Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ A USTAWODAWCZĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ A USTAWODAWCZĄ."— Zapis prezentacji:

1 RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ A USTAWODAWCZĄ

2 PREZYDENCJALIZM System wyrosły w Stanach Zjednoczonych – próba stworzenia ustroju pozwalającego pogodzić EFEKTYWNOŚĆ władzy centralnej z zachowaniem znacznego stopnia SUWERENNOŚCI STANÓW oparty na idei separacji władz (checks and balance) MONIZM WŁADZY WYKONAWCZEJ PREZYDENT i PARLAMENT wyłaniani w WYBORACH POWSZECHNYCH PREZYDENT obejmuje funkcję BEZ FORMALNEJ ZGODY PARLAMENTU (nie ma instytucji wotum zaufania) i NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ przed PARLAMENTEM

3 PREZYDENCJALIZM zakaz łączenia stanowisk rządowych z mandatem deputowanego brak możliwości odwołania PREZYDENTA przez PARLAMENT i rozwiązania PARLAMENTU przez PREZYDENTA PREZYDENT (ani tym bardziej sekretarze departamentów) nie posiada inicjatywy ustawodawczej PREZYDENT dysponuje wetem zawieszającym poza USA – Cypr oraz większość krajów Ameryki Pd., Korea Pd., Tajwan, Filipiny

4 PARLAMENTARYZM System kształtował się w Wielkiej Brytanii skąd stopniowo rozprzestrzeniał się na dalszą część kontynentu. Istotą tej ewolucji było przejmowanie władzy od MONARCHY i przekazywanie jej w ręce PARLAMENTU, który wyłaniał z siebie kolegialne ciało sprawujące władzę wykonawczą (GABINET) odpowiedzialne zarówno przed PARLAMENTEM, jak i GŁOWĄ PAŃSTWA. DUALIZM EGZEKUTYWY w wyborach powszechnych wyłaniany PARLAMENT (głowa państwa nie koniecznie) powiązania pomiędzy EGZEKUTYWĄ i LEGISLATYWĄ głównym organem WŁADZY WYKONAWCZEJ jest RZĄD wyłaniany przez PARLAMENT

5 PARLAMENTARYZM GŁOWA PAŃSTWA spełnia funkcje reprezentacyjne i ceremonialne, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności politycznej odpowiedzialność polityczną ponosi RZĄD, który może zostać zmuszony do ustąpienia przez PARLAMENT poprzez udzielenie mu wotum nieufności PARLAMENT może zostać rozwiązany przed upływem kadencji z inicjatywy władzy wykonawczej poza Europą – m.in. Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Izrael, Japonia, Indie, Botswana, Kenia, Nigeria, Tanzania, + byłe kolonie brytyjskie w Oceanii

6 PARLAMENTARYZM Rozbieżności w ramach parlamentaryzmu: RELACJE POMIĘDZY LEGISLATYWĄ I EGZEKUTYWĄ system dwupartyjny system wielopartyjny PRZEWAGA EGZEKUTYWY (system gabinetowo-parlamentarny) PARLAMENT legitymizuje działania rządu WOTUM NIEUFNOŚCI niemal nie udzielane PRZEWAGA LEGISLATYWY (system parlamentarno-gabinetowy) [WB, Malta oraz Grecja, Niemcy, Irlandia, Hiszpania] wzrost znaczenia komisji parlamentarnych (PARLAMENTARYZM KOMITETOWY) [Włochy, Szwecja, Dania, Norwegia, kraje Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej]

7 PARLAMENTARYZM SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI DEMOKRACJA WESTMINSTERSKA decyzje podejmowane większością głosów DEMOKRACJA KONSENSULARNA decyzje podejmowane w taki sposób, aby uzyskać rozwiązanie satysfakcjonujące możliwie wiele stron PARLAMENTARYZM WIĘKSZOŚCIOWY 1.Ordynacja większościowa 2.System dwupartyjny 3.Bikameralizm niesymetryczny 4.Przewaga egzekutywy 5.Centralizacja władzy PARLAMENTARYZM KONSENSULARNY 1.Ordynacja proporcjonalna 2.System wielopartyjny 3.Bikameralizm symetryczny 4.Równowaga pomiędzy legislatywą a egzekutywą 5.Decentralizacja władzy WB, Malta, Grecja, HiszpaniaBelgia

8 PARLAMENTARYZM SPOSÓB ROZPOCZYNANIA FUNKCJONOWANIA RZĄDU PARLAMENTARYZM POZYTYWNY rozpoczęcie działania rządu wymaga udzielenia mu wotum zaufania PARLAMENTARYZM NEGATYWNY rozpoczęcie działania rządu nie wymaga udzielenia wotum zaufania WB, Malta, Austria, Holandia Belgia, Irlandia, Włochy PARLAMENTARYZM KLASYCZNY władza ustawodawcza sprawowana wyłącznie przez parlament, a decyzja o formowaniu i upadku rządu w gestii partii politycznych PARLAMENTARYZM ZRACJONALIZOWANY istnienie klauzuli zaporowej konstruktywne wotum nieufności uprawnienia osobiste głów państw

9 SYSTEM PREZYDENCKO- PARLAMENTARNY W klasycznej postaci występuje we Francji. System łączący elementy prezydencjalizmu i parlamentaryzmu. DUALIZM WŁADZY WYKONAWCZEJ PARLAMENT i PREZYDENT wyłaniani w wyborach powszechnych PREZYDENT posiada kompetencje pozwalające mu kontrolować zarówno GABINET, jak i PARLAMENT PREMIER i ministrowie powoływani i odwoływani przez PREZYDENTA PREZYDENT nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed PARLAMENTEM i ma bardzo szerokie uprawnienia osobiste ograniczenie kompetencji ustawodawczych PARLAMENTU

10 RZĄD ponosi odpowiedzialność zarówno przed PREZYDENTEM, jak i przed PARLAMENTEM (parlament może mu udzielić wotum nieufności) PARLAMENT może zostać rozwiązany przez PREZYDENTA na wniosek PREMIERA zakaz łączenia mandatu deputowanego ze stanowiskiem rządowym W praktyce rola PREZYDENTA zależna od tego, jakie ugrupowanie (ugrupowania) uzyska większość w PARLAMENCIE. KOABITACJA (fr. cohabitation = współzamieszkiwanie) brak KOABITACJI współpraca legislatywy i egzekutywy; PREZYDENT rzeczywistym szefem egzekutywy realna władza wykonawcza przechodzi w ręce PREMIERA SYSTEM PREZYDENCKO- PARLAMENTARNY

11 RZĄDY KONWENTU Unikalny model występujący obecnie jedynie w Szwajcarii. Podstawą odrzucenie klasycznej zasady podziału władz. SZCZEGÓLNA ROLA PARLAMENTU: a)domniemanie, że kompetencje nie przyznane wprost innym organom należą do PARLAMENTU b)brak organów kontrolujących pracę PARLAMENTU brak możliwości skrócenia kadencji zarówno PARLAMENTU jak i odwołania RZĄDU MONIZM władzy wykonawczej, która ma charakter KOLEGIALNY RZĄD wyłaniany przez PARLAMENT, ale działa bez wyrażenia formalnego wotum zaufania

12 RZĄD dysponuje inicjatywą ustawodawczą PRZEWODNICZĄCY RZĄDU pełni równocześnie rolę PREZYDENTA FEDERACJI; jego kompetencje są bardzo ograniczone i nie oznaczają przełamania zasady kolegialności; stanowisko to jest obsadzane co rok, wedle zasady starszeństwa zasiadania w rządzie; zakaz łączenia stanowisk rządowych z mandatem deputowanego Sukces tego rozwiązania jest warunkowany: 1.kooperacją partii politycznych 2.bardzo częstym odwoływaniem się do form demokracji bezpośredniej 3.dalece posuniętą decentralizacją władzy


Pobierz ppt "RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ A USTAWODAWCZĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google