Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny W.O.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny W.O.S."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny W.O.S.
Frekwencja wyborcza i jej przyczyny w okręgu wyborczym Wandowo ( ).

2 Spis treści Co to są wybory? Co to jest konstytucja?
Co to jest ordynacja wyborcza? Co reguluje ordynacja wyborcza? Rodzaje i cechy poszczególnych ordynacji. Czym cechuje się bierne i czynne prawo wyborcze? Frekwencja w okręgu Wandowo w porównaniu do całego kraju. Różnica miedzy wsią a miastem. Porównanie frekwencji. Przyczyny niskiej frekwencji w wyborach.

3 Co to są wybory Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Wybory są też powszechnie przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest ordynacją wyborczą (kodeks wyborczy).

4 Co to jest konstytucja? Konstytucja (od łac. constituo,-ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. Podręczniki prawnicze określają konstytucję jako ustawę zasadniczą charakteryzującą się specjalnym, wyjątkowym procederem jej zmieniania (wg art 235). Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym

5 Co to jest ordynacja wyborcza
Zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów . W Polsce przepisy prawa wyborczego zawarte są w Kodeksie wyborczym. Reguluje on kwestie prawne związane z wyborami prezydenckimi, wyborami parlamentarnymi, wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego.

6 Co reguluje ordynacja wyborcza
Ordynacja wyborcza reguluje zasady: tworzenia i działalności komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów, finansowania, prowadzenia oraz rozliczenia kampanii wyborczych. powoływania i działalności komisji wyborczych bądź innych organów przeprowadzających lub nadzorujących wybory sposobu przeliczania głosów na mandaty, co ma szczególne znaczenie w wyborach parlamentarnych

7 Ordynacja większościowa Ordynacja proporcjonalna
Ordynacja proporcjonalna – szczególny sposób przeliczania głosów na liczbę mandatów według preferencji wyborców na liczbę głosów kandydata na urząd państwowy w procesie wyłaniania reprezentanta. Ordynacja większościowa – system ordynacji wyborczej, w którym mandaty otrzymują kandydaci, bądź tylko jeden kandydat, który uzyskał określoną prawem większość głosów w danym okręgu wyborczym. .

8 Bierne prawo wyborcze Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania. Przykładowo w Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła, ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne

9 Czynne prawo wyborcze Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum. W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) i nie są ubezwłasnowolnieni.

10 Frekwencja w okręgu Wandowo i w kraju.

11 Różnica miedzy wsią a miastem.
Frekwencja wyborcza w okręgu Wandowo była zawsze niższa aniżeli ogólnokrajowa. Spowodowane może być to tym iż większość ludzi w Polsce mieszka w miastach a różnica między wsią a miastem była zawsze widoczna we wszystkich dziedzinach. W miastach mieszka więcej ludzi o wyższym wykształceniu natomiast wieś jest bardziej tradycyjna. Mieszkańcy wsi między innymi rolnicy uważają , że będą mieli tylko to co sami sobie zrobią a żadna władza im w tym nie pomoże.

12 Przyczyny niskiej frekwencji
W demokracji, za pomocą kartki wyborczej lud wyraża swoją wolę. Większością głosów wybiera tych, którzy będą realizować wolę jego większości. Skutkiem tak pojmowanej demokracji powinno być budowanie takiej rzeczywistości, jaką zażyczyła sobie większość. I rzeczywistość w demokracji rozumianej jako władza ludu winna odpowiadać woli ludu. Wystarczy jeden rzut oka na polską rzeczywistość, by zrodziły się pytania - czy to tę rzeczywistość lud chciał zbudować??? Taka była jego wola??? To przecież absurd powiedzieć "tak". Demokracja obecnie nie przekłada woli ludu na budowanie rzeczywistości. Ludzie to widzą, stąd zniechęcenie do demokracji.

13 Przyczyny niskiej frekwencji C.D.
Skąd wziął się kryzys demokracji??? Moim zdaniem odpowiedzialność za to ponoszą w równym stopniu politycy i media. Rozwój technik socjotechnicznych przyniósł nowe narzędzia walki wyborczej. Takie drobiazgi jak program w świecie mediów przestały się liczyć, liczy się skuteczniejsza manipulacja i lepsze wrażenie. Akt wyborczy w dużym stopniu stał się aktem bezrozumnym. Kryzysu demokracji nie da się przezwyciężyć bez jakiegoś programu antymanipulacyjnego. Niestety, nie ma takiej siły politycznej, która ten program wypisze na sztandarach. Każda z nich uważa, że socjotechnika potrzebna jest przy rządzeniu. Ja na takiej demokracji postawiłem krzyżyk.

14 Dziękujemy za uwagę. Mariusz Lipiński Filip Stawarz Mariusz Lipiński
Prezentację przygotował: Materiały zebrali: Mariusz Lipiński Filip Stawarz Łukasz Lypp Mariusz Lipiński Projekt prowadził: P. Mariusz Mierzyński Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny W.O.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google