Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy
Rola i zadania OHP Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa, r.

2 Ochotnicze Hufce Pracy
Funkcjonują w oparciu o: Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawę o systemie oświaty OHP wykonują zadania państwa: w zakresie kształcenia i wychowania wobec młodzieży w wieku powyżej 15 roku życia, która „wypadała” z systemu edukacji, z powodu zaniedbań wychowawczych lub kłopotów z nauką w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia

3 Organizacja usług rynku pracy w OHP
KOMENDA GŁÓWNA OHP Centra Kształcenia i Wychowania – 10 Komendy Wojewódzkie – 16 Ośrodki Szkolenia i Wychowania – 26 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Hufce Pracy w tym Środowiskowe Hufce Pracy - 72 Mobilne Centra Informacji Zawodowej Młodzieżowe Centra Kariery Młodzieżowe Biura Pracy Kluby Pracy

4 PARTNERZY DZIAŁAŃ OHP WSPÓŁPRACA

5 Współpraca z partnerami lokalnymi
: instytucje centralne ośrodki akademickie samorząd każdego szczebla urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne szkoły ośrodki pomocy społecznej kuratoria oświaty i ich delegatury sądy, policja organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką młodzieży Porozumienia dotyczą działań na rzecz młodzieży zaniedbanej wychowawczo i edukacyjnie, bezrobotnej, dotkniętej różnego rodzaju patologiami społecznymi.

6 Zakres współpracy z OHP
(% badanych) Na podst. badań Uniwersytetu Opolskiego Praktyki pedagogiczne studentów, wspólne szkolenia i seminaria, wspólna diagnoza problemu, targi pracy, wymiana młodzieży OHP w projektach unijnych, organizacja czasu wolnego, terapia uzależnień i organizacja grup samopomocowych, doradztwo zawodowe, zawody sportowe, pomoc w starcie życiowym młodzieży

7 Oferta OHP dla młodzieży
kształcenie i wychowanie rynek pracy pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe szkolenia programy aktywizujące programy i projekty w ramach finansowania ze środków unijnych Filary wsparcia młodzieży

8 Kształcenie i wychowanie
Do OHP trafia młodzież powyżej 15 roku życia, która ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla młodzieży ma trudną sytuację życiową lub uwarunkowania psychofizyczne ograniczające możliwość nauki w szkole ___________________________________________________ Ogółem objętych opieką i wychowaniem OHP pozostaje ponad młodych osób

9 Jednostki OHP realizujące kształcenie i wychowanie
Młodzież powyżej 15 roku życia, która: nie kontynuuje nauki ma trudną sytuację życiową lub inne niekorzystne uwarunkowania Kierowana do jednostek OHP, gdzie uzupełnia wykształcenie lub zdobywa kwalifikacje zawodowe Centra Kształcenia i Wychowania – jednostki ponadwojewódzkie, młodzież wymagająca szczególnej opieki i wsparcia socjalnego i psychicznego uczestników Ośrodki Szkolenia i Wychowania – zapewniają całodobową opiekę kształcącej się młodzieży uczestników Hufce Pracy – działają na rzecz środowiska lokalnego /bez zakwaterowania i z zakwaterowaniem - realizują działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą, programy uczestników

10 Kształcenie młodzieży
kontynuują naukę i kształcenie w formach pozaszkolnych Stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia uczestnicy OHP odbywają przygotowanie zawodowe w charakterze młodocianych pracowników odbywają praktyki zawodowe w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych OHP Najczęściej wybierane zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, piekarz, murarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, blacharz, lakiernik, ślusarz, poligraf, stolarz, hydraulik, krawiec, kaletnik, tapicer.

11 Uzupełnienie wykształcenia i zdobywanie kwalifikacji zawodowych w OHP
OHP organizują przygotowanie zawodowe w następujących formach nauka zawodu – 2-3 letnie szkoły zawodowe uczniów w formie rzemieślniczej nauki zawodu – egzaminy czeladnicze uczniów przyuczenie do określonej pracy uczniów

12 Praktyczna nauka zawodu
Przygotowanie zawodowe - indywidualne umowy o pracę ponad 32 tys. uczestników OHP kształci się w 62 zawodach szkolenie zawodowe W warsztatach szkoleniowo - produkcyjnych OHP 4 tys. uczestników, a u pracodawców ponad Refundacja kosztów szkolenia pracowników młodocianych obejmuje prawie umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi blisko młodzieży

13 Działalność wychowawcza
Działalność świetlic środowiskowych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym integracja grup wsparcie w rozwiązywaniu osobistych problemów korekcja i wyrównywanie braków szkolnych organizacja czasu wolnego Świetlica Środowiskowa w Mińsku Mazowieckim Świetlica Środowiskowa w Krakowie

14 W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI
ZADANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

15 Rynek pracy bezrobotni
poszukujący pracy Komentarz: oferta OHP vs specyfika adresatów działalności I grupa młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w szczególności młodzież powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum, nie kontynuuje nauki po ukończeniu mimo, że podlega obowiązkowi szkolnemu II grupa młodzież bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (od wykształcenia zasadniczego zawodowego do wyższego), jednak wymagająca wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy III grupa uczniowie i studenci

16 Działania OHP na rzecz zatrudnienia młodzieży
Pośrednictwo pracy do młodzieżowych biur pracy zgłasza się ponad 190 tys. osób, pozyskuje się 160 tys. miejsc pracy prace sezonowe i w charakterze pracowników-gości Realizacja umów bilateralnych o zatrudnieniu Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy do klubów pracy trafia 240 tys. osób rocznie Ośrodki szkolenia zawodowego 8 tys. osób korzysta ze szkoleń zawodowych Informacja i poradnictwo zawodowe z usług MCIZ i MCK korzysta rocznie ponad 220 tys. osób

17 poszukiwanie ofert pracy, prowadzenie banku danych o pracodawcach,
Pośrednictwo pracy poszukiwanie ofert pracy, prowadzenie banku danych o pracodawcach, kierowanie młodzieży do pracy - stałej, sezonowej i krótkoterminowej, organizowanie targów pracy i giełd pracy,

18 Pośrednictwo pracy OHP organizują:
krótkoterminowe zatrudnienie młodzieży uczącej się powyżej 15 roku życia pośrednictwo krajowe na rzecz młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy pośrednictwo zagraniczne - od 1 stycznia 2007 r. OHP realizuje zadania wynikające z umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli / Niemcy Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Hiszpania / Zadania te realizuje 49 MBP i 70 ich filii Oferty: Przystąpienie do UE Realizowanych przez OHP

19 Poradnictwo zawodowe w aktywizacji zawodowej młodzieży
mobilne centra informacji zawodowej młodzieżowe centra kariery Informacja zawodowa i edukacyjna Oceny i autooceny predyspozycji Rozwiązywanie problemów edukacyjno-zawodowych Kreowanie przedsiębiorczości Przygotowywanie do wejścia na rynek pracy Autooceny w zakresie: Zainteresowań Wartości i oczekiwań Mocnych i słabych stron Studia przypadków – kontakt z przedstawicielami różnych zawodów, charakterystyki ról zawodowych Rozwiązywanie problemów – gł. w toku porad zawodowych: weryfikacja decyzji edukacyjnych, identyfikacja i ukierunkowywanie decyzji o przekwalifikowaniu się, wspieranie klienta w procesie outplacementu Aplikacje – przygotowanie do rekrutacji: Dokumenty Symulacje interview Assessment centres – symulacje: kształtowanie umiejętności przydatnych w różnych stadiach rekrutacji i pierwszej pracy

20 Odbiorcy usług MCIZ i MCK
uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzież poszukująca pracy i bezrobotna mająca problemy z zaistnieniem na rynku pracy, młodzi ludzie, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły i nie mają wyuczonego zawodu, młodzież przebywającą w ośrodkach resocjalizacyjnych i aresztach uczestnicy OHP inni - doradcy SZOK, doradcy szkolni , w tym SZOK, nauczyciele, rodzice

21 Oferta dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego to: __________________________________________________ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACJI EDUKACYJNO - ZAWODOWEJ INFORMACJA MULTIMEDIALNA KOMPUTEROWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

22 Jakość usług zapewnia:
standardy usług w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży pośrednictwa pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy dostępność usług swoboda wyboru zorientowanie na klienta poufność mobilność Badania potrzeb młodzieży realizowane przez doradców zawodowych Badania lokalnego rynku pracy realizowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

23 oddziaływań doradczych
Wymagania klienta OHP – potrzeba wyspecjalizowanych oddziaływań doradczych Metody poradnictwa Treści informacyjne Metodyka pracy: - relacje z młodzieżą - umiejętność wpływania na postawy młodzieży tzw. „trudnej” - atrakcyjność przekazu Aktualne i pełne treści (zasoby) Młodzież WYJŚCIE NAPRZECIW SPECYFICZNYM POTRZEBOM KLIENTA Efekt oddziaływań doradczych

24 Współpraca w zakresie poradnictwa zawodowego
Ze szkołami - Szkolne Ośrodki Kariery organizacja targów i giełd edukacyjnych, wspólne zajęcia warsztatowe dla młodzieży, promocja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń zawodowych doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych, rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa zawodowego, 1. Duże znaczenie istnienia portalu www.

25 Miejsce poradnictwa zawodowego wśród zadań OHP
Poradnictwo zawodowe stanowi także bardzo istotny rodzaj oddziaływań w ramach realizowanych przez OHP programach : Równy Start Zaplanuj Swoją Karierę Szansa 18-24 Poradnictwo w sieci „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży W programach współfinansowanych ze środków europejskich: EFS (Twoja Wiedza Twój Sukces) EQUAL (Nowa Droga) Leonardo da Vinci Młodzież

26 Poradnictwo i informacja zawodowa w wymiarze europejskim
Witryna internetowa projektu

27 Projekt „Zawsze na kursie” Leonardo da Vinci
Multimedialne Centrum Warsztatowe: Szkolenie e-learningowe „Eurodoradztwo – doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego” Centrum Informacyjne krajów partnerskich projektu: informacje o systemach poradnictwa zawodowego preferowane sylwetki doradców zawodowych uregulowania prawne poradnictwa i informacji zawodowej zawody przyszłości – synteza informacji o zawodach i specjalnościach poszukiwanych przez pracodawców w krajach partnerskich literatura i netografia branżowa

28 Projekty EFS SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.5 b
Twoja Wiedza Twój Sukces (rok 2004) 5000 uczestników Twoja Wiedza Twój Sukces edycja „Edukacja kluczem do przyszłości” 6200 uczestników Twoja Wiedza Twój Sukces edycja 2006 „Nauka – Wiedza – Praca” 8000 uczestników Szansa 18 – 24 Droga do samodzielności 600 uczestników

29 Projekty współfinansowane w ramach EFS
Reintegracja społeczna Świadczenie na rzecz młodzieży usług polegających na wsparciu specjalistów (pedagogów, psychologów, wychowawców). Oddziaływanie edukacyjno – wychowawcze Uzupełnianie braków i zaległości z zakresu szkolnych przedmiotów nauczania, przedsiębiorczość, obsługa komputera, edukacja w zakresie poprawy kultury osobistej i jakości życia, nauka języków obcych. Kształcenie ogólne i zawodowe Kształcenie ogólne i zawodowe organizowane poprzez: gimnazjum szkołę zawodową instytucje szkolące, wyspecjalizowane w prowadzeniu kursów zawodowych Przygotowanie do poruszania się po rynku pracy Organizacja zajęć warsztatowych, wsparcie psychologów, doradców zawodowych oraz liderów klubów pracy.

30 IW EQUAL „Nowa droga” koordynator: Centralny Zarząd Służby Więziennej OHP jako partner projektu /MONAR, PCK, PKPS, Krajowa Rada Kuratorów oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski/ Cel: stworzenie spójnego systemu opieki i nadzoru nad osobami opuszczającymi zakłady karne - wsparcie edukacyjne, pomoc postpenitencjarna, w tym pomoc terapeutyczną. ZADANIA DORADCÓW ZAWODOWYCH OHP Prowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego – w zakresie metod i technik poszukiwania pracy Poradnictwo indywidualne dla beneficjentów, wraz z informacją zawodową o możliwościach lokalnego rynku pracy, Stworzenie przez każdego beneficjenta Indywidualnego Planu Działania zmierzającego do podjęcia pracy i usamodzielnienia się

31 Udział w innych OHP w projektach europejskich
program Młodzież - programy wakacyjnej wymiany młodzieży oraz wolontariat w Polsce i za granicą współpraca z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
OHP przewidziane są jako jeden z realizatorów „Ogólnopolskiego programu integracji i aktywizacji zawodowej” (Działanie 1.3 PO KL). W ramach wsparcia systemowego realizowane będą projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikującej się do objęcia działaniami OHP Projekty zgłoszone do Planu Działania PO KL na lata 2008 –2009:   „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy” - badanie młodzieży w wieku lat, pracodawców i partnerów społecznych pod kątem oczekiwań i potrzeb społecznych. „OHP jako realizator usług rynku pracy” „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” Prawne umocowanie działalności OHP Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); Artykuł 12, pkt. 5, ust.2 określa zadania przypisane ustawowo OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, w tym prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz mobilne centra informacji zawodowej

33 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
Europejski Fundusz Społeczny Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej SPO RZL Działania 1.1 Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Schemat b

34 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
Cel główny Projektu: Wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi doradztwa zawodowego w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do młodych ludzi objętych działaniami mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery OHP. realizacja projektu: styczeń - wrzesień 2007 roku

35 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
Działania podjęte w ramach realizacji projektu Wypracowanie metodyki w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej. Opracowanie zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego oraz pracy ucznia/absolwenta obejmujących baterię kwestionariuszy oraz testów dotyczących sterowania karierą. Cykl szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujący ich do stosowania narzędzi w ramach IPK. Przeprowadzenie badań pilotażowych i testowych na wybranej docelowo grupie 2000 młodych osób (uczniów i absolwentów). Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem statystycznej analizy trafności i rzetelności testów.

36 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
Etapy realizacji projektu: 1) Wyłonienie wykonawcy metodologii - Konsorcjum Firm: Ecorys Polska Sp. z o.o. i Fundacja Realizacji Programów Społecznych. 2) r. szkolenie z zakresu stosowania metodologii i narzędzi badawczych z udziałem wszystkich 73 doradców zawodowych MCIZ i MCK (beneficjentów ostatecznych Projektu). 3) Marzec - kwiecień - badania pilotażowe w 21 jednostkach OHP prowadzone z wykorzystaniem metodologii i narzędzi badawczych Indywidualnego Projektu Kariery opracowanych w ramach I etapu Projektu. Udział w I części badań wzięło w nich udział 361 osób w wieku lat.

37 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
Etapy realizacji projektu: 4) maj - czerwiec badania właściwe (testowanie) drugiej wersji narzędzi i metodologii z udziałem grupy badawczej 1 660 młodych ludzi (młodzież gimnazjum, szkół ponadgimnazjanych, poszukująca pracy). Ogółem w badaniach wzięło udział osób Bezpośredni realizatorzy projektu to: Centra edukacji i pracy młodzieży oraz działające w ich strukturze mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery.

38 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
IPK obejmuje :  Podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii (część teoretyczna),  Podręcznik dla doradcy (część praktyczna),  Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia obejmujące zarówno przewodnik, jak i ćwiczenia, Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta obejmujące zarówno przewodnik, jak i ćwiczenia, Kwestionariusz samooceny ucznia, Kwestionariusz samooceny absolwenta, Test Zainteresowań Test Wartości, Test Doświadczeń Życiowych, Test Motywacji, Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych – wersja dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery,

39 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl
Dziękuję za uwagę Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel ,


Pobierz ppt "Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google