Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rządowy "Radosna szkoła" Małopolski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rządowy "Radosna szkoła" Małopolski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Program rządowy "Radosna szkoła" Małopolski Kurator Oświaty

2 Program rządowy "Radosna szkoła" - akty prawne Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

3 Cele programu 1.Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, 2.Zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej, 3.Promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 4.Rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym,

4 Cele programu 5. Kształtowanie umiejętności społecznych, 6. Kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój psychofizyczny dzieci, 7. Możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości rozwojowych dzieci.

5 Realizacja programu rządowego zaplanowana na lata 2009 - 2014 Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

6 Realizacja programu rządowego zaplanowana na lata 2009 - 2014 Wysokość środków finansowych z budżetu państwa w poszczególnych latach: w 2009 r – 40 mln zł, w 2010 r i 2011 r – 150 mln zł, w 2012 r – 488 mln zł, w 2013 r – 234 mln zł, w 2014 r – 216 mln zł.

7 Wsparcie finansowe może obejmować Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, Utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (1 stycznia 2009 r. – 10 października 2013 r.).

8 Podział środków § 5 cyt. Rozporządzenia wskazuje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odpowiedzialny jest zapodział środków budżetu państwa między województwa: 1.zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 2.zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, 3.utworzenie lub modernizacja placów zabaw, 4.zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw

9 Wysokość wsparcia Uczniowie/zadanie zakup/zwrot Pomoce dydaktyczne modernizacja/ utworzenie/zwrot Szkolny plac zabaw Uczniowie w klasach I-III (1- 69) 6.000, 00 PLN63.850,00 PLN (pow. ok. 240 m2) Uczniowie w klasach I-III (70 i więcej) 12.000, 00 PLN115.450,00 PLN (pow. ok. 500 m2) Uczniowie w klasach I-III (70 i więcej) (brak terenu) 18.000,00 PLN (więcej niż jedno miejsce zabaw) 63.850,00 PLN (pow. ok. 240 m2)

10 Miejsca zabaw w szkołach powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu: Duże i miękkie klocki, Miękkie piłki, Materace do zabaw ruchowych, Tory przeszkód, Drabinki, liny, siatki o dużych oczkach, ZAŁOŻENIA

11 Założenia Układanki, Gry planszowe, Zabawki dydaktyczne

12 Szkolny plac zabaw powinien umożliwić dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne: Drabinki, drążki do ćwiczeń, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeploty, huśtawki, Powierzchnie amortyzujące upadek dziecka z wysokości 1,5m, na którym zostanie zainstalowany sprzęt. ZAŁOŻENIA

13 Kryteria oceny wniosków (w szczególności) Liczba dzieci sześcioletnich w szkole, Wyrównanie dostępu do edukacji uczniów z terenów wiejskich, Aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz dysponowanie szkolnymi placami zabaw, Potrzeby szkół w zakresie zakupu pomocy oraz utworzenia/modernizacji/zwrotu kosztów szkolnego placu zabaw.

14 Procedura ubiegania się o wsparcie w projekcie Radosna Szkoła Przygotowanie wniosków przez dyrektorów szkół zgodnie z rozporządzeniem, Przekazanie wniosków przez dyrektorów szkół do organu prowadzącego, Kwalifikowanie przez organy prowadzące złożonych wniosków,

15 Procedura ubiegania się o wsparcie w projekcie Radosna Szkoła Sporządzenie wniosku przez organ prowadzący i przekazanie go do Wojewody Małopolskiego (ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół), Przekazanie wsparcia finansowego organom prowadzącym dla szkół zgodnie z rozstrzygnięciem zespołu oceniającego wnioski, Przekazanie przez dyrektorów szkół sprawozdania po realizacji zadania, Kontrola zewnętrzna zrealizowanego zadania.

16 Złożone wnioski na dzień 13 sierpnia 2009 r. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO MIEJSC ZABAW 761 WNIOSKI (144 JST+13 ST+2 OF) 6.137.560,64 ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH 1 WNIOSKI (1 JST) 6.000,00 UTWORZENIE SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW 143 WNIOSKÓW (47 JST + 2 ST + 1OF) 7.014.114,29 MODERNIZACJA SZKOLNYCH PALACÓW ZABAW 22 WNIOSKÓW (18 JST) 431.393,69 ZWROT KOSZTÓW UTORZENIA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW 3 WNIOSKI (3 JST) 123.875,61 ZWROT KOSZTÓW MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW 2 WNIOSKI (2 JST) 15.000,00 Razem 144 GMINY + 3 POWIATY+ 15 INNI 13.727.944,23

17 Terminy składania wniosków na lata 2010 -2014 do 1 listopada (w roku poprzedzającym rok przyznania wsparcia finansowego) realizacja w latach 2010-2014

18 HARMONOGRAM PROGRAMU NA ROK 2009 R. Lp ZadanieTermin realizacji 1 Złożenie wniosków przez organy prowadzące do Małopolskiego Wojewody do 3 sierpnia 2009 2 Ocena złożonych wnioskówdo 11 września 2009 3 Przekazanie przez Wojewodę Małopolskiego wsparcia finansowego do organów prowadzących do 15 października 2009 4 Przekazanie Wojewodzie Małopolskiemu sprawozdań przez organy prowadzące ze zrealizowanego zadania do 15 grudnia 2009

19 HARMONOGRAM PROGRAMU NA LATA 2010-2014 1.Składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących odpowiednio do 10 października 2009 -2013. 2.Składanie wniosków przez organy prowadzące do Wojewody Małopolskiego odpowiednio do 1 listopada 2009 - 2013 3.Ocena złożonych wnioskóww terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok (2010- 2014)

20 HARMONOGRAM NA LATA 2010-2014 CD. 4.Przekazanie przez Wojewodę Małopolskiego wsparcia finansowego do organów prowadzących w terminie 15 dni od dnia przekazania środków przez ministra (w latach 2010-2014) 5.Przekazanie Wojewodzie Małopolskiemu sprawozdań przez organy prowadzące ze zrealizowanego zadania odpowiednio do 15 grudnia 2010-2014.

21 BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH 1.Brak właściwych podpisów i pieczęci, 2.Brak zapisów wymaganych rozporządzeniem, 3.Wnioskowanie o wsparcie na zakup pomocy nieobjętych rozporządzeniem np. tablic interaktywnych, komputerów, piaskownic, karuzeli, itp. 4.Zbyt lakoniczny opis stanu faktycznego oraz zamierzonych działań,

22 BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH 5. Nieprecyzyjne harmonogramy (obejmują kilka lat a dotacja musi być rozliczona w roku budżetowym), 6. Zaniżanie kosztów np. na utworzenie placów zabaw, ze wzglądu na brak finansowego zabezpieczenia 50%, 7. Błędy rachunkowe,

23


Pobierz ppt "Program rządowy "Radosna szkoła" Małopolski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google