

30 Naczelne kierownictwo. Analizy danych z przeszłości i prognozy na przyszłość. Dla opracowania / korekty strategii i sformułowania planów. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

31 Jakie są przepływy informacji w organizacji? Dół - góra –Informacje dotyczące codziennej działalności. Góra - dół –Strategie, cele, zalecenia dla niższych szczebli. Poziome –Nowe pomysły, rozwiązania, koordynacja działań.

32 (OAS) Office Automation Systems Rodzaje systemów informacyjnych (EIS) Executive Information Systems (DSS) Decision Support Systems (ES) Expert Systems (MIS) Management Information Systems (TPS) Transaction Processing Systems

33 Transaction Processing Systems (systemy transakcyjne) Wejście Przetwarzanie Wyjście Transakcje Zdarzenia Rejestracja Aktualizacja Sortowanie Filtrowanie Raporty Listy Użytkownicy: Kierownicy operacyjni. Cel: Realizacja konkretnych zadań (np. rejestracja zamówień, wydruk faktur, sprzedaż).

34 Management Information Systems (systemy informacyjne zarządzania) Zestawienia transakcji Duże zbiory danych Standardowe raporty Szczegółowe analizy Zest. zbiorcze Zest. wyjątków Raporty ad-hoc Użytkownicy: kierownicy średniego szczebla. Cel: Tworzenie raportów ułatwiających menedżerom realizację powierzonych im zadań. WejściePrzetwarzanie Wyjście

35 MIS: główne cechy Wspierają decyzje związane z problemami strukturalnymi i półstrukturalnymi. Nie dokonują zbyt szczegółowych analiz. Są mało elastyczne. Są zorientowane na wnętrze organizacji. Służą głównie tworzeniu raportów i sprawowaniu kontroli.

36 Executive Information Systems (systemy informowania kierownictwa) Zestawienie danych wewn. Dane nt. otoczenia Sumaryczne zestawienia, nejlepiej graficzne Raporty zbiorcze Analizy trendów Symulacje Inf. zwtrotne Użytkownicy: naczelne kierownictwo. Cel: Wspieranie długookresowego planowania strategicznego. Wejście Przetwarzanie Wyjście

37 Inne systemy (OAS) Office Automation Systems (DSS) Decision Support Systems (ES) Expert Systems Niektóre z systemów informacyjnych znajdują zastosowanie na wszystkich poziomach zarządzania.

38 Office Automation Systems (systemy automatyzacji pracy biurowej) Dokumenty Plany Daty Planowanie terminów Komunikacja Archiwizacja Obliczenia Szczegółowe raporty Listy Schematy Wiadomości Użytkownicy: urzędnicy, kierownicy. Cel: usprawnienie obiegu dokumentów ( , kalendarze, edytory...) Wejście Przetwarzanie Wyjście

39 Decision Support Systems (systemy wspomagania decyzji) Modele analityczne Duże zbiory danych Interaktywne Symulacje Specjalist. raporty Sugestie decyzji Odpowiedzi na zapytania Użytkownicy: kierownicy personalni, decydenci. Cel: wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Wejście Przetwarzanie Wyjście

40 DSS: główne cechy Interaktywne wspomaganie decyzji w problemach półstrukturalnych i niestruktu- ralnych. Oferują elastyczność i szybkie odpowiedzi. Pozwalają kontrolować wejście i wyjście. Nie wymagają stałego nadzoru programistów. Stanowią pomoc dla MIS. Wykorzystują skomplikowane modele i reguły wnioskowania.

41 Group Ware Systems (systemy pracy grupowej) Systemy wspomagające grupowe podejmowanie decyzji poprzez: –elektroniczną komunikację (np. ), –grupowe planowanie (np. zbiorcze kalendarze), –rozmowy poprzez komputer (IRC), –systemy telekonferencji, –współużytkowanie dokumentów. Główne produkty: – Lotus Notes – Novell GroupWise – Microsoft Exchange

42 Expert Systems (systemy eksperckie) Zapytania Odpowiedzi na pytania Porównywanie z faktami i regułami zapisanymi w bazie wiedzy Zalecenia Sugestie Użytkownicy: kierownicy średniego szczebla. Cel: Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy dla wspomagania decyzji (np. w diagnostyce medycznej). Wejście Przetwarzanie Wyjście

43 Do przygotowania prezentacji wykorzystano: Prof. Jon P. Gant, Indiana University


Pobierz ppt "Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems Oprac. Stanisław Lenkiewicz & M. Uczyński Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open."

Podobne prezentacje


Reklamy Google