Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek"— Zapis prezentacji:

1 Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek
Sierpień 2008

2 Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006 z zakreśleniem wizji na lata 2007 – 2013 Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA CZAPLINKA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek

3 Ogólna charakterystyka sieci dróg przebiegających przez Gminę Czaplinek
Kategoria drogi Km % Krajowe 16,14 6,01 Wojewódzkie 51,64 19,23 Powiatowe 94,09 35,03 Drogi zarządzane przez Gminę Czaplinek 106,73 39,73

4 Bieżące utrzymanie (zł)
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH Drogi gminne Drogi wewnętrzne Bieżące utrzymanie (zł) Inwestycje (zł) Razem 2006 79 000 26 100 - 2007 84 890 87 523 28 788 2008 PLAN

5 DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek STAN PRZED INWESTYCJĄ
W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY STAN PRZED INWESTYCJĄ

6 DROGI KRAJOWE Droga nr 20 - Czaplinek
W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na ul. Złocienieckiej

7 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI KRAJOWE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 20 Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej.

8 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 – ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników

9 Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeźnicką

10 Ulice Długa i Drahimska
DROGI WOJEWÓDZKIE Droga nr 163 Ulice Długa i Drahimska

11 Najpilniejsze zadania do wykonania:
DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163 Broczyno - brak chodnika

12 DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
Machliny - brak chodnika

13 DROGI WOJEWÓDZKIE Najpilniejsze zadania do wykonania: Droga nr 163
Machliny - brak ciągu pieszego

14 DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania:
skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku - pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania

15 DROGI POWIATOWE Najpilniejsze zadania do wykonania:
Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny.

16 DROGI GMINNE Najpilniejsze zadania do wykonania:
Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku obejmuje ulicę Lipową.

17 CZAPLINEK – główny węzeł komunikacyjny Środkowego Pomorza Zachodniego

18

19 ZAGROŻENIA: pogarszający się stan budynków mieszkalnych (ekspertyzy techniczne), 1/3 miasta ul. Długa-Drahimska-Polna zabytkowe zabudowania w strefie konserwatorskiej A i B, wąskie uliczki i chodniki, nie usprawniony przejazd na skrzyżowaniu ul.Polna – Szczecinecka, ponadto bardzo duże zagrożenie związane z transportem niebezpiecznych ładunków, chodniki, szczególnie na ul. Drahimskiej znajdują się już na 1,5 m pod parapetami okiennymi, brak zainteresowania inwestorów naszym terenem, głównie z powodu złego stanu technicznego dróg i braku perspektyw poprawy ich stanu w najbliższych kilku latach.

20 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA w temacie budowy
obwodnicy dla miasta Czaplinka: kwiecień 2006 r. - petycja mieszkańców ul. Wałeckiej (droga wojewódzka Nr 163), ul. Dąbrowskiego (droga krajowa Nr 20), ul. Polnej (droga powiatowa), ul. Długiej i ul. Drahimskiej (droga wojewódzka Nr 163) do władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz parlamentarzystów. marzec – maj 2007 r. - prośba władz Gminy o udzielenie odpowiedzi na petycję mieszkańców. czerwiec 2007 r. – powstał Obywatelski Komitet Budowy Obwodnicy. stały lobbing – spotkania, narady, sesje, konferencje, media. kwiecień 2008 r. – Sesja Rady Miejskiej nt. Oceny stanu sytuacji dróg na terenie gminy Czaplinek, ze szczególnym uwzględnieniem tematu –modernizacja drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe. maj 2008r. – konferencja nt. stanu sieci dróg na terenie gminy Czaplinek.

21 PRZYGOTOWANE DOKUMENTY :
koncepcja przebiegu obwodnicy dla drogi krajowej Nr 20 i drogi wojewódzkiej nr 163 umieszczona na mapach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek (UCHWAŁA NR XXVII/194/2001r. RADY MIASTA I GMINY W CZAPLINKU z dnia 28 września 2001 r.) Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163.

22 Obwodnica Czaplinka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek - określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek–Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek–Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice

23 OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW:
I ETAP: - opracowanie dokumentacji budowlanej - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie studium wykonalności - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej uzyskanie pozwolenia na budowę UMIESZCZENIE ZADANIA  W PLANIE  INWESTYCYJNYM ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH I ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW na realizację w najbliższych latach. II ETAP: - przystąpienie do podobnych prac dla budowy obwodnicy drogi krajowej Nr 20 dla kolejnych odcinków.

24

25 POSTULATY DO PARLAMENTARZYSTÓW, RZĄDU, WŁADZ WOJEWÓDZKICH
Zmienić system zarządzania drogami, szczególnie dotyczy to bieżącego utrzymania, oczyszczania i standardów zimowego utrzymania dróg. Uporządkować stan formalno-prawny dróg wg poszczególnych kategorii pod warunkiem, że dany odcinek dotychczasowej drogi powiatowej zostanie przekazany Gminie z odpowiednią pulą środków finansowych na niezbędny remont. Zwiększyć udział środków FORG z 30% do 40%, zmienić zasady dot. technologii wykonania nawierzchni, uwzględniając rozwiązania tańsze w tych sytuacjach, gdzie nie przewiduje się na remontowanej drodze stałego transportu ciężkiego. Zwiększyć kontrolę na drogach powiatowych i gminnych Inspekcji Transportu Drogowego, wyniki kontroli na wszystkich drogach w Gminie udostępniać władzom gminnym – Gminnym Centrom Zarządzania Kryzysowego. Powrócić do formuły subwencji drogowej z obowiązkiem wydatkowania jej tylko na utrzymanie dróg. Zwiększyć, szczególnie dla powiatów udział w dochodach z akcyzy.

26 POSTULATY DO PARLAMENTARZYSTÓW, RZĄDU, WŁADZ WOJEWÓDZKICH
Zobowiązać ustawowo Powiaty do wydatkowania np. 50% na drogi powiatowe, z wpływów opłaty skarbowej pobieranej przez wydziały komunikacji. W budżecie Państwa wydzielić rezerwę budżetową przeznaczoną na współrealizację zadań drogowych samorządów powiatowych i gminnych. W RPO wydzielić obowiązkowo minimum 20% środków na realizację projektów na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Obecny podział jest rażąco niski w stosunku do potrzeb. Uwzględnić we wszystkich dokumentach strategicznych i programowych Państwa ważną rolę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich dla rozwoju nie tylko danej gminy, powiatu czy regionu, ale ważną dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przeznaczyć dodatkowe środki na modernizację dróg w gminach i powiatach położonych na obszarze NATURA 2000. Uwzględnić w procedurach przyjmowania wniosków o dofinansowanie preferencje dla wniosków gmin i powiatów położonych na obszarze Natura 2000.

27 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Problemy komunikacyjne na terenie gminy Czaplinek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google