Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek Sierpień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek Sierpień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek Sierpień 2008

2 Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006 z zakreśleniem wizji na lata 2007 – 2013 Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA CZAPLINKA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek

3 Kategoria drogi Km% Krajowe 16,146,01 Wojewódzkie 51,6419,23 Powiatowe 94,0935,03 Drogi zarządzane przez Gminę Czaplinek 106,7339,73 Ogólna charakterystyka sieci dróg przebiegających przez Gminę Czaplinek

4 ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH Drogi gminneDrogi wewnętrzne Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem (zł) Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem (zł) PLAN

5 STAN PRZED INWESTYCJĄ W TRAKCIE PRZEBUDOWY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek

6 W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na ul. Złocienieckiej DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek

7 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 20 Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej. DROGI KRAJOWE

8 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 – ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników DROGI WOJEWÓDZKIE

9 ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeźnicką DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

10 Ulice Długa i Drahimska DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163

11 Broczyno - brak chodnika DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

12 Machliny - brak chodnika DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

13 Machliny - brak ciągu pieszego DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163

14 - pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku

15 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny. DROGI POWIATOWE

16 Najpilniejsze zadania do wykonania: Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku obejmuje ulicę Lipową. DROGI GMINNE

17 CZAPLINEK – główny węzeł komunikacyjny Środkowego Pomorza Zachodniego

18

19 pogarszający się stan budynków mieszkalnych (ekspertyzy techniczne), 1/3 miasta ul. Długa-Drahimska-Polna zabytkowe zabudowania w strefie konserwatorskiej A i B, wąskie uliczki i chodniki, nie usprawniony przejazd na skrzyżowaniu ul.Polna – Szczecinecka, ponadto bardzo duże zagrożenie związane z transportem niebezpiecznych ładunków, chodniki, szczególnie na ul. Drahimskiej znajdują się już na 1,5 m pod parapetami okiennymi, brak zainteresowania inwestorów naszym terenem, głównie z powodu złego stanu technicznego dróg i braku perspektyw poprawy ich stanu w najbliższych kilku latach. ZAGROŻENIA:

20 kwiecień 2006 r. - petycja mieszkańców ul. Wałeckiej (droga wojewódzka Nr 163), ul. Dąbrowskiego (droga krajowa Nr 20), ul. Polnej (droga powiatowa), ul. Długiej i ul. Drahimskiej (droga wojewódzka Nr 163) do władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz parlamentarzystów. marzec – maj 2007 r. - prośba władz Gminy o udzielenie odpowiedzi na petycję mieszkańców. czerwiec 2007 r. – powstał Obywatelski Komitet Budowy Obwodnicy. stały lobbing – spotkania, narady, sesje, konferencje, media. kwiecień 2008 r. – Sesja Rady Miejskiej nt. Oceny stanu sytuacji dróg na terenie gminy Czaplinek, ze szczególnym uwzględnieniem tematu – modernizacja drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe. maj 2008r. – konferencja nt. stanu sieci dróg na terenie gminy Czaplinek. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA w temacie budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka:

21 koncepcja przebiegu obwodnicy dla drogi krajowej Nr 20 i drogi wojewódzkiej nr 163 umieszczona na mapach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek (UCHWAŁA NR XXVII/194/2001r. RADY MIASTA I GMINY W CZAPLINKU z dnia 28 września 2001 r.) Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163. PRZYGOTOWANE DOKUMENTY :

22 Obwodnica Czaplinka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek - określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek– Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek– Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice

23 I ETAP: - opracowanie dokumentacji budowlanej - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie studium wykonalności - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - uzyskanie pozwolenia na budowę UMIESZCZENIE ZADANIA W PLANIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH I ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW na realizację w najbliższych latach. II ETAP: - przystąpienie do podobnych prac dla budowy obwodnicy drogi krajowej Nr 20 dla kolejnych odcinków. OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW:

24

25 1.Zmienić system zarządzania drogami, szczególnie dotyczy to bieżącego utrzymania, oczyszczania i standardów zimowego utrzymania dróg. 2.Uporządkować stan formalno-prawny dróg wg poszczególnych kategorii pod warunkiem, że dany odcinek dotychczasowej drogi powiatowej zostanie przekazany Gminie z odpowiednią pulą środków finansowych na niezbędny remont. 3.Zwiększyć udział środków FORG z 30% do 40%, zmienić zasady dot. technologii wykonania nawierzchni, uwzględniając rozwiązania tańsze w tych sytuacjach, gdzie nie przewiduje się na remontowanej drodze stałego transportu ciężkiego. 4.Zwiększyć kontrolę na drogach powiatowych i gminnych Inspekcji Transportu Drogowego, wyniki kontroli na wszystkich drogach w Gminie udostępniać władzom gminnym – Gminnym Centrom Zarządzania Kryzysowego. 5.Powrócić do formuły subwencji drogowej z obowiązkiem wydatkowania jej tylko na utrzymanie dróg. 6.Zwiększyć, szczególnie dla powiatów udział w dochodach z akcyzy. POSTULATY DO PARLAMENTARZYSTÓW, RZĄDU, WŁADZ WOJEWÓDZKICH

26 7.Zobowiązać ustawowo Powiaty do wydatkowania np. 50% na drogi powiatowe, z wpływów opłaty skarbowej pobieranej przez wydziały komunikacji. 8.W budżecie Państwa wydzielić rezerwę budżetową przeznaczoną na współrealizację zadań drogowych samorządów powiatowych i gminnych. 9.W RPO wydzielić obowiązkowo minimum 20% środków na realizację projektów na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Obecny podział jest rażąco niski w stosunku do potrzeb. 10.Uwzględnić we wszystkich dokumentach strategicznych i programowych Państwa ważną rolę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich dla rozwoju nie tylko danej gminy, powiatu czy regionu, ale ważną dla rozwoju społeczno- gospodarczego kraju. 11.Przeznaczyć dodatkowe środki na modernizację dróg w gminach i powiatach położonych na obszarze NATURA Uwzględnić w procedurach przyjmowania wniosków o dofinansowanie preferencje dla wniosków gmin i powiatów położonych na obszarze Natura POSTULATY DO PARLAMENTARZYSTÓW, RZĄDU, WŁADZ WOJEWÓDZKICH

27 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek Sierpień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google