Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek

2 Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006 z zakreśleniem wizji na lata 2007 – 2013 Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA CZAPLINKA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek

3 Obwodnica Czaplinka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek - określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek– Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek–Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163. Prowadzony jest stały lobbing budowy obwodnicy za pośrednictwem mediów oraz na różnych spotkaniach.

4 Podział dróg FUNKCJAZarządzający drogąZarządzający ruchem KrajoweGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WojewódzkieZarząd WojewództwaMarszałek województwa PowiatoweZarząd PowiatuStarosta GminneBurmistrzStarosta WewnętrzneWłaściciel terenu

5 Kategoria drogi Km% Krajowe 16,146,01 Wojewódzkie 51,6419,23 Powiatowe 94,0935,03 Drogi zarządzane przez Gminę Czaplinek 106,7339,73 Ogólna charakterystyka sieci dróg przebiegających przez Gminę Czaplinek

6 Charakterystyka i klasyfikacja dróg pod względem rodzaju nawierzchni na terenie Gminy Czaplinek Kategoria drogi Twarde ulepszone (km) Twarde nieulepszo ne (km) Gruntowe (km)Razem (km)Razem % Krajowe16,14-- 6,01% Wojewódzkie51,64-- 19,23% Powiatowe50,2020,9022,9994,0935,03% Gminne9,099,5719,6738,3314,27% Wewnętrzne--68,40 25,46% Ogółem127,0730,47111,06268,60100% 47,31 %11,34 %41,35%

7 Drogi gminne - ulice – rodzaje nawierzchni Długość ulic łącznie (m) Nawierzchnia bitumiczna (m) Nawierzchnia brukowa (m) Nawierzchnia z płyt betonowych (m) Nawierzchnia gruntowa (m) 195007640149829217441

8 Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Czaplinek – rodzaje nawierzchni Drogi Długość (m) Nawierzchnia bitumiczna (m) Nawierzchnia brukowa (m) Nawierzchnia tłuczniowa (m) Miał kamienny (m) Nawierzchnia gruntowa (m) Gminne872351450250300460080635

9 ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH Drogi gminneDrogi wewnętrzne Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem (zł) Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem (zł) 200679 00026 100105 100143 800- 200784 890361 685446 57587 52328 788116 311 2008 PLAN100 0001 121 0001 221 000100 000660 000760 000

10 Planowana budowa i przebudowa dróg ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czaplinek Przedmiot zadania Koszt zadania (zł) Rok wykonania 200720082009201020112012 Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Łysinin 700 000 Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży)682 000 Budowa nawierzchni ulicy Pilskiej wraz z chodnikiem 88 000 Budowa drogi w ulicy Żuławskiej520 000 Budowa dróg na osiedlu Wiejska 5 424 481 Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka – projekt budowlany 30 000 Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzecznej – projekty budowlane 27 100 Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory – projekt budowlany 10 000 Budowa dróg wewnętrznych w m. stare Drawsko80 000 Przebudowa drogi do m. Wrześnica 500 000 Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora150 000 Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo – sportowej (zadanie rezerwowe) 260 000 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem przemysłowym przy ul. Pławieńskiej (zadanie rezerwowe) 765 350

11 STAN PRZED INWESTYCJĄ W TRAKCIE PRZEBUDOWY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek

12 W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na ul. Złocienieckiej DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek

13 GDDKiA zamontowała barierkę ochronną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół. DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Siemczyno

14 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 20 Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej. DROGI KRAJOWE

15 w 2006 r. ZZDW Koszalin przy współfinansowaniu Gminy Czaplinek wybudował część chodnika o długości 528 mb. DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163 - Broczyno

16 W 2007 r. Gmina w porozumieniu z ZZDW wykonała przekładkę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dł. 230 mb. DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163 – Stare Drawsko

17 W latach 2006/2007 Gmina Czaplinek w porozumieniu z ZZDW wykonała przebudowę chodnika na dł. 1220 mb – ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej. DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 171 - Sikory

18 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 – ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników DROGI WOJEWÓDZKIE

19 ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeźnicką DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

20 Broczyno - brak chodnika DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

21 Machliny - brak chodnika DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

22 Machliny - brak ciągu pieszego DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

23 Droga Stare Drawsko – Żerdno W 2002 r. Powiat Drawski wykonał przebudowę drogi. Obecny stan nawierzchni wymaga remontu. DROGI POWIATOWE

24 W latach 2003/2004 Powiat Drawski wykonał nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,25 km. DROGI POWIATOWE Droga Czaplinek - Łąka

25 Droga została zmodernizowano w 2006 r. na dł. 2,5 km do miejscowości. Na drodze gruntowo-brukowej wykonano nawierzchnię bitumiczną. DROGI POWIATOWE Droga Machliny - Motarzewo

26 W 2007 r. przy współfinansowaniu p. M. Kwaśnickiego wykonano na drodze gruntowej nawierzchnię z mieszanki mineralno–emulsyjnej. DROGI POWIATOWE Droga Stare Drawsko – Kuźnica Drawska

27 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny. DROGI POWIATOWE

28 - pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku

29 - remont drogi – dowóz dzieci do szkół DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Rzepowo - Głęboczek

30 - remont drogi – bardzo utrudniony przejazd drogą gruntową DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Łysinin - Ostroróg

31 ul. Grunwaldzka – ul. Bydgoska W 2007 r. przy współfinansowaniu KTP Sp. z o.o. wybudowano parking na 46 miejsc postojowych. DROGI GMINNE

32 W 2007 r. wykonano przebudowę drogi o nawierzchni brukowej. DROGI GMINNE ul. Studzienna

33 W 2007 r. Gmina wybudowała drogę wewnętrzną o dł. 112 mb. Miejsca parkingowe sfinansował właściciel Restauracji DRAHIM. DROGI GMINNE Stare Drawsko

34 Najpilniejsze zadania do wykonania: Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku będzie obejmował ulicę Lipową. DROGI GMINNE

35 ul. Tartaczna - przebudowa drogi. Realizacja zaplanowana jest na lata 2008-2009. DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:

36 - ul. Żuławska - budowa drogi DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:

37 Przebudowa drogi do m. Wrześnica. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach FOGR realizacja inwestycji będzie możliwa w 2008 roku. DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:

38 Drogi i kanalizacja wg samorządowców stanowią największą potrzebę dofinansowania środkami zewnętrznymi. Niestety alokacje unijnych funduszy na tego typu inwestycje znacznie odbiegają od potrzeb i oczekiwań gmin. Małe szanse dofinansowania będą miały projekty o niższej wartości. W tej sytuacji Gmina podejmuje inicjatywę wspólnego przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach swojej przynależności do stowarzyszeń i związków celowych gmin. W zakresie poprawy stanu dróg umożliwiających dojazd do pól rolniczych, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wkład środków UE w RPO WZ – 835 437 299 EUR Wkład środków UE na Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa – 27 mln EUR (w tym Maksymalne 500 tys. EUR dla jednej Gminy w przypadku projektów dróg gminnych). Podsumowanie

39 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google