Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej Wizja przyszłości Białystok, 28 kwietnia 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej Wizja przyszłości Białystok, 28 kwietnia 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej Wizja przyszłości Białystok, 28 kwietnia 2011r.

2 Plan Prezentacji Projekt Efekty projektu Co z tą Siecią

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII- Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2.- Wsparcie ekonomii społecznej

4 Okres realizacji projektu 1 marca 2010 - 30 kwietnia 2011 r. Obszar realizacji Województwo podlaskie (14 powiatów ziemskich)

5 Cel ogólny projektu Wsparcie sektora ekonomii społecznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego

6 Cele szczegółowe projektu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacja i profesjonalizacja działań podmiotów otoczenia ekonomii społecznej rozwój infrastruktury gospodarki społecznej na obszarach wiejskich rozbudowa instrumentów partnerstwa, integracji i współpracy w sektorze ekonomii społecznej promocja gospodarki społecznej

7 Działania w projekcie Szkolenie Ekonomia Społeczna- nowa szansa Szkolenie III sektor i wolny rynek Elektroniczna Platforma Ekonomii Społecznej Punkty konsultacyjno- informacyjne Kurs animatorów lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej Warsztaty Lokalne partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej Regionalna sieć partnerstw gospodarki społecznej Upowszechnianie efektów projektu

8 Ekonomia społeczna nowa szansa Szkolenie skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miejscowości do 25 tys. mieszkańców Cel - zdobycie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych, firm społecznych a także zwiększenie motywacji uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej z naciskiem na przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn

9 3 dwudniowe sesje warsztatowe zorganizowane dla 3 grup; 48 beneficjentów (w tym 28 kobiet i 20 mężczyzn)

10 III Sektor i wolny rynek Szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających uruchomić działalność w sektorze ES Cel - przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym w warunkach konkurencji (prawo, zasoby ludzkie, zarządzanie, finanse)

11 3 dwudniowe sesje szkoleniowe dla 3 grup Ilość organizacji, które wzięły udział w szkoleniu – 32 Ilość reprezentantów organizacji – uczestników szkoleń – 48 (w tym 30 kobiet i 18 mężczyzn)

12 Elektroniczna Platforma Ekonomii Społecznej www.pes.efort.pl www.epes.pl Interaktywny portal dotyczący Ekonomii Społecznej, zasad tworzenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach III sektora

13 Punkty konsultacyjne W ramach działania zostały uruchomione 3 punkty konsultacyjno- informacyjne w Łomży, Suwałkach i Kleosinie W punktach tych dostępne były informacje na temat możliwych form działalności, sposobów zakładania oraz funkcjonowania w sektorze Ekonomii Społecznej. W punktach można było korzystać z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu prawa, finansów i zarządzania związanych z aspektami przedsiębiorczości społecznej.

14 Kurs animatorów lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej W ramach działania przygotowano 14 osób do roli animatorów partnerstw ekonomii społecznej, jak również zapewnienie wsparcia grupom zakładającym podmioty ekonomii społecznej Animatorzy zdobyli wiedzę potrzebną do zakładania przedsiębiorstw społecznych i rozszerzenia działalności organizacji pozarządowych na sektor ekonomii społecznej

15 Warsztaty Lokalne Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej W 14 powiatach ziemskich województwa podlaskiego przeprowadzono po 3 sesje warsztatowe poświęcone promocji koncepcji Ekonomii Społecznej oraz utworzeniu lokalnego partnerstwa Lokalna mapa drogowa Ekonomii Społecznej - program działań na rzecz instytucjonalizacji partnerstw i przekształcenia w Centra Ekonomii Społecznej

16 Efekt warsztatów 14 lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w każdym powiecie województwa podlaskiego 168 godzin warsztatów poświęconych koncepcji i utworzeniu partnerstw 260 uczestników warsztatów

17 Regionalna sieć partnerstw gospodarki społecznej Konferencja Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej poświęcona prezentacji lokalnych map drogowych Przeprowadzono 2 czterodniowe warsztaty poświęcone wymianie doświadczeń i analizie rynku, opracowaniu koncepcji

18 Ekonomia społeczna na wsi Podsumowaniem projektu jest wydanie podręcznika pt.: Ekonomia społeczna na Wsi zawierającego kompendium wiedzy i wybór tekstów źródłowych na temat ekonomii społecznej

19 Kampania informacyjna Przeprowadzono kampanię informacyjną w radiu i telewizji o zasięgu regionalnym dotyczącą ekonomii społecznej Cel – wzrost świadomości odnośnie znaczenia przedsiębiorczości społecznej dla rozwoju lokalnego

20 Konferencja upowszechniająca efekty projektu dystrybucja podręcznika Ekonomia społeczna na wsi, promocja dobrych praktyk ES, podsumowanie projektu

21 Zestawienie rezultatów i produktów projektu na dzień 27.04.2011r.

22 Produkty projektu: liczba spotkań informacyjnych – 4; liczba warsztatów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 3; liczba warsztatów skierowanych do podmiotów otoczenia ekonomii społecznej – 3; liczba platform elektronicznych poświęconych ekonomii społecznej – 1; Liczba wydawnictw poświęconych ekonomii społecznej - 1

23 Produkty projektu c.d.: liczba punktów konsultacyjno – informacyjnych – 3; liczba godzin specjalistycznych usług doradczych – 150; liczba godzin warsztatów skierowanych do lokalnych animatorów ekonomii społecznej – 48; liczba godzin warsztatów poświęconych utworzeniu partnerstw lokalnych – 168; liczba opracowanych lokalnych map drogowych ekonomii społecznej – 14; liczba godzin warsztatów w ramach sieci partnerstw – 64; liczba konferencji – 1; liczba sponsorowanych spotów informacyjnych – 20;

24 Rezultaty projektu: liczba inicjatyw ekonomii społecznej wspartych z EFS – 1; liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej– 130/78k/52m; liczba reprezentantów otoczenia sektora przedsiębiorczości społecznej biorących udział w działaniach – 275/190k/85m; liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (o/k/m) – 48/28k/20m; liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zwiększyły swoje kwalifikacje w zakresie ekonomii społecznej (o/k/m) – 48/28k/20m;

25 Rezultaty projektu c.d.: liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie szkoleniowe w ramach projektu – 32; liczba porad specjalistycznych udzielonych w ramach projektu – 285; liczba animatorów lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej – 14; liczba uczestników warsztatów partnerskich – 260; liczba partnerstw na rzecz ekonomii społecznej utworzonych w wyniku projektu – 14;

26 Rezultaty projektu c.d.: liczba baz danych inicjatyw ekonomii społecznej – 1; liczba banków dobrych praktyk ekonomii społecznej – 1; liczba sieci podmiotów ekonomii społecznej – 1; nakład publikacji dotyczących ekonomii społecznej – 300; liczba kampanii informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej – 1

27 Co z tą Siecią?

28 Cel stworzenie trwałej, regionalnej platformy porozumienia i współpracy pomiędzy organizacjami i osobami współtworzącymi Lokalne Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami i lokalnymi inicjatywami działającymi na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie Województwa Podlaskiego.

29 Broker Sieci - EFORT organizuje bieżącą pracę Sieci oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

30 Zadania Brokera Sieci inicjowanie współpracy sieciowej w celu wdrożenia rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i kojarzenie partnerów w celu realizacji wspólnych projektów, przygotowanie Sieci i jej uczestników do współpracy w partnerstwie międzysektorowym, ułatwianie komunikacji pomiędzy uczestnikami sieci, negocjowanie i reprezentowanie poszczególnych uczestników wewnątrz i na zewnątrz Sieci,

31 Zadania Brokera Sieci c.d. pełnienie kluczowej roli w inicjowaniu, zarządzaniu, utrzymaniu i rozwoju umów partnerskich wewnątrz i poza Siecią, monitorowanie i kontrola efektów współpracy w Sieci identyfikowanie obszarów działalności gospodarczej sprzyjających przedsiębiorczości społecznej, zapewnienie uczestnikom Sieci pomocy doradczej przy formułowaniu zasad współpracy.

32 Wyzwania Skala działalności sektora ES Brak struktur terenowych Brak środków finansowych Powielanie schematów wsparcia Poziom dyfuzji ekonomii społecznej Konkurencyjność podmiotów ES

33 Rola otoczenia Klienci (zewnętrzni i wewnętrzni) Dostawcy Konkurenci Substytuty Instytucje Natura walki konkurencyjnej w sektorze

34 Istniejące partnerstwa lokalne stanowią otoczenie sektora ekonomii społecznej i raczej luźną formę współpracy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

35 Kolejnym krokiem powinno być – tam, gdzie jest to możliwe - przekształcanie partnerstw w bardziej zinstytucjonalizowane formy współpracy. Stworzenie na ich bazie stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów, czy nawet klastrów.

36 Klaster ekonomii społecznej lokalna grupa współpracujących i wspierających się wzajemnie na zasadach rynkowych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i osób w ramach tradycyjnych sektorów gospodarki lokalnej dla osiągania korzyści gospodarczych i społecznych.

37 Efekt synergiczny klastra dyfuzja wiedzy, rotacja kadr, wzrost produktywności poprzez skupienie zasobów, otwartości na innowacje i zdolności ich absorpcji, przyciąganie nowych zasobów i podmiotów.

38 Efekty synergiczne i kapitał społeczny. Rozwinięte otoczenie społeczne sprzyja atmosferze zaufania w kontaktach międzyludzkich, w tym szczególnie gospodarczych, a także ogranicza ryzyko działalności.

39 Bez sprzyjającego otoczenia i budowanych sieci współpracy przedsiębiorstwa społeczne pozostawione same sobie nie będą miały większych szans przetrwania w konkurencyjnym środowisku.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej Wizja przyszłości Białystok, 28 kwietnia 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google