Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAŻOWE - WPROWADZENIE

2 MONTAŻ KONSTRUKCJI Złożenie w jedną całość i odpowiednie zamocowanie poszczególnych elementów lub części konstrukcji wykonanych uprzednio poza miejscem wbudowania.

3 KLASYFIKACJA MONTAŻU W zależności od zaawansowania w całości robót montażowych rozróżnia się: montaż próbny w wytwórni - próbne zestawienie wszystkich elementów (całego obiektu lub jego części), jeszcze przed wysłaniem ich na budowę, w celu sprawdzenia dokładności wykonania (przy stosowaniu elementów betonowych prefabrykowanych ten rodzaj montażu występuje bardzo rzadko),

4 KLASYFIKACJA MONTAŻU montaż wstępny - scalanie pojedynczych elementów w większe zespoły – zawsze kiedy to niezbędne, w przypadku używania do montażu maszyn o udźwigu znacznie przekraczającym masę pojedynczych elementów, montaż główny - podnoszenie pojedynczych elementów lub większych ich zespołów i ustawianie ich w projektowanym położeniu, montaż ostateczny - zamocowanie ustawionych już elementów lub części konstrukcji.

5 KLASYFIKACJA MONTAŻU W zależności od stopnia scalenia konstrukcji można rozróżnić rodzaje montażu: montaż pojedynczymi elementami konstrukcyjnymi, montaż elementami scalonymi otrzymanymi w wyniku przeprowadzenia montażu wstępnego, montaż dużymi segmentami obiektu, scalonymi podczas montażu wstępnego, montaż całością konstrukcji, scalonej uprzednio w dogodnym miejscu a następnie przesuniętej i opuszczonej w miejsce przeznaczenia.

6 ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH
Roboty przygotowawcze, wykonane przed przystąpieniem do robót podstawowych, obejmują: wyrównanie terenu budowy, wykonanie dróg dojazdowych, przygotowanie i wyposażenie placów składowych elementów do montażu, zainstalowanie urządzeń montażowych na stanowiskach roboczych, przygotowanie sprzętu pomocniczego do montażu itp.

7 ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH
Roboty podstawowe: scalanie elementów na placu składowym, dostarczenie elementów konstrukcyjnych na miejsce montażu, podnoszenie i ustawienie elementów w konstrukcji itp. Roboty pomocnicze: prowizoryczne wzmacnianie elementów podczas montażu, prowizoryczne usztywnienie ustawionych elementów, zabezpieczenie połączeń „na mokro” przed mrozem, demontaż urządzeń montażowych, likwidacja dróg itp.

8 SPOSOBY MONTAŻU ELEMENTÓW
Dostarczenie elementów z placu z kół z kontenera Podnoszenie elementów całkowite zawieszenie obrót Obrót z nasuwaniem Ustawienie elementów montaż swobodny montaż wymuszony -

9 SPOSÓB MONTAŻU: FAZA DOSTARCZANIA ELEMENTÓW
montaż z placu składowego montaż z kół montaż z kontenerów

10 SPOSÓB MONTAŻU: FAZA PODNOSZENIA ELEMENTÓW
unoszenie, w przypadku, kiedy element traci bezpośredni kontakt z ziemią obrót, w przypadku kiedy dolny koniec podnoszonego elementu pozostaje w stałym kontakcie z miejscem, na którym ma być ustawiony, a górny zatacza ćwierć łuku kołowego obrót z nasuwaniem (poślizg), kiedy górny koniec podnoszonego elementu zatacza łuk, a dolny przesuwa się po powierzchni ku miejscu, na którym ma być ustawiony

11 SPOSÓB MONTAŻU: FAZA USTAWIANIA ELEMENTÓW
montaż swobodny, w którym element jest ustawiany swobodnie w miejscu wbudowania, a jego usytuowanie w konstrukcji wyznacza się według krawędzi elementów, osi ścian budynków itp. montaż wymuszony, w którym poszczególne elementy ustawia się w miejscu wbudowania za pomocą specjalnych występów, trzpieni, śrub itp. – zwanych stabilizatorami.

12 METODY MONTAŻU KONSTRUKCJI
Rodzaj montażu Metody montażu konstrukcji (obiektu) Montaż konstrukcji elementami pojedynczymi lub scalonymi Narastania organizacja montażu wspólna rozdzielcza kompleksowa Montaż konstrukcji zespołami konstrukcji podbudowania nasuwania na rusztowaniu Montaż konstrukcji obiektu w całości podnoszenia pionowego obrotu obrotu z unoszeniem -

13 METODY MONTAŻU narastania, tj. kolejne ustawianie jednych elementów (lub ich zespołów) na drugich i łączenie ich, podbudowania, występująca w przypadku, kiedy zmontowana część konstrukcji jest podnoszona z jednoczesnym podstawianiem i przyłączaniem od spodu jej kolejnych segmentów, scalonych uprzednio w innym miejscu, podnoszenia pionowego części lub całej konstrukcji zmontowanej (scalonej) na poziomie terenu lub w pobliżu miejsca montażu głównego,

14 METODY MONTAŻU nasuwania, kiedy po wstępnym zmontowaniu konstrukcji (lub jej części) w dogodnym do tego miejscu, nasuwa się ją w całości na fundamenty, obrót – występującej w przypadku, kiedy po wstępnym zmontowaniu konstrukcji w pozycji poziomej doprowadza się ją do pozycji pionowej, stosując obrót wokół punktu podparcia na fundamencie,

15 METODY MONTAŻU montażu na rusztowaniach, kiedy poszczególne elementy lub części montowanej konstrukcji, przed ostatecznym ich zamocowaniem opiera się na uprzednio przygotowanym rusztowaniu ciągłym, wspornikowa, występująca w przypadku, kiedy poszczególne elementy montowanej konstrukcji łączy się kolejno w taki sposób, że powstają sztywne układy wspornikowe będące w stanie przenieść własny ciężar i ciężar montującej je maszyny.

16 METODY MONTAŻU Ze względu na organizację montażu konstrukcji budowlanych rozróżnia się następujące metody: rozdzielczą, która polega na kolejnym ustawianiu wszystkich elementów jednego typu danej konstrukcji (np. wszystkich słupów, belek podwalinowych itp.) kompleksową, polegającą na kolejnym ustawianiu wszystkich (różnych) elementów znajdujących się w kolejnych przekrojach poprzecznych montowanego obiektu: w metodzie tej niezbędne są złącza mające możliwość przenoszenia charakterystycznych dla nich obciążeń bezpośrednio po wykonaniu.


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google