Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek"— Zapis prezentacji:

1 o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek
RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek

2 Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006 z zakreśleniem wizji na lata 2007 – 2013 Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA CZAPLINKA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek

3 Obwodnica Czaplinka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek - określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek–Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek–Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163. Prowadzony jest stały lobbing budowy obwodnicy za pośrednictwem mediów oraz na różnych spotkaniach.

4 Podział dróg FUNKCJA Zarządzający drogą Zarządzający ruchem Krajowe
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzkie Zarząd Województwa Marszałek województwa Powiatowe Zarząd Powiatu Starosta Gminne Burmistrz Wewnętrzne Właściciel terenu

5 Ogólna charakterystyka sieci dróg przebiegających przez Gminę Czaplinek
Kategoria drogi Km % Krajowe 16,14 6,01 Wojewódzkie 51,64 19,23 Powiatowe 94,09 35,03 Drogi zarządzane przez Gminę Czaplinek 106,73 39,73

6 Twarde nieulepszone (km)
Charakterystyka i klasyfikacja dróg pod względem rodzaju nawierzchni na terenie Gminy Czaplinek Kategoria drogi Twarde ulepszone (km) Twarde nieulepszone (km) Gruntowe (km) Razem (km) Razem % Krajowe 16,14 - 6,01% Wojewódzkie 51,64 19,23% Powiatowe 50,20 20,90 22,99 94,09 35,03% Gminne 9,09 9,57 19,67 38,33 14,27% Wewnętrzne 68,40 25,46% Ogółem 127,07 30,47 111,06 268,60 100% 47,31 % 11,34 % 41,35%

7 Drogi gminne - ulice – rodzaje nawierzchni
Długość ulic łącznie (m) Nawierzchnia bitumiczna (m) Nawierzchnia brukowa Nawierzchnia z płyt betonowych (m) Nawierzchnia gruntowa 19500 7640 1498 2921 7441

8 Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Czaplinek – rodzaje nawierzchni
Długość (m) Nawierzchnia bitumiczna (m) Nawierzchnia brukowa Nawierzchnia tłuczniowa (m) Miał kamienny (m) Nawierzchnia gruntowa (m) Gminne 87235 1450 250 300 4600 80635

9 Bieżące utrzymanie (zł)
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH Drogi gminne Drogi wewnętrzne Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem 2006 79 000 26 100 - 2007 84 890 87 523 28 788 2008 PLAN

10 Planowana budowa i przebudowa dróg ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czaplinek
Przedmiot zadania Koszt zadania (zł) Rok wykonania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Łysinin Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży) Budowa nawierzchni ulicy Pilskiej wraz z chodnikiem 88 000 Budowa drogi w ulicy Żuławskiej Budowa dróg na osiedlu „Wiejska” Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka – projekt budowlany 30 000 Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzecznej – projekty budowlane 27 100 Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory – projekt budowlany 10 000 Budowa dróg wewnętrznych w m. stare Drawsko 80 000 Przebudowa drogi do m. Wrześnica Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo – sportowej (zadanie rezerwowe) 260 000 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem przemysłowym przy ul. Pławieńskiej (zadanie rezerwowe)

11 DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek STAN PRZED INWESTYCJĄ
W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY STAN PRZED INWESTYCJĄ

12 DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek
W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na ul. Złocienieckiej

13 DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Siemczyno
GDDKiA zamontowała barierkę ochronną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół.

14 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI KRAJOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 20 Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej.

15 DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163 - Broczyno
w 2006 r. ZZDW Koszalin przy współfinansowaniu Gminy Czaplinek wybudował część chodnika o długości 528 mb.

16 DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163 – Stare Drawsko
W 2007 r. Gmina w porozumieniu z ZZDW wykonała przekładkę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dł. 230 mb.

17 DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 171 - Sikory
W latach 2006/2007 Gmina Czaplinek w porozumieniu z ZZDW wykonała przebudowę chodnika na dł mb – ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.

18 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 – ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników

19 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeźnicką

20 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 Broczyno - brak chodnika

21 DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
Machliny - brak chodnika

22 DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
Machliny - brak ciągu pieszego

23 Droga Stare Drawsko – Żerdno
DROGI POWIATOWE Droga Stare Drawsko – Żerdno W 2002 r. Powiat Drawski wykonał przebudowę drogi. Obecny stan nawierzchni wymaga remontu.

24 DROGI POWIATOWE Droga Czaplinek - Łąka
W latach 2003/2004 Powiat Drawski wykonał nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,25 km.

25 Droga Machliny - Motarzewo
DROGI POWIATOWE Droga Machliny - Motarzewo Droga została zmodernizowano w 2006 r. na dł. 2,5 km do miejscowości. Na drodze gruntowo-brukowej wykonano nawierzchnię bitumiczną.

26 Droga Stare Drawsko – Kuźnica Drawska
DROGI POWIATOWE Droga Stare Drawsko – Kuźnica Drawska W 2007 r. przy współfinansowaniu p. M. Kwaśnickiego wykonano na drodze gruntowej nawierzchnię z mieszanki mineralno–emulsyjnej.

27 DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania:
Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny.

28 DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania:
skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku - pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania

29 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Rzepowo - Głęboczek
DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Rzepowo - Głęboczek - remont drogi – dowóz dzieci do szkół

30 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Łysinin - Ostroróg
DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Łysinin - Ostroróg - remont drogi – bardzo utrudniony przejazd drogą gruntową

31 ul. Grunwaldzka – ul. Bydgoska
DROGI GMINNE ul. Grunwaldzka – ul. Bydgoska W 2007 r. przy współfinansowaniu KTP Sp. z o.o. wybudowano parking na 46 miejsc postojowych.

32 W 2007 r. wykonano przebudowę drogi o nawierzchni brukowej.
DROGI GMINNE ul. Studzienna W 2007 r. wykonano przebudowę drogi o nawierzchni brukowej.

33 DROGI GMINNE Stare Drawsko
W 2007 r. Gmina wybudowała drogę wewnętrzną o dł. 112 mb. Miejsca parkingowe sfinansował właściciel Restauracji DRAHIM.

34 DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:
Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku będzie obejmował ulicę Lipową.

35 DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:
ul. Tartaczna - przebudowa drogi. Realizacja zaplanowana jest na lata

36 DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:
- ul. Żuławska - budowa drogi

37 DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:
Przebudowa drogi do m. Wrześnica. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach FOGR realizacja inwestycji będzie możliwa w 2008 roku.

38 Podsumowanie Drogi i kanalizacja wg samorządowców stanowią największą potrzebę dofinansowania środkami zewnętrznymi. Niestety alokacje unijnych funduszy na tego typu inwestycje znacznie odbiegają od potrzeb i oczekiwań gmin. Małe szanse dofinansowania będą miały projekty o niższej wartości. W tej sytuacji Gmina podejmuje inicjatywę wspólnego przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach swojej przynależności do stowarzyszeń i związków celowych gmin. W zakresie poprawy stanu dróg umożliwiających dojazd do pól rolniczych, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wkład środków UE w RPO WZ – EUR Wkład środków UE na Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa – 27 mln EUR (w tym Maksymalne 500 tys. EUR dla jednej Gminy w przypadku projektów dróg gminnych).

39 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google