Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu ID grupy: 97/43_P_G1 Opiekun: Lidia Sokołowska Kompetencja: - Przedsiębiorczość Temat projektowy: Projektowanie firmy. Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo - jednostka gospodarcza, prowadząca działalność gospodarczą, wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie. Celem działalności przedsiębiorstwa jest przede wszystkim osiąganie zysku i zaspokajanie potrzeb konsumentów. Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną oraz może posiadać osobowość prawną.

4 a) Przedsiębiorstwa produkcyjne: • przedsiębiorstwa wydobywcze
Przedsiębiorstwa można podzielić na : a) Przedsiębiorstwa produkcyjne: • przedsiębiorstwa wydobywcze • przedsiębiorstwa przetwórcze • przedsiębiorstwa obróbkowe • przedsiębiorstwa montażowe b) Przedsiębiorstwa świadczące usługi: • przedsiębiorstwa handlowe • przedsiębiorstwa komunikacyjne i transportowe • przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe • przedsiębiorstwa finansowe • przedsiębiorstwa o charakterze społecznym • inne przedsiębiorstwa usługowe

5 c) Ze względu na liczbę pracowników przedsiębiorstwa dzielimy na: • mikroprzedsiębiorstwa - zatrudniające do 9 pracowników • przedsiębiorstwa małe - zatrudniające od 10 do 49 pracowników • przedsiębiorstwa średnie - zatrudniające od 50 do 249 pracowników • przedsiębiorstwa duże - zatrudniające powyżej 250 pracowników d) Z punktu widzenia form własności można wyróżnić: • przedsiębiorstwa państwowe • przedsiębiorstwa prywatne (w tym przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób jak i rodzin oraz spółki) • przedsiębiorstwa spółdzielcze • przedsiębiorstwa komunalne • przedsiębiorstwa będące własnością pracowników

6 NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca r. (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz. 1870) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2004r. nr 33, poz. 289) Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm., Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1438) Ustawa z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002r. nr 141, poz. 1176)

7 Ustawa z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r
Ustawa z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535) Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia kart podatkowych ( Dz. U. z 2002r. nr 219, poz. 1839) Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r. , nr 152 , poz ) Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Ustawa z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037)

8 WYBÓR FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ FIRMY
FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Indywidualna Spółka cywilna Spółka jawna(Sp.j.) Spółka partnerska(Sp.p.) Spółka komandytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(Sp. z.o.o) Spółka akcyjna

9 Indywidualna –to najtańsza i najprostsza forma działalności gospodarczej. Firmę taką może prowadzić osoba fizyczna-przedsiębiorca. Decydując się na taka działalność należy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

10 Spółka cywilna –forma prawna korzystna dla kilku osób czyli niewielkich przedsięwzięć. Nie jest ona podmiotem prawa lecz umową. W tej spółce nie jest obowiązkowa forma notarialna. Nie zgłasza się jej do KRS ani nie powiadamia się o jej powstaniu. Każdy wspólnik jako osoba fizyczna musi zgłosić oddzielnie rozpoczęcie działalności we właściwym urzędzie gminy. Zalety - proste zasady organizacji, nieskomplikowane procedury funkcjonowania oraz niewielkie koszty założenia. Wady - osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

11 Spółka jawna – to podmiot niezależny od tworzących ją wspólników, mający tzw. „zdolność prawną”. Spółkę należy zgłosić do KRS, dołączając do formularza - umowę spółki. Jest to prosta forma organizacji, umowę można podpisać bez udziału notariusza. Nazwa spółki powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo nazwisko lub nazwy jednego lub kilku wspólników + ”spółka jawna”.

12 Spółka partnerska – prawo założenia takiej spółki przysługuje niektórym grupom zawodowym m.in. aptekarzom, adwokatom, pielęgniarkom, księgowym, lekarzom, doradcom podatkowym czy też tłumaczom przysięgłym. Spółkę trzeba zgłosić w sądzie rejestrowym na formularzu KRS-W, dołączając umowę spółki (akt notarialny) , wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki i uprawnienia partnerów do wykonywania wolnego zawodu. Nazwa powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Partner nie odpowiada za zobowiązania spółki.

13 Spółka komandytowa – spółka, którą należy zgłosić w sądzie rejestrowym wypełniając formularz KRS-W dołączając do niego umowę spółki i wzory podpisów osób reprezentujących spółkę. Nazwa formy organizacyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy +”spółka komandytowa” W spółce kamandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komplementariusze oraz komandytariusze. Można ograniczyć odpowiedzialność wspólników pełniących rolę komandytariuszy za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej).

14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podmiotem prawa, a nie tylko jej wspólnicy.
Założenie spółki wymaga: zawarcia umowy spółki (akt notarialny), kapitału zakładowego (> zł, a udziały nie mniejsze niż 500 zł ), statutu ( akt notarialny). Rejestracja w KRS na formularzu KRS-W dołączając umowę spółki, dowód powołania i skład organów, poświadczone notarialne podpisy członków zarządu. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają do wartości ich udziałów, a jednocześnie mają duży wpływ na działalność firmy.

15 Spółka akcyjna – spółka kapitałowa utworzona na bazie kapitału akcyjnego, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki akcyjnej. Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

16 BIZNESPLAN Zawiera: 1. Dane o inwestorze: - adres siedziby firmy - przedmiot działalności, koszty początkowe - forma prawna, sprawy sądowe 2. Cel i zakres inwestycji: - misja, wizja -uzasadnienie dla inwestycji -wysokość potrzebnych środków finansowych -najważniejsze dane finansowe na najbliższe 3-5 lat -opis kadry menadżerskiej

17 BIZNESPLAN – cd. 3. Analiza marketingowa: - analiza rynku - analiza konkurencji - opis produktu i odbiorcy usług - strategia marketingowa 4. Analiza SWOT - mocne i słabe strony przedsiębiorstwa - szanse dla inwestycji - zagrożenia dla inwestycji

18 Formy opodatkowania 1.Dwa systemy opodatkowania dochodów (regulowane w dwóch ustawach): *PIT - o podatku dochodowym osób fizycznych *CIT - o podatku dochodowym od osób prawnych Osoby prawne - płacą podatek od dochodu w stałej wysokości 19%. Osoby fizyczne - mogą korzystać ze stawki liniowej (19%) lub ustalać podatek na podstawie specjalnej tabeli (skali podatkowej). Przedsiębiorca - rozpoczynający działalność gospodarcza musi dokonać wyboru formy opodatkowania.

19 2. Formy opodatkowania: a) na podstawie skali podatkowej
2.Formy opodatkowania: a) na podstawie skali podatkowej. Stawki wynoszą 19%, 30% oraz 40%, w zależności od wysokości dochodów. Można stosować odliczenia i ulgi podatkowe. Opłacając podatek należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe - na ich podstawie ustala się dochód. Wpłaca się należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego. Podatek = zaliczka – różnica między osiągniętym przychodem i kosztem jego uzyskania.

20 *Wpłat dokonuje się: - miesięcznie – do 20 dnia każdego miesiąca na konto urzędu skarbowego(zaliczki na podatek dochodowy) - kwartalnie - zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, a zaliczkę za ostatni kwartał do 20 grudnia ( metoda dopuszczalna w przypadku małych podatników oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą ). -w formie uproszczonej- zaliczki ustalane są w wysokości 1/12 kwoty obliczonej na podstawie skali podatkowej od dochodu działalności gospodarczej -podatek liniowy – jedna stawka 19% (stawka podatku jest stała, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu)

21 b) formy zryczałtowane – po spełnieniu określonych warunków podatnicy mogą wybrać jedną z form ryczałtowych * ryczałt ewidencjonowany *stawki ryczałtu - podstawę opodatkowania ryczałtu stanowi przychód. Ryczałt oblicza się według stawek procentowych (20%,17%,8.5%,5.5% i 3% - zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika). *Dokumentacja - ewidencjonowanie przychodów – podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie ewidencjonują ponoszonych kosztów, a jedynie przychody.

22 PRZEDSIĘBIORCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PROWADZENIA: -ewidencji przychodów -ewidencji wyposażenia -wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -karty przychodów -dowody zakupu towarów do końca stycznia składa się zeznanie podatkowe

23 Zakładanie własnej działalności gospodarczej
Organem ewidencyjnym jest: - w gminie – wójt. - w gminie, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy – burmistrz - w mieście >100tys mieszkańców - prezydent miasta

24 Zakładanie własnej działalności gospodarczej - cd
1 krok: Zanim zgłosisz się do Urzędu Gminy, dokładnie przemyśl: nazwę firmy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, rodzaj tej działalności.

25 2 krok: Udaj się do Urzędu Gminy aby zarejestrować działalność ( opłata za rejestracje wynosi 100zł, a każda późniejsza zmiana 50 zł). - pobierz i wypełnij druk ”zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej”, - zapłać opłatę administracyjną w wysokości 100zł w kasie ( każda późniejsza zmiana 50 zł ).

26 3 krok: Udaj się do Urzędu Statystycznego, a następnie pobierz i wypełnij druk RG-1 w Wydziale Spraw Obywatelskich lub w GUS-ie. Zabierz ze sobą: - druk „zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji gospodarczej”, - dowód osobisty. Uzyskasz numer REGON

27 4 krok: Udaj się do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej aby uzyskać numer NIP. Zabierz z sobą: - dowód osobisty - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności - kserokopię numeru REGON (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu) - dokument potwierdzający, że masz prawo do lokalu ,w którym ma siedzibę Twoja firma, - jeśli posiadasz wykaz rachunków bankowych. Musisz wypełnić formularz NIP-1, a gdy Twoja firma ma mieć więcej oddziałów musisz także wypełnicć druk NIP-/A

28 5 krok: Kolejnym etapem założenia firmy jest utworzenie konta bankowego w dowolnie wybranym przez nas banku. Do założenia konta potrzebne Ci będą: - dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, - dokument potwierdzający nadanie REGON, - zaświadczenie o nadaniu NIP, - ewentualna koncesja,

29 5 krok: - cd Jeśli Twoja działalność ma być prowadzona w formie spółki to zabierz ze sobą także: - aktualną umowę spółki, - statut spółki (osobowe,kapitałowe), - aktualny odpis z rejestru sądowego (jeśli miałaby to być jedna ze spółek handlowych). Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego to koszt – zł. Prowadzenie rachunku : zł i więcej (miesięcznie).

30 6 krok: Udaj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej , gdzie wypełnisz: - zgłoszenie płatnika składek (formularz ZFA), - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego(formularz ZZA). Dokumenty jakie będziesz potrzebować: - ksero NIP (oryginał tylko do wglądu), - ksero REGON, - dowód osobisty, - numer rachunku bankowego.

31 W siedzibie PIP należy pobrać i wypełnić :
7 krok: Udaj się do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W siedzibie PIP należy pobrać i wypełnić : - kartę zgłoszenia działalności, - kartę zgłoszenia jednostki lokalnej, Dokumenty wymagane: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, - numer REGON, - dowód osobisty.

32 W celu zgłoszenia musisz wypełnić zawiadomienie, które zawiera:
8 krok: Udaj się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, by upewnić się, czy obioru siedziby Twojej firmy nie powinien dokonać sanepid. W celu zgłoszenia musisz wypełnić zawiadomienie, które zawiera: - dane dotyczące zakładu oraz rejestracji działalności gospodarczej, - data rozpoczęcia działalności i godziny pracy, - przewidywana liczba pracowników, - sposób zaopatrzenia w wodę, - sposób odprowadzania nieczystości płynnych, - sposób usuwania nieczystości stałych, - rodzaj produkcji .

33 9 krok: Wyrobienie pieczątki firmy
9 krok: Wyrobienie pieczątki firmy. Pieczątka jest niezbędna by założyć firmowe konto bankowe. Umieszczamy w niej: - imię i nazwisko lub nazwa firmy - adres firmy - telefon - REGON - NIP Koszt wyrobienia pieczątki wynosi około 50 zł.

34 10 krok: Aby zdobyć potencjalnych klientów musisz przemyśleć i postarać się o dobrą reklamę: wizualny system identyfikacji firmy, to: symbol firmowy, znak firmowy, logo, specyficzne dla firmy barwy.

35 10 krok: - cd. Druki firmowe, czyli: wizytówki, papier do korespondencji, koperty firmowe, dokumenty firmowe, rachunki, faktury, stemple i pieczątki. Ubiór pracowników także charakteryzuje firmę, jak i wystój zewnętrzny i wewnętrzny firmy, w tym szyldy, tabliczki informacyjne.

36 10 krok: -cd. LOGO jest ważną częścią wizerunku firmy
10 krok: -cd. LOGO jest ważną częścią wizerunku firmy. Nazwa firmy generuje pierwsze skojarzenia z nią - powinna być łatwa do zapamiętania. Barwy firmowe powinny być najlepiej jaskrawe, rzucają się w oczy i kojarzące się z dynamizmem. Wspaniałym miejsce do ukazania firmy jest Internet zakładając: - e-wizytówki, - internetowe strony firmy.

37 Bibliografia: biznesplan.abc-ekonomii.net.pl Jeleńska Anna, Księgowość małej firmy – wersja elektroniczna, pliki PDF, Wszechnica Podatkowa 2010r.

38


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google