Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems
Oprac. Stanisław Lenkiewicz & M. Uczyński Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University 2000

2 Umiejętności dobrego menedżera
Znajomość systemów informacyjnych. Umiejętność wykorzystywania istniejących systemów informacyjnych. Umiejętność określania potrzeb informacyjnych firmy. Umiejętność współpracy z informatykami. Znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi telekomunikacyjnych.

3 Podczas tych zajęć ... zrozumiecie, czym są systemy informacyjne,
nauczycie się efektywnie je wykorzystywać do rozwiązywania codziennych problemów firmy, nauczycie się określać potrzeby informacyjne swoich firm, krytycznie oceniać znane Wam systemy informacyjne i projektować nowe, poznacie korzyści płynące z komputeryzacji ... ... zostaniecie specjalistami w dziedzinie MIS !

4 Gotowi?

5 Czym jest informacja? ? I love MIS !

6 Zarejestrowane fakty. Stanowią wejście systemu informacyjnego.
Dane Zarejestrowane fakty. Stanowią wejście systemu informacyjnego. Informacja Dane przetworzone w sposób zapewniający ich użyteczność dla odbiorcy. Stanowią wyjście systemu informacyjnego. Atrybuty informacji: Źródło (nadawca). Kanał komunikacyjny. Odbiorca.

7 Informacja - różne definicje
Obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej może być przechowywany, przesyłany, przetwarzany i użyty do sterowania. W cybernetyce i teorii informacji - każdy czynnik zmniejszający stopień niewiedzy („nieokreśloność”) o badanym zjawisku, umożliwiający człowiekowi, organizmowi żywemu lub urządzeniu automatycznemu polepszenie znajomości otoczenia i w sprawniejszy sposób przeprowadzenie celowego działania.

8 Klasyfikacja informacji

9 Cechy dobrej informacji
Związek (zgodność) z realizowanym celem. Dostateczna dokładność (dla realizowanego zadania oraz poziomu zarządzania). Dostateczny zakres. Weryfikowalność (wiarygodne źródło). Skierowanie do właściwej osoby. Podanie we właściwym czasie. Właściwy poziom szczegółowości. Podanie za pośrednictwem właściwego kanału komunikacyjnego.

10 Czym jest system? ? I love MIS !

11 System Zespół elementów realizujący określone cele. Składowe systemu:
są powiązane w zorganizowany sposób, podlegają zmianom przez fakt „bycia w systemie”.

12 Składowe systemu Wejście. Proces przetwarzania. Wyście.
Sprzężenie zwrotne.

13 Można powiedzieć, że większość organizacji
Rodzaje systemów Zamknięte - całkowicie izolowane od środowiska. Częściowo otwarte - wymieniające niektóre informacje ze środowiskiem. Otwarte - wymieniające bez ograniczeń informacje ze środowiskiem. Można powiedzieć, że większość organizacji to systemy otwarte.

14 Cechy podejścia systemowego
Wszystkie systemy składają się z wzajemnie oddziałujących części bądź podsystemów; system może być opisany jedynie jako całość. Systemy są hierarchiczne. Poddawanie zmianom poszczególnych części systemu pociąga za sobą zmiany innych jego składników. Podsystem powinien działać zgodnie z celami systemu wyższego szczebla, a nie realizować niezależnie własne cele.

15 Czym jest system informacyjny?
I love MIS !

16 System informacyjny - definicja
Zorganizowany zespół wzajemnie powiązanych elementów, służący do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji menedżerom różnych szczebli, w celu umożliwienia im podejmowania terminowych i efektywnych decyzji w zakresie działań, za które są odpowiedzialni.

17 Składowe systemu informacyjnego
Wejście: zbieranie luźnych danych Proces przetwarzania: transformacja danych w informacje Wyjście: transmisja informacji do odbiorców Sprzężenie zwrotne: przesłanie informacji z wyjścia do wejścia w celu sterowania systemem

18 systemu informacyjnego z systemem komputerowym.
Nie należy utożsamiać systemu informacyjnego z systemem komputerowym.

19 Z czego składa się system informacyjny?
I love MIS !

20 Współczesne systemy informacyjne
Oprogramowanie Ludzie Telekomunikacja System informacyjny Dane Sprzęt

21 Czym jest współczesny system informacyjny?
Układem złożonym ze sprzętu, oprogramowania i sieci komunikacyjnych wykorzystywanym przez ludzi w celu kierowania organizacją.

22 MIS 20 lat temu Scentralizowane przetwarzanie izolowanych zbiorów danych. Duże komputery „mainframe” przetwarzające wszelkie dane. Użytkownicy pracujący na „dzierżawionych” terminalach.

23 MIS 10 lat temu Zdecentralizowane przetwarzanie izolowanych zbiorów danych. Wykorzystanie różnorodnych technik komputerowych w zależności od profilu działalności.

24 MIS dziś Zdecentralizowane przetwarzanie wspólnych zbiorów danych.
Użytkownicy w różnych miejscach pracujący na wspólnych danych. Dane

25 Podstawowe pytania Jak wygląda przepływ informacji w organizacji?
Jak obieg informacji w organizacji zależy od jej struktury? W jakim stopniu potrzeby informacyjne zależą od poziomu zarządzania? Czy i jak „obróbka” informacji zależy od poziomu zarządzania?

26 Poziomy zarządzania organizacją
Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny Rożne typy informacji wymagają różnych systemów informacyjnych.

27 Poziom strategiczny Poziom taktyczny Poziom operacyjny
Pracownicy produkcyjni, wykonawcy usług. Automatyzacja prostych, powtarzających się działań. Dla zwiększenia sprawności organizacji. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

28 Poziom strategiczny Poziom taktyczny Poziom operacyjny
Kierownicy średniego szczebla. Automatyzacja kontroli działalności produkcyjnej / usługowej organizacji. Dla zwiększenia efektywności organizacji. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

29 Poziom strategiczny Poziom taktyczny Poziom operacyjny
Naczelne kierownictwo. Analizy danych z przeszłości i prognozy na przyszłość. Dla opracowania / korekty strategii i sformułowania planów. Poziom operacyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny

30 Jakie są przepływy informacji w organizacji?
Dół - góra Informacje dotyczące codziennej działalności. Góra - dół Strategie, cele, zalecenia dla niższych szczebli. Poziome Nowe pomysły, rozwiązania, koordynacja działań.

31 Rodzaje systemów informacyjnych
(EIS) Executive Information Systems (DSS) Decision Support Systems (MIS) Management Information Systems (OAS) Office Automation Systems (ES) Expert Systems (TPS) Transaction Processing Systems

32 Transaction Processing Systems (systemy transakcyjne)
Cel: Realizacja konkretnych zadań (np. rejestracja zamówień, wydruk faktur, sprzedaż). Przetwarzanie Wejście Wyjście Rejestracja Aktualizacja Sortowanie Filtrowanie Transakcje Zdarzenia Raporty Listy Użytkownicy: Kierownicy operacyjni.

33 Management Information Systems (systemy informacyjne zarządzania)
Cel: Tworzenie raportów ułatwiających menedżerom realizację powierzonych im zadań. Wejście Przetwarzanie Wyjście Zestawienia transakcji Duże zbiory danych Standardowe raporty Szczegółowe analizy Zest. zbiorcze Zest. wyjątków Raporty „ad-hoc” Użytkownicy: kierownicy średniego szczebla.

34 MIS: główne cechy Wspierają decyzje związane z problemami strukturalnymi i półstrukturalnymi. Nie dokonują zbyt szczegółowych analiz. Są mało elastyczne. Są zorientowane na wnętrze organizacji. Służą głównie tworzeniu raportów i sprawowaniu kontroli.

35 Executive Information Systems (systemy informowania kierownictwa)
Cel: Wspieranie długookresowego planowania strategicznego. Wejście Przetwarzanie Wyjście Zestawienie danych wewn. Dane nt. otoczenia Sumaryczne zestawienia, nejlepiej graficzne Raporty zbiorcze Analizy trendów Symulacje Inf. zwtrotne Użytkownicy: naczelne kierownictwo.

36 Inne systemy Niektóre z systemów informacyjnych znajdują zastosowanie na wszystkich poziomach zarządzania. (ES) Expert Systems (OAS) Office Automation Systems (DSS) Decision Support Systems

37 Office Automation Systems (systemy automatyzacji pracy biurowej)
Cel: usprawnienie obiegu dokumentów ( , kalendarze, edytory...) Wejście Przetwarzanie Wyjście Dokumenty Plany Daty Planowanie terminów Komunikacja Archiwizacja Obliczenia Szczegółowe raporty Listy Schematy Wiadomości Użytkownicy: urzędnicy, kierownicy.

38 Decision Support Systems (systemy wspomagania decyzji)
Cel: wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Wejście Wyjście Przetwarzanie Modele analityczne Duże zbiory danych Specjalist. raporty Sugestie decyzji Odpowiedzi na zapytania Interaktywne Symulacje Użytkownicy: kierownicy personalni, decydenci.

39 DSS: główne cechy Interaktywne wspomaganie decyzji w problemach półstrukturalnych i niestruktu-ralnych. Oferują elastyczność i szybkie odpowiedzi. Pozwalają kontrolować wejście i wyjście. Nie wymagają stałego nadzoru programistów. Stanowią pomoc dla MIS. Wykorzystują skomplikowane modele i reguły wnioskowania.

40 Group Ware Systems (systemy pracy grupowej)
Systemy wspomagające grupowe podejmowanie decyzji poprzez: elektroniczną komunikację (np. ), grupowe planowanie (np. zbiorcze kalendarze), rozmowy poprzez komputer (IRC), systemy telekonferencji, współużytkowanie dokumentów. Główne produkty: Lotus Notes Novell GroupWise Microsoft Exchange

41 Expert Systems (systemy eksperckie)
Cel: Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy dla wspomagania decyzji (np. w diagnostyce medycznej). Przetwarzanie Wejście Porównywanie z faktami i regułami zapisanymi w bazie wiedzy Wyjście Zapytania Odpowiedzi na pytania Zalecenia Sugestie Użytkownicy: kierownicy średniego szczebla.

42 Do przygotowania prezentacji wykorzystano:
Prof. Jon P. Gant, Indiana University


Pobierz ppt "Systemy informacyjne w zarządzaniu Management Information Systems"

Podobne prezentacje


Reklamy Google