Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca."— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

2 Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie w dniu 1 października br. uruchomiły pierwszy nabór wniosków, który dotyczy tylko Priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.

3 Pierwszy nabór będzie prowadzony w zakresie 2 obszarów tematycznych priorytetu Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, tj.: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych; Zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

4 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Zgodnie z Umową Ramową nabór na programy wyłącznie dla obszarów koncentracji geograficznej, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim w procedurze konkursowej jest prowadzony w dniach od 1 października do 23 grudnia 2008 r. do godziny 15.00

5 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Wsparciem zostaną objęte inicjatywy na rzecz wzrostu zatrudnienia i wysokości dochodu, na terenie tzw. podregionu poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii (obejmującej różne sektory) przez wybrane partnerstwa. Podregion skupia kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich. Powyższe gminy miejskie będą pełnić funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie sprzyja rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju.

6 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Program składa się z mniejszych projektów powiązanych ze sobą tematycznie lub posiadających wspólne cele, określone na szczeblu regionalnym, podregionalnym lub lokalnym. Program powinien wywierać wpływ na politykę rozwoju odpowiednio – regionu/podregionu i/lub na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Instytucji Realizującej jak i beneficjentów końcowych.

7 c.d Wdrażanie programu nie może służyć Instytucji Realizującej (ani innym zaangażowanym instytucjom) do osiągnięcia zysku. Wydatki związane z zarządzaniem i wdrażaniem programu będą kwalifikowane do refundacji, nie mogą jednak one przekroczyć 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych programu.

8 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Całkowita alokacja w ramach tego obszaru tematycznego wynosi 50 mln CHF Minimalna wartość programu– 5 mln CHF Maksymalna wartość programu wynosi 10 mln CHF Na województwo małopolskie przypadałoby około 17 mln CHF. Kurs średni CHF w NBP w dniu r. wynosił 2,2546 zł.

9 W ramach tego obszaru tematycznego, stosowane są następujące poziomy dofinansowania: a.Dofinansowanie do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b. i c.; b.Dofinansowanie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie współfinansowanych z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego; c.Dofinansowanie do 90% mogą uzyskać Programy dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych, Programy realizowane przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

10 Przedmiotem wsparcia będą objęte następujące działania:

11 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. promocja zatrudnienia wspieranie ekologicznego dotacji dla podmiotów w małych i średnich przetwórstwa produktów uruchamiających firmach wytwórczych rolnych i jadalnych produktów działalność leśnych, zgodnie z zasadą gospodarczą na szkolenia dla mikro- i zrównoważonego rozwoju obszarach wiejskich małych i średnich w aspekcie społecznym przedsiębiorstw z i środowiskowym oraz zakresu zarządzania wydajności ekologicznej firmą i tworzenia strategii rozwoju firmy, połączone z wizytami studyjnymi

12 Rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obszarów rolniczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. szkolenia i kursy, upowszechnienie subsydiowanie mające na celu kształcenia ustawicznego miejsc pracy w małych podniesienie umieję- na obszarach wiejskich i średnich przedsię- tności i kwalifikacji przy wykorzystaniu biorstwach dla związanych z nowym internetu pracowników z byłego zawodem poza sektora rolnego rolnictwem, w szcze- doradztwo w zakresie gólności szkoleń dla wyboru nowego wizyty studyjne oraz młodzieży z zakresu zawodu i zdobycia staże i praktyki przedsiębiorczości – nowych kwalifikacji zawodowe zakładania własnej zawodowych firmy

13 Rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny. działania informacyjne, wspieranie wspólnych promocja partnerstw szkoleniowe i promocyjne inicjatyw partnerów pomiędzy sektorem związane ze stymulowa- lokalnych, promujących publicznym i pozarzą- niem udziału mieszkańców nowoczesne formy dowym w celu realizacji i organizacji działających gospodarowania w rol- zadań publicznych w na obszarach wiejskich nictwie sektorze rolnym w procesie planowania strategii rozwoju obszarów wiejskich wspieranie inicjatyw wizyty studyjne do lokalnych promujących krajów, w których region – w szczególności funkcjonują partnerstwa jego produkty, usługi, kulturę i sztukę

14 Przykłady programów, które mogą być realizowane: Promocja turystyczna regionów np. ziemi limanowskiej, gorlickiej, Doliny Popradu; Promocja firm lokalnych w sieciach handlowych; Centra hurtowe dla małych rolników; NATURA 2000 jako produkt turystyczny, który można wypromować; Ekologiczne przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

15 UWAGA!!! Rekomendowane jest łączenie działań w ramach danego rodzaju projektów oraz różnych rodzajów projektów w jednym programie! Obecnie nabór prowadzony jest na programy a NIE projekty!

16 Potencjalne Instytucje Realizujące (wnioskodawcy): Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne; Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Ośrodki doradztwa rolniczego; Agencje rynku rolnego; Agencje rozwoju regionalnego; Organizacje pozarządowe.

17 Proces wnioskowania o dofinansowanie podlega dwustopniowej procedurze: Przygotowanie Zarysu Projektu i Opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu

18 Składanie wniosków Co do zasady, potencjalna Instytucja Realizująca przygotowuje najpierw Zarys Projektu w języku polskim, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wersja papierowa (w 3 egzemplarzach) musi być identyczna z wersją elektroniczną. Jedynie wersja papierowa musi być podpisana przez potencjalną Instytucję Realizującą. Wniosek aplikacyjny dla Zarysu Projektu przekazywany jest do Instytucji Pośredniczącej.

19 W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem jest: oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu.

20 Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca może wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane są Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

21 Dokumenty istotne z punktu widzenia Instytucji Realizującej: System zarządzania i wdrażania SPPW w Polsce; Regulamin konkursu dla danego obszaru tematycznego; Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków dla danego obszaru tematycznego; Lista załączników obowiązujących dla Kompletnej Propozycji Projektu w ramach danego obszaru tematycznego; Karta oceny merytorycznej dla danego obszaru tematycznego.

22 Instytucja Pośrednicząca Instytucją Pośredniczącą dla obszaru tematycznego: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

23 Władza Wdrażająca Programy Europejskie Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością Władzy Wdrażającej.

24 Adres do korespondencji: Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, IV piętro Warszawa tel , fax

25 Osoby do kontaktu we Władzy Wdrażającej Programu Europejskie Tomasz Dyląg Tel Paweł Molenda Tel

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google