Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Dla."— Zapis prezentacji:

1

2 Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3

4 Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka w gabinetach dostosowanych do potrzeb dzieci od wieku niemowlęcego.

5  Zajęcia prowadzi 20 nauczycieli – terapeutów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.  Pracę zespołu koordynuje wicedyrektor SOSW p. Izabela Dąbrowska

6  obecnie na zajęcia uczęszcza 50 dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat:

7  Zajęcia WWR realizowane są w cotygodniowych blokach - we wtorki i w środy (na życzenie rodziców mogą odbywać się także w inne dni)  W blokach realizowane są zajęcia edukacyjne i terapeutyczne wynikające z indywidualnych programów terapeutyczno - rozwojowych

8 Dla zapewnienia dzieciom pełniejszej gamy oddziaływań terapeutycznych, rozszerzyliśmy swoją ofertę o dodatkowe grupowe zajęcia rewalidacyjne:  Muzyka otwiera świat. Stymulacja dźwiękiem.  Rozwój i kształcenie sensoryczno – motoryczne.  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.  Rozwijanie motoryki dużej i małej.  Papierowe inspiracje. oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne:  EEG Biofeedback,  stymulacja audio-psycho-lingwistyczna Tomatisa,  hydroterapia

9

10  Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.  Podstawą pracy w przedszkolu jest Program wychowania w przedszkolu i opracowane na jego podstawie dla każdego dziecka IPET–y (Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutczne)  Do dwóch grup przedszkolnych uczęszcza obecnie 10 dzieci o różnym stopniu i zakresie niepełnosprawności. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz w indywidualnych zajęciach terapeutycznych:  korekta wad wymowy  korekcja wad postawy  umuzykalnianie z rytmiką  rehabilitacja

11  Do dwóch grup rewalidacyjno - wychowawczych uczęszcza obecnie dwanaścioro uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.  Uczestnicy objęci są zajęciami w wymiarze 20 godzin tygodniowo.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.  Bardzo ważnym elementem pracy jest stały rytm dnia dający poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa.  Ważne są też stałe bodźce zapowiadające konkretny rodzaj aktywności.

12

13 Uczęszczają do nich uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na każdym etapie edukacyjnym - w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie w środowisku – 7 h tygodniowo, b) muzyka z rytmiką – 4 h tygodniowo, c) plastyka – 5 h tygodniowo, d) technika - 5 h tygodniowo, e) wychowanie fizyczne - 4 h tygodniowo, f) religia – 2 h tygodniowo

14

15  Edukacja muzyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie formy aktywności muzycznej: śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, aktywność twórczą i słuchanie muzyki, by dać szansę każdemu uczniowi na rozwijanie umiejętności muzycznych.  Chcemy rozbudzić zamiłowanie do muzyki, wspólnego muzykowania i śpiewu. Stwarzamy możliwość do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Rozwijamy wyobraźnię muzyczną i ruchową. Kształcimy właściwą postawę wobec dorobku kultury. Kształtujemy umiejętność odprężenia i relaksu przy muzyce.

16 Plastyka jest ważnym elementem procesu rehabilitacyjnego, gdyż:  aktywizuje uczniów do działania  kształtuje ich wrażliwość i wyobraźnię  przyczynia się do lepszego poznania przez uczniów otaczającej rzeczywistości  usprawnia drobne, precyzyjne ruchy dłoni  relaksuje  redukuje napięcie i negatywne emocje

17 W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, rekreacyjnych. Powyższe formy zajęć usprawniają psychofizyczne funkcjonowanie ucznia poprzez kształtowanie zdolności:  kondycyjnych - wytrzymałość, siłę mięśniową, szybkość oraz –  koordynacyjnych - różnicowanie ruchów, orientacja w przestrzeni, koordynacja wzrokowo-ruchowa, równowaga, rytmizowanie, szybkość reakcji. Dbamy również, aby nie zabrakło zadań zwiększających kreatywność uczniów oraz tworzymy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

18 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Zajęcia edukacyjne Religia Język niemiecki Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Zajęcia rewalidacyjne, socjalizacyjne i specjalistyczne II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI) Język polski Historia i społeczeństwo Język niemiecki Matematyka Przyroda Muzyka Plastyka Technika Informatyka Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą Religia Zajęcia rewalidacyjne, socjalizacyjne i specjalistyczne

19  językiem obowiązkowym jest język niemiecki  praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o: o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych o szkolny zestaw programów nauczania o poprzedzone wielospecjalistyczną oceną możliwości i potrzeb ucznia indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne

20  obejmuje trzyletni cykl kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe  językiem obowiązkowym jest język niemiecki  praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o: Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkolny zestaw programów nauczania poprzedzone wielospecjalistyczną oceną możliwości i potrzeb ucznia indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne  gimnazjaliści podobnie jak ich młodsi koledzy uczestniczą w wielu różnych zajęciach rewalidacyjnych

21  Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia.  Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne.  Kształcenie uczniów jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

22  Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.  Treści programowe zostały opracowane na podstawie wskazań z orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wytycznych „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  W procesie kształcenia uczniów prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:  funkcjonowanie osobiste i społeczne - 7 h tygodniowo  wychowanie fizyczne  przysposobienie do pracy – od 20 do 22 h tygodniowo  religia  zajęcia sportowe - 1 h tygodniowo  zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętności spędzania wolnego czasu – 1 h tygodniowo

23 Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej na wszystkich etapach edukacji w SOSW i obejmują wszystkie dzieci i młodzież - od przedszkola aż do szkoły przysposabiającej do pracy.  Uwzględniają wskazania zawarte w orzeczeniach PPP, specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Nasze zadania w tym zakresie, to:  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego,  przygotowanie do samodzielności społecznej,  uczenie porozumiewania się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny i niewerbalny,  wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawniania kondycji fizycznej  stymulowanie zdolności muzycznych, plastycznych oraz sprawności manualnej,  wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby..

24  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  Stymulacja audio –psycho – lingwistyczna metodą Tomatisa  Korekta wad wymowy  Korekcja wad postawy  EEG Biofeedback  Nauczanie kierowane - Pet ö  Hydroterapia  Muzykoterapia  Rehabilitacja  Inne…

25  Szkolne koła zainteresowań i inne formy pozalekcyjnego spędzania wolnego czasu, prowadzone są przez nauczycieli i terapeutów Ośrodka w zakresie działań artystycznych, proekologicznych, turystyczno-krajoznawczych i sportowych.  Nasze działania ukierunkowane są na rozwijanie uzdolnień i osobistych predyspozycji każdego ucznia, poszerzanie jego zainteresowań oraz codzienne umożliwianie doświadczania nowych umiejętności i poczucia smaku bycia sprawcą, bycia zwycięzcą.

26  kwalifikacje do zawodu potwierdzone dyplomem  umiejętności, wiedza, predyspozycje osobowościowe przejawiające się w zachowaniach i emocjach  kompetencje interpersonalne: 1) umiejętność empatii 2) uważne, cierpliwe słuchanie, z gotowością poświęcenia swojego czasu 3) umiejętność przyznania się do popełnionych błędów, do swoich ograniczeń 4) partnerstwo w relacjach z rodzicami 5) umiejętność pracy w zespole

27


Pobierz ppt "Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google