Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1881 - 2009 P P rowincja Imienia Maryi S S iostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1881 - 2009 P P rowincja Imienia Maryi S S iostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu."— Zapis prezentacji:

1 1881 - 2009 P P rowincja Imienia Maryi S S iostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu

2 J J ak wielkie powołanie nasze…

3 K K ościół i Ojciec Święty

4 K K rólestwo Bożej miłości… wśród siebie… i innych…

5 128 lat w Polsce K K raków 1881

6 128 lat w Polsce

7 W W adowice C C zęstochowa 19021907 1896

8

9 P P rowincja Imienia Maryi - dziś

10 K ielce R abka K omańcza O lsztyn

11 W rocław M arcyporęba K K ołaczyce

12 Siostry Nazaretanki

13 Grupy formacyjne: Profeski Juniorystki Nowicjuszki Postulantki

14 A A spirat i postulat -

15 N N owicjat

16

17

18

19 J J uniorat

20

21 S iostry wiecznoślubne

22

23 R ady ewangeliczne c zystość u bóstwo p osłuszeństwo

24

25 M M ódl się sercem…, módl się myślą…, módl się czynem. M atka Z ałożycielka Ż yciemodlitwy Ż ycie modlitwy

26 M odlitwa wspólnotowa i indywidualna E E ucharystia

27 M odlitwa wspólnotowa i indywidualna L L iturgia G odzin M M edytacja R SB R ozważanie S łowa B ożego

28 S S akrament Pokuty K K ierownictwo duchowe

29 M odlitwa wspólnotowa i indywidualna Adoracja Rekolekcje Odnowa Dni Skupienia Koronka do Miłosierdzia Bożego Różaniec Roraty Gorzkie Żale Droga Krzyżowa Nabożeństwo Majowe Nabożeństwo Czerwcowe

30 S S zerzenie Królestwa Bożej Miłości pośród siebie…

31 Ż Ż ycie wspólnotowe D D uch rodzinny

32 Ż Ż ycie wspólnotowe D D uch rodzinny dialog pojednanie wsparcie

33 Ż Ż ycie wspólnotowe D D zielenie się wiarą

34 P osługa wewnątrz wspólnoty

35 R ekreacja R ekreacja

36 S S zerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród innych…

37 S koła w Kielcach S zkoła w Kielcach R R eaktywowana w 2001r.

38 E dukacja P rzedszkole S zkoła, Świetlica, Dom Dziecka K atecheza

39 S koła w Kielcach S z koła w Kielcach

40 Ś Ś wiat ludzkiego cierpienia rodzi świat ludzkiej miłości. J an P aweł II M M isja wśród chorych

41 W W rocław W W adowice K K ołaczyce T arnów R R aba Wyżna M M isja wśród chorych

42 e W W adowice 19562006

43 e W W rocław

44 KrakówElblągŻarki M M isja wśród samotnych matek

45 M M isja na Ukrainie G G niewań K K ijów K K rzywy Róg C C zernihów C C herson

46 O, jak wielkie powołanie nasze, jak wielkie zadanie… Bł. Franciszka Siedliska Bł. Franciszka Siedliska


Pobierz ppt "1881 - 2009 P P rowincja Imienia Maryi S S iostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google