Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca."— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

2 Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie w dniu 1 października br. uruchomiły pierwszy nabór wniosków, który dotyczy tylko Priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.

3 Pierwszy nabór będzie prowadzony w zakresie 2 obszarów tematycznych priorytetu Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, tj.: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych; Zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

4 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Zgodnie z Umową Ramową nabór na programy wyłącznie dla obszarów koncentracji geograficznej, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim w procedurze konkursowej jest prowadzony w dniach od 1 października do 23 grudnia 2008 r. do godziny 15.00

5 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Wsparciem zostaną objęte inicjatywy na rzecz wzrostu zatrudnienia i wysokości dochodu, na terenie tzw. podregionu poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii (obejmującej różne sektory) przez wybrane partnerstwa. Podregion skupia kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich. Powyższe gminy miejskie będą pełnić funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie sprzyja rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju.

6 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Program składa się z mniejszych projektów powiązanych ze sobą tematycznie lub posiadających wspólne cele, określone na szczeblu regionalnym, podregionalnym lub lokalnym. Program powinien wywierać wpływ na politykę rozwoju odpowiednio – regionu/podregionu i/lub na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Instytucji Realizującej jak i beneficjentów końcowych.

7 c.d Wdrażanie programu nie może służyć Instytucji Realizującej (ani innym zaangażowanym instytucjom) do osiągnięcia zysku. Wydatki związane z zarządzaniem i wdrażaniem programu będą kwalifikowane do refundacji, nie mogą jednak one przekroczyć 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych programu.

8 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Całkowita alokacja w ramach tego obszaru tematycznego wynosi 50 mln CHF Minimalna wartość programu– 5 mln CHF Maksymalna wartość programu wynosi 10 mln CHF Na województwo małopolskie przypadałoby około 17 mln CHF. Kurs średni CHF w NBP w dniu 8.10.08 r. wynosił 2,2546 zł.

9 W ramach tego obszaru tematycznego, stosowane są następujące poziomy dofinansowania: a.Dofinansowanie do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b. i c.; b.Dofinansowanie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie współfinansowanych z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego; c.Dofinansowanie do 90% mogą uzyskać Programy dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych, Programy realizowane przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

10 Przedmiotem wsparcia będą objęte następujące działania:

11 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. promocja zatrudnienia wspieranie ekologicznego dotacji dla podmiotów w małych i średnich przetwórstwa produktów uruchamiających firmach wytwórczych rolnych i jadalnych produktów działalność leśnych, zgodnie z zasadą gospodarczą na szkolenia dla mikro- i zrównoważonego rozwoju obszarach wiejskich małych i średnich w aspekcie społecznym przedsiębiorstw z i środowiskowym oraz zakresu zarządzania wydajności ekologicznej firmą i tworzenia strategii rozwoju firmy, połączone z wizytami studyjnymi

12 Rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obszarów rolniczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. szkolenia i kursy, upowszechnienie subsydiowanie mające na celu kształcenia ustawicznego miejsc pracy w małych podniesienie umieję- na obszarach wiejskich i średnich przedsię- tności i kwalifikacji przy wykorzystaniu biorstwach dla związanych z nowym internetu pracowników z byłego zawodem poza sektora rolnego rolnictwem, w szcze- doradztwo w zakresie gólności szkoleń dla wyboru nowego wizyty studyjne oraz młodzieży z zakresu zawodu i zdobycia staże i praktyki przedsiębiorczości – nowych kwalifikacji zawodowe zakładania własnej zawodowych firmy

13 Rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny. działania informacyjne, wspieranie wspólnych promocja partnerstw szkoleniowe i promocyjne inicjatyw partnerów pomiędzy sektorem związane ze stymulowa- lokalnych, promujących publicznym i pozarzą- niem udziału mieszkańców nowoczesne formy dowym w celu realizacji i organizacji działających gospodarowania w rol- zadań publicznych w na obszarach wiejskich nictwie sektorze rolnym w procesie planowania strategii rozwoju obszarów wiejskich wspieranie inicjatyw wizyty studyjne do lokalnych promujących krajów, w których region – w szczególności funkcjonują partnerstwa jego produkty, usługi, kulturę i sztukę

14 Przykłady programów, które mogą być realizowane: Promocja turystyczna regionów np. ziemi limanowskiej, gorlickiej, Doliny Popradu; Promocja firm lokalnych w sieciach handlowych; Centra hurtowe dla małych rolników; NATURA 2000 jako produkt turystyczny, który można wypromować; Ekologiczne przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

15 UWAGA!!! Rekomendowane jest łączenie działań w ramach danego rodzaju projektów oraz różnych rodzajów projektów w jednym programie! Obecnie nabór prowadzony jest na programy a NIE projekty!

16 Potencjalne Instytucje Realizujące (wnioskodawcy): Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne; Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Ośrodki doradztwa rolniczego; Agencje rynku rolnego; Agencje rozwoju regionalnego; Organizacje pozarządowe.

17 Proces wnioskowania o dofinansowanie podlega dwustopniowej procedurze: Przygotowanie Zarysu Projektu i Opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu

18 Składanie wniosków Co do zasady, potencjalna Instytucja Realizująca przygotowuje najpierw Zarys Projektu w języku polskim, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wersja papierowa (w 3 egzemplarzach) musi być identyczna z wersją elektroniczną. Jedynie wersja papierowa musi być podpisana przez potencjalną Instytucję Realizującą. Wniosek aplikacyjny dla Zarysu Projektu przekazywany jest do Instytucji Pośredniczącej.

19 W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem jest: oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu.

20 Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca może wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane są Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

21 Dokumenty istotne z punktu widzenia Instytucji Realizującej: System zarządzania i wdrażania SPPW w Polsce; Regulamin konkursu dla danego obszaru tematycznego; Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków dla danego obszaru tematycznego; Lista załączników obowiązujących dla Kompletnej Propozycji Projektu w ramach danego obszaru tematycznego; Karta oceny merytorycznej dla danego obszaru tematycznego.

22 Instytucja Pośrednicząca Instytucją Pośredniczącą dla obszaru tematycznego: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

23 Władza Wdrażająca Programy Europejskie Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością Władzy Wdrażającej.

24 Adres do korespondencji: Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, IV piętro 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39, 22 461 86 58 fax. 22 461 87 22

25 Osoby do kontaktu we Władzy Wdrażającej Programu Europejskie Tomasz Dyląg Tel. 022 458 23 33 Paweł Molenda Tel. 022 458 23 30

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Władza Wdrażająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google