Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego 11 października 2012 Od diagnozy rynku pracy dla edukacji do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej Małgorzata Sienna Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

2 Opracowanie modelu doradztwa zawodowego Opracowanie standardu usług doradczych Wdrożenie modelu do łódzkich szkół Współtworzenie \WSOiPZ Wspieranie organizacji działań Prowadzenie doradztwa w ŁCDNiKP PUNKT KONSULTACYJNY edoradztwo ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KONKURSY KONFERENCJE…

3 DORADCY ZAWODOWI WSPIERAJ Ą SZKO Ł Y Doradcy zawodowi UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE SZKOŁA

4 ustalić czym chciałby się w przyszłości zajmować pomóc mu oszacować jego mocne i słabe strony skontaktować ucznia z doradcą zawodowym pozwolić samemu zdecydować o wyborze szkoły i swojej kariery zawodowej

5 OBSZARY DZIAŁAŃ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Planowanie kariery Rozpoznanie świata edukacji i pracy Rozwój samopoznania

6 WDROŻENIE MODELU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO POWOŁANIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH I LIDERÓW TYCH ZESPOŁÓW KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PROCESÓW DORADCZYCH RZETELNA INFORMACJA O POTRZEBACH RYNKU PRACY

7 Podjęte działania wstępne Badania diagnozuje potrzeby szkół na usługi doradcze W badaniach wzięli udział: rodzice gimnazjalistów z klas trzecich, uczniowie klas trzecich, wychowawcy klas trzecich, Nawiązanie stałej współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Pracodawcami instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szczególności z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznym wyższymi uczelniami

8 OBSREWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI OTOCZENIE SPOŁ.-GOSP. SZKOŁY OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

9 OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKCJI BADANIA RYNKU PRACY, OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI PUBLIKACJE zbiory informacji o: potrzebach regionalnego rynku pracy, zawodach przyszłości, opisach zawodów i stanowisk pracy, skutecznym poszukiwaniu pracy, planowaniu potrzeb kadrowych regionalnych przedsiębiorców, bieżących ofert pracy powiatowych urzędów pracy.

10 Uczących się szczególnie interesują zagadnienia dotyczące między innymi: wymagań wykonywania zawodu, zadań zawodowych na stanowiskach pracy, wysokości wynagrodzenia, szansy zatrudnienia, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

11 Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego Szkolny Ośrodek Kariery Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Badanie losów absolwentów Organizacja spotkań z pracodawcami FORMyFORMy Informacja edukacyjno- zawodowa Tworzenie warsztatu pracy Publikacje, informator Warsztaty z techniki Badanie predyspozycji zawodowych

12 Ośrodek Doradztwa Zawodowego Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym Badań ankietowych Organizacji bazy techno- dydaktycznej doradcy zawodowego Przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej Struktury kształcenia zawodowego w Łodzi Zespoły metodyczne ds. Projekty Wsparcie na starcie – zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z PO KL Więcej umiem, więcej mogę Informacja statystyczna i wybór dalszej ścieżki kształcenia

13 KONKURSY DLA UCZNIÓW ORGAZNIZOWANE PRZEZ OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ZAWODY PRZYSZŁOŚCI O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW SZKÓ Ł PODASTAWOWYCH I GIMANZJÓW DO KREOWANIA W Ł ASNEJ Ś CIE Ż KI KARIERY ZAWODOWEJ

14 O Ś RODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ORGANIZUJE WYCIECZKI UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO ZESPO Ł ÓW SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PRACODAWCÓW, SPOTKANIA PRACODAWCÓW Z RODZICAMI I UCZNIAMI

15 O Ś RODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO KONKURSY DLA UCZNIÓW ZAWODY PRZYSZŁOŚCI O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ KONKURSY DLA UCZNIÓW ZAWODY PRZYSZŁOŚCI O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ NAJLEPSZY SZOK STATYSTYKA W KARIERZE

16 Szkołom, które spełniają kryteria w następujących obszarach wdrażanie Program wewnątrzszkolnego systemu, współpraca lidera z doradcą zawodowym i otoczeniem, organizacja bazy informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, informacja w gablotach szkolnych, szkolenia rady pedagogicznej, organizacja doradztwa grupowego i indywidualnego, wręczamy certyfikaty – potwierdzające zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.

17 OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO REKOMENDUJE DO CERTYFIKATÓW WZORCOWY WEWN Ą TRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

18 świadomy wybór zawodu zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowana kariery Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać ?

19 Zmiany w systemie kształcenia zawodowego szczególnie istotne dla celów planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczących sięZmiany w systemie kształcenia zawodowego szczególnie istotne dla celów planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczących się

20 MOŻLIWOŚCI PLANOWANIA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA TYPY SZKÓŁ KURSY KWALIFIKACYJNE POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

21 Podstawy programowe kształcenia w zawodach źródłem informacji dla doradców zawodowych

22 ZADANIA ZAWODOWE KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI WYKAZ KWALIFIKACJI ORAZ ICH POWIĄZANIA Z ZAWODAMI I EFEKTAMI KSZTAŁCENIA PODBUDOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Podstawy programowe źródłem informacji dla doradców zawodowych

23 Technik handlowiec 522305 A.18 Prowadzenie sprzedaży A.22 Prowadzenie działalności handlowej Technik księgarstwa 522306 A.18 Prowadzenie sprzedaży A.21 Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej Sprzedawca 522301 A.18 Prowadzenie sprzedaży Możliwości uzupełnienia kwalifikacji na przykładzie zawodów sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa Uzupełnienie kwalifikacji w poziomie

24 Osiągnięcia uczniów praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień i możliwości oraz wykorzystanie ich w wybieranych zawodach umiejętność komunikowania się z ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami świadomość potrzeb rynku pracy przygotowanie do funkcjonowania w środowisku pracy

25 Świadectwo i wiem co dalej! Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google