Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO W LUBUSKICH SZKOŁACH stan za rok szkolny 2010/2011 Jesionka 27 – 28 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO W LUBUSKICH SZKOŁACH stan za rok szkolny 2010/2011 Jesionka 27 – 28 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 STAN REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO W LUBUSKICH SZKOŁACH stan za rok szkolny 2010/2011 Jesionka 27 – 28 marca 2012 r.

2 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach 1.Jak być powinno - podstawy prawne planowania i realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach 2.Jak jest - stan realizacji zadań związanych z poradnictwem zawodowym w lubuskich szkołach 3.Podsumowanie – jak jest a jak być powinno?

3 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia Ustawa o systemie oświaty

4 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół wewnątrzszkolny system doradztwa organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia organizacja współdziałania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół I etap edukacyjny - edukacja społeczna II etap edukacyjny – historia i społeczeństwo III etap edukacyjny – wiedza o społeczeństwie IV etap edukacyjny – podstawy przedsiębiorczości

5 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych zadania rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pedagog, psycholog, doradca zawodowy uczeń, nauczyciel, rodzice zadania - warsztaty, konsultacje, porady

6 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach Jak jest? Diagnoza stanu realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach Badanie - dwa kwestionariusze Elektroniczny System Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. - wszystkie szkoły woj. lubuskiego w terminie od 02 września 2011 r. do 22 września 2011 r.

7 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Jak jest? Jak być powinno?

20 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach

21 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) – obowiązuje od 1 lutego 2011 r. w całości Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) - obowiązuje od 1 lutego 2011 r. w całości

22 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach §33, 35, 36 i 38 określają termin udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na nowych zasadach 2011/2012 gimnazjum 2011/2012 - szkoły podstawowe specjalne - szkoły ponadgimnazjalne specjalne - oddziały specjalne zorganizowane w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych 2012/2013 szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne

23 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej poradniami, udzielają: dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

24 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Do zadań poradni należy w szczególności: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym predyspozycji i uzdolnień pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

25 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: 1) diagnozowanie; 2) opiniowanie; 3) działalność terapeutyczną; 4) prowadzenie grup wsparcia; 5) prowadzenie mediacji; 6) interwencję kryzysową; 7) działalność profilaktyczną; 8) poradnictwo; 9) konsultacje; 10) działalność informacyjno-szkoleniową.

26 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Osoby, o których mowa powyżej, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

27 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne

28 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami".

29 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

30 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

31 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym : w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno- zawodowe

32 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Do zadań pedagoga i psychologa należy : 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

33 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

34 Poradnictwo zawodowe – jak być powinno? Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno- pedagogiczne placówki doskonalenia nauczycieli poradnie specjalistyczne

35 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach NADZÓR PEDAGOGICZNY ewaluacjakontrola Wspomaganie badanie potrzeb szkoleniowych edukacyjne projekty grantowe narady z dyrektorami konferencje dla dyrektorów szkół przykłady dobrych praktyk, publikacje

36 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno- zawodowej Projekt systemowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012 w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie. Realizację projektu Minister Edukacji Narodowej powierzył Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Okres realizacji: III 2009 – XII 2012

37 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Cele ogólne: 1. Upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego, drożnego oraz dostosowanego do aktualnych potrzeb systemu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty realizującego ideę poradnictwa całożyciowego; 2. Upowszechnienie dostępu do rzetelnej informacji edukacyjno- zawodowej uczniom, rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym poprzez utworzenie Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej (portalu informatycznego) zawierającego informacje właściwe dla poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego.

38 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Cele szczegółowe: 1. Analiza obecnego stanu poradnictwa zawodowego w Polsce; 2. Analiza obecnego stanu poradnictwa zawodowego wybranych krajach Unii Europejskiej; 3. Zapewnienie wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego, dostosowanych do potrzeb edukacji, rynku pracy i możliwości instytucjonalnych; 4. Zapewnienie wysokiej jakości informacji edukacyjno-zawodowej, dostosowanej do potrzeb edukacji i rynku pracy; 5. Umożliwienie implementacji rozwiązań podnoszących jakość poradnictwa zawodowego oraz rozwiązań upowszechniających usługi doradcze.

39 Stan realizacji poradnictwa zawodowego w lubuskich szkołach DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. Albert Einstein


Pobierz ppt "STAN REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO W LUBUSKICH SZKOŁACH stan za rok szkolny 2010/2011 Jesionka 27 – 28 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google