Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne w transporcie drogowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne w transporcie drogowym"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne w transporcie drogowym
Systemy Logistyczne Systemy informatyczne w transporcie drogowym (wykład 5) ©dr Ryszard MILER 1

2 Plan wykładu Europejski projekt inteligentnych systemów transportu CONNECT i jego implikacje dla Polski System zarządzania komunikacją miejską typu CITYLOC i jego narzędzia Technologie elektronicznego monitoringu czasu pracy kierowcy – tachografy i system TachoNet Technologie elektronicznego poboru myta i system TollCollect Technologie informatyczne na poziomie firm transportowych i system 4trans 2

3 PROJEKT CONNECT Celem realizacji projektu CONNECT jest uruchomienie, a następnie rozwój w krajach członkowskich kompleksowych systemów inteligentnego transportu (telematyki drogowej) w pierwszej kolejności na sieci dróg TEN, poprzez realizację (tzw. domen)

4 Korytarze TEN projectu CONNECT

5 Domeny CONNECT 1. Monitoring drogowy, obejmujący stacje pomiarowe i systemy kontroli ruchu. 2. Centra informacji i zarządzania ruchem, obejmujący ich budowę i rozwój w skali ogólnokrajowej i euroregionalnej. 3. Zarządzanie ruchem, obejmujące: - plany zarządzania ruchem - współpraca miejskich i zamiejskich systemów zarządzania ruchem - taktyczne zarządzanie ruchem – zastosowanie znaków zmiennej treści - bezpieczeństwo ruchu drogowego - elektroniczne systemy poboru opłat - obsługę wypadków drogowych. 4. Systemy informacji dla podróŜnych, obejmujące: - systemy nawigacyjne w pojazdach samochodowych jako narzędzie współpracy z infrastrukturą drogową - usługi internetowe i telekomunikacyjne. 8. Działania horyzontalne, obejmujące opracowanie strategii rozwoju Inteligentnego Systemu Transportu. 9. Zarządzanie projektem, obejmujące m.in. koordynację merytoryczną, prace organizacyjne, wymianę doświadczeń uczestników projektu oraz udział w konferencjach.

6 Struktura projektu CONNECT

7 Realizacja projektu CONNECT w Polsce
obejmuje działania w zakresie jedenastu wybranych zadań: stałe stacje pomiarowe i systemy sterowania uruchamianie Centrów Informacji o Ruchu plany zarządzania ruchem współpraca miejskich i zamiejskich systemów zarządzania ruchem taktyczne zarządzanie ruchem (VMS) baza danych do oceny efektywności działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych elektroniczny pobór opłat system obsługi wypadków drogowych system nawigacji wewnątrz pojazdu internetowe i telekomunikacyjne serwisy informacyjne dla kierowców strategia rozwoju Inteligentnego Systemu Transportu w Polsce

8 Stałe stacje pomiarowe i systemy sterowania
Celem jest stworzenie koncepcji integracji parametrów: atmosferycznych i parametrów nawierzchni drogowej w drogowych stacjach pomiarowych dla stworzenia banku danych, dokonanie analizy rozmieszczenia stacji oraz opracowanie koncepcji rozszerzenia sieci stacji na terenie kraju. Na podstawie prac studialnych planowane jest wdrożenie, w celu weryfikacji przyjętych założeń, systemu pilotażowego, obejmującego rozszerzenie istniejącego systemu o nowe stacje (w wybranych okręgach) oraz opracowanie specjalnego oprogramowania systemu dla transmisji, zbierania, przetwarzania i prezentacji danych (Internet, telekomunikacja).

9 Uruchamianie Centrów Informacji o Ruchu
Celem jest dokonanie analizy istniejącego stanu w zakresie pozyskiwania, gromadzenia oraz udostępniania informacji i danych o ruchu oraz opracowanie studium potrzeb dla polskiego Centrum Informacji o Ruchu na sieci dróg krajowych, w szczególności na autostradach i drogach ekspresowych. Na podstawie studium potrzeb możliwe będzie przygotowanie koncepcji Centrum Informacji o Ruchu (TIC) na poziomie ogólnokrajowym oraz opracowanie koncepcji standardów i połączeń dla przyszłych systemów wymiany danych. Efektem finalnym prowadzonych prac będzie opracowanie koncepcji włączenia polskich centrów informacji do sieci europejskiej TIC.

10 Plany zarządzania ruchem
Celem jest wyznaczenie sieci powiązań drogowych i rejonów transgranicznych, dla których niezbędne jest przygotowanie planów zarządzania ruchem, zgodnych z opracowywanymi obecnie standardami europejskimi. W celu standaryzacji planów zarządzania ruchem jako przykładowa opracowana zostanie koncepcja planu zarządzania ruchem na warszawskim odcinku przyszłej autostrady A-2. Wyniki przeprowadzonych badań testowych posłużą do opracowania standardu dla pozostałych obszarów polskiej sieci dróg krajowych.

11 Współpraca miejskich i zamiejskich systemów zarządzania ruchem
Celem jest przygotowanie i pilotażowe wdrożenie pełnej koncepcji architektury i funkcjonowania mechanizmów współpracy miejskich oraz zamiejskich systemów zarządzania ruchem. Stworzenie takiego mechanizmu umożliwi wzajemną wymianę informacji oraz koordynację planów zarządzania ruchem w miejscach włączenia dróg tranzytowych do miast (autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, itp.). Uzyskane wyniki prac studialnych zostaną pilotażowo zaimplementowane na wybranym odcinku korytarza autostrady A-2 w rejonie Warszawy.

12 Taktyczne zarządzanie ruchem (VMS)
Celem jest przygotowanie i pilotażowe wdrożenie systemu taktycznego zarządzania i informacji o ruchu z wykorzystaniem znaków zmiennej treści (VMS). Stworzenie takiego mechanizmu umożliwi znaczne ułatwienie sterowania i zarządzania na obszarach szczególnie obciążonych ruchem (autostrady, główne drogi tranzytowe, włączenia/wyłączenia z miast). Opracowany zostanie raport zawierający pełną koncepcję instalacji, działania oraz integracji systemów znaków zmiennej treści z istniejącymi systemami zarządzania ruchem. Uzyskane wyniki prac studialnych zostaną pilotażowo zaimplementowane na wybranym odcinku korytarza autostrady A-2 w rejonie Warszawy.

13 Baza danych do oceny efektywności działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych Celem jest stworzenie centralnej bazy danych (zawierającej m.in. informacje o kosztach wypadków i inwestycji zrealizowanych na drogach krajowych oraz uwzględniającej istniejące urządzenia telematyczne np. istniejące stacje pogodowe i interaktywne wyświetlacze prędkości) w celu likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych oznakowanych i nie oznakowanych jako „czarne punkty”. Powstanie centralnej bazy danych oraz opracowanie zasad gromadzenia i zbierania danych z zakresu brd uwzględniających systemy telematyczne, będzie narzędziem udoskonalającym proces decyzyjny w kontroli i zarządzaniu ruchem. Użytkownikami końcowymi wyników pracy będą też inne kraje uczestniczące w projekcie CONNECT.

14 Elektroniczny pobór opłat
Celem jest przygotowanie Polski do wdrożenia zaleceń Unii Europejskiej zawartych w „Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniającej Dyrektywę 1999/62/ EC, dotyczącej obciążeń pojazdów ciężkich w ruchu międzynarodowym”, wypełnienia postanowień przejściowych Traktatu Akcesyjnego dotyczącego pojazdów o nacisku osi od 10t do 11,5t oraz oszacowanie możliwości zastosowania wymagań Dyrektywy 2004/52/CE o europejskiej współpracy w zakresie ujednolicenia systemów elektronicznego poboru opłat. Opracowany zostanie raport zawierający propozycję oprogramowania dla poboru opłat dodatkowych oraz przygotowanie rozwiązań dla adaptacji wysoko zaawansowanych technologii do systemu poboru opłat w Polsce.

15 System obsługi wypadków drogowych
Celem jest ustalenie procedur współdziałania pomiędzy: Policją, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami służby zdrowia, zarządcami dróg i innymi podmiotami wykonującymi działania związane z likwidacją skutków wypadków drogowych, co przyczyni się do zmniejszenia ofiarochłonności zdarzeń, a tym samym do poprawy b.r.d. na drogach. Informacja o dokładnej lokalizacji wypadku drogowego będzie również wykorzystana przez zarządcę drogi do wyznaczenia koniecznych objazdów. Powstały system oparty o GPS i GSM zostanie zintegrowany z już istniejącymi systemami telematycznymi na sieci drogowej kraju (głównie z systemami łączności) oraz z systemami ratunkowymi (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja i inne), co pozwoli – przy wykorzystaniu ogólnego kanału pomocy: tel na szybką reakcję na zaistniałe zdarzenia w ruchu drogowym i minimalizację ich skutków. Opracowane zostaną również wytyczne dla uruchomienia w Polsce systemu eCall.

16 System nawigacji wewnątrz pojazdu
Celem jest stworzenie pełnej koncepcji architektury oraz planu jak również wdrożenia pilotażowego ogólnokrajowego systemu informacji dla podróżnych zawierającego dane pogodowe, dane o natężeniu ruchu, dane o wypadkach, możliwych objazdach, parkingach itp. Dane te zbierane będą z systemu istniejących i planowanych stałych punktów pomiarowych (stacje pogodowe, pomiar ruchu, służby drogowe itp.), gromadzone w centralnej bazie danych, a następnie drogą telefonii komórkowej lub specjalnego kanału radiowego przekazywane do odbiorcy. Opracowany zostanie raport obejmujący pełną propozycję architektury programowej i sprzętowej systemu nawigacji wewnątrz pojazdu, stanowiącego narzędzie współpracy z infrastrukturą drogową oraz przeprowadzona zostanie pełna pilotażowa implementacja systemu na wybranym obszarze/rejonie kraju.

17 Internetowe i telekomunikacyjne serwisy informacyjne dla kierowców
Celem jest stworzenie studium i przygotowanie projektu pilotażowego systemu informacji i planowania trasy podróży dla kierowców. Informacja będzie ukierunkowana na krajowych i zagranicznych podróżnych i zawierać będzie sytuację natężenia ruchu drogowego (korki, zatory, itp.), dane pogodowe, dane o ogólnych warunkach podróży (np. zaleganie śniegu, koleiny, itp.). Zawarte zostaną porozumienia z firmami świadczącymi usługi internetowe i telekomunikacyjne. Opracowany zostanie raport prezentujący aktualny stan wiedzy w zakresie systemów informacji i planowania tras podróży oraz potrzeb użytkowników, pełną koncepcję architektury programowej i sprzętowej proponowanego systemu i propozycję stworzenia jednolitego portalu WWW dot. informacji drogowej. Dokonana zostanie wstępna implementacja pilotażowa i badania internetowego systemu informacji drogowej dla podróżnych w warunkach funkcjonowania dla wybranego obszaru sieci drogowej.

18 Strategia rozwoju Inteligentnego Systemu Transportu w Polsce
Celem jest stworzenie wytycznych i opracowanie standardów dla wdrażania w Polsce narodowej architektury Inteligentnego Systemu Transportu na przykładzie architektury ITS dla dróg krajowych. Wyniki pracy dadzą podstawy dla rozwoju nowoczesnych systemów telematyki drogowej, służących lepszej organizacji ruchu i wyższej efektywności wykorzystania przepustowości dróg oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace nad architekturą systemu mają na celu zapewnienie koordynacji wdrażania podsystemów telematyki drogowej zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i w skali europejskiej. Efektem finalnym realizacji zadania będzie, opracowana przy wykorzystaniu doświadczeń wynikających z przeprowadzonych wdrożeń pilotażowych, propozycja wytycznych i opracowanie standardów pomocnych przy tworzeniu narodowej strategii rozwoju Inteligentnego Systemu Transportu w Polsce.

19 ZARZĄDZANIE RUCHEM POJAZDÓW
Sposób wykorzystania pojedynczych pojazdów aby osiągnąć cele sformułowane przez politykę transportową przedsiębiorstwa i miasta. Kryteria optymalizacji zarządzania: • minimalizacja odchyleń od rozkładu jazdy (poprzez identyfikację prawidłowości i elastyczne reagowanie) • reagowanie na sytuacje nietypowe (wypadki, zatory itp.) • maksymalizacja zysków jako pochodna działań organizacyjnych

20 WARSTWY ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW
• warstwa “wewnętrzna” - realizowana przez służby ruchu przedsiębiorstwa komunikacyjnego, to znaczy działania dyspozytorskie - związane z rozmieszczeniem i przemieszczaniem taboru w czasie i przestrzeni, • warstwa “zewnętrzna” - realizowana przez organizatora ruchu drogowego - związana z uprzywilejowaniem pojazdów komunikacji zbiorowej w sieci ulic.

21 Determinanty rozwoju systemów zarządzania
zmiany filozofii obsługi transportowej miast (polityka transportowa), • postęp w modelowaniu dynamiki procesów transportowych, • rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, • rozwój technologii zarządzania ruchem drogowym, • wzrost społecznych oczekiwań odnośnie standardów podróżowania.

22 System zarządzania komunikacją miejską

23 URZĄDZENIA POJAZDOWE • modem radiowy, • antena GPS,
• urządzenia systemu biletowego, • czujniki otwarcia drzwi, • wskaźniki informacji wewnątrz pojazdowej, • przyciski alarmowe, • systemu wymuszania priorytetów sygnalizacji świetlnej.

24 PRIORYTETY NA SKRZYOWANIACH STEROWANYCH

25 PRIORYTETY NA SKRZYŻOWANIACH STEROWANYCH

26 EFEKTY WPROWADZANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW
korzyści oceniane z punktu widzenia: • pasażera, • przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za organizacje obsługi transportowej miasta (np. Zarząd Transportu Miejskiego), • przedsiębiorstwa eksploatującego pojazdy, • organizatora ruchu drogowego w miesicie (np. Zarząd Dróg). koszty (nakłady) ponoszone przez podmioty zaangażowane (również w cenie biletu)

27 Tachograf Tachograf (gr. tachos - prędkość + grapho - pisać) - urządzenie pomiarowe, łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku. Niektóre typy tachografów pomocniczo rejestrują również chwilową prędkość obrotową wału korbowego silnika. Ze względu na bezpieczeństwo na drogach, wiele państw wprowadziło ograniczenia czasu pracy kierowców pewnych pojazdów, takich jak np. autobusy (wszystkie pojazdy zdolne do przewozu od 9 pasażerów wzwyż), czy ciężarówki (cięższe od 3,5 t DMC; samochody dostawcze również wymagają limitowania czasu pracy kierowcy). Przy egzekwowaniu tego typu restrykcji pomocny jest tachograf, którego zapisy służą do określenia czasu pracy kierowcy.

28 Tachografy analogowe rejestrują czas przebywania kierowcy za kierownicą na woskowanych dyskach papierowych. Jednak te urządzenia są podatne na fałszowanie i dlatego są wypierane przez tachografy cyfrowe, które zapisują zakodowane dane w swojej wewnętrznej pamięci oraz na zewnętrznych kartach chipowych.

29 Tachografy analogowe Popularne tachografy analogowe dla jednego kierowcy (z lewej) oraz dla dwóch kierówców z obrotomierzem (z prawej).

30 Odczyt tacho analogowego
Opis oznaczen na rysunku: N – pole z zapisem predkosci O – pole z zapisem pracy P – pole z zapisem odleglosci O – pole centralne z zapisem czasu pracy R,S – skala czasu

31 Odczyt tacho analogowego
T - przerwy w pracy i odpoczynek U - czas gotowosci do pracy V - inne okresy pracy W - czas prowadzenia pojazdu

32 Tachograf cyfrowy Tachografy cyfrowe są podobne z wyglądu do jednomodułowych tachografów analogowych, lub też do zwykłego radia samochodowego. Tachograf cyfrowy składa się z  dwóch elementów - jednostki pojazdowej oraz czujnika ruchu. Czujnik ruchu umieszczany jest w skrzyni biegów i odpowiada za pomiar prędkości pojazdu. Jednostka pojazdowa zlokalizowana jest natomiast w kabinie kierowcy, gdzie rejestruje i analizuje sygnał napływający z czujnika ruchu.

33 Tachografy cyfrowe

34 Odczyt tacho cyfrowego

35

36 TACHONET Telematics Network for the Exchange of Information Concerning the Issuing of Tachograph Cards TACHONET is a telematic network in operation across the EU. It acts as a central hub for the exchange of information between the national administrations responsible for issuing tachographs (in-vehicle recording equipment) to enforce rest periods and monitor the driving times of professional drivers. In order to contribute to the successful implementation of new road regulations, a new electronic device called the digital tachograph is used in conjunction with smart cards. Tachographs are recording instruments that measure speed, miles travelled and the number and duration of stops. TACHONET minimises duplication of work across the Member States and maximises efficient tracking of drivers.

37 Tachonet TACHONET was created with two key objectives:
To ensure fair competition between drivers, hauliers and other modes of transport;  To enhance road safety by avoiding driver fatigue and controlling compliance with the legislation on speed limits. TACHONET is based on a system of message-exchanges between the EU Member States. The new system comprises a smart card and an electronic on-board tachograph. The digital tachograph guarantees better compliance with rules on driving times, rest periods and road safety and puts an end to the most common abuses of the present mechanical system (accident risk data demonstrates that after an 11-hour work span the risk of being involved in an accident doubles).

38 TOLL COLLECT (system poboru opłat drogowych)
System automatycznego wykupu myta opracowany przez Toll Collect bazuje na innowacyjnej kombinacji technologii telefonii komórkowej (GSM) oraz satelitarnym systemie nawigacyjnym - GPS (Global Positioning System). Istotą automatycznego wykupu opłat jest urządzenie pokładowe, tzw. jednostka On-Board Unit (OBU). Za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników określających położenie pojazdu jednostka OBU automatycznie oblicza za kierowcę przejechane odcinki dróg, nalicza opłatę na podstawie określonych parametrów dotyczących pojazdu i taryf oraz przekazuje dane za pośrednictwem sieci komórkowej do centrum obliczeniowego Toll Collect w celu dalszego przetwarzania danych.

39 OBU do systemu Toll Collect

40 Wiadukt kontrolny systemu Toll Collect
Firma usługowa Toll Collect opracowała na zlecenie niemieckiego rządu system poboru myta, który nalicza i ściąga opłaty drogowe proporcjonalnie do pokonywanych odcinków dróg. Ponadto system Toll Collect gwarantuje, że podczas poboru myta ruch drogowy na autostradach nie będzie paraliżowany. W odróżnieniu do powszechnie stosowanych systemów, pobór w systemie Toll Collect nie wymaga ani ograniczenia prędkości, ani zatrzymywania ciężarówek, ani też poruszania się na ściśle określonych pasmach jezdni.

41 Road Account Karta Diners Club Road Account jest narzędziem płatniczym stworzonym specjalnie do regulowania takich opłat. Będąc jej posiadaczem rachunki za przejazdy regulować można w prosty i wygodny sposób. Wyciąg stanu zadłużenia karty Diners Club Road Account przesyłany jest raz w miesiącu, a wpłata może zostać odroczona nawet do 49 dni. Karta Diners Club Road Account jest wyjątkowo bezpieczna, bo służy wyłącznie do regulowania opłat za drogi, a kierowca nie posługuje się nią fizycznie – dane karty przypisane są do urządzenia pokładowego pojazdu i pobór opłat następuje automatycznie w chwili przejazdu przez stację poboru myta.

42 Karta DC Road Account Pojazd podlegający opłacie musi być wyposażony w małe urządzenie elektroniczne (w Austrii Go BOX, a w Czechach PREMID), które komunikuje się z systemem pobierania opłat. Opłata za konkretny odcinek naliczana jest w momencie, gdy pojazd przejedzie przez stację poboru opłat i uruchomi naliczenie tej opłaty w systemie. Ale obowiązek opłaty powstaje też w momencie, gdy podczas przejazdu przez punkt poboru opłat transakcja nie została zarejestrowana, natomiast z opisu w systemie opłat wynika, iż pojazd podlegający opłacie wykorzystał odcinek płatnej drogi. O „zaksięgowaniu” opłaty za dany odcinek kierowca jest informowany podczas przejazdu przez stację poboru opłat za pomocą sygnału dźwiękowego z urządzenia pokładowego (GO BOX lub PREMID). Każde urządzenie pokładowe ma w sobie zakodowane dane pojazdu, w którym się znajduje. Urządzenie, które nie jest używane przez dłuższy czas zostaje zablokowane (w przypadku metody płatności pre-pay). Żeby uruchomić naliczanie opłat kierujący pojazdem nie trzeba zmieniać pasa ruchu ani zmniejszać prędkośC. Korzystać z systemu elektronicznego poboru opłat drogowych w Austrii i Czechach można po zawarciu umowy - odpowiednio z Europass (Austria) i Kapsch (Czechy). I w tym momencie, czyli rejestracji do każdego z systemów wybiera się też metodę płatności (np. karta DC Road Account)

43 System opłat w Polsce Począwszy od 2002 roku, w Polsce wprowadzono system winietowy, czyli opłaty za dostęp do infrastruktury drogowej. System obejmował obowiązkiem wykupu winiety wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t dmc. Dodatkowo pojazdy ciężkie w momencie przejazdu autostradą musiały uiszczać opłatę za przejazd. We wrześniu 2005 roku weszła w życie zmiana Ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, która to Ustawa w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisów UE, zniosła obowiązek opłat za przejazd autostradą, dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 t posiadających wykupiona winietę. Kolejna Ustawa z dn. 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw skutkowała wycofaniem z dniem 1 stycznia 2009 roku sprzedaży winiet dla pojazdów o dmc 3,5-12 ton. Kierowcy tych pojazdów muszą obecnie uiszczać opłatę za przejazd autostradą tak, jak kierowcy pojazdów lekkich do 3,5 tony. Ponadto przyjęto, że od 30 czerwca 2011 roku ma zostać całkowicie zlikwidowany system winietowy, co oznacza iż wszystkie winiety maja wygasnąć do tego momentu.

44 WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH (w systemie winietowym)
Stawka opłaty w zł Rodzaj pojazdu samochodowego dobowa siedmiodniowa miesięczna roczna Klasy pojazdów EURO w zależności od limitów emisji spalin EURO 0 lub 1 EURO 2 i wyżej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc co najmniej 12t 38 130 110 400 360 3.150 2.600 Autobusy o dmc co najmniej 12t 16 14 59 52 156 140 1.040 910

45 Mapa opłat drogowych

46 Technologie elektronicznego poboru opłat
Zgodnie z dyrektywą 2004/52/WE oraz ustawą o drogach publicznych, przy wdrażaniu systemu elektronicznego poboru opłat pod uwagę mogą być brane następujące technologie poboru: mikrofalowa (DSRC) o częstotliwości 5,8 GHz satelitarna (GPS) łączność ruchoma GSM-GPRS W postępowaniu przetargowym nie będzie wskazanej technologii, będzie natomiast określony program funkcjonalno-użytkowy (tak jak w innych krajach europejskich)

47 Od 1 Lipca 2011: Elektroniczny system poboru opłat drogowych dla pojazdów lub zespołu pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej przekraczającej 3,5 T oraz dla pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących. System zastąpi dotychczas stosowane Winiety Drogowe i jest obowiązkowy dla kierowców chcących korzystać z płatnych autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych.

48 Rejestracja pojazdu w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych odbywa się bezpłatnie. Użytkownik otrzymuje urządzenie pokładowe wielkości telefonu komórkowego które montuje za lusterkiem na przedniej szybie pojazdu. Urządzenie przypisane jest do indywidualnego konta z którego pobierane są opłaty...

49 System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu i będzie wykorzystywał technologie mikrofalową (DSRC). System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób : Nad drogami płatnymi znajdą się bramownice, wyposażone w anteny. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaBOX-em zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaBOX) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaBOX-a. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie bez potrzeby redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się.

50 Budowa systemu Via TOLL

51 Pojazd jadąc płatnymi odcinkami dróg mija 2 rodzaje bramownic:
bramownice kontrolne – służą do kontrolowania przejeżdżających pojazdów. Są one w stanie zweryfikować czy cały proces uiszczania opłat przez pojazdy, przebiega właściwie.

52 bramownice do poboru opłat – zbierana jest przez nie opłata za przejazd

53 Kontrolować pojazdy będą również mobilne jednostki kontrolne
Kontrolować pojazdy będą również mobilne jednostki kontrolne. Są to mobilne centra przetwarzania danych.

54 Schemat weryfikacji incydentów :

55

56 System viaTOLL będzie także działał na państwowych autostradach płatnych, a pojazdy wyposażone w urządzenia viaBOX będą mogły korzystać z wyznaczonych pasów elektronicznego poboru opłat. Gdy pojazd taki zbliży się do bramki w miejscu poboru opłat, otworzy się ona automatycznie.

57 Z systemu viaTOLL będą mogły również dobrowolnie korzystać pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg. Dzięki temu ww. pojazdy będą mogły uiszczać opłaty za przejazdy autostradami, w sposób automatyczny. W tym celu, pojazd będzie musiał zostać wyposażony w urządzenie o nazwie viaAUTO

58 viaAUTO :

59 Wśród wielu rozbieżnych opinii w sprawach merytorycznych rodzą się obawy, czy nowy system nie doprowadzi do omijania płatnych odcinków dróg, co spowoduje szybkie zniszczenie dróg gminnych i miejskich.

60 Podstawowe funkcje systemu elektronicznego poboru opłat

61 System rozpoznawania tablic rejestracyjnych

62 System rozpoznawania tablic rejestracyjnych

63 Technologie informatyczne na poziomie firm transportowych
Przykładowym programem do obsługi transportu drogowego jest 4Trans – w oparciu o tachografy elektroniczne nastepuje m.in: analiza czasu pracy kierowców, analiza czasu pracy i wykorzystania pojazdów, elementy ekonomiki i optymalizacji działalności operacyjnej

64

65

66

67

68

69

70

71 System XTRACK

72 Wykorzystanie monitoringu w rolnictwie (w połączeniu z urządzeniem N-Sensor)

73 PSItms aplikacja do zarządzania transportem

74 PSItms aplikacja do zarządzania transportem

75 Pytania Na czym polega europejski projekt inteligentnych systemów transportu CONNECT i jakie są jego implikacje dla Polski? Krótko scharakteryzuj system zarządzania komunikacją miejską typu CITYLOC i jego narzędzia. Opisz technologie elektronicznego monitoringu czasu pracy kierowcy ze szczególnym uwzględnieniem tachografów elektronicznych i systemu TachoNet. Na czym opierają się technologie elektronicznego poboru myta? Krótko scharakteryzuj system TollCollect. Krótko scharakteryzuj podstawowe funkcjonalności systemu zarządzania 4trans w firmie transportowej. 75

76 Literatura (wg wykazu)
Materiały elektroniczne GDDKiA Materiały elektroniczne: Artur Kopowski, Błażej Wrzosek, Kamil Włodarski - informacja ws. TachoNet 76


Pobierz ppt "Systemy informatyczne w transporcie drogowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google