Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE JAKO FORMA POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Pszczela Wola 8-9 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE JAKO FORMA POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Pszczela Wola 8-9 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE JAKO FORMA POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Pszczela Wola 8-9 listopada 2010

2 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE JAKO FORMA POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013

3 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Cezary Kuśmirek Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

4 Podstawy prawne PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035, z 2009 r. Nr 72, poz. 913 oraz z 2010 r. Nr 19, poz. 193), ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.).

5 Ramy instytucjonalne instytucja zarządzająca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podmiot wdrażający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, agencja płatnicza: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6 Ramy instytucjonalne instytucja zarządzająca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podmiot wdrażający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, agencja płatnicza: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7 Cel działania Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

8 Warunek Szkolenia nie mogą zastępować zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującym w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia na uczelniach.

9 Beneficjenci działania Beneficjentami są instytucje i prywatne lub publiczne podmioty (oraz konsorcja przez nie tworzone) prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową, posiadające doświadczenie w organizacji szkoleń dla rolników lub posiadaczy lasów oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę szkoleniową.

10 Ostateczni odbiorcy pomocy – uczestnicy szkoleń Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnik, domownik i małżonek rolnika – według definicji przyjętej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 291, z poźn. zm.), osoba zatrudniona w rolnictwie – osoba zatrudniona u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą, lub w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki leśnej, podatnik podatku rolnego, podatnik podatku leśnego.

11 Ostateczni odbiorcy pomocy – uczestnicy szkoleń Naboru uczestników szkoleń dokonuje beneficjent działania spośród zainteresowanych osób na zasadzie dobrowolności. Naboru uczestników szkoleń dokonuje beneficjent działania spośród zainteresowanych osób na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniach.

12 WYBÓR BENEFICJENTÓW

13 Wybór beneficjentów zasady ogólne Beneficjenci są wybierani w drodze konkursów. Kolejne edycje konkursów ogłaszane są sukcesywnie. Warunki konkursów, w tym: tematyka szkoleń, budżet, ramowy termin realizacji, liczba uczestników, zasięg terytorialny, termin składania wniosków o przyznanie pomocy – są każdorazowo ustalane przez instytucję zarządzającą (MRiRW).

14 Wybór beneficjentów kontrola wniosków o przyznanie pomocy Weryfikacja formalna, tj. weryfikacja: kompletności i poprawności formalnej wniosków, zgodności z kryteriami dostępu i warunkami konkursu, rzetelności beneficjentów, a także sprawdzenie czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.

15 Wybór beneficjentów kontrola wniosków o przyznanie pomocy Ocena merytoryczna – według określonych niżej kryteriów: 1. Szczegółowy program szkolenia (do 20 pkt) 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie (do 20 pkt) 3. Baza dydaktyczno – lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia (do 10 pkt) 4. Koszt 1-osobogodziny szkolenia (do 30 pkt) 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie (do 20 pkt)

16 Ocena merytoryczna 1.Szczegółowy program szkolenia (do 20 pkt) jakość merytoryczna, w tym stopień uszczegółowienia ramowego programu szkolenia, sposób ujęcia zagadnień określonych w ogłoszeniu o konkursie, poprawność i konsekwencja terminologiczna (1-6 pkt), dobór metod dydaktycznych do treści szkolenia, różnorodność, atrakcyjność form przekazu (0-5 pkt), dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnień (0-4 pkt), dostosowanie szczegółowego programu szkolenia do specyficznych potrzeb odbiorców szkoleń w danym regionie (0-3 pkt), dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia (0-2 pkt).

17 Ocena merytoryczna 2.Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie (do 20 pkt) wykształcenie kadry dydaktycznej (1-10 pkt), doświadczenie kadry dydaktycznej (1-10 pkt).

18 Ocena merytoryczna 3.Baza dydaktyczno – lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia (do 10 pkt) zapewnienie pomieszczeń dydaktycznych w ilości adekwatnej do planowanej liczby dni szkolenia (0-3 pkt), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w środki dydaktyczne (1-4 pkt), zapewnienie zaplecza socjalnego (0-3 pkt).

19 Wybór beneficjentów kontrola wniosków o przyznanie pomocy Ocena merytoryczna – według określonych niżej kryteriów: 1. Szczegółowy program szkolenia (do 20 pkt) 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie (do 20 pkt) 3. Baza dydaktyczno – lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia (do 10 pkt) 4. Koszt 1-osobogodziny szkolenia (do 30 pkt) 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie (do 20 pkt)

20 Ocena merytoryczna 5.Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie (do 20 pkt) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie (1-17 pkt), w przypadku konsorcjum, w skład którego wchodzi organizacja rolnicza przyznaje się 3 pkt z tytułu dzielenia się doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie przez organizacje rolnicze z pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum.

21 I Edycja konkursów Szkolenia w ramach 7 tematów, obejmujące cały kraj, prowadzone w podziale na województwa (3) lub w skali ogólnopolskiej (4) – łącznie 52 zawarte umowy, Szkolenia w ramach 7 tematów, obejmujące cały kraj, prowadzone w podziale na województwa (3) lub w skali ogólnopolskiej (4) – łącznie 52 zawarte umowy, Szkolenia jedno-, dwu- lub trzydniowe, Szkolenia jedno-, dwu- lub trzydniowe, Materiały szkoleniowe wymagają uzyskania pozytywnej opinii (akceptacji) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przed rozpoczęciem szkoleń, Materiały szkoleniowe wymagają uzyskania pozytywnej opinii (akceptacji) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przed rozpoczęciem szkoleń, Realizacja szkoleń rozpoczęła się jesienią 2010 r. Realizacja szkoleń rozpoczęła się jesienią 2010 r.

22 I Edycja konkursów Tematy szkoleń prowadzonych w podziale na województwa Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych (dwudniowe), Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji (jednodniowe), Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym (dwudniowe).

23 I Edycja konkursów Tematy szkoleń prowadzonych w skali ogólnopolskiej Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej (dwudniowe), Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych (trzydniowe), Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia (dwudniowe), Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich (jednodniowe).

24

25 II Edycja konkursów Temat I: Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym – 16 konkursów – dwudniowe szkolenia obejmujące cały kraj, prowadzone w podziale na województwa, Temat II: Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie – 1 konkurs – dwudniowe szkolenia obejmujące cały kraj, prowadzone w skali ogólnopolskiej, Nabór wniosków o przyznanie pomocy w II edycji zakończony 29 października 2010.

26 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Cezary Kuśmirek Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

27 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE JAKO FORMA POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Pszczela Wola 8-9 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google