Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Lizak Krzysztof Słaby Ewelina Młodowiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Lizak Krzysztof Słaby Ewelina Młodowiec."— Zapis prezentacji:

1 Karolina Lizak Krzysztof Słaby Ewelina Młodowiec

2 Inspekcja transportu drogowego działa na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Według ustawy wspomniana inspekcja jest przeznaczona do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi

3

4 Inspekcja Transportu Drogowego to wyspecjalizowana formacja umundurowana i uzbrojona. Pomimo prawa użycia broni i środków przymusu nie jest to służba mundurowa, a służba cywilna. Inspektorzy transportu drogowego, poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi, posiadają uprawnienia do kierowania ruchem, nakładania mandatów, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Nie przysługują im jednak przywileje służb mundurowych. W zakresie kontroli przewozów drogowych posiadają uprawnienia analogiczne jak Policja.

5 Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Do kompetencji Inspekcji Transportu drogowego należy również: - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przeciwdziałanie degradacji dróg - oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa - przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym - eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym

6 Mają prawo do kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, Ruchu drogowego w zakresie transportu Przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy Przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt Przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania Rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojzadu mechanicznego

7

8 Pracownicy Inspekcji Drogowej przy wykonywaniu swoich zadań mają uprawnienia do: Kontroli pojazdów mechanicznych Kontroli dokument ów, w tym kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa oraz zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego, Kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego, Żądanie od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokument ów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli, Wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą.

9 Inspekcja Transportu Drogowego Może kontrolować kierowców ciężarówek, autobusów i taksówek, ale także samochodów osobowych i motocykli Powołanie jej było jednym z wymogów akcesyjnych do UE

10

11 1) Siłę fizyczną, w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, 2) Indywidualne techniczne i chemiczne środki lub urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób oraz unieruchamiania pojazdów.

12 - Policją, - Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, - Agencją Wywiadu, - Biurem Ochrony Rządu, - Żandarmerią Wojskową, - Strażą Graniczną, - Służbą Celną, - Kontrolą skarbową, - Państwową Inspekcją Pracy, - Inspekcją Handlową, - Inspekcją Ochrony Środowiska, - Inspekcją Weterynaryjną - oraz zarządcami dróg.

13

14 1) ma obywatelstwo polskie, 2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne, 3) legitymuje się średnim wykształceniem, 4) ma prawo jazdy co najmniej kategorii B, 5) ukończyła 25 lat oraz ma wymagany stan zdrowia, 6) Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

15


Pobierz ppt "Karolina Lizak Krzysztof Słaby Ewelina Młodowiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google