Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK Warszawa, 28 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK Warszawa, 28 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 NARADA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK Warszawa, 28 września r.

2 Program narady Otwarcie narady Pani Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie narkomanii – przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychotropowych – Pani Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 – Małgorzata Wojtaszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie.

3 Program narady cd. 10.30-10.45 Przerwa.
Kierunki polityki oświatowej państwa – Pani Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Zmiany w prawie oświatowym. Zadania dyrektora i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół specjalnych i placówek – Pani Emilia Wojdyła, Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie narady – Pani Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

4 Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

5 Ewaluacje

6 Ewaluacje zewnętrzne w woj. mazowieckim
Rok szkolny Liczba przeprowadzonych ewaluacji 2009/2010 17 2010/2011 135 2011/2012 368 2012/2013 668 2013/2014 791 2014/2015 796 RAZEM 2775

7

8 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015
Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w Wydziale ZSE: ewaluacje całościowe – 14, ewaluacje problemowe – 85 (MEN+MKO). Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Dzieci są aktywne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – 36 przedszkoli publicznych i niepublicznych (MEN). Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego – 16 przedszkoli publicznych i niepublicznych, 10 niepublicznych punktów przedszkolnych (MKO). Tylko liczby -realizacja

9 Szkoły, placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – 6 szkół (MEN). Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - 6 SOW (MEN).

10 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych - 8 SOSW, MOW, MOS (MEN). Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Promowana jest wartość edukacji – 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne (MKO).

11 Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział ZSE
Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkole 8 52 60 2. Inna forma wychowania przedszkolnego 10 3. Szkoła podstawowa specjalna 1 3 4 4. Gimnazjum specjalne 5. Liceum ogólnokształcące specjalne 6. Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 7. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 8. Placówka specjalna 14 17 9. Placówka oświatowo-wychowawcza Suma 85 99

12 Poziom E Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Placówka specjalna 1 9 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Wychowankowie są aktywni. Respektowane są normy społeczne. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji. Promowana jest wartość edukacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

13 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
Szkoły i placówki działają zgodnie z przyjętymi koncepcjami pracy, dostosowują je do potrzeb dzieci/uczniów/wychowanków oraz rodziców i środowiska. Występują przypadki braku analizy lub modyfikacji koncepcji przez rodziców i nauczycieli, ponieważ zamiennie traktowane są działania dotyczące bieżącej organizacji szkoły/placówki z głównymi kierunkami jego rozwoju. Procesy edukacyjne w szkołach i placówkach są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, są monitorowane i analizowane, a wnioski wykorzystywane w dalszym doskonaleniu i organizacji pracy. 4. Działania nauczycieli w szkołach specjalnych, w aspekcie dydaktyczno - wychowawczym, nie zawsze są skuteczne i dlatego nie przyczyniają się do widocznego wzrostu efektów kształcenia uczniów. Nauczyciele w niewielkim stopniu zapewniają uczniom możliwość pracy w zespołach i wpływania na organizację zajęć, co w znacznym stopniu ogranicza ich współpracę w procesie uczenia się.

14 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
Dyrektorzy szkół i placówek stwarzają warunki do podejmowania nowatorskich rozwiązań. Stosowane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze nie zawsze są przykładem nowatorstwa pedagogicznego. W szkołach i placówkach podejmowane są działania uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, w tym działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Nie zawsze przynoszą one oczekiwane efekty, stąd istnieje konieczność pełnej diagnozy potrzeb, sytuacji problemowych, zagrożeń i podjęcie takich aktywności, które rzeczywiście przyniosą wymierne efekty. Rodzice mają możliwość włączania się w działania wychowawcze podejmowane w szkołach i placówkach, które przyczyniają się do rozwoju uczniów i wychowanków oraz szkół i placówek. W podejmowanych działaniach uczestniczy jednak tylko część rodziców.

15 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole lub placówce, a także przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej ustalonych zasad, pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Oferta szkół i placówek podlega modyfikacjom uwzgledniającym potrzeby wychowanków, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w zajęcia, tworząc obraz placówki przyjaznej i twórczej. Szkoły i placówki podejmują wiele inicjatyw we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego. Działania te umożliwiają uczniom i wychowankom udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych, rozwijają umiejętności komunikacyjne, wspomagają rozwój, samodzielność społeczną oraz promują wartość edukacji. Zarządzanie szkołami i placówkami nie zawsze sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, podejmowaniu działań służących rozwojowi placówki, uczniów oraz podniesieniu jakości nauczania.

16 Rekomendacje Wzbogacić ofertę szkoleń dla nauczycieli o doskonalenie w zakresie: współpracy z rodzicami, postępowania w sytuacjach trudnych (zagrożeń), analizy badań zewnętrznych, innych niż sprawdzian i egzaminy zewnętrzne, stosowania nowatorskich i innowacyjnych metod pracy. Zachęcać rodziców do zgłaszania opinii na temat pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, gdyż nie wszyscy ankietowani rodzice partycypują w procesach decyzyjnych i podejmują działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz szkoły/placówki. Wykorzystywać zespołowe formy pracy wśród: uczniów, rodziców i rad pedagogicznych. Planować działania poprzedzając je wnikliwą diagnozą i analizą potrzeb. W zarządzaniu szkołą/placówką stosować metody pozwalające na osiąganie założonych celów.

17 Zastrzeżenia do raportów z ewaluacji zewnętrznych
Ewaluacje Liczba zastrzeżeń zasadnych częściowo niezasadnych po terminie Całościowe Problemowe 1 RAZEM Zastrzeżenia dotyczyły: ustalonego przez szkołę spełniania poziomu wymagań, zapisów w raporcie, spraw proceduralnych.

18 KONTROLE PLANOWE przeprowadzone przez Wydział ZSE w roku szkolnym 2014/2015 liczba kontroli - 54, liczba wydanych zaleceń - 64 (38 dyrektorom)

19 Tematyka kontroli planowych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015
Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi.

20 Tematyka kontroli planowych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015
Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Temat kontroli

21 Tematyka kontroli planowych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015
6. Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności: zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych z ramowymi planami nauczania.

22 Wnioski wynikające z kontroli planowych:
często nauczyciele na początku roku szkolnego nie informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego; problem stanowi różnica między zakresem pojęć: „wymagania edukacyjne” a „kryteria oceniania” (wielu dyrektorów oraz nauczycieli traktuje te pojęcia zamiennie), dlatego też należałoby przypomnieć nauczycielom właściwe rozumienie pojęcia wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania; wymagania edukacyjne – określone są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania muszą zapewniać realizację celów edukacyjnych w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się, kryteria oceniania - określają jakie umiejętności musi posiąść uczeń na daną ocenę, jest to tzw. umowa pomiędzy nauczycielem a uczniem, który powinien dokładnie wiedzieć ile materiału powinien przyswoić, co wykonać na poszczególne oceny.

23 Wnioski wynikające z kontroli planowych:
występują niezgodności wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

24 Zalecenia wynikające z kontroli planowych
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach. WAŻNE ! Należy dokonać analizy tych zobowiązań w kontekście innych zajęć edukacyjnych.

25 Zalecenia wynikające z kontroli planowych
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) tj.: wskazanie rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym stopień niepełnosprawności intelektualnej, lub niedostosowanie społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; w przypadku niepełnosprawności sprzężonej należy wskazać współwystępujące niepełnosprawności;

26 przedstawienie diagnozy, w tym informacji o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka.
Diagnoza powinna zawierać informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka, w tym określenie poziomu rozwoju intelektualnego (np. norma wiekowa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), spójną z powodem wydania orzeczenia,

27 w zaleceniach: określenie warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, określenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określenie najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

28 w uzasadnieniu: elementy diagnozy uzasadniające potrzebę kształcenia specjalnego elementy diagnozy uzasadniające zalecane najkorzystniejsze formy kształcenia specjalnego, uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określenie spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej; pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania.

29 Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 107, tj. na jaki czas wydaje się orzeczenie. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

30 Kontrole doraźne przeprowadzone przez Wydział ZSE w roku szkolnym 2014/2015 liczba kontroli – 186 liczba wydanych zaleceń – 225 (76 dyrektorom)

31 Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnej

32 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych
prowadzony przez dyrektorów nadzór pedagogiczny nie zawsze jest prawidłowo zorganizowany, zwłaszcza w części dotyczącej jego planowania, prezentowania nauczycielom wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz w zakresie przestrzegania przez nauczycieli praw dziecka/ucznia/wychowanka; organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej niektórych niepublicznych szkół, placówek odbywa się z naruszeniem przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w nich ucznia/wychowanka;

33 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych
niektórzy nauczyciele oraz specjaliści zatrudniani głównie w szkołach/placówkach niepublicznych nie posiadają wymaganych kwalifikacji; zapisy w statutach szkół/placówek często nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, stwierdzono przypadki braku wymaganych prawem treści; sposób prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania nie zawsze jest zgodny z przepisami prawa w tym zakresie lub jej prowadzenie nie jest systematyczne, szczególnie w niepublicznych szkołach.

34 Wnioski wynikające z kontroli doraźnych:
często pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana z naruszeniem przepisów prawa oświatowego (np. nie są realizowane wszystkie formy pomocy, prowadzona dokumentacja nie zawsze potwierdzała realizację przez szkoły i placówki współpracy z rodzicami w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz samym udzielaniu tej pomocy); w odniesieniu do dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i placówkach nie zawsze była dokonywana okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, uwzględniająca ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu;

35 Wnioski wynikające z kontroli doraźnych:
nie zawsze jest respektowane prawo oświatowe w zakresie: umożliwiania rodzicom uczestniczenia w opracowaniu i modyfikowaniu IPET-u oraz w określaniu zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka/ucznia/wychowanka w zadaniach związanych z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, organizacją zajęć specjalistycznych, organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych.

36 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Opracowywać indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne zgodnie z obowiązującym przepisami (zespołowo). Realizować zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującym przepisami. Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad nauczycielami w zakresie przestrzegania praw dziecka/ucznia/wychowanka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.).

37 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. BARDZO WAŻNE! Zarówno wielospecjalistycznej oceny, jak i opracowania IPET-u dokonuje zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem /wychowankiem.

38 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań związanych z:  realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych - zgodnie z przepisami w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

39 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Zatrudniać nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami – w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U r., poz. 1264). Opracować i wdrażać szkolne plany nauczania zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U r., poz z późn. zm.).

40 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Zapewnić realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole zawodowej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, opracowanym w oparciu o ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem wszystkich treści w niej zawartych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzielności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Dostosować statuty szkół i placówek oraz organizację innych form wychowania przedszkolnego do obowiązujących regulacji prawnych, wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych.

41 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych
Zapewnić uczniom/wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) (w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas przerw między zajęciami, korzystania z toalet); Zapewnić radzie pedagogicznej pełne korzystanie z jej ustawowych kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.), w tym stały dostęp do informacji zawartych w protokołach zebrań rady pedagogicznej oraz wykonywać zadania przewodniczącego rady pedagogicznej z należytą starannością i zgodnością z prawem, w tym w zakresie precyzyjnego wskazywania w protokołach rady pedagogicznej realizacji przez ten organ swoich uprawnień.

42 Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
Zadania dyrektora i nauczycieli.

43 z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) – ustawa przedszkolna

44 realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innych formach wychowania przedszkolnego.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, w tym specjalnych, w ośrodkach, oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych w ramach tworzonych tam zespołów wczesnego wspomagania rozwoju.

45 do art. 71b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r
do art. 71b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz. 357), dodano ust. 2c dotyczący możliwości zapewnienia bezpłatnego dowożenia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w brzmieniu: Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia. (31 marca 2015 r.)

46 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r., poz. 357)

47 W art. 1 w pkt 5 uwzględniona została grupa dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym System oświaty zapewnia w szczególności możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

48 Do słowniczka dodano definicję:
specyficznych trudności w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi (art. 3 pkt 18a uso) Zastąpiono określenie „upośledzenie umysłowe” określeniem „niepełnosprawność intelektualna”: ilekroć mowa w ustawie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. (art. 3 pkt 18b uso)

49 W słowniczku doprecyzowano zapis, że ilekroć mowa o:
programie wychowania przedszkolnego i programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć - opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, których mowa w art. 22a ust. 7 (dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu lub szkole). (art. 3 pkt 13b uso)

50 Zadania dla organu prowadzącego dotyczące kształcenia specjalnego:
Dodano do art. 5 ust. 7 - punkt 1a, uwzględniający w zadaniach organu prowadzącego szkołę lub placówkę m.in.: zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W art. 5a ust. 2 doprecyzowano zapis, dotyczący zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich), do których należy m.in.: zapewnienie kształcenia, wychowania, opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

51 W art. 5 ust. 7 pkt 3 doprecyzowano:
zadania organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki.

52 W art. 5a ust. 4 rozszerzono zakres informacji o stanie realizacji zadań oświatowych:
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu), w terminie do dnia 31 października danego roku, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (radzie gminy, miasta, powiatu) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 4pkt 1); nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 4 pkt 2).

53 Wprowadzono art. 5g zabraniający pobierania opłat od rodziców za informacje dotyczące ich dziecka
z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

54 Art. 7 ust. 1a. W uzasadnionych przypadkach, w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Art. 7 ust. 1b. Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym, że stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala wynagrodzenie nie wyższe, niż dla nauczyciela dyplomowanego. Art. 7 ust. 1ba. Osoba taka nie może być karana za przestępstwo popełnione umyślnie i nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

55 Art. 7 ust. 1d. W przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, przepisy cytowane wyżej mają zastosowanie, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

56 Art. 7 ust. 1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć, prowadzący zajęcia w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa wyżej, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub osoby, o której mowa wyżej, lub wychowawcy świetlicy.

57 Art. 7 ust. 1f. Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym, że stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala wynagrodzenie nie wyższe, niż dla nauczyciela dyplomowanego.

58 Dodano art. 7e ust. 1 i 2 zawierający:
możliwość zatrudniania nauczyciela w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce pensum, posiadającego kwalifikacje wymagane od nauczycieli i informację z Krajowego Rejestru Karnego (o niekaralności) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, bądź o ubezwłasnowolnienie; nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy, z wynagrodzeniem za każdą godzinę zajęć nie wyższym niż według stawki określonej dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy osiemnastogodzinny obowiązkowy wymiar godzin zajęć .

59 W art. 10 ust. 10 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
dotyczy spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą: zezwolenie może być wydane, jeśli do wniosku rodzice dołączą oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizacje podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

60 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Do art. 16 dodano ust. 11a (wyłączający uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z rocznych egzaminów klasyfikacyjnych) w brzmieniu: Przepisu ust. 11 (dot. rocznych egzaminów klasyfikacyjnych) nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wniesiono porządkujące poprawki do art. 16 ust. 12 Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a (Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych).

61 Dyrektor, zgodnie ze zmianą w art. 39 uso (dodany punkt 10):
Dodane zadanie dla dyrektora: Dyrektor, zgodnie ze zmianą w art. 39 uso (dodany punkt 10): odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

62 Nowe kompetencje rady pedagogicznej
W art. 41 ust. 1 pkt 6 rozszerzono kompetencje stanowiące rady pedagogicznej o: ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

63 Nowe zdefiniowanie podstawowych form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w art. 64 ustawy; tj. rodzajów zajęć prowadzonych z uczniami: Są to: obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu.

64 Są to: dodatkowe zajęcia edukacyjne: z języka obcego innego, niż nauczany obowiązkowo, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania); Ważne! Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (art. 64 ust. 1b).

65 Są to: zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Ważne! Zajęcia rewalidacyjne; w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy (art. 64 ust. 3).

66 Określono ponadto, iż formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są także:
zajęcia religii/etyki; zajęcia z języka mniejszości narodowej i etnicznej; zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, ….. Ponadto: Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, jeśli uzna, że jest taka potrzeba.

67 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych
Do art. 66 dodano punkt 1b dotyczący klasyfikacji ucznia realizującego indywidualny tok nauki: Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami, dotyczącymi tych egzaminów oraz przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania.

68 Wprowadzenie obowiązku stosowania przez niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy) przepisów: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobyt dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) – z wyjątkiem regulacji określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;

69 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157).

70 1) szkoła podstawowa specjalna, 2) gimnazjum specjalne,
Osoba prowadząca niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy, niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii lub niepubliczny specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, w skład którego nie wchodzi, co najmniej jedna z następujących szkół: 1) szkoła podstawowa specjalna, 2) gimnazjum specjalne, 3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna utworzy, w ramach ośrodka, co najmniej jedną z tych szkół, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. (art. 35 ust. 1 i 2 nowelizacji)

71 Kuratorzy oświaty przeprowadzą kontrole:
Niewykonanie tych obowiązków (założenia szkoły) przez osobę prowadzącą niepubliczną placówkę, będzie stanowić podstawę wykreślenia placówki z ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1 (tj. ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego). (art. 35 ust. 4 nowelizacji) Kuratorzy oświaty przeprowadzą kontrole: w terminie 3 miesięcy, czyli od dnia 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r., wykonania, przez osoby prowadzące niepubliczną placówkę, dostosowania jej działalności do przepisów obowiązujących placówki publiczne; w terminie 3 miesięcy, czyli od dnia 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r., wykonania, przez osoby prowadzące niepubliczne placówki, utworzenia w ramach ośrodka, co najmniej jednej ze szkół. (art. 35 ust. 3 nowelizacji)

72 Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Sposób jego realizacji w oparciu o znowelizowane przepisy prawa.

73 Nadzór pedagogiczny W ustawie dodano art. 21a w brzmieniu:
1. Szkoły i placówki podejmują działania niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 5) zarządzania szkołą lub placówką.

74 Nadzór pedagogiczny Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w ust. 1, pozwalające na badanie jakości ich pracy – w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, z uwzględnieniem charakterystyk spełniania wymagań na poziomie: 1) podstawowym – świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

75 Nadzór pedagogiczny Na poziomie:
2) wysokim – świadczącym o wysokiej skuteczności działań, o których mowa w pkt 1, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

76 Nadzór pedagogiczny W art. 34 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: ust. 2b W przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań, dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań. Ponowna ewaluacja w terminie 3 lat.

77 Nadzór pedagogiczny Art. 33 otrzymuje brzmienie:
Nadzór pedagogiczny polega na: obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Wizytatorzy maja prawo: wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę (uchylono fragment „po uprzednim powiadomieniu dyrektora”).

78 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości podejmowanych działań (było: praktyczne badanie oceniające) Ewaluacja obejmuje: opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań ustalenie, czy spełnione są wymagania na poziomie co najmniej podstawowym (rezygnacja z poziomów A, B, C, D ,E) przygotowanie raportu z ewaluacji

79 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. Zawiadamia o tym pisemnie dyrektora i organ prowadzący, wskazując przyczyny. Dyrektor, w terminie 7 dni, może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania. W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza ewaluację całościową w innym terminie. W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza ewaluację całościową.

80 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) sporządzanie raportu z ewaluacji w terminie 25 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce ewaluacji zewnętrznej; przekazanie raportu dyrektorowi w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu; możliwość przekazania za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej obowiązek dla dyrektora, dotyczący informowania w terminie 3 dni roboczych, rady rodziców, SU, rady szkoły (jeśli jest), o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem; zastrzeżenia dotyczące raportu w terminie 7 dni roboczych; stanowisko organu sprawującego nadzór pedagogiczny wobec zastrzeżeń w terminie 14 dni roboczych; kontrola – przekazanie protokołu dyrektorowi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kontroli; wnoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli w terminie 7 dni roboczych.

81 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Nadzór pedagogiczny dyrektora: Do 31 sierpnia przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru Do 15 września przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego: 1) uwzględnia wnioski ze sprawowanego w szkole nadzoru 2) zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin (było harmonogram) jej przeprowadzenia tematykę i terminy przeprowadzania kontroli zakres wspomagania nauczycieli (było: tematykę narad i szkoleń) W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o zmianach.

82 Nowa definicja wspomagania: diagnoza pracy szkoły lub placówki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Nadzór pedagogiczny dyrektora: Nowa definicja wspomagania: diagnoza pracy szkoły lub placówki planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2015/2016, na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

83 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U r., poz. 1270) Rozporządzenie określa: sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego: pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców. Dyrektorzy uzyskują dostęp do platformy w zakresie odpowiednim do udziału w przeprowadzanej ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na platformie. Każdy użytkownik platformy posiada na platformie osobiste konto użytkownika, tworzone przez ministra edukacji narodowej. Otrzymuje login i hasło dostępu do platformy. (wejście w życie od 1 października 2015 r.)

84 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214) Wymagania wobec szkół i placówek dotyczące: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym zarządzania szkołą i placówką Opis wymagań i charakterystyka na poziomie podstawowym i wysokim.

85 Dodany rozdział 3a w ustawie o systemie oświaty.
Ocenianie uczniów Dodany rozdział 3a w ustawie o systemie oświaty. Rozporządzenie w sprawie oceniania. Dostosowanie statutu szkoły.

86 Ocenianie Ocenianie wewnątrzszkolne szczegółowo uregulowane w statucie szkoły. Cele oceniania: dodano: udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. (art. 44b ust. 5 pkt 2) ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 (tj. rozporządzenia określającego warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań w zakresie organizacji religii) (art. 44b ust. 7 uso)

87 (art. 44e ust. 5 uso); Ocenianie
Obowiązek dla nauczyciela uzasadniania oceny w sposób określony w statucie, obowiązek udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac ucznia – uczniowi i jego rodzicom (było: na wniosek rodziców). (art. 44e ust. 3 i 4 uso) obowiązek udostępniania do wglądu uczniowi i jego rodzicom, na wniosek ucznia lub jego rodziców, dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń do oceny oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia (art. 44e ust. 5 uso); sposób udostępniania dokumentacji określa statut szkoły (art. 44e ust. 7 uso).

88 Ocenienie, klasyfikowanie i promowanie
w klasach I-III szkoły podstawowej, w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, w przypadku zajęć dodatkowych ustala się jedna roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć (art. 44f ust. 3 uso) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (art. 44f ust. 7 uso)

89 Ocenienie, klasyfikowanie i promowanie
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania; ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak również na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (art. 44f ust. 8 i 9 uso) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (art. 44h ust. 1 uso)

90 Ocenianie Art. 44i. ust. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. ust. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali (liczbowej) określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie oceniania. ust. 6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażane według skali (liczbowej) określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie oceniania.

91 Ocenienie, klasyfikowanie i promowanie
dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wszystkie rodzaje ocen są (tak jak dotychczas) ocenami opisowymi (art. 44i ust. 7 uso)

92 Ocenianie Art. 44j. Wprowadzono: najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną lub najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia będącego laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (w przypadku konkursu odbywającego się po rocznej klasyfikacji) lub będącego laureatem/finalistą olimpiady przedmiotowej.

93 Zastrzeżenia do oceny Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i/lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych (art. 44n ust. 3 uso). (było: nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

94 Ocenienie, klasyfikowanie i promowanie ucznia
Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej (art. 44o ust. 1). Powtarzanie klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, postanowieniem rady pedagogicznej: na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału (art. 44o ust. 2). Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia klasy I i II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas (art. 44o ust. 3).

95 Ocenienie, klasyfikowanie i promowanie ucznia
o promowaniu do klasy programowo wyższej oraz o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (art. 44o ust. 5, art. 44q ust. 2); uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod (art.44p).

96 Termin dostosowania statutów szkół lub placówek
Zobowiązano szkoły lub placówki, w terminie do dnia 1 września 2015 roku, do dostosowania swoich statutów do nowego brzmienia przepisów ustawy o systemie oświaty. (art. 32 nowelizacji)

97 Indywidualizacja, dostosowanie
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (art. 44c uso). Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne z realizowanego przez siebie programu nauczania na podstawie: orzeczenia oraz ustaleń w IPET opinii w przypadku ucznia nieposiadającego ani orzeczenia, ani opinii – na podstawie rozpoznania potrzeb i możliwości dokonanego przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego (§ 3 rozp.).

98 Zwolnienie z wychowania fizycznego
Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii lekarza. (§ 5 ust. 1 rozp.) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. (§ 11 rozp.)

99 Zniesiono sankcje związane z dwukrotną naganną oceną zachowania.
Ocena zachowania Zniesiono sankcje związane z dwukrotną naganną oceną zachowania.

100 Drugi język obcy Dyrektor, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego (§ 7 ust. 1 rozp.). Jeśli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie następuje na podstawie tego orzeczenia (§ 7 ust. 2 rozp.).

101 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) – wejście w życie przepisów ustawy w zakresie oceniania uczniów – 1 września 2105 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

102 (zmiany w ustawie o systemie oświaty, nowe rozporządzenie).
KSZTAŁCENIE SPECJALNE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM. (zmiany w ustawie o systemie oświaty, nowe rozporządzenie).

103 W art. 71b dodano ust. 1b jednoznacznie wskazujący, że uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

104 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) - weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7 ust , które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392); w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) straciły moc z dniem 1 września 2015 r.

105 Kadra wspierająca organizację kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych
Nauczyciele i specjaliści: 1. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 1 stycznia 2016 r. zatrudnia się dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

106 Kadra wspierająca organizację kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych
Nauczyciele i specjaliści: 2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z innymi niepełnosprawnościami niż autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo (obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.): nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

107 Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego W ramach zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić w szczególności: 1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego 2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją 3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

108 Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Zwiększenie częstotliwości dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno­­‑pedagogicznej udzielanej dziecku, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Rodzice dziecka albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu tej oceny.

109 Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego Wprowadzono zmiany dotyczące terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET): Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 1) do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko/uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, albo 2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo 3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy dziecko/uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku.

110 Zmniejszenie liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub szkoły - zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w oddziale przedszkola integracyjnego i w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być niższa od liczby określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

111 Instytucje wspomagające przedszkola, szkoły i placówki w planowaniu i realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną Profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych poprzez prowadzenie działań diagnostycznych, terapeutycznych, wydawanie opinii i orzeczeń, a także realizację działań profilaktycznych, oferowane jest w systemie oświaty przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Odbiorcy usług poradni to zarówno dzieci – w wieku już od urodzenia, młodzież, rodzice, jak i nauczyciele. System kompleksowego wspomagania szkół Od 1 stycznia 2016 r. placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne obowiązkowe prowadzą kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w nowych formach.

112 Instytucje wspomagające przedszkola, szkoły i placówki w planowaniu i realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych Wsparcie ze strony ośrodków specjalnych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne zobowiązane są, w zależności od potrzeb, do działań wspierających przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i oddziały. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).

113 ZMIANY W INNYCH ROZPORZĄDZENIACH WYKONAWCZYCH ISTOTNE DLA SZKOŁY

114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015r., poz.1250). możliwość dołączenia do dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen, sporządzonych komputerowo ocen opisowych w odniesieniu do wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych, co jest równoznaczne ze wpisem. Dostosowanie przepisów do brzmienia rozdziału 3a uso – (od kl. IV mogą być oceny opisowe)

115 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1993). możliwość nauki języka migowego w szkołach; określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego (liceum, technikum); Dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – 30 godzin. Warunek: tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć realizowanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających niższa niż 30 – kl. I; 32 – kl. II; 29 – kl. III. umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

116 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). legitymacje szkolne wydane na drukach wg wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z tym, że: legitymacje szkolne na druku wg dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie; w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach wg dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie legitymacji nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

117 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a określonego w niniejszym rozporządzeniu. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.

118 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). Świadectwo ukończenia szkoły z lat szkolnych 2000/2001–2011/2012 z adnotacją na drugiej stronie świadectwa: „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ….” (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) może być, na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego absolwenta, wymienione na świadectwo bez takiej adnotacji. W przypadku braku możliwości wymiany świadectwa wydaje się duplikat świadectwa ukończenia szkoły bez takiej adnotacji. Wniosek o wymianę świadectwa albo wydanie duplikatu składa się w szkole, którą absolwent ukończył. Wymiana świadectwa albo wydanie duplikatu następują za zwrotem świadectwa, z adnotacją i są nieodpłatne.

119 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). określenie szczegółowych warunków przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, niepublicznej o uprawnieniach publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu, do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej. Przepisu nie stosuje się, jeśli uczeń uzyskał ocenę negatywną z języka obcego nowożytnego, realizowanego w oddziale, do którego przechodzi, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

120 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). określenie szczegółowych warunków przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego Uczeń klasy II technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania negatywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć ogólnokształcących uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego. Analogicznie, w przypadku szkół muzycznych, plastycznych.

121 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W przypadku, gdy danego rodzaju zajęcia już były zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. Jeśli nie można zapewnić mu tych warunków (z powodu rozkładu zajęć, innych przyczyn), przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. Jeśli są zajęcia, które już zrealizował, jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

122 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego

123 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248). albo 2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo 3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 2. Dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

124 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673). regulacje organizacyjno-techniczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016; szczegółowe informacje na stronie CKE – komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej CKE do 10 września.

125 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249). obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy programu wychowawczego i programu profilaktyki do nowych przepisów; działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do ogółu dzieci i młodzieży; angażowanie całej społeczności szkolnej (rodziców, innych pracowników szkoły szkoły).

126 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 35) ustawa reguluje zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych; wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego do ustawy dodano DZIAŁ II A Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

127 dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie przygotowywanego rozporządzenia. Produkty spożywcze, które nie znajdą się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie być sprzedawane w szkołach placówkach oświatowych. niedostosowanie się do wymogów skutkuje karą pieniężną która może być wymierzona w wysokości od 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

128 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256). grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty; wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

129 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz.1072). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.).

130 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).

131 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 893 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

132 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529).

133 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r., poz. 1249).

134 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1264). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 395).

135 Kluczowe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113). Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz.35). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).

136 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NARADA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK Warszawa, 28 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google