Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1

2 Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu
Rola doradcy metodycznego w doskonaleniu pracy nauczyciela i szkoły Stefania Misiarek

3 Czym jest doradztwo? „ ...doradztwo metodyczne polega na :
udzielaniu porad, pomocy merytorycznej, pomaganiu, przekazywaniu wskazówek dotyczących poszczególnych zadań lub rozwiązywaniu konkretnych problemów.” (W. Goriszowski, P. Kowolik)

4 Wymagania stawiane nauczycielom to:
ustawiczne doskonalenie się, szeroka, głęboka i aktualna wiedza, umiejętność pracy zespołowej, korzystanie z nowoczesnych technologii nauczania, „uczyć, jak się uczyć”, myślenie i działanie samodzielne, zdolność krytycznego myślenia,

5 Jaka jest rola doradztwa metodycznego?
uczestniczenie w tworzeniu szkoły na miarę potrzeb społecznych, organizowanie szkolenia przywarsztatowego, doradzanie w zakresie doboru metod, programów i organizacji pracy nauczyciela z uczniem, wspomaganie nauczyciela w planowaniu rozwoju zawodowego,

6 Jak jest rola doradztwa metodycznego?
wspieranie metodyczne indywidualnego nauczyciela, promowanie, wspieranie i rozwijanie nauczycieli, pomaganie nauczycielom w indywidualnym planowaniu samokształcenia i doskonalenia, stymulowanie nauczyciela do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności pedagogicznych,

7 Wymagania stawiane doradcy
Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu przedmiotu, którym się zajmuje Aktualizuje posiadaną wiedzę i doskonali umiejętności Planuje i realizuje działania dydaktyczne uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły W zakresie dydaktyki przedmiotowej Jest nowatorski i wykorzystuje technologie informacyjne w nauczaniu Dokonuje analizy własnych działań dydaktycznych i wykorzystuje ich wyniki Dzieli się wynikami własnej pracy dydaktycznej z nauczycielami

8 rozwijaniu umiejętności metodycznych,
Zadaniem doradcy metodycznego jest wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w: planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności metodycznych, podejmowaniu działań innowacyjnych. (ust.2 § 20 rozp. MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r.)

9 Jak doradca realizuje swoje zadania?
ustawicznie aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie - merytorycznym, metodycznym i pracy z dorosłymi, diagnozuje potrzeby środowiska w zakresie doradztwa i planuje pracę w oparciu o uzyskane wyniki,

10 Jak doradca realizuje swoje zadania?
pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli przez: upowszechnianie przykładów dobrej praktyki, organizowanie wymiany doświadczeń, obserwację zajęć, tworzenie materiałów metodycznych, dzieli się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami przez prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, udzielanie konsultacji.

11 Jak doradca realizuje swoje zadania?
inspiruje do podejmowania działań innowacyjnych przez wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, wdrażaniu i badaniu efektów innowacji, upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, współpracuje z instytucjami oświatowymi, jest pod opieką placówki doskonalenia nauczycieli uczestniczy w doskonaleniu, podejmowanych działaniach i dokumentuje swoją pracę,

12 Na co może liczyć nauczyciel i szkoła w roku szkolnym 2007/2008?
Wspomaganie szkół przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne w zakresie realizacji rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 1. Wskazywanie sposobów radzenia z problemami wychowawczymi. 2. Wspomaganie nauczycieli w doborze adekwatnej do problemów szkoły tematyki godzin wychowawczych. 3. Prezentowanie strategii budowania autorytetu nauczyciela współczesnej szkoły, organizowanie szkoleń i konsultacji w zakresie trudnych problemów.

13 Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych 1. Wypracowywanie z nauczycielami metod, sposobów i form pracy z uczniem zdolnym. 2. Udzielanie wskazówek z zakresu budowania zindywidualizowanych toków zajęć. 3. Organizowanie warunków dla prezentacji dobrych przykładów zajęć pracy z uczniem uzdolnionym. 4. Wsparcie metodyczne nauczycieli w pracy nad rozwijaniem uzdolnień dziecka/ucznia.

14 5. Organizowanie warunków dla prezentacji osiągnięć ucznia.
Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych 5. Organizowanie warunków dla prezentacji osiągnięć ucznia. 6. Wypracowywanie wspólnie z nauczycielami programów zajęć pozalekcyjnych. 7. Doskonalenie umiejętności nauczyciela w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności i uzdolnień ucznia.

15 3. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń
Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkole (zastosowania technologii komunikacyjnych i informacyjnych) 1. Przygotowanie nauczycieli do korzystania z multimediów w pracy na lekcji. 2. Prezentowanie przykładów korzystania z multimediów na różnych przedmiotach. 3. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji treści przedmiotowych.

16 Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach (kontynuacja) oraz matematyki w szkołach ponadgimnazjanych. 1.Wspomaganie nauczycieli w doborze metod nauczania przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem sytuacji życiowych. 2.Doskonalenie kompetencji nauczyciela w stosowaniu rozwiązań z wykorzystaniem doświadczenia uczniów. 3.Wypracowywanie z nauczycielami strategii postępowania w kształceniu zainteresowań przyrodniczych.

17 1.Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami
Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach (kontynuacja) oraz matematyki w szkołach ponadgimnazjanych 1.Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami w kontekście obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki i podstawy programowej. 2.Prezentowanie twórczych metod nauczania matematyki. 3. Wsparcie nauczycieli w konstruowaniu planów wynikowych uwzględniających standardy egzaminacyjne.

18 Doradztwo zawodowe (edukacyjne) w gimnazjach
1. Wspomaganie nauczycieli w planowaniu zadań z zakresu doradztwa zawodowego. 2. Prezentacja praktycznych rozwiązań metodycznych w realizacji zadań doradcy zawodowego gimnazjum. 3. Wskazywanie źródeł informacji przydatnych nauczycielowi w pracy z uczniem w planowaniu jego dalszej kariery. 4. Współpraca z placówkami zajmującymi się doradztwem zawodowym i badaniem rynku pracy.

19 Rejon działania doradców

20 Liczba doradców w rejonie ODN Poznań

21 Liczba nauczycieli objętych doradztwem

22 Liczba nauczycieli systematycznie korzystających z doradztwa

23 Powołanie doradców metodycznych
Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczna szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia (ust.5 §20 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003r. Dz U Nr 84, poz. 5604)

24 W jaki sposób pozyskać nauczyciela na doradcę metodycznego?
Poszukać mądrych, otwartych nauczycieli. Nawiązać współpracę między gminami. Wystąpić o opinię do ODN. Powołać doradcę. Stwarzać mu warunki do realizacji zadań. Współpracować z doradcą.

25 W jaki sposób pozyskać nauczyciela na doradcę metodycznego?
Poszukać mądrych, otwartych nauczycieli. Nawiązać współpracę między gminami. Wystąpić o opinię do ODN. Powołać doradcę. Stwarzać mu warunki do realizacji zadań. Współpracować z doradcą.

26 opiniuje kandydatów na doradców,
Jakie zadania realizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w systemie doradztwa opiniuje kandydatów na doradców, systematycznie pracuje z nowo powołanymi doradcami, prowadzi doskonalenie dla doradców, organizuje pracę w zespołach, które wypracowują materiały do realizacji z nauczycielami priorytetowych zadań, przekazuje informacje o zmianach i wspomaga doradców we wprowadzeniu ich do szkół, udostępnia doradcom bazę do realizacji zajęć z nauczycielami.

27 Dziękuję Państwu za uwagę
Stefania Misiarek


Pobierz ppt "Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google