Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 29.10.2009r. Projekty dotyczące kształcenia zawodowego realizowane w regionie w ramach Priorytetu IX PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 29.10.2009r. Projekty dotyczące kształcenia zawodowego realizowane w regionie w ramach Priorytetu IX PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 29.10.2009r. Projekty dotyczące kształcenia zawodowego realizowane w regionie w ramach Priorytetu IX PO KL

2 Działanie 9.2 Typy realizacji projektów: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

3 dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia ( (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Działanie 9.2

4 1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, 2.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego, 3.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego, 4.Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego. Kryteria dostępu 2009

5 Kryteria strategiczne 2009 1.Projekty (obejmujące staże i praktyki zawodowe) realizowane w partnerstwie szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów, co przyczyni się do zwiększenia zdolności ich zatrudnienia - 5 pkt 2.Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 pkt 3.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny - 3 pkt

6 Kryteria dostępu 2010 1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, z wyłączeniem projektów badawczych, których okres realizacji wynosi 18 miesięcy. 2.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące i/lub uczące się na terenie województwa śląskiego. 3.Beneficjentem w projekcie jest podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki: prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego, posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu, w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa śląskiego. 4.Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego. 5. Projekty realizowane są we współpracy szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów, co przyczyni się do zwiększenia zdolności ich zatrudnienia.

7 1.Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 5 pkt 2.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny - 5pkt 3.Projekty wspierające szkoły i/lub placówki oświatowe, (kończące się egzaminem maturalnym) w zakresie dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych), które prowadzą kształcenie w partnerstwie z pracodawcami, w zawodach spójnych z zawodami określonymi przez MNiSW dla kierunków studiów zamawianych, na uczelniach z terenu województwa śląskiego - 10 pkt 4.Projekt obejmuje działania wspierające doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych - 5 pkt 5.Projekt jest kompleksowym programem rozwojowym szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, złożonym przez organ prowadzący te szkoły i placówki oraz obejmującym min. 80 % prowadzonych przez ten organ szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe - 15 pkt Kryteria strategiczne 2010

8 Tematy projektów: Rok 2009 Zdaj maturę idź na studia Miasto Ruda Śląska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych Mechatronika jako wiedza i technologia umożliwiająca osiąganie sukcesów na rynku pracy - specjalistyczne zajęcia z mechatroniki dla uczniów szkół technicznych z Bytomia. Miasto Bytom Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy Powiat Raciborski Aktywnie startuję w życie Powiat/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy Miasto Tychy na prawach powiatu Łatwiej wchodzi fach do głowy gdy jest Program Rozwojowy - oferta dla zasadniczych szkół zawodowych Polski Dom Kreacji Sp. z o. o. Dodatkowe kwalifikacje uczniów większą szansą na zatrudnienie. Powiat Cieszyński / Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskimAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Mam zawód - mam pracę! Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Aktywnie startuję w życie Powiat/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

9 Tematy projektów: Rok 2009 Mam zawód - mam pracę! Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Idziemy w parze - ja i mój zawód Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pierwszy krok na rynek pracyFundacja Kultury Chrześcijańskiej Uczeń zawsze obecny w szkole - program uzupełniania kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z Bytomia z trudnościami w nauce z wykorzystaniem techniki wideokonferencyjnej Miasto Bytom Przez naukę i praktykę na politechnikęMiasto Gliwice Akademia kluczowych kompetencjiBusiness Center 1 Anna Kępka Równy start do karieryPolski Dom Kreacji Sp. z o. o. Dobry uczeń - dobry pracownik Powiat Częstochowski / Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku Nauka + zawód = Praca. Oferta dla techników.Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Przez naukę i praktykę na politechnikęMiasto Gliwice

10 Tematy projektów: Rok 2010 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu Wzmocnienie zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku poprzez rozwój wykształcenia i kompetencji Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku Miasto Rybnik Stawiam na rozwój-podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim Powiat Gliwicki Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie Powiat Cieszyński/Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego Budowlanka cała naprzód! Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Miasto Bytom Miejskie centrum wspierania kształcenia zawodowego Miasto Bytom

11 Konkursy Kwoty przeznaczone na konkurs – 2009 rok 30 000 000 PLN Kwoty przeznaczone na konkurs – 2010 rok 50 000 000 PLN

12 Idziemy w parze - ja i mój zawód" Lider projektu: Izba Rzemieślnicza w Częstochowie Partner projektu: W trakcie realizacji projektu wielokrotnym wsparciem objętych zostanie 3372 uczniów z czterech szkół zawodowych: Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych Zespołu Szkół Technicznych Zespołu Szkół im. B. Prusa Centrum Kształcenia Praktycznego Przykład projektu realizowanego w ramach komponentu regionalnego :

13 Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w częstochowskich szkołach zawodowych. Zakłada się osiągnięcie go poprzez realizację celów szczegółowych: zwiększenie dostępu uczniów szkół zawodowych do zajęć pozalekcyjnych, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia, zwiększenie dostępu do praktyk zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców, nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami, uruchomienie w ramach projektu Centrum Aktywizacji Zawodowej, zmniejszenie zjawiska wewnętrznego podziału uczniów. Przykład projektu realizowanego w ramach komponentu regionalnego :

14 Wartości ogółem: 1 711 788,24 PLN Dofinansowanie: 1 493 535,24 PLN Przykład projektu realizowanego w ramach komponentu regionalnego :

15 Konkursy Zainteresowanie konkursami:

16 BŁĘDY FORMALNE 1.W części V wniosku – pod oświadczeniem – brak podpisu lub nieczytelny podpis, bądź też podpis osoby innej niż wymieniona w punkcie 2.6 wniosku 2.Niewłaściwe załączniki, brak kontrasygnaty Głównego Księgowego lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości w danej instytucji na załączniku finansowym 3.Błędy w wersji elektronicznej (inna suma kontrolna, pusta płyta lub wersja pdf zamiast xml) 4.Błędny nr konkursu 5.Błędnie poświadczone dokumenty za zgodność z oryginałem 6.Niewłaściwa nazwa instytucji do której złożono wniosek o dofinansowanie

17 BŁĘDY FORMALNE c.d. 7.Jeden egzemplarzach papierowy wniosku 8.Brak wersji elektronicznej zapisanej na płytce CD 9.Wniosek złożono po terminie naboru 10.Zły wydruk wniosku (brak wszystkich stron)

18 Błędy merytoryczne: KONKURS 9.2 1.Niezgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL np. niespełnienie wymogu programu rozwojowego szkoły, kierowanie działań w projekcie do różnych typów szkół bez zdiagnozowania ich sytuacji i potrzeb 2.Brak zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn – na podstawie Standardu minimum, brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym 3.Łączenie w jednym projekcie dwóch typów projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 9.2 np. diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, programy rozwojowe 4.Wykazywanie w budżecie projektu wkładu prywatnego bez pomocy publicznej 5.Wykazywanie w budżecie wkładu własnego odbiegającego od wymaganego poziomu zgodnego z dokumentacją konkursową

19 Pozostałe błędy merytoryczne 1.Niespójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku – np. pomiędzy punktem 3.3 Działania a harmonogramem i budżetem projektu lub niespójność założonych celów projektu z jego rezultatami 2.Nieprawidłowo zdefiniowane cele projektu 3.Brak uzasadnienia kosztów w ramach cross-financingu 4.Błędne oznaczenie cross-financingu w odniesieniu do sprzętu wykazanego w Szczegółowym budżecie projektu (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL kategorią cross-financingu jest objęty sprzęt rozumiany jako środek trwały, którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych – tzn. pow. 350zł)

20 Pozostałe błędy merytoryczne c.d. 5.Nie przedstawiono metodologii do wykazanych wydatków w ramach kosztów pośrednich (obecnie obowiązkowe wyłącznie dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem) 6.Błędy rachunkowe w budżecie 7.Mylenie rezultatów i produktów; brak opisu sposobu monitorowania rezultatów projektu 8.Źle oszacowany budżet; zachwiana relacja nakład/rezultat; wskazanie cen jednostkowych nieadekwatnych do cen rynkowych

21 Najczęściej popełniane błędy w odniesieniu do standardu minimum: Brak konkretnych działań zmierzających do rozwiązania przedstawionych problemów (Projektodawcy opisując działania realizowane w projekcie nie wskazują w jaki sposób wpłyną one na zmniejszenie zdiagnozowanych problemów danej płci) Brak wskazania konkretnych rezultatów wskazujących na sytuację kobiet i mężczyzn, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu (Projektodawcy nie opisują jak zmieni się sytuacja danej płci po zrealizowaniu wszystkich działań przewidzianych w projekcie) Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu nie dotyczą obszaru interwencji projektu, a jedynie jego zasięgu Projekt nie przewiduje równościowego sposobu zarządzania projektem (puste deklaracje – projekt będzie zarządzany równościowo) Brak rozróżnienia grupy docelowej na płeć Projekty neutralne Standard minimum

22 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

23 W związku z niezakontraktowaniem pełnej puli środków w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2009 w bieżącym roku został ogłoszony drugi konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie IOK wraz z ogłoszeniem o konkursie. Konkursy

24

25 Powtórka konkursu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nabór wniosków od godz. 7.30 - 26 października 2009r. do godz. 15.30 - 30 listopada 2009r. Spotkanie informacyjne na temat konkursu 4 listopada 2009r. Z dotychczas ogłoszonych konkursów wynika, iż konkursy w ramach Działania 9.2 nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród projektodawców i została złożona niewielka liczba wniosków.

26 Informacja Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – ROEFS -Bielsko-Biała – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - Częstochowa – ARR w Częstochowie S.A. - Katowice – GARR S.A. - Rybnik – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. www.(miasto).roefs.pl

27 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 / ul. Dąbrowskiego 23 tel. 032 77 40 125 efs@silesia-region.pl www.efs.silesia-region.pl Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich tel. 032 77 40 172 tel. 032 77 40 193 punktinformacyjny@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Katowice, 29.10.2009r. Projekty dotyczące kształcenia zawodowego realizowane w regionie w ramach Priorytetu IX PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google