Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

2 2 W programie spotkania: Struktura egzaminu zawodowego Wyniki egzaminu w województwie i kraju Wyniki w poszczególnych zawodach Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i … Nowy wzór deklaracji dla zdającego Kalendarium egzaminacyjne Informacje Zespołu Informatyków

3 3 STRUKTURA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE * Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut Zdający rozwiązuje test zawierający 5 0 + 20 zadań zamkniętych Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut + 30 minut* Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) Czas trwania 180 – 240* minut Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację * Czas trwania etapu praktycznego dla danego zawodu określa informator dla danego zawodu

4 4 WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Część II zaliczyło: 16 758 (84%) ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 16 816 (84%) ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 15 810 (82%) Przystąpiło: 20 011 Przystąpiło: 19 177 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 12 609 (63%) Etap pisemny zdało: 15 161 (76%) dla wszystkich zawodów dla wszystkich zawodów (w całym kraju) (w całym kraju)

5 5 Część II zaliczyło: 1 673 (77%) ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 1 682 (77%) ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 1 833 (87%) Przystąpiło: 2 155 Przystąpiło: 2 096 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 1 454 (67%) Etap pisemny zdało: 1 655 (77%) WYNIKI egzaminu w województwie śląskim dla wszystkich zawodów dla wszystkich zawodów

6 6 Wyniki etapu pisemnego w poszczególnych OKE (wszystkie zawody) Gdańsk ŁomżaŁódźPoznań Warszawa Wrocław kraj Jaworzno Kraków

7 7 Wyniki etapu praktycznego w poszczególnych OKE (wszystkie zawody) Gdańsk ŁomżaŁódźPoznań Warszawa Wrocław kraj JaworznoKraków

8 8 Wyniki egzaminu - % absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy Gdańsk Łomża ŁódźPoznań Warszawa Wrocław kraj JaworznoKraków

9 9 Część II zaliczyło: 78%[ 82% ] ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 69%[ 74% ] ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 81%[ 84% ] 7 340[ 821 ] 6 992[ 804 ] Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 52% [ 58% ] Etap pisemny zdało: 62% [ 69% ] kucharz małej gastronomii – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego kucharz małej gastronomii – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego

10 10 Część II zaliczyło: 88% [ 88% ] ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 96% [ 96% ] ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 83%[ 88% ] 11 024 [ 1 114 ] 10 701 [ 1 092 ] Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 72% [ 77% ] Etap pisemny zdało: 87% [ 87% ] sprzedawca – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego sprzedawca – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego

11 11 Część II zaliczyło: 71%[ 76% ] ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 53%[ 45% ] ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 89%[ 99% ] 475 [ 91 ] 442 [ 88 ] Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 42% [ 39% ] Etap pisemny zdało: 46% [ 40% ] ogrodnik – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego ogrodnik – [ ] oznacza dane z województwa śląskiego

12 12 Część II zaliczyło: 100% ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: 0% ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: 33% Przystąpiło: 4 Przystąpiło: 3 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: 0% Etap pisemny zdało: 0% fotograf – przykład z pewnej OKE fotograf – przykład z pewnej OKE

13 13 Część II zaliczyło: [ 100% ] ETAP PISEMNY Część I zaliczyło: [ 100% ] ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu zdało: [ 100% ] Przystąpiło: [ 8 ] Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało: [ 100% ] Etap pisemny zdało: [ 100% ] blacharz – przykład województwa śląskiego blacharz – przykład województwa śląskiego

14 14 Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

15 15 § 106 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dwa razy w ciągu roku szkolnego - w sesji letniej i sesji zimowej. 2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. § 108 1.Zdający składa przewodniczącemu SZE pisemną deklarację do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji letniej i nie później niż do dnia 20 września jeśli zamierza przystąpić do egzaminu w sesji zimowej. 2.Przewodniczący SZE przesyła listę zdających pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego do OKE do 10 stycznia (sesja letnia) 3.Absolwenci, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, deklarację wraz ze świadectwem ukończenia szkoły składają dyrektorowi OKE.

16 16 § 109 1. Do etapu pisemnego egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. 2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego. 3. Absolwenci z lat ubiegłych przystępują do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w szkole wskazanej przez dyrektora OKE.

17 17 § 111 1. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący SZE, którym jest: 1) w przypadku etapu pisemnego - dyrektor szkoły lub placówki; 2) w przypadku etapu praktycznego - dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo upoważniony pracodawca 2.Przewodniczący SZE, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, może powołać zastępcę spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce, oraz powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

18 18 § 112 1.Przewodniczący SZE opracowuje i ogłasza wewnętrzny harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego i przesyła go dyrektorowi OKE. § 113 3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. 4.W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

19 19 § 121 1.Przewodniczący SZE w upoważnionej szkole/placówce powołuje zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia etapu praktycznego § 124 Po zakończeniu etapu praktycznego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje arkusze i karty obserwacji przewodniczącemu SZE, który przechowuje je i zabezpiecza, a następnie przekazuje dyrektorowi OKE. § 126 1. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: a) z części pierwszej - co najmniej 50% punktów, b) z części drugiej - co najmniej 30% punktów, oraz 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów.

20 20 Nowy wzór deklaracji dla zdających

21 21

22 22 Przypominamy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. z późniejszymi zmianami) : Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych, zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami, dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez OKE. Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzenia tego egzaminu zdawanego w pierwszym terminie.

23 23 Upoważnianie szkół/placówek do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego OKE przedłuży na okres 3 lat upoważnienie wszystkim tym szkołom/placówkom, które przeprowadziły egzaminy 2004 w zawodach 2- letnich Weryfikacja wniosków o upoważnienie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach 3-letnich oraz nowych wniosków dotyczących zawodów 2-letnich odbędzie się w okresie listopad 2004 r. – styczeń 2005 r.

24 24 Informacje Zespołu Informatyków Instrukcja obsługi programu Hermes 2005 wraz z informacją o sposobie przesyłania danych do OKE znajduje się na stronie www.oke.jaw.pl w zakładce Hermes www.oke.jaw.pl Staranne przeczytanie instrukcji jest warunkiem poprawności zgłoszenia uczniów do egzaminu zawodowego Wzory pism przewodnich znajdują się również na stronie OKE


Pobierz ppt "1 Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google