Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2M.Stanisławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2M.Stanisławski."— Zapis prezentacji:

1 Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2M.Stanisławski

2 WSTĘP 3 – 6 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE 7 – 19 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE 21- 37 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE 39 – 62 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE 64 - 93

3 Definicja Budowle magazynowe - to konstrukcje inżynierskie zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby spełniały warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności technologicznego procesu magazynowego w zakresie przyjmowania, przechowywania i wydawania zapasów, a także w maksymalnym stopniu zapewniały wymagane przez zapasy warunki ich przechowywania, zabezpieczając je przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi Spichlerz w Kashan w Iranie

4 Budowle magazynowe stanowią podstawowy element infrastruktury logistycznej i mogą być rozpatrywane jako:  element ( podsystem ) buforujący w łańcuchu transportowym  element ( podsystem ) funkcjonalny w przedsiębiorstwie transportowym, produkcyjnym, dystrybucyjnym, usługowym itp.  samodzielny obiekt budowlany o pewnej strukturze funkcjonalnej, przystosowany do magazynowania Spichrze w Grudziądzu

5 Podział budowli magazynowych Przeznaczenie budowli magazynowych ma wpływ na ich podział na :  grupy – budowle uzależnione od stopnia wygrodzenia z przestrzeni otwartej  rodzaje – budowle uzależnione od głównych cech konstrukcyjno – użytkowych, który określony został w normie PN – 81/B – 01012 Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia.

6 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE SKŁADOWISKA ( PLACE SKŁADOWE ) PÓŁOTWRTE ZASIEKIWIATY ZBIORNIKI OTWARTE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE ZASOBNIKISILOSY BUDYNKI MAGAZYNOWE RODZAJERODZAJE GRUPYGRUPY

7 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE  Są to wydzielone na otwartej przestrzeni place o nawierzchni gruntowej lub twardej  Zaliczamy do nich place składowe, terminale kontenerowe  Przeznaczone są do składowania wyrobów odpornych na warunki atmosferyczne ( działanie promieni słonecznych, opady, wysoką temperaturę, mróz, wilgoć, zanieczyszczone powietrze itp. ) np. piasek, ruda, odlewy, wyroby hutnicze, wyroby sztukowe opakowane itp

8 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE Rodzaje : 1.Place składowe o nawierzchni utwardzonej – nawierzchnia jest wykonana z gruntu rodzimego ( nieulepszonego ) lub nawiezionego gruntu ulepszonego mechanicznie, bądź chemicznie; przeznaczone są głównie do składowania materiałów masowych luzem ( sypkich, kawałkowych, bryłowych ) 2.Place składowe o nawierzchni twardej – nawierzchnia ma grubość ponad 12 cm i wytrzymałość na ściskanie co najmniej 100 MPa, przy najbardziej niekorzystnych warunkach zawilgocenia podłoża, nawierzchnia może być ulepszona nawierzchnią pylącą wykonaną z tłucznia lub bruku, bądź ulepszoną w postaci nawierzchni betonowej lub bitumicznej

9

10

11 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE Plac składowy powinien spełniać określone wymagania funkcjonalno – budowlane dotyczące głównych jego elementów :  nawierzchni, jw.  ogrodzenia - place składowe powinny być ogrodzone, ze względu na ochronę składowanych na nich towarów, ogrodzenie umożliwia także utrzymanie prawidłowej organizacji w zakresie zagospodarowania powierzchni składowej z podziałem na pola składowe, drogi manipulacyjne itp

12 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE  oświetlenia sztucznego placu - ochrona ładunku jak również bezpieczeństwo pracy pracowników wymaga zainstalowania na placach składowych oświetlenia sztucznym światłem. Wymagane jest oświetlenie emitujące światło pośrednie, równomiernej jaskrawości o natężeniu 120 lx na powierzchnię składowiska, oświetlenie powierzchni przyjęć i wydań, gdzie wymagane jest odczytywanie dokumentów i oznakowań towarów powinno mieć natężenie 200 – 300 lx.

13  instalacji ppoż. oraz pomocniczego sprzętu ppoż. - instalacje oraz sprzęt p/ppoż. dobierane są w zależności od składowanych towarów. W przypadku materiałów palnych wymagana jest sieć hydrantów wodnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo plac powinien być zaopatrzony w podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe itd. Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się wyżej wymienionym sprzętem. BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE

14  pomieszczenia dla magazyniera i pracowników magazynowych – jeżeli czas przebywania pracowników na placu przekracza 4 godziny na zmianę roboczą, a odległość do najbliższego punktu ogrzewania jest większa niż 125 m – na placu składowym powinno być wybudowane ‘’ pomieszczenie do ogrzewania się i przebywania pracowników ‘’, powierzchnia 8 – 40 m 2, powinno być zlokalizowane przy bramie placu, tak aby magazynier mógł kontrolować przechodzące osoby oraz środki transportu przywożące i wywożące towary z placu, powinien być w nim punkt pierwszej pomocy z apteczką i instrukcją udzielania pierwszej pomocy

15 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE  urządzeń przeładunkowych – mogą być stałe np. suwnice lub przejezdne np. żurawie samochodowe o odpowiednim udźwigu składowisko złomu

16 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE  wagi wyniesiona statyczna hakowa Do ładowarek kołowych wyniesiona

17 Wagi na składowisku odpadów

18 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE  bocznica kolejowa - występuje w zależności od potrzeb, jest niezbędna w przypadku terminali kontenerowych  Instalacje składowiska – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, dozorowania wybranych miejsc, sygnalizacyjna do sterowania ruchem na składowisku itp..

19 oświetlenie ogrodzenie Plac składowy utwardzony biura

20 A. Mleczko O biznesie

21 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE Są to wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród ( pionowych i/lub poziomych ) obiekty budowlane posiadające minimum jeden nieosłonięty bok ( ścianę ). Przeznaczone są do składowania wyrobów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne tzn. odpornych na działanie niskich i wysokich temperatur oraz działanie wilgotności, natomiast nieodpornych na działanie promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych

22 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE Budowle magazynowe półotwarte zasieki ze ścianami ażurowymi ze ścianami pełnymi wiaty nieosłonięteosłonięte zbiorniki otwarte naziemnenadziemne rodzaje

23 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZASIEKI Zasieki to przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian oporowych dla składowania materiałów masowych luzem ( sypkich, kawałkowych, bryłowych) jednokomorowe jednorzędowe wielokomorowe dwustronne jednostronnejednorzędowe jednostronne wielokomorowe dwurzędowe

24 Zasieki w kompostowni Węglowe w parowozowni Wolsztyn

25

26 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY Wiaty są to obiekty z dachem i maksymalnie trzema ścianami, których zadaniem jest ochrona różnych składowanych zapasów głównie przed opadami atmosferycznymi, częściowo nasłonecznieniem i ewentualnie wiatrem Składowane mogą być wyroby opakowane np. maszyny, wyroby metalowe i nieopakowane np. drewno, materiały instalacyjne

27 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY Rozróżniamy wiaty :  nieosłonięte – obiekty posiadające dach na słupach

28

29 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY  osłonięte – obiekt posiada dach na słupach i co najmniej jedną ścianę lub przylegające jednym bokiem do innego budynku

30

31

32 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZBIORNIKI OTWARTE Zbiorniki otwarte - są to obiekty posiadające ściany i dno, ale pozbawione przykrycia, mogą być jedno- lub wielokomorowe, betonowe lub ziemne W grupie tej wyróżniamy zbiorniki : a.naziemne - obiekty posiadające górną ścianę powyżej lub na poziomie przyległego terenu zagłębione całkowicie zagłębione częściowo niezagłębione

33 Zbiornik ziemny ( laguna ) wyłożony membraną Zbiornik żelbetonowy zagłębiony całkowicie Zbiornik zagłębiony całkowicie z elementów betonowych Zbiorniki otwarte zagłębione całkowicie, oraz zagłębione częściowo do określonej wysokości powinny być zabezpieczone np. płotem przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika

34 Zbiornik betonowy dla oczyszczalni zagłębiony częściowo <> Zbiornik stalowy niezagłębiony Zbiornik betonowy niezagłębiony

35 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZBIORNIKI OTWARTE b.nadziemne – obiekty, których dno położone jest ( np. na słupach ) powyżej przyległego terenu

36 Zasobnik z kratą przesiewacza Zestaw zasobników 4 x 10 m 3

37 ZBIORNIKI O KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ Zbiorniki te posiadają obręcz, która podnosi się wraz z poziomem płynu. Wyposażone są w specjalny zawór do pompowania oraz wypompowywania powietrza z obręczy oraz zawór bezpieczeństwa. Zastosowanie znajdują w przypadku nagłych interwencji, magazynowania wody, gaszenia pożaru, itp.

38 A. Mleczko o biznesie

39 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE Budowle magazynowe zamknięte – to całkowicie wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród ( pionowych i/lub poziomych )obiekty budowlane. Przeznaczone są do składowania zapasów nieodpornych na narażenia klimatyczne.

40 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE Budowle magazynowe zamknięte zbiorniki zamknięte zasobniki ( bunkry ) silosy budynki magazynowe naziemne podziemne nadziemne jednokomorowe wielokomorowe podziemne przyziemne parterowe jednopiętrowe wielopiętrowe rodzaje

41 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE Zbiorniki zamknięte – są to obiekty jedno- lub wielokomorowe, całkowicie zabudowane, przeznaczone do przechowywania substancji ciekłych lub gazowych. Zbiorniki te mogą być : a.podziemne, czyli takie : - których wierzchnie przykrycie znajduje się poniżej przyległego terenu lub równo z nim - które położone są częściowo powyżej otaczającego terenu, ale obsypane warstwą gruntu

42 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE żelbetowy Stalowy dwupłaszczowy z tworzywa sztucznego szambo Zbiornik ppoż z tworzywa Częściowo powyżej terenu deszczówka

43 Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych płyt i środkowej ramy podpierającej zespolonych złączami skręcanymi.

44 Podziemny zbiornik dwupłaszczowy przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych trujących lub żrących.

45 Podziemne Magazynowanie Gazu Ziemnego PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku jest prekursorem w dziedzinie podziemnego magazynowania gazu ziemnego w Polsce. Prowadzi eksploatację czterech podziemnych magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności czynnej 705 mln Nm3. Są to: PMG Husów - 400 mln nm3 PMG Strachocina - 150 mln nm3 PMG Swarzów - 90 mln nm3 PMG Brzeźnica - 65 mln nm3 Ze względu na dobre warunki geologiczno-złożowe wszystkie magazyny utworzone zostały w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego. Jest to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób magazynowania rezerw gazu ziemnego. Magazynowanie gazu w podziemnych zbiornikach stanowi rezerwę strategiczną i w dużym stopniu wpływa na niezależność energetyczną naszego państwa. Proces eksploatacji podziemnych magazynów gazu ziemnego składa się z cyklów zatłaczania i odbioru gazu. Gaz zatłoczony sprężarkami do złoża w lecie odbierany jest zimą, a przed oddaniem do sieci krajowej poddawany jest procesom osuszania i pomiarów rozliczeniowych. magazyn sterownia Węzły redukcyjno - pomiarowe

46 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE Kawerna to pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku procesów naturalnych. Zanim trafi do nich gaz, najpierw trzeba będzie wypompować z nich podziemne pokłady soli. Aby to zrobić, specjalnymi rurociągami pod ziemię będzie wtłaczana woda.

47 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE b.naziemne, czyli obiekty : - częściowo zagłębione, których dno znajduje się poniżej a przykrycie powyżej otaczającego terenu - niezagłębione, których dno jest na poziomie otaczającego terenu zbiornik żelbetonowy ppoż Zbiornik z płyt częściowo zagłębiony 45 – 270 m 3

48 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE Naziemny ze stali Z tworzywa sztucznego prostopadłościenny walcowy Na olej napędowy 2500 l niezagłębione

49 Zbiornik częściowo zagłębiony Zbiornik nezagłębiony

50

51 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE c.nadziemne – są to obiekty, których dno znajduje się powyżej otaczającego terenu Zespół 50 zbiorników magazynowych o pojemności 60 000 l każdy; na pierwszym planie dodatkowy zbiornik buforowy na podeście, do mieszania produktów i napełniania cystern.

52 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZASOBNIKI ( BUNKRY ) Zasobniki ( bunkry ) – są to jedno- lub wielokomorowe obiekty, charakteryzujące się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie i niewielkim stosunkiem wysokości h komory do jej wymiaru rzutu poziomego s ( h/s ≤ 1,5 ) Przeznaczone są do składowania materiałów sypkich : bryłowych, kawałkowych, ziarnistych

53

54 Warstwa materiału grubości minimalnej Z, który można obliczyć przy określonych założeniach, musi być zasypana ostroż­nie materiałem bardziej drobnoziarnistym, aby w tej fazie nie uszko­dzić ścianek bunkra. Stanowi ona poduszkę amortyzacyjną z materiału składowanego i zawsze taką warstwę materiału w bunkrze trzeba utrzymać (rys. 9). Zapobieganie nadmiernym uderzeniom dużych brył podczas załadowania bunkrów.

55

56 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE SILOSY Silosy – są to jedno- lub wielokomorowe obiekty, charakteryzujące się również dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości h komory do jej wymiaru rzutu poziomego s ( h/s ≥1,5 ) Przeznaczone są do składowania materiałów sypkich : sproszkowanych lub ziarnistych

57 Ładowność 100 t Silosy płaskodenne

58 Bateria silosów

59 wyposażenie: - klapy eksplozyjne, - luki rewizyjne, - wzierniki, - drzwi utrudniające rozprzestrzenianie się ognia, - suchą instalację przeciwpożarową oraz potrzebne otwory Wymiary silosów żelbetowych: Średnica: 4,00 - 30,00m Wysokości do 40,00m Możliwe również wielkości specjalne

60

61 Silosy z lejem

62 Elewator w Porcie Gdańskim

63 A. Mleczko o biznesie

64 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE Budynki magazynowe – są to zamknięte obiekty budowlane, posiadające wydzielone pomieszczenia, które przeznaczone są do składowania różnorodnych zapasów w odpowiednio do tego celu przystosowanych warunkach. Przeznaczone są do składowania wyrobów sztukowych, kawałkowych luzem, nie opakowanych i opakowanych. Nowoczesne budynki magazynowe charakteryzują się kształtem i parametrami dostosowanymi do wielkości posiadanej działki oraz przyjętej technologii procesu magazynowania.

65 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PODZIEMNE Budynki magazynowe podziemne – są to obiekty posiadające jedną lub więcej kondygnacji, których powierzchnia stropu najwyższej kondygnacji położona jest poniżej lub równo ze średnim poziomem przyległego terenu

66 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PODZIEMNE Parking podziemny

67 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PRZYZIEMNE Budynki magazynowe przyziemne są to obiekty posiadające kondygnację przyziemną, w której dolna powierzchnia stropu znajduje się powyżej, a górna powierzchnia podłogi leży poniżej średniego poziomu przyległego terenu, oraz posiadające lub nie kondygnacje podziemną W terenie poziomymW terenie zróżnicowanym

68 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE Budynki magazynowe parterowe – są to obiekty posiadające tylko jedną kondygnację naziemną, w której górna powierzchnia posadzki znajduje się na poziomie lub powyżej średniego poziomu przyległego terenu, mogą być podpiwniczone lub nie podpiwniczone. Budynki jednokondygnacyjne typu halowego stanowią obecnie najbardziej uniwersalny powszechnie stosowany typ budynku magazynowego, budowane są w technologii stalowej, żelbetowej i innych w zależności od potrzeb.

69 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE Magazyny jednokondygnacyjne typu halowego dzielimy na :  magazyny niskie - do wysokości 12 m, obsługiwane uniwersalnymi wózkami widłowymi podnośnikowymi oraz wózkami widłowymi podnośnikowymi specjalnymi przystosowanymi do pracy w wąskich korytarzach, są to budynki, w których konstrukcja nośna i elementy obudowy ścian bocznych i dachu oparte są na słupach wewnętrznych budynku; wewnątrz magazynu pomiędzy słupami ustawione są regały

70

71

72 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE hala jednonawowa w konstrukcji stalowej Dane techniczne: rozpiętość hali w osiach słupówL [m]8,0 -15,0 rozstaw układów poprzecznychB [m]6,0 wysokość do spodu konstrukcjiH [m]3,5 - 7,5 spadek połaci dachowej A [%]5,0 -30,0 Hala "ciepła" - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

73 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE Ramy spawane blachownicowe pozwalają uzyskać duże rozpiętosci do 40 m Może być jako jedno lub dwunawowa do zabudowy z antresolą Z zabudową suwnicy

74 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE Przykładowy szereg wymiarowy hal w konstrukcji stalowej

75 Stal - drewno Stal – drewno klejone Beton – drewno klejone

76

77

78 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE

79 Hale łukowe

80 Magazyny okrągłe, baryłkowe Magazyny te są przystosowane do przechowywania ogromnych ilości materiałów luzem - zwłaszcza agresywnych korozyjnie i higroskopijnych - co wynika z zastosowania materiałów specjalnie wyselekcjonowanych pod względem odporności na korozje. Obiekty o kształcie kopuły o średnicy 10 - 50 m lub baryłkowym o szerokości 12,5 do 45 m i dowolnej długości, Istotą konstrukcji jest drewniany - wykonany z prefabrykowanych paneli - dach w kształcie kopuły, który jest posadowiony na żelbetowej ścianie oporowej w kształcie pierścienia. Zastosowana technologia oraz zestaw specjalistycznych urządzeń zapewniają nadzwyczaj szybki montaż budynku Panele dachowe wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej sklejki wodoodpornej wzmacnianej drewnianymi wręgami, Posadowienie magazynu na asfaltowym podłożu dla kategorii ruchu KR-2 jako obiekt bezfundamentowy, Zamknięcie składowanych materiałów wewnątrz budynku eliminuje problem przedostania się składowanych materiałów do gruntu, bądź tez ich przemieszczania przez wiatr, Zbliżony do stożka kształt dachu wraz z systemem otworów wentylacyjnych zapewniają samoczynną, intensywna wentylację i ciągłe utrzymanie magazynowanego materiału w stanie suchym i sypkim,

81

82 W przypadku skupisk promieniowo rozmieszczonych kopuł - co zastosowano w porcie chemicznym Contrecouer, w Kanadzie, jedna centralna magistrala może zasilać wiele magazynów za pomocą obrotowego ramienia zasypującego

83 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE  magazyny wysokie ( tzw. magazyny samonośne ) – o wysokości powyżej 12 m obsługiwane układnicami regałowymi, budowane są jako hale magazynowe w których konstrukcja dachu oraz obudowy ścian bocznych oparta jest na słupach nośnych regałów ze względu na znaczną wysokość tych budynków strefy przyjęć i wydań tworzone są w części niskiej budynku o wysokości około 6 m

84

85

86 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PIĘTROWE Budynki magazynowe piętrowe – są to obiekty posiadające dwie kondygnacje nadziemne ( parter i piętro ), podpiwniczone lub niepodpiwniczone

87 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PIĘTROWE Budynki wielokondygnacyjne budowane są w większości w konstrukcji żelbetonowej, charakteryzują się następującymi cechami konstrukcyjno – funkcjonalnymi : małymi wysokościami kondygnacji niską wytrzymałością podłóg ( stropów ) gęstym rozstawieniem słupów transportem pionowym Cechy te utrudniają np. wysokie składowanie, mechaniczne piętrzenie, wydłużenie czasu czynności transportowych, oraz racjonalne zagospodarowanie powierzchni

88 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - WIELOPIĘTROWE Obiekt 3-kondygnacyjny. Parter: 650 mkw.: magazyn 500 mkw. oraz pomieszczenia socjalne ~150 mkw. I piętro: biura, pomieszczenie konferencyjne, dział handlowy 650 mkw. II piętro magazyn 700 mkw. Magazyny ogrzewane, posadzki bezpyłowe 1,5 T/mkw. Budynki wielopiętrowe są to budynki magazynowe posiadające więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,mogą być podpiwniczone lub niepodpiwniczone.

89 Drezno VW

90 Szklana wieża spełniająca rolę magazynu oraz elementu reklamowego tworzącego wizerunek marki

91 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE NAMIOTY PRZEMYSŁOWE Namiot przemysłowy Aluflex jest optymalnym rozwiązaniem dla krótko i średnioterminowego zapotrzebowania na pomieszczenie. Już po krótkim czasie dysponujemy nowymi powierzchniami magazynowania lub sprzedaży. Namiot przemysłowy może być w każdej chwili powiększony lub przestawiony na inne miejsce. Można go montować bez fundamentu i rozstawić na już istniejącym, wypoziomowanym podłożu. Wyposażenie - konstrukcja z aluminium -obicie ścian i dachu z przepuszczającej światło, lakierowanej tkaniny PCV - brama plandekowa w szczycie - brama plandekowa w ścianie wzdłużnej - podsufitki

92 Brama plandekowa Brama przesuwna Brama przesuwna plandekowa Drzwi stalowe

93

94 Matulewski M. : Systemy logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Biblioteka logistyka. Poznań 2007 Dudziński Z. : Vademecum gospodarki magazynowej. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2002 Korzeń Z. : Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom I Biblioteka Logistyka Poznań 1998 Wojciechowski A. ; Infrastruktura w przechowywaniu towarów cz.1 Logistyka 6/2006 strony internetowe Literatura

95


Pobierz ppt "Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2M.Stanisławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google