Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Górna 20 25-415 Kielce Biuro Projektu: Dział Operacyjny (pokój nr. 123 B) Tel. (041) 344-46-11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Górna 20 25-415 Kielce Biuro Projektu: Dział Operacyjny (pokój nr. 123 B) Tel. (041) 344-46-11."— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Górna 20 25-415 Kielce Biuro Projektu: Dział Operacyjny (pokój nr. 123 B) Tel. (041) 344-46-11 wew. 16 e-mail: swietokrzyska@ohp.pl www.swietokrzyska.ohp.pl

2 Twoja Wiedza – Twój SukcesTwoja Wiedza – Twój Sukces III edycja 2006 r. pn. Nauka- Wiedza- Praca Okres realizacji: 01.04.2006 r.-30.04.2007 r. Projekt realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat B. Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

4 Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do sytemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Celami szczegółowymi będą: świadczenie młodzieży wszelkiego rodzaju usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości, podwyższenie i nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera w ramach podstawowych programów w tym również w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), nauka metod aktywnego poszukiwania pracy.

5 Projekt składał się będzie z następujących działań: Treningi psychologiczne i terapeutyczne, Warsztaty edukacyjne, Warsztaty umiejętności przedsiębiorczych, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Kursy obsługi komputera, Kursy języków obcych, Szkolenia zawodowe (dotyczy kategorii wiekowej 18-24 lata).

6 Treningi psychologiczne i terapeutyczne Mające na celu pomoc młodzieży w przezwyciężeniu indywidualnych problemów np. nie radzenie sobie ze stresem, uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków, barier w kontaktach interpersonalnych, niskiej samooceny. Uzupełnieniem tych działań będą ponadto indywidualne konsultacje ze specjalistami: psychologami, doradcami rodzinnymi, którzy będą reagować na indywidualne potrzeby uczestników i rozwiązywać ich problemy oraz warsztaty integracyjno-aktywizujące mające na celu nabycie umiejętności komunikacji, negocjacji, twórczego rozwiązywania problemów, asertywności.

7 Warsztaty edukacyjne Polegające na zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych młodzieży pod kątem wyboru szkoły, planowania rozwoju kariery zawodowej, określaniu zainteresowań i uniwersalnych umiejętności młodych osób w kontekście rynku pracy, wspólnego planowania ścieżki kształcenia ustawicznego.

8 Warsztaty umiejętności przedsiębiorczych Mające na celu zaszczepienie wśród młodych osób postawy przedsiębiorczości, nabycia niezbędnej wiedzy na temat podejmowania działalności gospodarczej, prawa pracy, rozliczeń finansowo- podatkowych. W celu zapoznania się z praktycznymi elementami prowadzenia działalności gospodarczej przewidziane są wizyty uczestników w przedsiębiorstwach, jak również zapraszanie pracodawców do aktywnego włączania się w proces dydaktyczny młodzieży w ramach prowadzonych warsztatów.

9 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Wchodzenie i poruszanie się po rynku pracy, poznanie zasad nim rządzących, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.

10 Kursy obsługi komputera Każdy uczestnik projektu przejdzie szkolenie w zakresie podstawowych programów komputerowych oraz poruszania się po internecie i korzystania z poczty elektronicznej.

11 Kursy języków obcych Każdy uczestnik projektu weźmie udział w nauce jednego wybranego języka obcego. Kursy będą dostosowane do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników projektu.

12 Szkolenia zawodowe Mające na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez udział w dodatkowych szkoleniach w celu pozyskania nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy. W przypadku osób posiadających średnie wykształcenie a chcących podnieść swoje kwalifikacje komputerowe- wnioskodawca zorganizuje profesjonalne, specjalistyczne, wielomodułowe szkolenie w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (licencja ECDL). Szkolenie będzie prowadzone metodą blended learning z wykorzystaniem technik wsparcia multimedialnego. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników szkolenia zawodowe będą miały charakter ogólny i specjalistyczny, tak aby w jak największym stopniu zwiększały szanse młodzieży na zatrudnienie.

13 Planowana ilość godzin poszczególnych zajęć: 1)Psycholog konsultacje indywidualne dla uczestników – 2,5 godziny na osobę, 2)Treningi psychologiczne i terapeutyczne: a)Trening psychologiczny- integracyjny- 25 godzin, b)Treningi terapeutyczne: -Trening zapobiegania agresji- 15 godzin, -Trening – profilaktyka uzależnień – 15 godzin, 3)Zajęcia językowe – 80 godzin, 4)Zajęcia informatyczne – 30 godzin, 5)Warsztaty edukacyjne (grupa I 15- 18 lat) – 40 godzin, 6)Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupa II 18- 24 lata) – 40 godzin, 7)Warsztaty umiejętności przedsiębiorczych – 15 godzin, 8)Kursy zawodowe (grupa II 18-24 lata), 9)Zajęcia z prawnikiem i doradcą rodzinnym: a)Doradca rodzinny – 15 godzin zajęć na grupę, b)Prawnik – 10 godzin zajęć,

14 Adresaci Projektu to młodzież w wieku 15-24 lata, pochodząca z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem, nieucząca się i niepracująca. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 15-18 lat i 18-24 lata.

15 Grupa wiekowa 15-18 lat to młodzież: A1 A1. wykazująca symptomy niedostosowania społecznego mająca problemy z nauką, w tym osoby zaniedbujące realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, A2 A2. ucząca się w szkołach gimnazjalnych (w tym uczestnicy OHP i uczniowie nie będący uczestnikami OHP), pochodząca z rodzin zaniedbanych, dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

16 Grupa wiekowa 18-24 lata to młodzież: B1 B1. posiadająca wykształcenie na poziomie gimnazjum, która z powodu osiągnięcia pełnoletności nie może zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie może zdobyć zawodu

17 Bliższe informacje i zapisy: CEiPM Kielce – Słowik, tel. (041) 345-99-84 - GRUPA: A1 CEiPM Kielce – Słowik, tel. (041) 345-99-84 - GRUPA: A1 ŚHP Mniów – Pałęgi, tel. (041) 373-70-35 - GRUPA: A1, B1 ŚHP Mniów – Pałęgi, tel. (041) 373-70-35 - GRUPA: A1, B1 OSiW Starachowice, tel. (041) 274-85-06 - GRUPA: A1, A2, B1 OSiW Starachowice, tel. (041) 274-85-06 - GRUPA: A1, A2, B1 13-1 OHP Skarżysko – Kamienna, tel. (041) 251-19-91 - GRUPA: A2 13-1 OHP Skarżysko – Kamienna, tel. (041) 251-19-91 - GRUPA: A2 13-2 OHP Jędrzejów, tel. (041) 386-21-64 - GRUPA: A2 13-2 OHP Jędrzejów, tel. (041) 386-21-64 - GRUPA: A2 13-3 OHP Kielce, tel. (041) 344-38-41 - GRUPA: A2 13-3 OHP Kielce, tel. (041) 344-38-41 - GRUPA: A2 13-5 OHP Końskie, tel. (041) 372-25-51 - GRUPA: A2 13-5 OHP Końskie, tel. (041) 372-25-51 - GRUPA: A2 13-7 OHP Pińczów, tel. (041) 357-56-43 - GRUPA: A1 13-7 OHP Pińczów, tel. (041) 357-56-43 - GRUPA: A1

18 Uczestnikom Projektu przysługuje: dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia (12 zł miesięcznie na uczestnika x 10 m-cy), wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych (średnio 85 zł miesięcznie na osobę x 10 m- cy), ubezpieczenie NW (15 zł x 10 m-cy).

19 Dofinansowanie kosztów dojazdu odbywa się na podstawie: dostarczonych biletów z każdego środka transportu publicznego, listy obecności z zajęć sporządzonej przez prowadzącego. Żywienie uczestników Projektu odbywa się : w dniach, w których przewidziane są zajęcia w Projekcie, w konkretnej wyznaczonej do tego jadalni o wcześniej ustalonej godzinie

20 Uczestnicy na zakończenie Projektu otrzymują: ogólneogólne zaświadczenie o ukończeniu projektu wydane przez ŚWK OHP Kielce, językowejęzykowe zaświadczenie wydane przez odpowiednią Szkołę Językową, zawodowezawodowe zaświadczenie wydane przez odpowiednią jednostkę szkolącą w zakresie kursów zawodowych (dotyczy osób, które przystąpiły do kursów zawodowych)


Pobierz ppt "Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Górna 20 25-415 Kielce Biuro Projektu: Dział Operacyjny (pokój nr. 123 B) Tel. (041) 344-46-11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google