Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19-20.04.2013Seminarium Ochrona przyrody w Polsce Prof. dr hab. Janina Zbierska 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19-20.04.2013Seminarium Ochrona przyrody w Polsce Prof. dr hab. Janina Zbierska 1."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Ochrona przyrody w Polsce Prof. dr hab. Janina Zbierska 1

2 Rys historyczny - początki ok – król Bolesława Chrobrego wydał prawa chroniące bobry; XII wiek - Bolesław Kędzierzawy (Mazowiecki) ograniczył polowania na tury; 1347 r. - statut Kazimierza Wielkiego o karach za wyrąb cudzych drzew; 1423 r. - Król Władysław Jagiełło wydał prawa warckie ograniczające polowania na dzikie konie, tury, żubry i łosie oraz chroniące cisy i uprawy rolne; Seminarium2 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Rys historyczny – średniowiecze 1529 r. - Król Zygmunt I Stary potwierdził i rozszerzył w statutach litewskich ochronę bobrów, wziął pod ochronę sokoły i łabędzie oraz zabronił prowadzenia polowań w Puszczy Białowieskiej; 1578 r. - Stefan Batory wydaje dekret zabraniający używania włoków, bosaków i sieci o zbyt małych oczkach do łowienia ryb; Seminarium3 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Rys historyczny – wiek XIX 1826 r. – utworzono pierwszy rezerwat w Wierzchlesie w Borach Tucholskich dla ochrony cisów; 1868 r. - mocą ustawy samorządowej tzw. Sejmu Galicyjskiego objęto ochroną kozicę, zamieszkującą Tatry r. - powstaje Towarzystwo Tatrzańskie (później PTT) - pierwsza organizacja turystyczna, skupiająca uczonych, osobistości świata nauki i polityki, prowadząca wiele akcji na rzecz ochrony przyrody; Seminarium4 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Rys historyczny – okres międzywojenny 1919 r. - powstaje Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, 1919 r. - powołano rezerwat, który został przekształcony w Park Narodowy w Białowieży r. w jej miejsce powołano Państwową Radę Ochrony Przyrody; 1928 r. - powstaje Liga Ochrony Przyrody; 1934 r. - Sejm uchwalił pierwszą ustawę o ochronie przyrody; Seminarium5 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Rys historyczny okres powojenny 1949 r. – nowa ustawa o ochronie przyrody; 1965 r. - prof. Walery Goetel - proponuję nazwę SOZOLOGIA dla nauki o ochronie zasobów przyrody i środowiska; 1983 – inicjatywa utworzenia porozumienia regionalnego Zielone Płuca Polski 2009 r. – przygotowania do utworzenia pierwszego rezerwatu podwodnego Kępa Redłowska k. Gdyni; Seminarium6 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Struktura zarządzania ochroną przyrody Ograny ustanawiające przepisy prawne i dokumenty dotyczące ochrony przyrody: Sejm i Senat RP, Rada Ministrów RP, Minister ds. Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Wojewoda, Starosta, Rada gminy Seminarium WMiIŚ7 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Organy wykonawcze ochrony przyrody Minister właściwy do spraw środowiska; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; Wojewoda; Starosta; Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta Seminarium WMiIŚ8 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody 1)Państwowa Rada Ochrony Przyrody – przy ministrze ds. środowiska; 2)Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody – działająca przy wojewodzie; 3)Rada Naukowa Parku Narodowego – działająca przy dyrektorze parku narodowego; 4)Rada Parku Krajobrazowego lub Rada Zespołu Parków Krajobrazowych – działająca przy dyrektorze parku krajobrazowego lub zespołu parków Seminarium9 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Podstawy prawne ochrony przyrody Ustawy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U Nr 25, poz. 150 ze zm. Ustawa z 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Dz.U Nr 97, poz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U Nr 92, poz. 880 ze zm. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.); Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 ze zm.) Seminarium10 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Podstawy prawne ochrony przyrody Rozporządzenia Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U Nr 168, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz.U Nr 168, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U Nr 220, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura Dz.U Nr 229, poz Seminarium WMiIŚ11 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 Rozporządzenia Ministra Środowiska c.d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura Dz.U Nr 94, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody. Dz.U Nr 60, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura Dz.U Nr 61, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Dz.U Nr 94, poz Seminarium WMiIŚ12 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 Cel ochrony przyrody (Ustawa o ochronie przyrody, art. 2) Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 9) zadrzewień Seminarium13 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 Formy ochrony przyrody 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 2000; 6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne; 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów Seminarium WMiIŚ14 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 Polsce obecnie mamy 23 parki narodowe Najbogatszym regionem w Polsce pod względem liczby parków narodowych jest Małopolska, gdzie skupiło się 6 takich obiektów: Babiogórski PN, Tatrzański PN, Gorczański PN, Pieniński PN, Ojcowski PN i fragment Magurskiego PN Seminarium15 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 Powierzchnia obszarów chronionych wg GUS (2008) Seminarium WMiIŚ16 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 Liczba pomników przyrody wg GUS (2008) Seminarium WMiIŚ17 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 Powierzchnia rezerwatów przyrody wg GUS (2008) Seminarium WMiIŚ18

19 Rodzaje rezerwatów przyrody w Polsce Leśny Wodny Stepowy Słonoroślowy (halofilny) Faunistyczny Florystyczny Torfowiskowy Przyrody nieożywionej Krajobrazowy Seminarium19 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 Wprowadzanie lokalnych form obszarów chronionych Seminarium WMiIŚ20 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Rezerwaty biosfery w Polsce 1.Rezerwat Biosfery "Babia Góra" (1977) - Babiogórski PN; 2.Białowieski Rezerwat Biosfery (1977) - Białowieski PN; 3.Rezerwat Biosfery "Jezioro Łuknajno" (1977); 4.Słowiński Rezerwat Biosfery (1977) – Słowiński PN; 5.Międzynarodowy rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie (1992, polsko-słowacko-ukraiński) – Bieszczadzki PN (Pl), Ciśniańsko- Wetliński PK (Pl); PK Doliny Sanu Pl), Nadsański Regionalny PK (U) 6.Tatrzański Rezerwat Biosfery (1992, polsko-słowacki) - Tatrzański PN (Pl), Tatransky narodni park (S); 7.Karkonoski Rezerwat Biosfery (1992, polsko-czeski) - Karkonoski PN Pl), Krkonossky narodni park (KRNAP) (Cz); 8.Rezerwat Biosfery "Puszcza Kampinoska" (2000) - Kampinoski PN; 9.Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie" (2002) - Poleski PN z otuliną Seminarium WMiIŚ21 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 Tereny podmokłe Konwencji Ramsarskiej 1.Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno (1977) ha 2.Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp (1984) ha 3.Rezerwat przyrody Jezioro Karaś (1984) ha 4.Rezerwat przyrody Jezioro Świdwie Lake (1984) ha 5.Park Narodowy Ujście Warty (Słońsk Lake (1984) ha 6.Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy (1995) ha 7.Słowiński Park narodowy (1995) ha Seminarium WMiIŚ22 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 Tereny podmokłe Konwencji Ramsarskiej c.d. 8.Biebrzański Narodowy (1995) – ha 9.Narwiański Park Narodowy (2002) – 7350 ha 10.Poleski Park Narodowy (2002) – 9762 ha 11.Wigierski Park Narodowy (2002) – ha 12.Rezerwat przyrody Jezioro Drużno (2002) ha 13.Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym (2002) – 40 ha Seminarium23 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne UNESCO Seminarium WMiIŚ24 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia soli w Wieliczce, Auschwitz-Birkenau, Białowieża, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, średniowieczny Toruń, zamek krzyżacki w Malborku, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, drewniane kościoły gotyckie Małopolski, Park Mużakowski - jedyny na świecie dwupaństwowy, park krajobrazowy, znakomite dzieło sztuki ogrodowej (Pl - N). Hala Ludowa we Wrocławiu.

25 Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych (WSOCh) a)parki narodowe b)parki krajobrazowe c) Zespół Jurajskich Parków krajobrazowych d)obszary chronionego krajobrazu Seminarium WMiIŚ25 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych w województwie świętokrzyskim Seminarium WMiIŚ26 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 System ochrony przyrody w województwie podkarpackim Parki Narodowe Parki Krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Seminarium WMiIŚ27 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 EECONET - European Ecological Network Europejska Sieć Ekologiczna - koncepcja powstała w Holandii w latach 90-tych, na wniosek Rady Europy rozszerzona na kraje Europy Wschodniej; Tworzą ją: obszary węzłowe (biocentra i strefy buforowe) a/ o znaczeniu międzynarodowym, b/ o znaczeniu krajowym, korytarze ekologiczne a/ o znaczeniu międzynarodowym, b/ o znaczeniu krajowym, obszary wymagające unaturalnienia. (Liro A. 1995, Fundacja IUCN Poland, Warszawa) Seminarium WMiIŚ28 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 Seminarium WMiIŚ29

30 Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Podstawy prawne Dyrektywa 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) Dyrektywa 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) Seminarium WMiIŚ30 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 Regiony i typy obszarów NATURA Seminarium WMiIŚ31 8 regionów biogeograficznych; 2 typy obszarów: –obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) na podstawie Dyrektyw Ptasiej, –specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) na podstawie Dyrektywy Siedliskowej, –Dla obszarów tworzy się: - standardowe formularze danych, - mapę obszaru w skali 1: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura typów siedlisk, w tym 14 priorytetowych 44 gatunki roślin, w tym 10 priorytetowych 89 gatunków zwierząt, w tym 12 priorytetowych Seminarium WMiIŚ32 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33 Oficjalnie w Polsce zatwierdzone są: 33 obszary w regionie alpejskim, 331 w regionie kontynentalnym, łącznie 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, zajmują ,53 ha, tj. 8,37% powierzchni kraju traktowaną łącznie z morską strefą ekonomiczną ( ,93 ha na lądzie, tj. 8,10% powierzchni lądowej kraju) Seminarium WMiIŚ33 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 Obszary NATURA 2000 w Polsce Seminarium WMiIŚ34 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym Potencjalne obszary Natura AB Obszary wymagające korekty granic

35 Zielone Płuca Polski Seminarium WMiIŚ35 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 Seminarium WMiIŚ36 Zielone Płuca Polski obejmują powierzchnię km2, co stanowi 19,4 % powierzchni Polski_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37 Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie Na mocy porozumienia Polski, Ukrainy i Słowacji zawartego 27.IX.1991 r. w Ustrzykach Dolnych w rejonie Karpat Wschodnich utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" obejmujący : po stronie polskiej obszar o pow ha (Bieszczadzki PN oraz Ciśniańsko-Wetliński PK i PK Doliny Sanu) po stronie słowackiej obszar o pow ha (Park Narodowy Połoniny), po stronie ukraińskiej obszar o pow ha (Użański PN d. rezerwat "Stużyca i Nadsański Regionalny PK) Rezerwat akceptowany przez UNESCO w 1992 r. spełnia wymogi światowego rezerwatu biosfery, jest pierwszym w Europie i drugim na świecie kompleksem przyrody chronionej tego typu Seminarium WMiIŚ37 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38 Dolina Dolnej Odry W 1992 r. została podpisana wspólna deklaracja o utworzeniu transgranicznego obszaru chronionego Dolina Dolnej Odry: po stronie polskiej Park Narodowy Ujście Warty z rezerwatem Słońsk (będący jednocześnie obszarem wodno-błotnym Ramsar), Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, nieodległy Rezerwat Jezioro Świdwie, znajdujący się również na liście obszarów Ramsar. Po stronie niemieckiej jest to Nationalpark Unteres Odertal (Park Narodowy Dolina Dolnej Odry) oraz położony w jego granicach Obszar Ramsar Unteres Odertal (Polder Schwedt) Seminarium WMiIŚ38 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39 Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie Tworzą go: Poleski Park Narodowy (Polska) Szacki Park Narodowy (Ukraina) Park Nabużańskie Polesie (Białoruś) Część polska rezerwatu Seminarium WMiIŚ39 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 Dziękuję za uwagę Seminarium WMiIŚ40 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pobierz ppt "19-20.04.2013Seminarium Ochrona przyrody w Polsce Prof. dr hab. Janina Zbierska 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google