Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- DZIAŁALNOŚĆ I PLANY Magdalena Remisiewicz, Tomasz Jarzembowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- DZIAŁALNOŚĆ I PLANY Magdalena Remisiewicz, Tomasz Jarzembowski."— Zapis prezentacji:

1 - DZIAŁALNOŚĆ I PLANY Magdalena Remisiewicz, Tomasz Jarzembowski

2 Skład osobowy: Zespół, kierowany przez prof. Lecha Stempniewicza tworzy 16 osób, w tym: 9 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych9 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 3 pracowników technicznych,3 pracowników technicznych, 4 doktorantów,4 doktorantów, oraz współpracujące osoby związane z Katedrą. Siedziba: Budynek Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG przy al.Legionów 9 w Gdańsku-Wrzeszczu

3 Dydaktyka Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia ze studentami biologii na studiach dziennych oraz zaocznych. Przedmioty obligatoryjne prowadzone w ramach Katedry to: Systematyka i morfologia kręgowców (I rok biologii)Systematyka i morfologia kręgowców (I rok biologii) Ekologia ogólna (II rok biologii)Ekologia ogólna (II rok biologii) Oferujemy także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, m.in.: Analiza statystyczna i prezentacja wyników w ekologiiAnaliza statystyczna i prezentacja wyników w ekologii Anatomia porównawcza kręgowcówAnatomia porównawcza kręgowców Ekologia zwierzątEkologia zwierząt Etologia i ekologia behawioralnaEtologia i ekologia behawioralna ZoogeografiaZoogeografia Metody ochrony zwierzątMetody ochrony zwierząt Ważnym elementem dydaktycznym są ćwiczenia terenowe z: Zoologii II (kręgowców)Zoologii II (kręgowców) Ekologii zwierzątEkologii zwierząt prowadzone m.in. w oparciu o bazę terenową w rezerwacie jez. Druzno k. Elbląga

4 Badania prowadzone w Katedrze dotyczą ekologii wybranych grup kręgowców: ryby, ptaki –szczególnie wodne i –wodno-błotne, ssaki –bobry –nietoperze tu-slajd z nietoperzem

5 Badania nad: przebiegiem migracji ptaków i nietoperzy,przebiegiem migracji ptaków i nietoperzy, rolą ptaków w ekosystemach wodnych,rolą ptaków w ekosystemach wodnych, drapieżnictwem,drapieżnictwem, budżetem czasowo-energetycznymbudżetem czasowo-energetycznym mają charakter porównawczy i dotyczą różnych stref klimatycznych od Arktyki przez strefę umiarkowaną (badania krajowe), aż po subtropikalną Afrykę.

6 Przykładem takich badań są prace prowa-Przykładem takich badań są prace prowa- dzone od kilkunastu lat w kolonii kormoranów w Kątach Rybackich, gdzie rozwój kolonii godzi w interesy rybaków i leśników. Szczególny nacisk położony jest na ekologiczne podstawy rozwiązywania konfliktów pomiędzy racjami ochroniarskimi a ekonomicznymi.

7 Istotny element badań stanowią ekologiczne aspekty migracji kręgowców, głównie nietoperzy oraz ptaków wróblowych i siewkowych W tego typu studiach wykorzystanie metod biologii molekularnej do analizy DNA migrantów stwarza nowe możliwości badań na poziomie populacyjnym i osobniczymW tego typu studiach wykorzystanie metod biologii molekularnej do analizy DNA migrantów stwarza nowe możliwości badań na poziomie populacyjnym i osobniczym W ciągu ostatnich lat wykonano jeden projekt badawczy z wykorzystaniem metod analizy DNA, trzy kolejne projekty są w trakcie realizacjiW ciągu ostatnich lat wykonano jeden projekt badawczy z wykorzystaniem metod analizy DNA, trzy kolejne projekty są w trakcie realizacji

8 Realizowany projekt dot. migracji nietoperzy Porównanie kierunków migracji struktury genetycznej populacji karlika większego Pistrellus nathusii zasiedlających w okresie letnim Mierzeję Wiślaną i kraje nadbałtyckie Porównanie kierunków migracji struktury genetycznej populacji karlika większego Pistrellus nathusii zasiedlających w okresie letnim Mierzeję Wiślaną i kraje nadbałtyckie cel: ustalenie, czy nietoperze z przystępujące do rozrodu na terenie krajów bałtyckich oraz na terenie Północnej polski stanowią jednorodną populacje zimującą na terenie Holandii cel: ustalenie, czy nietoperze z przystępujące do rozrodu na terenie krajów bałtyckich oraz na terenie Północnej polski stanowią jednorodną populacje zimującą na terenie Holandii założenie: Jeśli mamy do czynienia z dwoma populacjami pochodzącymi od jednej wyjściowej to w każdej z nich pojawiają się inne mutacje. Zróżnicowania sekwencji zależy głównie od wielkości rozpatrywanego fragmentu i od stopnia izolacji osobników należących do każdej z podgrup.założenie: Jeśli mamy do czynienia z dwoma populacjami pochodzącymi od jednej wyjściowej to w każdej z nich pojawiają się inne mutacje. Zróżnicowania sekwencji zależy głównie od wielkości rozpatrywanego fragmentu i od stopnia izolacji osobników należących do każdej z podgrup.

9 Materiał i metody Amplifikacji poddano fragment regionu D- loop mtDNA przy użyciu starterów zaprojektowanych w oparciu o sekwencje dostępną w Genbanku (U95351 i U95352) o sekwencji : forward: CAT AGT ATA TTT CAT GTG TAA TTT TAC AT, reverse: GGG TTG TTG GTT TCA CGG. Produkt reakcji PCR trawiono następnie za pomocą endonukleaz RsaI i SspI (MBI Fermentas, Vilnius)uzyskując od do fragmentów restrykcyjnych. Wynik trawiena uwidoczniano poprzez rozdział na 5% agarozie o podwyższonej rozdzielczości (Micropor Delta, Prona)Amplifikacji poddano fragment regionu D- loop mtDNA przy użyciu starterów zaprojektowanych w oparciu o sekwencje dostępną w Genbanku (U95351 i U95352) o sekwencji : forward: CAT AGT ATA TTT CAT GTG TAA TTT TAC AT, reverse: GGG TTG TTG GTT TCA CGG. Produkt reakcji PCR trawiono następnie za pomocą endonukleaz RsaI i SspI (MBI Fermentas, Vilnius)uzyskując od do fragmentów restrykcyjnych. Wynik trawiena uwidoczniano poprzez rozdział na 5% agarozie o podwyższonej rozdzielczości (Micropor Delta, Prona) Wszystkie rozdziały elektroforetyczne były analizowane przy użyciu QuantityOne (BioRad, Hercules, California, USA). Do celów analizy statystycznej zastosowano programy Arlequin i Treecon.Wszystkie rozdziały elektroforetyczne były analizowane przy użyciu QuantityOne (BioRad, Hercules, California, USA). Do celów analizy statystycznej zastosowano programy Arlequin i Treecon.

10 Wyniki i wnioski Dystans genetyczny

11 Inne projekty badawcze z wykorzystaniem technik biologii molekularnej Trzy rozpoczęte projekty badawcze bazują na metodzie określenia płci ptaków opartej na specyficznej amplifikacji genu CHD, znajdującego się na chromosomach płci (wg. Griffithsa i in. 1998). u samic gen ten występuje w dwóch formach różniących się liczbą par zasad,u samic gen ten występuje w dwóch formach różniących się liczbą par zasad, u samców – tylko w jednej formie, stądu samców – tylko w jednej formie, stąd po elektroforezie, dla samic widoczne są 2 prążki elektroforetyczne, a dla samców zaznacza się tylko jeden prążek. Metoda ta pozwala na określenie płci u prawie wszystkich ptaków (oprócz strusi). (za Sokolov i in. 2000) sikora bogatka (Parus major)

12 Ptaki siewkowe odbywają co roku dalekie wędrówki pomiędzy lęgowiskami w tundrze a zimowiskami w Afryce tak jak np. biegus rdzawy Calidris canutus U tej grupy ptaków często samce i samice wędrują w różnych terminach, odmiennymi trasami migracji i na różne zimowiska. Wynika to ich różnego udziału w opiece nad potomstwem: najczęściej samica opuszcza lęgowiska tuż po wykluciu się piskląt, samiec zostaje na lęgowiskach dłużej i opiekuje się młodymi.

13 Przebieg wędrówek łęczaka jest przedmiotem międzynarodowego projektu badawczego Przebieg wędrówek łęczaka jest przedmiotem międzynarodowego projektu badawczego Tringa glareola 2000 W projekcie, prowadzonym od roku 1997, bierze udział 11 stacji badawczych z 10 krajów Europy i Afryki, przedmiotem badań są trasy, terminy i przebieg wędrówek łęczaka oraz zagadnienia związane z energetyką i ekologią żerowania tego gatunku w trakcie wędrówki. ta nowa metoda pozwoli na określenie terminów i przebiegu migracji samców i samic przez Europę, dzięki temu będzie można określić role obu płci w opiece nad potomstwem. Do tej pory problem ten jest słabo zbadany (ponieważ łęczak gniazduje w trudno dostępnych rejonach tundry). U łęczaka samce i samice nie różnią się wyglądem. Na postawie pobranych w terenie próbek krwi będzie można laboratoryjnie określić płeć migrantów.

14 Oznaczanie płci wg. form genu CHD będzie też wykorzystane w badaniach ekologii lęgowej ptaków legowych, gniazdujących kolonijnie: 2. Podział pracy między samcami i samicami u monogamicznych gatunków ptaków (np. u alczyka) 1. Określenie proporcji płci piskląt w koloniach lęgowych mew, w odniesieniu do czynników środowiska

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "- DZIAŁALNOŚĆ I PLANY Magdalena Remisiewicz, Tomasz Jarzembowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google