Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola i zadania OHP Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa, 19.09.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola i zadania OHP Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa, 19.09.2007r."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola i zadania OHP Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa, r.

2 2 Ochotnicze Hufce Pracy Funkcjonują w oparciu o: Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawę o systemie oświaty OHP wykonują zadania państwa: w zakresie kształcenia i wychowania wobec młodzieży w wieku powyżej 15 roku życia, która wypadała z systemu edukacji, z powodu zaniedbań wychowawczych lub kłopotów z nauką w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia

3 3 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Ośrodki Szkolenia i Wychowania – 26 Hufce Pracy w tym Środowiskowe Hufce Pracy - 72 Centra Kształcenia i Wychowania – 10 Organizacja usług rynku pracy w OHP KOMENDA GŁÓWNA OHP Komendy Wojewódzkie – 16 Mobilne Centra Informacji Zawodowej Młodzieżowe Biura Pracy Młodzieżowe Centra Kariery Kluby Pracy

4 4 PARTNERZY DZIAŁAŃ OHP WSPÓŁPRACA

5 5 Współpraca z partnerami lokalnymi : instytucje centralne ośrodki akademickie samorząd każdego szczebla urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne szkoły ośrodki pomocy społecznej kuratoria oświaty i ich delegatury sądy, policja organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką młodzieży Porozumienia dotyczą działań na rzecz młodzieży zaniedbanej wychowawczo i edukacyjnie, bezrobotnej, dotkniętej różnego rodzaju patologiami społecznymi.

6 6 Zakres współpracy z OHP (% badanych) Praktyki pedagogiczne studentów, wspólne szkolenia i seminaria, wspólna diagnoza problemu, targi pracy, wymiana młodzieży OHP w projektach unijnych, organizacja czasu wolnego, terapia uzależnień i organizacja grup samopomocowych, doradztwo zawodowe, zawody sportowe, pomoc w starcie życiowym młodzieży Na podst. badań Uniwersytetu Opolskiego

7 7 Oferta OHP dla młodzieży kształcenie i wychowanie rynek pracy pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe szkolenia programy aktywizujące MŁODZIEŻ programy i projekty w ramach finansowania ze środków unijnych

8 8 Kształcenie i wychowanie Do OHP trafia młodzież powyżej 15 roku życia, która ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla młodzieży ma trudną sytuację życiową lub uwarunkowania psychofizyczne ograniczające możliwość nauki w szkole ___________________________________________________ Ogółem objętych opieką i wychowaniem OHP pozostaje ponad młodych osób

9 9 Młodzież powyżej 15 roku życia, która: - nie kontynuuje nauki - ma trudną sytuację życiową lub inne niekorzystne uwarunkowania Kierowana do jednostek OHP, gdzie uzupełnia wykształcenie lub zdobywa kwalifikacje zawodowe Centra Kształcenia i Wychowania – jednostki ponadwojewódzkie, młodzież wymagająca szczególnej opieki i wsparcia socjalnego i psychicznego uczestników Ośrodki Szkolenia i Wychowania – zapewniają całodobową opiekę kształcącej się młodzieży uczestników Hufce Pracy – działają na rzecz środowiska lokalnego /bez zakwaterowania i z zakwaterowaniem - realizują działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą, programy uczestników Jednostki OHP realizujące kształcenie i wychowanie

10 10 Kształcenie młodzieży Stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia uczestnicy OHP kontynuują naukę i kształcenie w formach pozaszkolnych odbywają przygotowanie zawodowe w charakterze młodocianych pracowników Najczęściej wybierane zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cukiernik, piekarz, murarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, blacharz, lakiernik, ślusarz, poligraf, stolarz, hydraulik, krawiec, kaletnik, tapicer. odbywają praktyki zawodowe w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych OHP

11 11 Uzupełnienie wykształcenia i zdobywanie kwalifikacji zawodowych w OHP OHP organizują przygotowanie zawodowe w następujących formach nauka zawodu – 2-3 letnie szkoły zawodowe uczniów w formie rzemieślniczej nauki zawodu – egzaminy czeladnicze 3000 uczniów przyuczenie do określonej pracy uczniów

12 12 Praktyczna nauka zawodu Przygotowanie zawodowe - indywidualne umowy o pracę ponad 32 tys. uczestnik ó w OHP kształci się w 62 zawodach szkolenie zawodowe W warsztatach szkoleniowo - produkcyjnych OHP 4 tys. uczestnik ó w, a u pracodawc ó w ponad Refundacja kosztów szkolenia pracowników młodocianych obejmuje prawie umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi blisko młodzieży

13 13 Działalność wychowawcza Działalność świetlic środowiskowych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym integracja grup wsparcie w rozwiązywaniu osobistych problemów korekcja i wyrównywanie braków szkolnych organizacja czasu wolnego Świetlica Środowiskowa w Mińsku Mazowieckim Świetlica Środowiskowa w Krakowie

14 14 ZADANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

15 15 Rynek pracy Młodzież młodzież szkolna studenci młodzież zainteresowana zatrudnieniem bezrobotni poszukujący pracy

16 Działania OHP na rzecz zatrudnienia młodzieży Pośrednictwo pracy do młodzieżowych biur pracy zgłasza się ponad 190 tys. osób, pozyskuje się 160 tys. miejsc pracy Ośrodki szkolenia zawodowego Informacja i poradnictwo zawodowe do klubów pracy trafia 240 tys. osób rocznie Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 8 tys. osób korzysta ze szkoleń zawodowych z usług MCIZ i MCK korzysta rocznie ponad 220 tys. osób prace sezonowe i w charakterze pracowników-gości Realizacja umów bilateralnych o zatrudnieniu

17 17 Pośrednictwo pracy poszukiwanie ofert pracy, prowadzenie banku danych o pracodawcach, kierowanie młodzieży do pracy - stałej, sezonowej i krótkoterminowej, organizowanie targów pracy i giełd pracy,

18 18 Pośrednictwo pracy OHP organizują: krótkoterminowe zatrudnienie młodzieży uczącej się powyżej 15 roku życia pośrednictwo krajowe na rzecz młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy pośrednictwo zagraniczne - od 1 stycznia 2007 r. OHP realizuje zadania wynikające z umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli / Niemcy Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Hiszpania / Zadania te realizuje 49 MBP i 70 ich filii Oferty:

19 19 Poradnictwo zawodowe w aktywizacji zawodowej młodzieży mobilne centra informacji zawodowej młodzieżowe centra kariery Informacja zawodowa i edukacyjna Oceny i autooceny predyspozycji Rozwiązywanie problemów edukacyjno-zawodowych Kreowanie przedsiębiorczości Przygotowywanie do wejścia na rynek pracy

20 20 Odbiorcy usług MCIZ i MCK uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzież poszukująca pracy i bezrobotna mająca problemy z zaistnieniem na rynku pracy, młodzi ludzie, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły i nie mają wyuczonego zawodu, młodzież przebywającą w ośrodkach resocjalizacyjnych i aresztach uczestnicy OHP inni - doradcy SZOK, doradcy szkolni, w tym SZOK, nauczyciele, rodzice

21 Oferta dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego to: __________________________________________________ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACJI EDUKACYJNO - ZAWODOWEJ INFORMACJA MULTIMEDIALN A KOMPUTEROWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

22 22 Jakość usług zapewnia: standardy usług w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży pośrednictwa pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy dostępność usług swoboda wyboru zorientowanie na klienta poufność mobilność

23 23 Wymagania klienta OHP – potrzeba wyspecjalizowanych oddziaływań doradczych Metodyka pracy: - relacje z młodzieżą - umiejętność wpływania na postawy młodzieży tzw. trudnej - atrakcyjność przekazu Aktualne i pełne treści (zasoby) Młodzież Metody poradnictwa Treści informacyjne Efekt oddziaływań doradczych

24 24 Ze szkołami - Szkolne Ośrodki Kariery organizacja targów i giełd edukacyjnych, wspólne zajęcia warsztatowe dla młodzieży, promocja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń zawodowych doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych, rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa zawodowego, Współpraca w zakresie poradnictwa zawodowego

25 25 Miejsce poradnictwa zawodowego wśród zadań OHP Poradnictwo zawodowe stanowi także bardzo istotny rodzaj oddziaływań w ramach realizowanych przez OHP programach : Równy Start Zaplanuj Swoją Karierę Szansa Poradnictwo w sieci Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży W programach współfinansowanych ze środków europejskich: EFS (Twoja Wiedza Twój Sukces) EQUAL (Nowa Droga) Leonardo da Vinci Młodzież

26 26 Poradnictwo i informacja zawodowa w wymiarze europejskim Witryna internetowa projektu

27 27 Projekt Zawsze na kursie Leonardo da Vinci Multimedialne Centrum Warsztatowe: Szkolenie e-learningowe Eurodoradztwo – doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego Centrum Informacyjne krajów partnerskich projektu: informacje o systemach poradnictwa zawodowego preferowane sylwetki doradców zawodowych uregulowania prawne poradnictwa i informacji zawodowej zawody przyszłości – synteza informacji o zawodach i specjalnościach poszukiwanych przez pracodawców w krajach partnerskich literatura i netografia branżowa

28 28 Projekty EFS SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.5 b Twoja Wiedza Twój Sukces (rok 2004) 5000 uczestników Twoja Wiedza Twój Sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości 6200 uczestników Twoja Wiedza Twój Sukces edycja 2006 Nauka – Wiedza – Praca 8000 uczestników Szansa 18 – 24 Droga do samodzielności 600 uczestników

29 29 Projekty współfinansowane w ramach EFS Reintegracja społeczna Świadczenie na rzecz młodzieży usług polegających na wsparciu specjalistów (pedagogów, psychologów, wychowawców). Oddziaływanie edukacyjno – wychowawcze Uzupełnianie braków i zaległości z zakresu szkolnych przedmiotów nauczania, przedsiębiorczość, obsługa komputera, edukacja w zakresie poprawy kultury osobistej i jakości życia, nauka języków obcych. Kształcenie ogólne i zawodowe Kształcenie ogólne i zawodowe organizowane poprzez: gimnazjum szkołę zawodową instytucje szkolące, wyspecjalizowane w prowadzeniu kursów zawodowych Przygotowanie do poruszania się po rynku pracy Organizacja zajęć warsztatowych, wsparcie psychologów, doradców zawodowych oraz liderów klubów pracy.

30 ZADANIA DORADCÓW ZAWODOWYCH OHP Prowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego – w zakresie metod i technik poszukiwania pracy Poradnictwo indywidualne dla beneficjentów, wraz z informacją zawodową o możliwościach lokalnego rynku pracy, Stworzenie przez każdego beneficjenta Indywidualnego Planu Działania zmierzającego do podjęcia pracy i usamodzielnienia się IW EQUAL - Nowa droga OHP jako partner projektu /MONAR, PCK, PKPS, Krajowa Rada Kuratorów oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski/ Cel: stworzenie spójnego systemu opieki i nadzoru nad osobami opuszczającymi zakłady karne - wsparcie edukacyjne, pomoc postpenitencjarna, w tym pomoc terapeutyczną. koordynator: Centralny Zarząd Służby Więziennej

31 31 Udział w innych OHP w projektach europejskich program Młodzież - programy wakacyjnej wymiany młodzieży oraz wolontariat w Polsce i za granicą współpraca z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

32 32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki OHP przewidziane są jako jeden z realizatorów Ogólnopolskiego programu integracji i aktywizacji zawodowej (Działanie 1.3 PO KL). W ramach wsparcia systemowego realizowane będą projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikującej się do objęcia działaniami OHP Projekty zgłoszone do Planu Działania PO KL na lata 2008 –2009: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy - badanie młodzieży w wieku lat, pracodawców i partnerów społecznych pod kątem oczekiwań i potrzeb społecznych. OHP jako realizator usług rynku pracy Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój

33 33 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży Europejski Fundusz Społeczny Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej SPO RZL Działania 1.1 Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Schemat b

34 34 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży Cel główny Projektu: Wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi doradztwa zawodowego w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do młodych ludzi objętych działaniami mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery OHP. realizacja projektu: styczeń - wrzesień 2007 roku

35 35 Działania podjęte w ramach realizacji projektu Wypracowanie metodyki w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej. Opracowanie zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego oraz pracy ucznia/absolwenta obejmujących baterię kwestionariuszy oraz testów dotyczących sterowania karierą. Cykl szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujący ich do stosowania narzędzi w ramach IPK. Przeprowadzenie badań pilotażowych i testowych na wybranej docelowo grupie 2000 młodych osób (uczniów i absolwentów). Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem statystycznej analizy trafności i rzetelności testów. Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży

36 36 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży Etapy realizacji projektu: 1) Wyłonienie wykonawcy metodologii - Konsorcjum Firm: Ecorys Polska Sp. z o.o. i Fundacja Realizacji Programów Społecznych. 2) r. szkolenie z zakresu stosowania metodologii i narzędzi badawczych z udziałem wszystkich 73 doradców zawodowych MCIZ i MCK (beneficjentów ostatecznych Projektu). 3) Marzec - kwiecień - badania pilotażowe w 21 jednostkach OHP prowadzone z wykorzystaniem metodologii i narzędzi badawczych Indywidualnego Projektu Kariery opracowanych w ramach I etapu Projektu. Udział w I części badań wzięło w nich udział 361 osób w wieku lat.

37 37 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży Etapy realizacji projektu: 4) maj - czerwiec badania właściwe (testowanie) drugiej wersji narzędzi i metodologii z udziałem grupy badawczej młodych ludzi (młodzież gimnazjum, szkół ponadgimnazjanych, poszukująca pracy). Ogółem w badaniach wzięło udział osób Bezpośredni realizatorzy projektu to: Centra edukacji i pracy młodzieży oraz działające w ich strukturze mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery.

38 38 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży IPK obejmuje : Podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii (część teoretyczna), Podręcznik dla doradcy (część praktyczna), Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia obejmujące zarówno przewodnik, jak i ćwiczenia, Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta obejmujące zarówno przewodnik, jak i ćwiczenia, Kwestionariusz samooceny ucznia, Kwestionariusz samooceny absolwenta, Test Zainteresowań Test Wartości, Test Doświadczeń Życiowych, Test Motywacji, Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych – wersja dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery,

39 39 Dziękuję za uwagę Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel ,


Pobierz ppt "1 Rola i zadania OHP Urszula Kowalska Komenda Główna OHP Biuro Rynku Pracy Warszawa, 19.09.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google