Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOSW w Kościerzynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOSW w Kościerzynie."— Zapis prezentacji:

1 SOSW w Kościerzynie

2 Wczesne wspomaganie rozwoju
Nasza oferta Wczesne wspomaganie rozwoju Przedszkole Oddziały rewalidacyjno- wychowawcze Szkoła podstawowa Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym (ZET-y) Gimnazjum SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Zasadnicza Szkoła Zawodowa Grupy wychowawcze

3 Grupy wychowawcze W 7 grupach wychowawczych przebywa od poniedziałku do piątku łącznie 50 uczniów.

4 Wczesne wspomaganie rozwoju
Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka w gabinetach dostosowanych do potrzeb dzieci od wieku niemowlęcego.

5 Zespół terapeutów WWR Zajęcia prowadzi 20 nauczycieli – terapeutów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje wicedyrektor SOSW p. Izabela Dąbrowska

6 Dzieci uczęszczające na zajęcia WWR
obecnie na zajęcia uczęszcza 50 dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat:

7 Zajęcia WWR realizowane są w cotygodniowych blokach - we wtorki i w środy (na życzenie rodziców mogą odbywać się także w inne dni) W blokach realizowane są zajęcia edukacyjne i terapeutyczne wynikające z indywidualnych programów terapeutyczno - rozwojowych

8 Dla zapewnienia dzieciom pełniejszej gamy oddziaływań terapeutycznych, rozszerzyliśmy swoją ofertę o dodatkowe grupowe zajęcia rewalidacyjne: Muzyka otwiera świat. Stymulacja dźwiękiem. Rozwój i kształcenie sensoryczno – motoryczne. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Rozwijanie motoryki dużej i małej. Papierowe inspiracje. oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne: EEG Biofeedback, stymulacja audio-psycho-lingwistyczna Tomatisa, hydroterapia

9 Punkt konsultacyjny Konsultacje neurologiczne

10 Przedszkole Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Podstawą pracy w przedszkolu jest Program wychowania w przedszkolu i opracowane na jego podstawie dla każdego dziecka IPET–y (Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutczne) Do dwóch grup przedszkolnych uczęszcza obecnie 10 dzieci o różnym stopniu i zakresie niepełnosprawności. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz w indywidualnych zajęciach terapeutycznych: korekta wad wymowy korekcja wad postawy umuzykalnianie z rytmiką rehabilitacja

11 Grupy rewalidacyjno - wychowawcze
Do dwóch grup rewalidacyjno - wychowawczych uczęszcza obecnie dwanaścioro uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim. Uczestnicy  objęci są zajęciami w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Bardzo ważnym elementem pracy jest stały rytm dnia dający poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Ważne są też stałe bodźce zapowiadające konkretny rodzaj aktywności.

12 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
Zajęcia obejmują przede wszystkim: naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom  usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej  wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu kształtowanie umiejętności współżycia w grupie naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności

13 Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne
Uczęszczają do nich uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na każdym etapie edukacyjnym - w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku – 7 h tygodniowo, muzyka z rytmiką – 4 h tygodniowo, plastyka – 5 h tygodniowo, technika - 5 h tygodniowo, wychowanie fizyczne - 4 h tygodniowo, religia – 2 h tygodniowo

14 FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
Funkcjonowanie w środowisku to zajęcia edukacyjne realizowanie w Szkole Podstawowej w klasach IV-VI oraz w Gimnazjum. Prowadzone są przez wychowawcę klasy. Planowane są tak, aby uwzględniały treści zawarte w podstawie programowej oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.  Treści programowe funkcjonowania w środowisku obejmują m.in. samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, edukację polonistyczną i przyrodniczą oraz elementarne pojęcia matematyczne. Zajęcia realizowane są stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości, zgodnych ze sferą najbliższego rozwoju każdego ucznia.

15 MUZYKA Z RYTMIKĄ Edukacja muzyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie formy aktywności muzycznej: śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, aktywność twórczą i słuchanie muzyki, by dać szansę każdemu uczniowi na rozwijanie umiejętności muzycznych. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do muzyki, wspólnego muzykowania i śpiewu. Stwarzamy możliwość do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Rozwijamy wyobraźnię muzyczną i ruchową. Kształcimy właściwą postawę wobec dorobku kultury. Kształtujemy umiejętność odprężenia i relaksu przy muzyce.  

16 Plastyka Plastyka jest ważnym elementem procesu rehabilitacyjnego, gdyż: aktywizuje uczniów do działania kształtuje ich wrażliwość i wyobraźnię przyczynia się do lepszego poznania przez uczniów otaczającej rzeczywistości usprawnia drobne, precyzyjne ruchy dłoni relaksuje redukuje napięcie i negatywne emocje

17 Wychowanie fizyczne W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, rekreacyjnych. Powyższe formy zajęć usprawniają psychofizyczne funkcjonowanie ucznia poprzez kształtowanie zdolności: kondycyjnych - wytrzymałość, siłę mięśniową, szybkość oraz – koordynacyjnych - różnicowanie ruchów, orientacja w przestrzeni, koordynacja wzrokowo-ruchowa, równowaga, rytmizowanie, szybkość reakcji. Dbamy również, aby nie zabrakło zadań zwiększających kreatywność uczniów oraz tworzymy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

18 II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI) I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III)
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI) Język polski Historia i społeczeństwo Język niemiecki Matematyka Przyroda Muzyka Plastyka Technika Informatyka Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą Religia Zajęcia rewalidacyjne, socjalizacyjne i specjalistyczne I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Zajęcia edukacyjne Religia Język niemiecki Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Zajęcia rewalidacyjne, socjalizacyjne i specjalistyczne

19 językiem obowiązkowym jest język niemiecki
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim językiem obowiązkowym jest język niemiecki praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o: Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych szkolny zestaw programów nauczania poprzedzone wielospecjalistyczną oceną możliwości i potrzeb ucznia indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne

20 Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
obejmuje trzyletni cykl kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe językiem obowiązkowym jest język niemiecki praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o: Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkolny zestaw programów nauczania poprzedzone wielospecjalistyczną oceną możliwości i potrzeb ucznia indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne gimnazjaliści podobnie jak ich młodsi koledzy uczestniczą w wielu różnych zajęciach rewalidacyjnych

21 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne  nauki społeczno-pedagogiczne. Kształcenie uczniów jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych. 

22 Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. Treści programowe zostały opracowane na podstawie wskazań z orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wytycznych „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W procesie kształcenia uczniów prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne - 7 h tygodniowo wychowanie fizyczne przysposobienie do pracy – od 20 do 22 h tygodniowo religia zajęcia sportowe - 1 h tygodniowo zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętności spędzania wolnego czasu – 1 h tygodniowo    

23 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I TERAPEUTYCZNE
Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej na wszystkich etapach edukacji w SOSW i obejmują wszystkie dzieci i młodzież - od przedszkola aż do szkoły przysposabiającej do pracy. Uwzględniają wskazania zawarte w orzeczeniach PPP, specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Nasze zadania w tym zakresie, to: wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego, przygotowanie do samodzielności społecznej, uczenie porozumiewania się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny i niewerbalny, wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawniania kondycji fizycznej stymulowanie zdolności muzycznych, plastycznych oraz sprawności manualnej, wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby..

24 Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne prowadzone w SOSW
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Stymulacja audio –psycho – lingwistyczna metodą Tomatisa Korekta wad wymowy Korekcja wad postawy EEG Biofeedback Nauczanie kierowane - Petö Hydroterapia Muzykoterapia Rehabilitacja Inne…

25 SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Szkolne koła zainteresowań i inne formy pozalekcyjnego spędzania wolnego czasu, prowadzone są przez nauczycieli i terapeutów Ośrodka w zakresie działań artystycznych, proekologicznych, turystyczno-krajoznawczych i sportowych. Nasze działania ukierunkowane są na rozwijanie uzdolnień i osobistych predyspozycji każdego ucznia, poszerzanie jego zainteresowań oraz codzienne umożliwianie doświadczania nowych umiejętności i poczucia smaku bycia sprawcą, bycia zwycięzcą.

26 KOMPETENCJE NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
kwalifikacje do zawodu potwierdzone dyplomem umiejętności, wiedza, predyspozycje osobowościowe przejawiające się w zachowaniach i emocjach kompetencje interpersonalne: umiejętność empatii uważne, cierpliwe słuchanie, z gotowością poświęcenia swojego czasu umiejętność przyznania się do popełnionych błędów, do swoich ograniczeń partnerstwo w relacjach z rodzicami umiejętność pracy w zespole

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SOSW w Kościerzynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google