Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenia MEN: 17 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenia MEN: 17 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenia MEN: 17 listopada 2010 r.
Nowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach Rozporządzenia MEN: 17 listopada r. 1. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 2. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

2 Nowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
3. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 4. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. oraz 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4 Model kształcenia Przedszkola to miejsce:
Przygotowania dziecka do nauki w szkole ( wyrównywanie szans edukacyjnych) pod kątem: Czynności samoobsługowych, intelektualnym, poznawczym, społecznym, emocjonalnym itp. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych Udzielania indywidualnego wsparcia , pomocy psychologiczno-pedagigicznej

5 Model kształcenia Szkoła podstawowa to miejsce:
rozpoznawania specyficznych trudności edukacyjnych rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień udzielania indywidualnego wsparcia

6 Model kształcenia Szkoła gimnazjalna i ponadgimnzajalna
przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zapewnienie dostępu do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego

7 Specjalne potrzeby edukacyjne
Odnoszą się do uczniów, którzy nie mogą podołać powszechnie obowiązującemu programowi edukacyjnemu Maja znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy W nauce potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania, specjalnych metod i form nauczania.

8 Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych
Pozwoli na odpowiednie dostosowanie wymagań edukacyjnych : zasad kształcenia metod kształcenia form kształcenia Środki realizacji kształcenia Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego

9 Obszary rozpoznawania potrzeb edukacyjnych
Komunikacja i kontakty międzyludzkie Procesy myślowe i przyswajanie informacji Zachowanie, emocje i rozwój społeczny Rozwój zmysłów/rozwój fizyczny

10 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szczególnie uzdolnieni Niepełnosprawni (niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący, niesprawni ruchowo, w tym z afazją, upośledzeni umysłowo, autystycy, z zespołem Aspergera, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym Ze specyficznymi trudnościami w nauce Z zaburzeniami w komunikacji językowej

11 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6. Z chorobami przewlekłymi 7. W sytuacjach kryzysowych i traumatycznych 8. Z niepowodzeniami edukacyjnymi 9. W specyficznych środowiskach wychowawczych (Sytuacja bytowa, kontakty rówieśnicze, sposoby spędzania czasu wolnego 10. Trudności adaptacyjne – różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego, wcześniejsze kształcenie za granicą.

12 Czego potrzebują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wysoko kwalifikowanych nauczycieli Zindywidualizowanego (dostosowanego do ich potrzeb i możliwości) programu i odpowiednich metod nauczania Wsparcia nauczyciela i pedagoga specjalnego podczas zajęć

13 Czego potrzebują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cd
Odpowiednich warunków w jakich przebiega nauczanie Dostosowanych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, w tym specjalnego oceniania Dodatkowych zajęć specjalistycznych i/lub rewalidacyjnych/socjotera-peutycznych/resocjalizacyjnych

14 Diagnoza Diagnoza to zebranie danych otrzymanych ze wszystkich dostępnych źródeł oraz ich analiza, a następnie opracowanie i interpretacja na drodze krytycznego rozumowania Przedmiotem diagnozy może być całość funkcjonowania psychicznego jednostki (diagnoza całościowa ) lub jakiś jej wycinek (diagnoza cząstkowa)

15 Diagnoza psychologiczna
Ma na celu rozpoznanie, za pomocą technik i metod stosowanych w psychologii, odchyleń i zaburzeń rozwojowych w różnych sferach –poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych, motywacyjnych, wykonawczych, mechanizmów kontroli ( wg J. Kostrzewskiego)

16 Diagnoza pedagogiczna
Ma na celu ,za pomocą metod i narzędzi pomiaru pedagogicznego określenie warunków, przebiegu oraz wyników uczenia się – osiągnięć edukacyjnych ucznia (wg B Niemierki)

17 Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu: dzieciom i młodzieży; rodzicom; nauczycielom.

18 Zadania szczegółowe Pomoc psychologiczno-pedagogiczna poprzez :
1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień; b) przyczyn niepowodzeń szkolnych; c) specyficznych trudności w uczeniu się; 2) wydawanie opinii i orzeczeń;

19 Zadania cd. 3) Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych : a) wybitnie uzdolnionych; b) niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; d) z zaburzeniami w komunikacji językowej; e) z chorobami przewlekłymi;

20 Zadania cd. 4) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym : z zaburzeniami rozwojowymi; z zachowaniami dysfunkcyjnymi; niepełnosprawnych; niedostosowanych społecznie; i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; oraz ich rodzin; 5) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

21 Zadania cd. 6) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, lub ze zmianą środowiska edukacyjnego ( kształcenie za granicą) 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 8) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i ich rodzicom

22 Zadania cd. 8) współpraca ze szkołami i placówkami
w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych IPE-T dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez przedszkola, szkoły i placówki

23 Zadania cd 9. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak np. poprzez dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym efektywności realizowanych zajęć przedstawianiu wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem w tym zalecane formy, sposoby i okresy; Podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych 10. udział specjalistów poradni na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, w pracach ZESPOŁU

24 Zadania cd 11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych; 12. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli.

25 Wspieranie szkół/placówek
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz poradniami specjalistycznymi : udzielają wsparcie merytoryczne dla nauczycieli , wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce

26 Formy pracy poradni Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1) diagnozowanie; 2) opiniowanie; 3) orzekanie; 4) działalność terapeutyczną; 5) prowadzenie grup wsparcia; 6) prowadzenie mediacji; 7) interwencję kryzysową; 8) działalność profilaktyczną; 9) poradnictwo; 10) konsultacje; 11) działalność informacyjno-szkoleniową.

27 opinię / lub informację o wynikach diagnozy
Opinia/informacja W poradni można uzyskać na pisemny wniosek rodzica opinię / lub informację o wynikach diagnozy specjalisty w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego.

28 Poradnia wydaje opinie dotyczące:
1. specyficznych trudnościach w uczeniu się: Opinia wydawana dla dzieci z normą intelektualną, właściwą sprawnością motoryczną, prawidłowe funkcjonowanie w systemie sensorycznym, maja trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego. (na podstawie tej opinii Zespół wyraża opinię w sprawie dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia)

29 Opinie w sprawach cd. 2. przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacyjny (od roku 2012); 3. zwolnienia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z: wadą słuchu; głęboką dysleksją rozwojową; afazją; niepełnosprawnościami sprzężonymi; z autyzmem, (całościowe zaburzenia rozwojowe, Zespół Aspergera);

30 Opinie – cd. 4. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, z uwzględnieniem wpływu stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania; 5. poziomu rozwoju dziecka, w tym dziecka 5-letniego, nie uczęszczającego do przedszkola; 6. udzielenia pozwolenia na odbywania obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego;

31 Opinie – cd. 7. predyspozycji i uzdolnień;
8. przyczyn niepowodzeń szkolnych np. występowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym ryzyka dysleksji rozwojowej; 9. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie małoletniego, poniżej 16 roku życia (art. 191§ 5 KP). 10. objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej 11. inne niż w/w dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem

32 Opinia zawiera oznaczenie poradni wydającej opinię; numer opinii;
imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza; diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie; zalecenia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię; podpis dyrektora.

33 Opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu zmiany od 1.09.2011
Może być wydana uczniowi po ukończeniu klasy trzeciej SP i nie później niż do ukończenia klasy VI Na wniosek ( pisemny - wraz z uzasadnieniem ) nauczyciela , specjalisty w szkole i rodzica może być wydana uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w/w wniosek składa się do dyrektora szkoły dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej ( pisemnie) dyrektor szkoły przekazuje do PPP w/w wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią rady pedagogicznej dyrektor szkoły informuje o tym rodziców , pełnoletniego ucznia

34 psychologiczno-pedagogiczna
Nowa opinia od Opinia psychologiczno-pedagogiczna nr …….2010/2011 imię i nazwisko osoby………………….. data i miejsce urodzenia ……………. miejsce zamieszkania…………………. nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy. informacja o powodzie zgłoszenia i wcześniejszych diagnozach, terapiach Diagnoza (diagnoza poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby, mocne strony dziecka, opis zachowania dziecka w czasie badania)

35 Nowa opinia Zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Dla domu: Dla szkoły: Podstawa prawna: § 4 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Opinię sporządzili/ły:……… (plus podpisy odręczne) podpis dyrektora poradni

36 Zespół orzekający w poradniach
wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

37 Specjalne potrzeby edukacyjne
uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim (orzeczenie); niewidomi i słabowidzący (orzeczenie); niesłyszący i słabosłyszący (orzeczenie); z autyzmem, Zespół Aspergera), (orzeczenie); z niepełosprawnością ruchową, w tym z afazją, (orzeczenie); uczniowie z chorobami przewlekłymi (opinia); Uczniowie z ADHD, zaburzenia zachowania (opinia) – nie ma orzeczenia od

38 Specjalne potrzeby edukacyjne
uczniowie niemówiący w szkole oraz z poważnymi zaburzeniami w komunikacji (opinia); uczniowie z zaburzeniami zachowania: zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie (orzeczenie – od nie do integracji); uczniowie zdolni (opinia); uczniowie romscy, uczniowie powracający z zagranicy (opinia); uczniowie ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi- dysleksja rozwojowa (opinia).

39 Zdania dyrektora poradni
Zapewnienie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Wdrożenie zadań dotyczących interwencji kryzysowej, prowadzenia mediacji, wspierania nauczycieli Wdrożenie zasad opracowania opinii z uwzględnieniem opisu mechanizmów specjalnych potrzeb edukacyjnych Ustalenie zasad współpracy ze szkołami/placówkami

40 Od kiedy zmiana? Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

41 ZESPÓŁ Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej zajmuje się „Zespół”; Pracą Zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora placówki.

42 Dla kogo Zespół? Dla ucznia posiadającego:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, diagnozę gotowości szkolnej, szczególnie uzdolnionych, uczniów z ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowym, nie posiadającego orzeczenia lub opinii u którego nauczyciel/specjalista stwierdza potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

43 Praca „ZESPOŁU” Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczycieli , wychowawców grupy wychowawczej i specjalistów tworzących Zespół we współpracy z: rodzicami; 2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

44 ZESPÓŁ – cd. Na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie której znajduje się przedszkole, szkoła lub placówka, do której uczęszcza dziecko, lub inny specjalista.

45 Zadania zespołu 1) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 2) określenie zalecanych: - form i sposobów pracy - okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej - indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, - przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię uwzględnienie zawartych zaleceń 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

46 Zadania Zespołu Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
Plan działań wspierających Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

47 Plan działań wspierających
cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; metody pracy z uczniem;

48 Plan działań wspierających
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, działania wspierające rodziców ucznia; w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, oraz innymi placówkami

49 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Program określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

50 IPE - T formy i metody pracy z uczniem;
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi ; zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów, zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w realizacji zadań,

51 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Dla ucznia posiadającego: opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej; orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (dotyczy uczniów szkoły podstawowej, na pierwszym etapie edukacyjnym, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych); rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;

52 Karty nie zakłada się uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla tych uczniów: indywidualny programu edukacyjno-terapeutyczny określający zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, formy i metody pracy oraz rodzaj zajęć.

53 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
1)imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2)nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3)informację dotyczącą: orzeczenia / opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,

54 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) formy, sposoby, okresy udzielania pomocy, wymiar godzin 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

55 Karta indywidualnych potrzeb cd.
8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. Karta dołączona jest do dokumentacji badań i czynności uzupełniających

56 Zadania dyrektora organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły/placówki, tworzy Zespół , wyznacza koordynatora, ustala skład Zespołu, wnioskuje o udział przedstawiciela poradni w pracach Zespołu, tworzy plan form, sposobów i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,

57 Zadania dyrektora ustala, na podstawie zaleceń zespołu dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz wymiar godzin zajęć, z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

58 Wdrożenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowych zasadach
Rok 2011/2012 w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych

59 Wdrożenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowych zasadach
Rok 2012/2013 W szkołach : podstawowych ponadgimnazjalnych

60 Kiedy powstają Zespoły?
Do 31 marca 2011 r. przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych

61 Kiedy powstają Zespoły?
do dnia 31 marca 2012 r. szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne ,


Pobierz ppt "Rozporządzenia MEN: 17 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google