Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P rowadzenie biura rachunkowego po styczniu 2015 roku dr Krzysztof Biernacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P rowadzenie biura rachunkowego po styczniu 2015 roku dr Krzysztof Biernacki."— Zapis prezentacji:

1 P rowadzenie biura rachunkowego po styczniu 2015 roku dr Krzysztof Biernacki

2 Cześć I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH dr Krzysztof Biernacki

3 Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Danych Każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych jest administratorem danych osobowych. Administratorzy danych mieli w myśl (uchylonego obecnie) art. 36 ust. 3 UOchrDO obowiązek wyznaczania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – nadzorujących przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, chyba że sami wykonywali te czynności. Po nowelizacji wymogi wobec ABI i jego kompetencje zostały rozbudowane, a jednocześnie powołanie ABI stało się fakultatywne. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

4 Dwie możliwości W myśl nowych przepisów Administrator danych osobowych – niezależnie od formy prawnej - może wybrać jedno z dwóch (równoważnych rozwiązań):  sam być odpowiedzialnym za właściwe przetwarzanie danych osobowych obejmujące w szczególności: · sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, · nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także przestrzegania zasad określonych w tej dokumentacji, · zapewnianie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zapoznano z przepisami o ochronie danych osobowych  powołać Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nowego typu, o szerszych kompetencjach i powierzyć mu wykonywanie wyżej wymienionych zadań. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

5 Status i zgłoszenie ABI Administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji GIODO powołanie i odwołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania (art. 46b UOchr.D.O). ABI może być zgodnie z art. 36aust. 5 UOchr.D.O osoba, która:  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;  nie była karana za umyślne przestępstwo. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

6 Zgłoszenie zbioru danych Jednym z głównych obowiązków administrator danych jest zgłoszenie zbioru (lub zbiorów) danych osobowych do GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych)- art. 41 UOchr.D.O. Nie wszystkie zbiory podlegają rejestracji – zgodnie z art. 43 ust. 1 UOchr.D.O z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m.in. administratorzy danych:  przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;  dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;  przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;  powszechnie dostępnych;  przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego; Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

7 ABI a zgłoszenie zbioru danych Jeśli Administrator danych powoła ABI nowego typu to oprócz powierzenia mu obowiązków zwianych z ochroną danych osobowych, dodatkowo nie będzie obowiązany do rejestracji swoich zbiorów danych osobowych do GIODO (z wyjątkiem zbiorów zawierających tzw. „dane wrażliwe”), gdyż ABI prowadzić będzie prowadzić wewnętrzny rejestr tych zbiorów- zwolnienie wprowadza w tej mierze art. 43 ust. 1a UOchr.D.O. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

8 Dotychczas powołany ABI Jeżeli w niektórych przedsiębiorstwach mógł być już funkcjonować Administrator Bezpieczeństwa Informacji, gdyż możliwość taką przewidywał (obecnie uchylony) art. 36 ust. 3 ustawy. Jednakże ze względu na fakt, iż nowelizacja ustawy zwiększyła zarówno kompetencje jak i wymogi względem ABI to osoby mające dalej pełnić tę funkcję muszą zostać zgłoszone do nowego rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO, w przeciwnym wypadku z mocy ustawy będą pełnić swoją funkcję jedynie do 30 czerwca 2015r. (art. 35 ustawy zmieniającej). Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

9 Obowiązki dokumentacyjne Nowe przepisy utrzymują obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz.1024) na dokumentację tą składają się :  1. polityka bezpieczeństwa (wymagana niezależnie od tego czy zbiory danych podlegają rejestracji czy nie)  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (wymagana o ile u danego administratora występują takie systemy informatyczne). Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

10 Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa musi obejmować w szczególności:  wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;  wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;  opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;  sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;  określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

11 Instrukcja zarządzania Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych musi zawierać w szczególności:  procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;  stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;  procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;  procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;  sposób, miejsce i okres przechowywania: elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, kopii zapasowych zbiorów danych;  sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,  sposób realizacji wymogów, odnotowywanie przez system informatyczny informacji odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, (chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych);  procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

12 Umowa o przetwarzanie danych Art. 31. 1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową. 5. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, z przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

13 Cześć II OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DO GIIF dr Krzysztof Biernacki

14 Instytucja obowiązana Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.): Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: o) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Art. 8. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

15 Rejestracja transakcji Art. 8. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. 3. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

16 Rejestr transakcji 4. Rejestr transakcji, o których mowa w ust. 1 i 3, jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia instytucji obowiązanej, do przechowywania rejestrów i dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613). 4a. Informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

17 Przekazywanie informacji Art. 11. 1. Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3. Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Art. 12a. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 3, instytucja obowiązana przekazuje dodatkowe dane o stronach transakcji, będące w jej posiadaniu, w tym informacje o ich rachunkach osobistych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, niewykorzystanych w przedmiotowej transakcji. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

18 Biuro rachunkowe – zakres obowiązków Obowiązki biur rachunkowych od 22 października 2009r.: – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, – wprowadzenie wewnętrznych procedur, – przeprowadzanie analiz ryzyka, – analizowanie i rejestrowanie transakcji kwalifikowanych. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

19 Cześć III PROWADZENIE BIURA dr Krzysztof Biernacki

20 Usługowe prowadzenie ksiąg – ustawa o Rach Artykuł 4 ust 3 w zw. z art. 76a ust 1 Ustawy: 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 5) sporządzanie sprawozdań finansowych; 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

21 Usługowe prowadzenie ksiąg – ustawa o DP Artykuł 2 ust 1 Ustawy: 1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1. ; Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

22 Usługowe prowadzenie ksiąg a doradztwo - PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe Podklasa ta obejmuje:  księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,  sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,  kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),  przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,  doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

23 Biura rachunkowe jako płatnik Od 1 stycznia 2015 r. z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, wynika, że bezpiecznym podpisem elektronicznym nie muszą być opatrywane formularze PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-3 przesyłane przez płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną.PIT-4R PIT-8ARPIT-8CPIT-11PIT-40 Dotyczy to również biur księgowych Odpowiedź MF z 23 stycznia 2015 r. udzielona na pytanie „MONITORA księgowego” Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

24 Obowiązki informacyjne  Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa dewizowego;  Obowiązki informacyjne wynikające z Ordynacji podatkowej (informacje podatkowe);  Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne wynikającej z istnienia powiązań pomiędzy podatnikami;  Terminy wyboru szczególnych zasad rozliczeń podatkowych Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

25 Wyznaczenie osoby Art. 31. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

26 Niewyznaczenie osoby – konsekwencje w kks Art. 79. § 1. Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. § 2. Tej samej karze podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

27 Informacje podatkowe (1) Art. 82. § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji: 1)na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę; 2)bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 3)w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

28 Informacje podatkowe (2) Art. 82a. § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli: 1) w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób otrzymujących wynagrodzenie; 2) podmiot będący nierezydentem bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyjny, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

29 Podmioty powiązane  Obowiązek dokumentacyjny, jeżeli łącznie zaistniały trzy przesłanki:  Istnieją powiązania w rozumieniu przepisów podatkowych;  Podmioty dokonują pomiędzy sobą transakcji;  Wartość transakcji przekroczyła w roku podatkowym określoną wartość;  Zaznaczenie w deklaracji CIT – 8 pola 21  Brak obowiązku składania sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (pole 26).  Postępowanie w sprawie APA -> art. 20a – 20r Ordynacji podatkowej Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

30 Wybór płatności zaliczek – podatki dochodowe Podatek PIT:  Zaliczki kwartalne – mali podatnicy składają zawiadomienie do 20-tego lutego danego roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 44 ust 3i PDOF).  Zaliczki zryczałtowane – podatnicy składają zawiadomienie do 20-tego dnia lutego danego roku podatkowego (art. 44 ust 6c PDOF). Podatek CIT:  Zaliczki kwartalne – mali podatnicy składają zawiadomienie do dnia 20- tego drugiego miesiąca roku podatkowego (art. 25 ust 1e PDOP).  Zaliczki zryczałtowane – podatnicy składają zawiadomienie w terminie wpłaty pierwszej zaliczki (art. 25 ust 7 PDOP). Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

31 Wybór płatności zaliczek – podatek VAT  Płatności kwartalne (VAT-7K) – zawiadomienie najpóźniej do 25-tego dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja, lub podmioty rozpoczynające do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie czynności (art. 99 ust 3 UoVAT) Podatnicy „kwartalni” mogą ponownie składać deklaracje miesięczne po upływie 4 kwartałów, po pisemnym zawiadomieniu w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy okres miesięczny, nie później niż z dniem upływu terminu do jej złożenia  Płatności kwartalne (VAT-7D) – wpłata zryczałtowanej kwoty podatku w wysokości 1/3 wartości określonej w złożonej deklaracji za poprzedni kwartał (art. 103 ust 2a UoVAT) – rezygnacja po 2 kwartałach rozliczania. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

32 Cześć IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ dr Krzysztof Biernacki

33 System prawny Zdarzenia w świecie realnym Norma prawna Zdarzenia prawne Czynności prawne System norm Norma prawna Normy prawne Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

34 Skąd ta odpowiedzialność ? Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

35 Podwyższona staranność Kodeks cywilny: Art. 355. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

36 Rodzaje odpowiedzialności  Cywilna (oparta na winie, ryzyku, słuszności);  Karna (oparta na winie)  Administracyjna (podatkowa)  Prawnopracownicza  Organizacyjna Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

37 Odpowiedzialność cywilna - rodzaje Odpowiedzialność Ex contractuex delicto (art. 471 Kc) (art. 415 Kc) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

38 Przesłanki odpowiedzialności Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi art. 471 Kc Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

39 Elementy odpowiedzialności 1. Bezprawność działania/zaniechania 2. Związek przyczynowy między zdarzeniem, a szkodą 3. Wystąpienie szkody 4. Udowodnienie zaistnienia tych elementów Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

40 Elementy „szkody”  Strata (damnum emergens)  Utracone korzyści (lucrum cessans) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

41 Procedura postępowania w przypadku niewykonania umowy wzajemnej 1. Niewykonanie umowy w terminie 2. Obowiązek wezwania do wykonania z zastrzeżeniem dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia od umowy 3. Alternatywnie – bez wyznaczania terminu może wezwać do wykonania zobowiązania i naprawienia szkody 4. Zastrzeżenie odstąpienia w umowie pozwala odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu 5. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

42 Zakres odpowiedzialność dłużnika  Dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem  Dłużnik pozostający w małżeńskiej wspólności majątkowej odpowiada za zobowiązania współmałżonka, tylko jak potwierdził zaciągnięcie takich zobowiązań  Strona umowy musi mieć zgodę współmałżonka na:  Zbycie, nabycia lub obciążenia nieruchomości, lokalu lub gospodarstwa rolnego  Dokonania darowizny, za wyjątkiem darowizn zwyczajowo przyjętych Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

43 Odpowiedzialność wspólników spółek  Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania  Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają posiłkowo za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna  Wspólnicy spółki partnerskiej nie odpowiadają za zobowiązania spółki zaciągnięte przez innego partnera  Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają całym posiadanym majątkiem, a komandytariusze – tylko do wielkości sumy komandytowej  Udziałowcy spółki z o.o. oraz akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

44 Tryby zawarcia umowy 1. Oferta 2. Przetarg 3. Aukcja 4. Rokowania (negocjacje) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

45 Oferta  Oświadczenie woli złożone drugiej stronie  Brak określenia terminu związania ofertą nakazuje ją potwierdzić niezwłocznie  Szczególne obowiązki związane z ofertą składaną w formie elektronicznej  Możliwość odwołania oferty przed otrzymaniem odpowiedzi kontrahenta  Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę (ale w stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią)  Milczące przyjęcie oferty (stałe relacje pomiędzy przedsiębiorcami)  Przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonania  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kc) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

46 Zmiana i zakończenie umowy  W trybie i na zasadach zawierania umów  Przedłużenie umowy per facta concludentia  Odstąpienie a wypowiedzenie umowy  Wygaśnięcie umowy Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

47 Klauzule umowne (1)  Rozpoczęcie trwania umowy (zakres odpowiedzialności);  Zakończenie trwania umowy (zakres obowiązków);  Udokumentowanie przejętego stanu aktywów; Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

48 Klauzule umowne (2)  Zakres przedmiotowy podejmowanych czynności;  Odpowiedzialność biura;  Wyłączenia odpowiedzialności. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

49 Przedmiot umowy – przykłady (1) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki Rozliczenie miesięczne księgowe i podatkowe Ewidencja środków trwałych Ewidencja rozrachunków faktur zakupu i sprzedaży w Polce, w tym rozliczanie zaliczek Deklaracja PFRON Sprawozdania do GUS Deklaracje dot. obowiązków z zakresu ochrona środowiska Deklaracje dot. obowiązków z zakresu zużytego sprzętu elektronicznego Korekty deklaracji nie z winy zleceniobiorcy Deklaracje VAT i VAT UE Przygotowywanie przelewów krajowych

50 Przedmiot umowy – przykłady (2) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki Przygotowywanie przelewów zagranicznych Sporządzanie raportów kasowych na podstawie KP i KW Sporządzanie pism i umów handlowych Obsługa kontroli podatkowych i skarbowych Wnioski i inne dokumenty finansowe bez sprawozdania finansowego Potwierdzenie sald raz w roku Rozliczenie rocznej inwentaryzacji Sporządzenie sprawozdania finansowego rocznego Doradztwo podatkowe związane z działalnością Kontakt z urzędami skarbowymi

51 Tzw. samozatrudnienie Art. 5b. 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; 2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; 3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

52 Status w podatku VAT (art. 15) Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: 3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

53 Usługowe prowadzenie ksiąg - ubezpieczenie Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6, tj:  2)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;  3)okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;  4)wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;  5)sporządzanie sprawozdań finansowych;  6)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

54 Ubezpieczenie – podmiot zobowiązany Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowychRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. poz. 1616). Weszło w życie 19 stycznia 2015r. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością. Przy czym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

55 Odpowiedzialność karna (skarbowa) – przesłanki Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

56 Odpowiedzialność karna (skarbowa) - wyłączenia  Brak winy;  Stopień społecznej szkodliwości niższy niż znikomy;  Brak regulacji (luka rzeczywista)  Kontratypy Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

57 KKS – luka rzeczywista (przykład) Art. 57. § 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Uporczywość – działanie powtarzalne, działania długookresowe Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

58 Odpowiedzialność karna (skarbowa) – umyślność Art. 4. § 1. Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi. § 2. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. § 3. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

59 Kiedy księgowy odpowiada ? Art. 9. § 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

60 Samodzielność działania (1) Szczególna podstawa odpowiedzialności przewidziana w art. 9 § 3 k.k.s. odnosi się wyłącznie do osoby, która "zajmuje się sprawami gospodarczymi", w szczególności finansowymi, co sprawia, iż zachowanie polegające na "zajmowaniu się" sprawami gospodarczymi charakteryzować się musi pewną dozą samodzielności (por. J. Raglewski, glosa do wyroku SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02), posiadać uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji i ich realizacji (T. Oczkowski, glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2006 r., III KK 213/05, POP 2007, z. 2, s. 115 i n.). Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

61 Samodzielność działania (2) Zajmowanie się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, objawiać się zatem powinno działaniami stanowczymi i decyzyjnymi (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 lutego 2006 r., III KK 213/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 45). Od zajmowania się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, odróżniać należy zatem czynności wykonywane przez osoby pozbawione samodzielności, w szczególności zaś osoby wykonujące wyłącznie czynności techniczno- wykonawcze (por. L. Wilk, Przedmiot ochrony art. 79 kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2004, nr 9, s. 100 i n.). Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

62 Odpowiedzialność posiłkowa Art. 24. § 1. Za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

63 Instrumenty modyfikujące odpowiedzialność 1. Zaniechanie ukarania sprawcy (art. 16 kks „czynny żal”) 2. Wyłączenie odpowiedzialności przy złożeniu skutecznej korekty deklaracji (art. 16a kks); 3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 17 kks); 4. Odstąpienie od wymierzenia kary (art. 19 kks) Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

64 Zaniechanie ukarania sprawcy (1) Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. § 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

65 Zaniechanie ukarania sprawcy (2) Art. 16. § 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone: 1)w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 2)po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

66 Korekta deklaracji Art. 16a. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

67 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Art. 17. § 1. Sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie: 1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności; 2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony; 3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścił ich równowartość pieniężną; przepisy art. 16 § 2 zdanie trzecie oraz art. 31 § 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio; 4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

68 Odstąpienie od wymierzenia kary Art. 19. § 1. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego […], jeżeli zachodzą warunki jego orzeczenia i cele kary zostaną przez ten środek spełnione, w szczególności w wypadkach przewidzianych w kodeksie, a ponadto: 1) za przestępstwa skarbowe - zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny; przepisu nie stosuje się do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach określonych stosownymi przepisami […]; 2) za wykroczenia skarbowe - w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

69 Odpowiedzialność podatkowa (Ordynacja podatkowa) Art. 26. Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Art. 29. § 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

70 Odpowiedzialność płatnika Art. 30. § 1. Płatnik, który nie wykonał obowiązków, odpowiada za podatek:  niepobrany lub  podatek pobrany a niewpłacony.. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

71 Wyłączenie odpowiedzialności podatnika Art. 26a. § 1. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596) - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

72 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich Art. 107. § 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Art. 108. § 1. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. § 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

73 Odpowiedzialność pracownicza  Odpowiedzialność pracownika prowadzącego księgi rachunkowe;  Odpowiedzialność pracodawcy Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

74 Odpowiedzialność pracownika Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Art. 122. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

75 Odpowiedzialność za mienie powierzone Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1)pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 2)narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

76 Odpowiedzialność pracodawcy Art. 120. § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

77 Odpowiedzialność organizacyjna  Wynikająca z pełnionej funkcji w zarządzie  Uzależniona od zakresu powierzonych obowiązków  Tożsama z zasadami odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

78 Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. (1) Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

79 Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. (2) Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu (1) nie wykazał, że: a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy; (2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Prowadzenie biura rachunkowego dr Krzysztof Biernacki

80 Dziękuję za uwagę dr Krzysztof Biernacki


Pobierz ppt "P rowadzenie biura rachunkowego po styczniu 2015 roku dr Krzysztof Biernacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google