Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemieckie i brandenburskie prawo o OOŚ przegląd

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemieckie i brandenburskie prawo o OOŚ przegląd"— Zapis prezentacji:

1 Niemieckie i brandenburskie prawo o OOŚ przegląd
MLUR Niemieckie i brandenburskie prawo o OOŚ przegląd Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Konsumenta - Referat 51 - Wydział Spraw Prawnych - Andrea Sander

2 Podstawy prawne badania oddziaływania na środowisko w Niemczech
MLUR Podstawy prawne badania oddziaływania na środowisko w Niemczech Płaszczyzna federalna: Ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) Płaszczyzna kraju związkowego: Brandenburska ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko (BbgUVPG) Ustawy te zawierają przepisy dotyczące przede wszystkim - obszaru ich stosowania: * w odniesieniu do jakich przedsięwzięć należy przeprowadzić OOŚ (załącznik 1 do UVPG, załącznik 1 do BbgUVPG) * w odniesieniu do jakich projektów i programów należy przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (załącznik 3 do UVPG, załącznik 2 do BbgUVPG) - przebiegu postępowania (ocena oddziaływania na środowisko i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko). Regulacje odnośnie kompetencji znajdują się natomiast w innych przepisach (w większości w prawie krajowym).

3 Ocena oddziaływania na środowisko jako procedura niesamodzielna
MLUR Ocena oddziaływania na środowisko jako procedura niesamodzielna WAŻNE: W Niemczech OOŚ (oraz strategiczna OOŚ) są procedurami NIESAMODZIELNYMI, tzn. ocena oddziaływania na środowisko zintegrowana jest w daną specjalistyczną procedurę wydawania decyzji, co oznacza, że: - na temat OOŚ oraz decyzji o wydaniu pozwolenia na przedsięwzięcie podejmowana jest tylko jedna decyzja na podstawie ustaw z danej dziedziny (nie ma osobnej decyzji dot. OOŚ). - kompetencje odnośnie OOŚ zależą od tego, kto prowadzi postępowanie z danej dziedziny. - Jeżeli prawo o OOŚ nie zawiera żadnych regulacji stojących w sprzeczności z prawem z danej dziedziny, w rozumieniu istniejących tam standardów minimalnych, np. odnośnie regulacji terminów, to obowiązują regulacje prawa z danej dziedziny, np. prawo o ochronie przed immisjami zakłada 7 miesięcy dla postępowania o wydanie pozwolenia z udziałem opinii publicznej, w innym przypadku 3 miesiące i dotyczy to także procedury z OOŚ

4 Przykłady postępowań z różnych dziedzin z OOŚ
MLUR Przykłady postępowań z różnych dziedzin z OOŚ - Prawo o ochronie przed immisjami (punkt 1-10 załącznika 1 do UVPG, §§ 4 i następne Federalnej ustawy o ochronie przed immisjami, 4. i 9. Federalnego rozporządzenia o ochronie przed immisjami) - Energia atomowa (punkt 11 załącznika 1 do UVPG, §§ 7, 9 i kolejne Ustawy o energii jądrowej) - Składowiska odpadów (punkt 12 załącznika 1 do UVPG, §§ 31 i następne ustawy o gospodarowaniu obiegiem surowców oraz ustawy o odpadach) - Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej z użytkowaniem lub umocnieniem zbiorników i cieków wodnych (punkt 13 załącznika 1 do UVPG, np. § 18c, §§ 7, § 31 Ustawy o gospodarce wodnej) - Przedsięwzięcia komunikacyjne (punkt 14 załącznika 1 do UVPG, § 24, 30 Ustawy o drogach wodnych) § 17 ustawy o drogach tranzytowych, §§ 6, 8 Ustawy o ruchu lotniczym) - Górnictwo (punkt 15 załącznika 1 UVPG, § 55 Federalnej ustawy górniczej) - Scalanie gruntów (punkt 16 załącznik 1 UVPG, §§ 4 ff. Ustawy o scalaniu gruntów) - Przedsięwzięcia w obszarze lasów (punkt 17 załącznik 1 UVPG, §§ 9, 10 Federalnej ustawy o lasach) - Inwestycje budowlane (punkt 18 załącznik 1 UVPG, § 35 Kodeksu budowlanego, §§ 54 i kolejne Ordynacji budowlanej) - Przedsięwzięcia z zakresu urządzeń przesyłowych - np. en. elektryczna/ gaz/ woda [substancje niebezpieczne] (punkt 19 załącznik 1 UVPG, § 43 i następne Ustawy o gospodarce energetycznej, § 19a Ustawy o gospodarce wodnej, § 20 UVPG)

5 MLUR Przebieg postępowania OOŚ: jak określono w prawie europejskim (Dyrektywa 85/337/EWG) - Ustalenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ: absolutny [X] lub po sprawdzeniu poszczególnego przypadku [A/S] (§§ 3a i nast. UVPG) – realizacja i dokumentowanie wyników– ogłoszenie publiczne, jeżeli OOŚ nie jest wymagana (Screening) - Ustalenie ram badania oraz poinformowanie o dokumentach, które prawdopodobnie będzie trzeba złożyć (Scoping) - (transgraniczne) włączenie urzędów, regularny termin: 1 miesiąc - (transgraniczne) włączenie opinii publicznej: wyłożenie dokumentacji zawsze przez okres jednego miesiąca, następnie 2 tygodnie na składanie zastrzeżeń, ogłoszeń i przeprowadzanie rozpraw administracyjnych otwartych dla społeczeństwa - wypracowanie Podsumowania Skutków dla Środowiska oraz działań, za pomocą których uniknąć można niekorzystnych skutków. - Ocena skutków dla środowiska oraz uwzględnienie ich przy podejmowaniu decyzji - Decyzja o pozwoleniu/ ogłoszenie - w przypadku kilku postępowań o wydanie pozwolenia - ocena ogólna dokonywana przez urząd wiodący

6 Ustalenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ
MLUR Ustalenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ Prawo europejskie pozwala krajom członkowskim na zastosowanie dla projektów według załącznika II do dyrektywy 85/337/EWG różnych procedur (patrz kryteria zgodnie z załącznikiem III): -> Ocena poszczególnych przypadków LUB ustalenie progów Niemcy: w przypadku wielu projektów dokonuje się oceny poszczególnych przypadków (patrz załącznik 1 do UPVG oraz załącznik 1 do BbgUVPG) w podziale na: Badanie A (ogólne badanie wstępne danego przypadku): jeżeli przedsięwzięcie zgodnie z przybliżoną oceną i kryteriami (załącznik 2 UVPG = załącznik III do dyrektywy 85/337/EWG) może mieć znaczne negatywne skutki dla środowiska Badanie S (badanie wstępne danego przypadku w odniesieniu do lokalizacji): jeżeli przedsięwzięcie mimo nieznacznej wielkości lub efektywności zgodnie z podanymi wyżej kryteriami z uwagi na cechy lokalizacji (załącznik 2 punkt 2 do UVPG = załącznik III punkt 2 do dyrektywy 2/337/EWG) może mieć znaczne negatywne skutki dla środowiska -> WAŻNE: Przeprowadzenie oceny poszczególnego przypadku należy udokumentować, w przypadku negatywnego wyniku ogłosić - nie podlega osobnemu zaskarżaniu

7 Środki zaskarżania decyzji dot. projektów objętych obowiązkiem OOŚ
MLUR Środki zaskarżania decyzji dot. projektów objętych obowiązkiem OOŚ - Sprzeciw wobec wydanej decyzji (§§ 68 i następne Ustawy o ustroju sądów administracyjnych i postępowaniach przed nimi - VwGO) Gdzie: w urzędzie, który podjął decyzję odnośnie przedsięwzięcia Termin: jeden miesiąc od (publicznego) ogłoszenia (w przypadku przesłania uzyskanie wiedzy w Polsce) Uprawnienie do sprzeciwu: możliwe subiektywne złamanie prawa/ uznane organizacje ekologiczne Przedmiot administracyjnego postępowania w sprawie sprzeciwu: Ocena zgodności z prawem (oraz celowości): -> Urząd wydaje Decyzję w sprawie sprzeciwu (jeżeli nie uwzględni zażalenia na decyzję) Pozew przeciwko decyzji w sprawie sprzeciwu (§ 42 VwGO) gdzie: Sąd administracyjny właściwy dla siedziby pozwanego urzędu (Kraj związkowy Brandenburgia) Termin: w ciągu miesiąca od doręczenia Uprawnienia do składania pozwu: możliwe subiektywne złamanie prawa/ uznane organizacje ekologiczne Pozwany: Urząd Kraju związkowego Brandenburgia (np. Krajowy Urząd ds. Ochrony Środowiska Brandenburgii) -> Odwołanie do Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburg -> ewentualnie rewizja do Federalnego Sądu Administracyjnego (Lipsk) 7 7


Pobierz ppt "Niemieckie i brandenburskie prawo o OOŚ przegląd"

Podobne prezentacje


Reklamy Google