Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A NALIZA EFEKTÓW I BARIER W DZIEDZINIE WSPÓŁDZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A NALIZA EFEKTÓW I BARIER W DZIEDZINIE WSPÓŁDZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24."— Zapis prezentacji:

1 A NALIZA EFEKTÓW I BARIER W DZIEDZINIE WSPÓŁDZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24 PAŹDZIERNIK 2013r

2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536) N a podstawie w/w ustawy ogłasza się otwarte konkursy ofert i wspiera się realizację zadań publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Roczny Program współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r. Ponadto organizacje pozarządowe działają na podstawie odrębnych przepisów m. in. : Prawo o stowarzyszeniach - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 855), Ustawa o fundacjach - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), Ustawa o zbiórkach publicznych Ustawa z dnia 15 marca 1933 r., o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r., Nr 22, poz. 162 ze zm.), PODSTAWY PRAWNE

3 R OCZNY P ROGRAM WSPÓŁPRACY G MINY P OBIEDZISKA Z O RGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Do 15 września każdego roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do budżetu o wsparcie finansowe planowanych do realizacji zadań na rok przyszły. Projekt programu jest poddawany konsultacjom społecznym: zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXI/606/10 z 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji; Program projektu jest także opiniowany przez Radę Sportu, powołaną Zarządzeniem nr VI/563/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 01.02.2013r oraz Gminną Radę Pożytku Publicznego, powołaną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/100/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

4 Program na kolejny rok jest przyjmowany uchwałą Rady. Po uchwaleniu projektu budżetu na rok następny można przystąpić do powoływania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach. Zostają ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Ocena ofert przez Komisje Konkursową oraz podział środków finansowych określonych w Programie. Podpisanie umów. Realizacja zadań publicznych i ich rozliczenie.

5 D OTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Łączna kwota dotacji 134 965 zł Program współpracy na kwotę 135 000zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 30 000 zł Ochrona i promocja zdrowia 4 965 zł Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 0 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 100 000 zł

6

7 D OTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Łączna kwota dotacji 230 000 zł Program współpracy na kwotę 230 000 zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 30 000 zł Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 10 000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 190 000 zł

8 Nazwa organizacji Wysokość przyznanej dotacji Dotacja rozliczona/ nierozliczona Kwota zwrotu dotacji W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu MGKS HURAGAN82 000 złW trakcie realizacji - Pobiedziski Klub Tenisowy30 000 złW trakcie realizacji - Uczniowski Klub Sportowy Pobiedziska8 000 złW trakcie realizacji - Uczniowski Klub Sportowy Koziołki25 000 złW trakcie realizacji - Uczniowski Klub Sportowy Zalew15 000 złW trakcie realizacji - Uczniowski Klub Sportowy Letnisko14 000 złW trakcie realizacji - Uczniowski Klub Sportowy SMECZ Judo14 000 złW trakcie realizacji - Fundacja Zawsze Razem –Kołata2 000 złW trakcie realizacji - W zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 30 000 złW trakcie realizacji - W zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Fundacja Scena Pobiedziska 3 000 zł Złożono sprawozdanie po rozliczeniu całość dotacji do zwrotu 3000 zł Fundacja Scena Pobiedziska 7 000 złRozliczona - RAZEM230 000 zł -

9 W SPÓŁPRACA G MINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

10 Gmina przekazuje organizacjom dotacje na podstawie zawartych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych. (otwarte konkursy ofert); Szkolenia z zakresu wypełniania ofert (03.02.2011r. oraz 13.11.2012r.) W listopadzie br. dla organizacji pozarządowych zostanie przeprowadzone szkolenie z wypełniania sprawozdań. Szkolenie będzie skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych głównie z myślą o tych, które po raz pierwszy będą się rozliczać. Nieodpłatne korzystanie przez stowarzyszenia z gminnych obiektów sportowych i kulturalnych – uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XVII/233/08 Promocja stowarzyszeń w Biuletynie Pobiedziskim; Pomoc przy wypełnianiu ofert i dokumentów; GRDPP –Uchwała nr X/100/2011 z dnia 25.08.2011r; Udział w projekcie od Partnerstwa do Kooperacji dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy; Informowano organizacje o ogłaszanych konkursach i inicjatywach NGO pod adresem www.bip.pobiedziska.pl zakładka pożytek publiczny;www.bip.pobiedziska.pl

11 EFEKTY WSPÓŁPRACY

12 E FEKTY WSPÓŁPRACY GMINY POBIEDZISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI : Realizacja zadań publicznych przy wsparciu stowarzyszeń działających na terenie gminy Pobiedziska w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na podstawie umowy nr ZP.2721.32.2012 zrealizowało zadnie publiczne pt: Rehabilitacja, terapia, edukacja i integracja osób niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska. Zadanie realizowane w terminie od 01.02. – 31.12.2012r. W ramach zadania przeprowadzono łącznie 2.134 h zajęć z rehabilitacji, warsztatów specjalistycznych, gimnastyki, logopedii itp. Pomoc uzyskało ponad 123 podopiecznych Stowarzyszenia; Ochrony i promocji zdrowia: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych Ratujmy Życie na podstawie umowy nr ZP.2721.33.2012 zrealizowało zadanie publiczne pt: Pierwsza pomoc i ja to potrafię. Zadanie realizowane w terminie od 01.02. – 31.07.2012r. W ramach zadania z udzielania pierwszej pomocy zostało przeszkolonych ok. 400 osób w tym uczniowie szkół ZS w Pobiedziskach i Jerzykowie. Łącznie 108 h. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: MGKS HURAGAN na podstawie umowy nr ZP.2721.30.2012 zrealizował zadnie publiczne pt: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo poprzez zorganizowany system szkoleniowo-wychowawczy w zakresie piłki nożnej. Zadanie realizowane w terminie od 01.02. – 31.12.2012r. W ramach zadania przeprowadzono 451 jednostek treningowych dla ok. 100 piłkarzy oraz rozegrano 102 mecze. Uczniowski Klub Sportowy Pobiedziska na podstawie umowy nr ZP.2721.29.2012 zrealizował zadnie publiczne pt: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Organizacja rozgrywek i propagowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Pobiedziska. Zadanie realizowane w terminie od 01.02. – 31.12.2012r. W ramach zadania rozegrano 83 mecze w których uczestniczyło 150 zawodników i zawodniczek. Pobiedziski Klub Tenisowy na podstawie umowy nr ZP.2721.31.2012 zrealizował zadnie publiczne pt: Szkolenie tenisowe dzieci i młodzieży w Gminie Pobiedziska. Zadanie realizowane w terminie od 01.02. – 31.12.2012r. W ramach zadania przeprowadzono 440 jednostek treningowych dla 90 młodych adeptów tenisa oraz rozegrano 6 turniejów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

13 GRDPP – powołana uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/100/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. na podstawie art. 41 e ustawy o d. p. p. o. w. Członkowie GRDPP: 1) Bernadeta Koszuta – przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, 2) Krzysztof Krygier – przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, 3) Małgorzata Halber – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 4) Andrzej Horbik – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 5) Krzysztof Chmiel – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 6) Ryszard Chmielewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 7) Iwona Tomaszewska-Kujawa – przedstawiciel Burmistrza, 8) Ireneusz Antkowiak – przedstawiciel Burmistrza. Poprawa terminowości rozliczania dotacji oraz składanych sprawozdań Podjęta w roku 2008 uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XVII/233/08 zwalniającej wszystkie organizacje pozarządowe z opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych i kulturalnych

14 BARIERY WSPÓŁPRACY Bariery finansowe: brak środków w budżecie na zwiększenie dotacji w ramach pożytku publicznego Bariery formalne: uwarunkowania prawne

15 W YKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Gmina nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach nie posiada aktualizowanych danych dotyczących wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach": Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego "Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia

16

17

18 D ODATKOWO WYKAZ STOWARZYSZEŃ JEST UMIESZCZONY NA PORTALU INTERNETOWYM WWW. BAZY. NGO. PL WWW. BAZY. NGO. PL

19

20 P RÓBY S TWORZENIA WYKAZU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

21 W SIERPNIU 2011 R. W NR 176 B IULETYNU P OBIEDZISKIEGO, ZAMIESZCZONO PROŚBĘ DO O RGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O UDZIELENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

22 P RZYKŁADY WSPÓŁPRACY G MINY P OBIEDZISKA ZE S TOWARZYSZENIAMI : Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Pobiedziskach – w roku 2013 wspólnie zorganizowano 2 spotkania: w Centrum Edukacyjno-Sportowym przy ZS Pobiedziska podczas, którego omówiono sprawy m.in. związane z zagospodarowaniem przestrzennym; w Sali sesyjnej urzędu – tematem spotkania był rozwój turystyki na terenie Gminy. Stowarzyszenia OSP Pobiedziska oraz OSP Biskupice - realizacja w placówkach oświatowych zajęć dla dzieci.

23 Fundacja Zawsze Razem – w miejscowości Kołata z inicjatywy lokalnej powstało Ranczo Kołata, które na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia zostało przekazane do użytkowania w/w Fundacji.

24 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BUDNIK BARBARA pozytek@pobiedziska.pl


Pobierz ppt "A NALIZA EFEKTÓW I BARIER W DZIEDZINIE WSPÓŁDZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google