Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek."— Zapis prezentacji:

1 Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego dr inż. Krzysztof Symela – Koordynator merytoryczny Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Warszawa, 13.10.2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rozwój kształcenia modułowego w Polsce 1996-2000 2001-2009 1990-1993 Programy modułowe opracowane w ramach projektu PHARE IMPROVE dla 27 zawodów z udziałem ekspertów z Irlandii Eksperyment pedagogiczny MEN (44 szkoły, 27 zawodów) Programy: Liceum techniczne Liceum profilowane Programy o budowie modułowej bazujące na metodyce zatwierdzonej przez MEN-DKZU. Projekt EFS SPO-RZL – Przygotowanie innowacyjnych programów nauczania dla kształcenia zawodowego (131 programów, ok. 3500 pakietów edukacyjnych) I II III

3 Polska Sieć Kształcenia Modułowego - PSKM PSKM- 70 Instytucji

4 Dokumenty powiązane z kształceniem zawodowym Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Plan nauczania dla zawodu Programy nauczania w układzie : Przedmiotowym Modułowym –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5 Programy o strukturze przedmiotowej 227 2009/2010 384 Programy dopuszczone przez MEN Aktualna oferta programowa kształcenia w zawodach szkolnych Programy o strukturze modułowej 157

6 Warunki pomyślnego wdrażania kształcenia modułowego 1 Program nauczania podzielony jest na niezależne, odpowiednio zbudowane i skorelowane jednostki uczenia 2 Dostępne są różne ścieżki uczenia się, dostosowane do różnych poziomów wcześniej zdobytej wiedzy, indywidualnych predyspozycji i potrzeb 3 Nauczyciele projektują i realizują zajęcia edukacyjne na różne sposoby doprowadzając uczniów do oczekiwanych rezultatów 4 Materiały dydaktyczne w formie pakietów edukacyjnych umożliwiają pozyskiwanie wyselekcjonowanej wiedzy niezbędnej do kształtowania umiejętności oraz sprawdzenia postępów i rezultatów kształcenia 5 Występuje efektywna struktura organizacyjna, która gwarantuje realizację warunków od 1 do 4

7 Cele projektu 1. Wypracowanie systemu wsparcia szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym 2. Utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego 1. Przygotowanie ekspertów - kadry dla systemu wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego 2. Przygotowanie poradników: Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego dla: kadry zarządzającej szkół zawodowych i placówek oświatowych, kadry dydaktycznej, przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego 3. Przeprowadzenie konsultacji ekspertów z kadrą dydaktyczną odpowiedzialną za kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych wdrażających programy modułowe 4. Udostępnienie kadrze dydaktycznej szkół zawodowych i placówek oświatowych dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kształcenia zawodowego 6. Zweryfikowanie narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie oferty programowej w oparciu o podejście modułowe 7. Zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk w kształceniu zawodowym realizowanym z wykorzystaniem programów o strukturze modułowej 5. Promowanie rezultatów projektu wśród nauczycieli szkół zawodowych, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły, poprzez organizację konferencji; informacje dostępne w Internecie, artykuły w prasie

8 Uczniowie i słuchacze szkół i placówek kształcenia zawodowego Beneficjenci projektu Dyrektorzy szkół zawodowych i placówek oświatowych (CKU, CKP, ODDZ) Kierownicy kształcenia praktycznego Nauczyciele odpowiedzialni za kształcenie zawodowe Nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni Pracownicy organów prowadzących (JST) Pracownicy nadzoru pedagogicznego (KO) Członkowie Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego Pracodawcy uczestniczący w kształceniu zawodowym

9 Zadania realizowane w projekcie 1. Zarządzanie 1. 1. Zarządzanie i obsługa projektu 1. 2. Upowszechnianie rezultatów i promocja 2. Przygotowanie ekspertów do wspierania organizacyjnego, merytorycznego i metodycznego szkół i placówek wdrażających programy modułowe 3. Przygotowanie poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego oraz produkcja 6 filmów 4. Organizacja konferencji wojewódzkich i regionalnych 5. Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego kształcenie zawodowe w oparciu o podejście modułowe 2.1. Przygotowanie kadry (ok. 300 trenerów i ekspertów kształcenia modułowego) 2.2. Konsultacje ekspertów w szkołach i placówkach oświatowych oraz debata ekspertów, członków PSKM, przedstawicieli MEN, pracodawców i innych zainteresowanych środowisk (w tym 4 spotkania regionalne) 3.1. Opracowanie koncepcji poradników 3.2. Popularyzację i wdrożenie poradników do praktyki szkolnej 3.3. Redakcja merytoryczna i techniczna, druk i dystrybucja poradników 3.4. Nagranie filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego 4.1. Organizacja 16 konferencji wojewódzkich otwierających projekt (1600 osób) 4.2. Organizacja 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt 5.1. Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu 5.2. Stworzenie i instalacja portalu 5.3. Testowanie portalu i utrzymanie w ruchu 05.2009 –12.2013 07.2009–06.2011 10.2009–03.2013 10.2009–12.2013 01.2010–12.2013 09-10.2009 10-11.200912.2009 (5)03.2010 (11) 01.2010–12.2011 01.2010–12.2012 01.2010–12.2011 01.2010–12.2012 01.2013–06.2013 01.2010–06.2010 06.2010–12.2010 01.2011–12.2013

10 Przygotowanie 300 ekspertów wspierających szkoły we wdrażaniu programów modułowych. Przygotowanie poradników: Jak wdrażać programy modułowe dla: nauczycieli – w 16 grupach zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących (JST), przedstawicieli organów nadzorujących (KO) i doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów - (publikacje zwarte - łącznie 21 wydane w postaci segregatora). Nagranie 6 filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego w wybranych szkołach lub placówkach oświatowych; Konsultacje ekspertów z nauczycielami 256 szkół i placówek (CKU, CKP) wdrażających programy modułowe (łącznie ok. 3072 spotkań). Organizacja 16 konferencji wojewódzkich promujących projekt (1600 osób) oraz 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt i upowszechniający rezultaty projektu (ok. 500 osób). Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. Rezultaty twarde

11 Podniesienie rangi i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie modułowych programów. Poprawa jakości kształcenia zawodowego z uwagi na ukierunkowanie programów modułowych na uzyskiwanie konkretnych efektów kształcenia. Zapewnienie decydentom oświatowym (MEN, JST, KO) zweryfikowanych narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie i aktualizację oferty programowej w oparciu o podejście modułowe. Zmiana postaw kadry kierowniczej i nauczyciel względem stosowania w praktyce dydaktycznej modułowych ofert programowych. Spopularyzowanie w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządów bardziej efektywnego niż tradycyjny modelu kształcenia zawodowego. Efektywniejsze przygotowane absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Zwiększenie zaufania społecznego do kwalifikacji i kompetencji uzyskiwanych poprzez kształcenie modułowe. Rezultaty miękkie

12 Szkolenia trenerów i ekspertów Zjazd 1 Grupa I Grupa II 36 Trenerów TRENERZY 23-25.X.2009 Zjazd 2 TRENERZY 06-08.XI.2009 288 Ekspertów EKSPERCI 20-22.XI.2009 EKSPERCI 27-29.2009

13 Planowane konferencje wojewódzkie - 2009 Konferencja 1 Konferencja 2 Konferencja 3 Konferencja 4 Konferencje 5-17 Warszawa13.X Katowice29.X Szczecin18.XI Kielce08.XII Pozostałe 13 I-III.2010

14 System informatyczny – moduły funkcjonalne (założenia) Informacje dla uprawnionych użytkowników (wymagany login i password) Informacje dla wszystkich użytkowników Internetu (nie wymaga logowania) 1. INSTYTUCJE Szkoły/placówki wdrążające kształcenia modułowego w Polsce 1. INSTYTUCJE Szkoły/placówki wdrążające kształcenia modułowego w Polsce 2. OFERTA PROGRAMOWA 2. OFERTA PROGRAMOWA Rekomendowana oferta programowa dla kształcenia zawodowego 2. OFERTA PROGRAMOWA 2. OFERTA PROGRAMOWA Rekomendowana oferta programowa dla kształcenia zawodowego 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Filmy promujące kształcenie modułowe 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Filmy promujące kształcenie modułowe 4. PORADNIKI 4. PORADNIKI Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego 4. PORADNIKI 4. PORADNIKI Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego 5. PROGRAM SZKOLENIA 5. PROGRAM SZKOLENIA Pakiet szkoleniowy dla trenerów i ekspertów kształcenia modułowego 5. PROGRAM SZKOLENIA 5. PROGRAM SZKOLENIA Pakiet szkoleniowy dla trenerów i ekspertów kształcenia modułowego 6. PUBLIKACJE Rekomendowane publikacje dot. kształcenia modułowego 6. PUBLIKACJE Rekomendowane publikacje dot. kształcenia modułowego 7. EKSPERCI 7. EKSPERCI Informacje o certyfikowanych trenerach i ekspertach kształcenia modułowego 7. EKSPERCI 7. EKSPERCI Informacje o certyfikowanych trenerach i ekspertach kształcenia modułowego

15 Koordynator merytoryczny: dr inż. Krzysztof Symela, kom.602 150 829, ksymela@koweziu.edu.pl Asystent koordynatora: mgr Nina Janiak, njaniak@koweziu.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google