Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Model współpracy szkół z przedsiębiorcami Uwagi o szkolnictwie zawodowym na podstawie prowadzonych przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Model współpracy szkół z przedsiębiorcami Uwagi o szkolnictwie zawodowym na podstawie prowadzonych przez."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Model współpracy szkół z przedsiębiorcami Uwagi o szkolnictwie zawodowym na podstawie prowadzonych przez Centrum Doradztwa Strategicznego badań społecznych. - Dagmara Bieńkowska Centrum Doradztwa Strategicznego ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków tel./fax (0-12) 623 77 40, 623 77 85 e-mail: cds@cds.krakow.plcds@cds.krakow.pl www.cds.krakow.pl

2 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) 1.Rynek pracy i edukacja (szkolnictwo zawodowe, kształcenie przez całe życie - LLL) – analizy, badania, strategie, narzędzia; 2.Planowanie i zarządzanie strategiczne dla instytucji publicznych; 3.Badania społeczne i ewaluacje; 4.Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji. Główne domeny działalności Przykładowe, b ieżące realizacje CDS 1.Podkarpacki Portal Pracy (Działanie 6.1.1. PO KL); 2.Trajektorie Migracyjne Województwa Podkarpackiego (Działanie 6.1.1. PO KL); 3.Kierunek Dolny Ś ląsk (…) i Kierunek Małopolska (…) – (Działanie 8.1.2. PO KL); 4.Diagnoza sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie bełchatowskim w kontekście lokalnego rynku pracy wraz z badaniami pracodawców; 5.Badania ilościowe i jakościowe pracodawców sektora ochrony zdrowia (NZOZ) realizowane w ramach projektu pn. Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia.

3 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Doświadczenia wynikające z realizowanych przez CDS projektów: Wnioski: – oferta edukacyjna ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PSZ) bywa niedopasowana do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy; – organy założycielskie szkół nie zawsze posiadają pełną wiedzę nt. zapotrzebowania gospodarki na pracę, a popyt na określone kwalifikacje nie zawsze ma wpływ na decyzje o prowadzonych przez PSZ kierunkach kształcenia; – uczniowie bardzo rzadko posiadają informacje na temat oczekiwań pracodawców; – szkolnictwo zawodowe jest kosztowne, stąd warto jak najlepiej dopasować je do potrzeb lokalnego rynku pracy; – szkoły oraz ich organy założycielskie, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, deklarują potrzebę wza jemnej współpracy, ostatecznie nie podejmują jednak współpracy opartej na określonych regułach i zdefiniowanych formach ; – uczenie przez całe życie (lifelong learning) – trend ogólnoświatowy. Indeks Gotowości Rynkowej (Podkarpacie) Mapa Monitorująca Szansę na Pracę (Świętokrzyskie) Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych… (Skierniewice)

4 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Podstawowe elementy badawcze projektu identyfikującego i analizującego potrzeby edukacyjne szkolnictwa zawodowego – modele realizowane przez CDS Diagnoza potrzeb edukacyjnych z rekomendacjami dla szkolnictwa zawodowego Badanie pracodawców (CATI wywiady indywidualne) Badanie instytucji rynku pracy (wywiady indywidualne, ankieta mailowa) Badanie szkół (wywiady indywidualne) Badanie uczniów (ankieta audytoryjna) Analiza danych zastanych Warsztaty strategiczne

5 Bilans szkolnictwa zawodowego – podstawa do zbudowania modelu współpracy pomiędzy szkołami, przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl 1.Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, poziom dopasowania oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy, ocena szkół w zakresie przygotowania uczniów do poruszania się po rynku pracy; 2.Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (motywy, potrzeby i aspiracje zawodowe, postawy wobec pracy oraz skłonność do uczenia się przez całe życie); 3.Kompetencje kluczowe; 4.Potrzeby pracodawców oraz ocena pracodawców co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych; 5.Oferta instytucji rynku pracy; 6.Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pr zędsiebiorcami.

6 Co sobie cenią przedsiębiorcy? Wybrane wyniki badań dotyczące jakości kształcenia (przykład skierniewicki) Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

7 Co sobie cenią pr zedsiębiorcy ? Wybrane wyniki badań dotyczące kompetencji kluczowych (przykład skierniewicki) Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

8 Co sobie cenią pr zedsiębiorcy ? Wybrane wyniki badań dotyczące powodów braku współpracy przedsiębiorców ze szkołami o profilu zawodowym (przykład skierniewicki) Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

9 Formy współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl PONADGIMNAZJALNA SZKOŁA ZAWODOWA PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW NAUKA ZAWODU U PRACODAWCY SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI W SZKOŁACH NAUKA ZAWODU W SZKOLE ORGANIZACJA SPECJALNYCH WYDARZEŃ SPONSORING RZECZOWY I FINANSOWY ZASIĘGANIE OPINII PRACODAWCÓW PRZED OTWORZENIEM NOWYCH KIERUNKÓW WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE I ZAWODOWE FORMALNE POROZUMIENIA Z ZAKŁADAMI PRACY ODBYWANIE STAŻY I KURSÓW PRZEZ NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW KONTAKT Z ZAGRANICZNYMI PRACODAWCAMI ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MŁODOCIANYCH PRACODAWCÓW

10 Rekomendowane rozwiązanie – opracowanie i wdrożenie modelu współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami (przykład skierniewicki) Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Elementy modelu: 1. Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia zawodowego opartego o model: współpraca ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej z kluczowymi dla niej pracodawcami; 2. Utworzenie na poziomie Urzędu Miasta stanowiska koordynatora do spraw kształcenia zawodowego; 3. Włączanie się pracodawców, szkół i przedstawicieli JST w systematyczne badania rynku pracy prowadzone przez instytucje rynku pracy; 4. Dostosowanie programów nauczania przedsiębiorczości do realiów rynku pracy.

11 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami (przykład skierniewicki) Zadania do realizacji na okres najbliższych dwóch lat: 1.Dofinansowanie praktyk zawodowych (zwłaszcza zagranicznych) z funduszy unijnych lub budżetu miasta; 2.Współpraca z miastami partnerskimi Skierniewic przy organizacji wyjazdów i praktyk zagranicznych dla uczniów; 3.Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego; 4.Opracowanie przez szkoły specjalnej oferty promocyjnej dla pracodawców w zamian za współpracę ze szkołą; 5.Promowanie firm, które wspierają rzeczowo i finansowo szkołę; 6.Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych kwalifikacji związanych z zawodami, w jakich się kształcą; 7.Utworzenie strony www obserwatorium rynku pracy, gdzie gromadzone byłyby informacje i wyniki badań związanych z sytuacja społeczno-gospodarczą w powiecie; 8.Wprowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym do gimnazjum; 9.Uatrakcyjnianie programu nauczania przedsiębiorczość i włączanie w organizację zajęć przedsiębiorców

12 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami – podnoszenie jakości kształcenia zawodowego Dobre praktyki Klasy patronackie Mercedes-Benz

13 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Dobre praktyki


Pobierz ppt "Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Model współpracy szkół z przedsiębiorcami Uwagi o szkolnictwie zawodowym na podstawie prowadzonych przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google