Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 a zadania z zakresu ochrony zdrowia Warszawa, czerwiec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 a zadania z zakresu ochrony zdrowia Warszawa, czerwiec 2005."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 a zadania z zakresu ochrony zdrowia Warszawa, czerwiec 2005

2 Czym jest NPR ? Koncepcja modernizacji polskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE Koncepcja modernizacji polskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i państwa Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i państwa

3 Misja NPR Podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w następstwie umocnienia konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

4 Cele strategiczne NPR Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

5 Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007 – 2013

6 Cel nadrzędny Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

7 Cele strategiczne 1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 3. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych 4. Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej

8 Priorytety i kierunki związane z ochroną zdrowia zawarte w Narodowym Planie Rozwoju

9 PRIORYTET: WIEDZA I KOMPETENCJE

10 Kierunek działań 1 Zwiększanie dostępu do edukacji Powszechna edukacja teleinformatyczna Powszechna edukacja teleinformatyczna Wyrównywanie szans uczniów w wyniku wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i problemów zdrowotnych u dzieci i młodzieży, zwiększanie dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem oraz rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi. Wyrównywanie szans uczniów w wyniku wczesnego diagnozowania deficytów rozwojowych i problemów zdrowotnych u dzieci i młodzieży, zwiększanie dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem oraz rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi.

11 Kierunek działań 2 Wspieranie otwartości systemu edukacji Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację Wzmocnienie roli informacji, orientacji i poradnictwa edukacyjnego i zawodowego Wzmocnienie roli informacji, orientacji i poradnictwa edukacyjnego i zawodowego Doskonalenie zawodowe i kształtowanie kadr, w tym społecznych, istotnych z perspektywy rozwoju gospodarczego i integracji społecznej, Doskonalenie zawodowe i kształtowanie kadr, w tym społecznych, istotnych z perspektywy rozwoju gospodarczego i integracji społecznej,

12 Kierunek działań 3 Wyższa jakość kształcenia (1) Poprawa jakości kadry pedagogicznej, kadry akademickiej oraz kadr wspierających i organizujących proces nauczania - tworzenie warunków rozwoju kariery zawodowej oraz naukowo-badawczej, w szczególności dla młodych pracowników nauki Poprawa jakości kadry pedagogicznej, kadry akademickiej oraz kadr wspierających i organizujących proces nauczania - tworzenie warunków rozwoju kariery zawodowej oraz naukowo-badawczej, w szczególności dla młodych pracowników nauki

13 Kierunek działań 3 Wyższa jakość kształcenia (2) Upowszechnianie i promocję nauki - pomoc w rozwijaniu aktywności środowisk naukowych, wypracowanie strategii promocji nauki w społeczeństwie i realizowanie konkretnych inicjatyw Upowszechnianie i promocję nauki - pomoc w rozwijaniu aktywności środowisk naukowych, wypracowanie strategii promocji nauki w społeczeństwie i realizowanie konkretnych inicjatyw

14 PRIORYTET: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

15 Kierunek działań 1: Tworzenie atrakcyjnego otoczenia działania przedsiębiorstw Poprawę warunków działania przedsiębiorców Poprawę warunków działania przedsiębiorców Dostosowanie przemysłu i usług do zharmonizowanego prawa technicznego dzięki tworzeniu warunków i wspomaganiu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa i uczestników rynku dla wdrożenia prawa technicznego do praktyki, eliminowaniu zagrożeń dla życia lub zdrowia występujących w procesach pracy lub stwarzanych przez gotowe wyroby, dostosowaniu w zakresie metrologii i probiernictwa Dostosowanie przemysłu i usług do zharmonizowanego prawa technicznego dzięki tworzeniu warunków i wspomaganiu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa i uczestników rynku dla wdrożenia prawa technicznego do praktyki, eliminowaniu zagrożeń dla życia lub zdrowia występujących w procesach pracy lub stwarzanych przez gotowe wyroby, dostosowaniu w zakresie metrologii i probiernictwa

16 Kierunek działań 2: Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (1) Podniesienie poziomu infrastruktury naukowej i informatycznej Podniesienie poziomu infrastruktury naukowej i informatycznej Zapewnienie powszechnego dostępu do usług elektronicznych dzięki budowie infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu w układzie krajowym i regionalnym. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług elektronicznych dzięki budowie infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu w układzie krajowym i regionalnym.

17 Kierunek działań 2: Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (2) Innowacyjna gospodarka elektroniczna – wspieranie wdrażania systemów teleinformatycznych gospodarki elektronicznej: np. e-Government, e-Zdrowie, e-Turystyka, Innowacyjna gospodarka elektroniczna – wspieranie wdrażania systemów teleinformatycznych gospodarki elektronicznej: np. e-Government, e-Zdrowie, e-Turystyka,

18 PRIORYTET: INTEGRACJA SPOŁECZNA

19 Kierunek działań 1: Ograniczanie biedy i wykluczenia społecznego Przeciwdziałanie patologiom społecznym realizowane poprzez inicjowanie i wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej różne formy niedostosowania oraz stworzenie standardów pomocy psychologicznej i resocjalizacyjnej dla dzieci i młodzieży. Również poprzez tworzenie bazy materialnej (budynki, ośrodki) dla tego rodzaju działalności. Przeciwdziałanie patologiom społecznym realizowane poprzez inicjowanie i wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej różne formy niedostosowania oraz stworzenie standardów pomocy psychologicznej i resocjalizacyjnej dla dzieci i młodzieży. Również poprzez tworzenie bazy materialnej (budynki, ośrodki) dla tego rodzaju działalności.

20 Kierunek działań 2: Wsparcie rodzin Opiekę nad osobami w podeszłym wieku, umożliwiającą przeżycie większej liczby lat w pełnym zdrowiu w celu zwiększenia ich aktywności, m.in. rozwój właściwej infrastruktury, poprawianie wydajności i jakości działań na rzecz zdrowia oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się opieką zdrowotną nad osobami w podeszłym wieku. Opiekę nad osobami w podeszłym wieku, umożliwiającą przeżycie większej liczby lat w pełnym zdrowiu w celu zwiększenia ich aktywności, m.in. rozwój właściwej infrastruktury, poprawianie wydajności i jakości działań na rzecz zdrowia oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się opieką zdrowotną nad osobami w podeszłym wieku.

21 Kierunek działań 3: Poprawa warunków życia i pracy (1) Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa; dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych; poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa; dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych; poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej

22 Kierunek działań 3: Poprawa warunków życia i pracy (2) Poprawienie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności, upowszechnienie systemu kontroli jakości w opiece zdrowotnej (m.in. akredytacja). Poprawienie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności, upowszechnienie systemu kontroli jakości w opiece zdrowotnej (m.in. akredytacja). Upowszechnienie zintegrowanych programów profilaktyczno – edukacyjnych, m.in. prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i profilaktyki na poziomie subregionalnym, skierowanej do społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych należących do grup wysokiego ryzyka, kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej, w pierwszej kolejności spośród osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Upowszechnienie zintegrowanych programów profilaktyczno – edukacyjnych, m.in. prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i profilaktyki na poziomie subregionalnym, skierowanej do społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych należących do grup wysokiego ryzyka, kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej, w pierwszej kolejności spośród osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

23 Kierunek działań 3: Poprawa warunków życia i pracy (3) Poprawa jakości żywności i wody pitnej, w tym tworzenie warunków instytucjonalnych i technicznych, systemów kontroli oraz działania edukacyjno- informacyjne mające na celu eliminowanie, a co najmniej ograniczanie występowania w łańcuchu pokarmowym substancji mogących niekorzystnie oddziaływać na organizmy ludzkie. Poprawa jakości żywności i wody pitnej, w tym tworzenie warunków instytucjonalnych i technicznych, systemów kontroli oraz działania edukacyjno- informacyjne mające na celu eliminowanie, a co najmniej ograniczanie występowania w łańcuchu pokarmowym substancji mogących niekorzystnie oddziaływać na organizmy ludzkie. Upowszechnianie zasad BHP w miejscu pracy oraz podwyższanie standardów bezpieczeństwa. Upowszechnianie zasad BHP w miejscu pracy oraz podwyższanie standardów bezpieczeństwa.

24 PRIORYTET: GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ

25 Kierunek działań 1: Rozwój miast i obszarów wiejskich Wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych – m.in. promowanie przedsiębiorczości związanej m.in. z uzdrowiskami Wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych – m.in. promowanie przedsiębiorczości związanej m.in. z uzdrowiskami

26 Kierunek działań 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej Rozwój transportu lotniczego: m.in. usprawnienie funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego dzięki zakupowi śmigłowców, spełniających międzynarodowe kryteria techniczne, wymagane dla sprzętu lotniczego używanego do akcji z zakresu ratownictwa medycznego. Rozwój transportu lotniczego: m.in. usprawnienie funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego dzięki zakupowi śmigłowców, spełniających międzynarodowe kryteria techniczne, wymagane dla sprzętu lotniczego używanego do akcji z zakresu ratownictwa medycznego.

27 Kierunek działań 4: Inwestycje służące ochronie środowiska Rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami Rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami Wspieranie systematycznego wycofywania z produkcji i użytkowania, bądź ograniczanie użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych Wspieranie systematycznego wycofywania z produkcji i użytkowania, bądź ograniczanie użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa żywności poprzez wdrożenie biologicznych wskaźników oceny ryzyka z uwzględniam monitorowania zanieczyszczeń chemicznych Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa żywności poprzez wdrożenie biologicznych wskaźników oceny ryzyka z uwzględniam monitorowania zanieczyszczeń chemicznych Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym narażenia na szkodliwe czynniki środowiska znajdujące się w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym narażenia na szkodliwe czynniki środowiska znajdujące się w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

28 Kierunek działania 5: Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi Ograniczenie wpływu na życie i zdrowie ludzi szkodliwych czynników zewnętrznych na terenach mieszkalnych, w tym łagodzenie skutków emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, komunalnych i transportu, eliminowanie uciążliwych źródeł hałasu i poprawa klimatu akustycznego, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym. Ograniczenie wpływu na życie i zdrowie ludzi szkodliwych czynników zewnętrznych na terenach mieszkalnych, w tym łagodzenie skutków emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, komunalnych i transportu, eliminowanie uciążliwych źródeł hałasu i poprawa klimatu akustycznego, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym.

29 PRIORYTET: DOBRE RZĄDZENIE

30 Kierunek działań 1: Podnoszenie jakości administracji publicznej Wzmacnianie standardów i postaw etycznych w życiu publicznym i administracji publicznej Wzmacnianie standardów i postaw etycznych w życiu publicznym i administracji publicznej Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia maksymalizacja korzyści zdrowotnych przez zwiększenie efektywności i jakości leczenia; redukcja niedoborów informacyjnych w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej; wprowadzenie elementów regulacyjnych – racjonalizujących popyt, do sfery świadczeń zdrowotnych; optymalizacja wykorzystania i kosztów produktów leczniczych; inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia maksymalizacja korzyści zdrowotnych przez zwiększenie efektywności i jakości leczenia; redukcja niedoborów informacyjnych w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej; wprowadzenie elementów regulacyjnych – racjonalizujących popyt, do sfery świadczeń zdrowotnych; optymalizacja wykorzystania i kosztów produktów leczniczych; inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

31 Kierunek działań 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego i obywateli Ochrona ludności w sytuacjach powszechnego zagrożenia np. klęski i terroryzm – rozwój systemu ratownictwa medycznego Ochrona ludności w sytuacjach powszechnego zagrożenia np. klęski i terroryzm – rozwój systemu ratownictwa medycznego

32 Kierunki działań: Zwiększanie udziału celów Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Narodowym Planie Rozwoju Zwiększanie udziału celów Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Narodowym Planie Rozwoju Realizacja celów strategii w programach operacyjnych innych resortów Realizacja celów strategii w programach operacyjnych innych resortów Realizacja celów strategii w regionalnych programach operacyjnych Realizacja celów strategii w regionalnych programach operacyjnych


Pobierz ppt "Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 a zadania z zakresu ochrony zdrowia Warszawa, czerwiec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google