Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczenia i zakazy w ruchu pojazdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczenia i zakazy w ruchu pojazdów"— Zapis prezentacji:

1 Ograniczenia i zakazy w ruchu pojazdów
Tomasz A. Winiarczyk

2 podstawa prawna USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rozporządzenia wydane na podstawie powyższej ustawy

3 Obowiązki uczestnika ruchu
Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

4 Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych. 2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie.

5 Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
Art. 10. 3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, z zastrzeżeniem ust. 6. 4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

6 Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
Art. 10. 7. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami. 8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa. 9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. 10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

7 Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
Art. 10. 11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów. 12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności: 1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, 2) potrzebę efektywnego wykorzystania dróg publicznych, 3) potrzeby społeczności lokalnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

9 długości środków transportowych
maks. dług. pojazdu z wyjątkiem autobusu 12 m maks. dług. przyczepy z wyjątkiem naczepy 12 m maks. dług. pojazdu członowego 16,5 m maks. dług. zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy 18,75 m maks. dług. autobusu przegubowego 18,75 m maks. dług. autobusu dwuosiowego 13,5 m maks. dług. autobusu o liczbie osi większej niż dwie 15 m maks. dług. zespołu złożonego z autobusu i przyczepy 18,75 m maks. dług. zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy 22 m

10 szerokości środków transportowych
maks. szerokość pojazdu 2,55 m (bez uwzględniania lusterek przegubowych, świateł i elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych), łącznie z ładunkiem.

11 wysokości środków transportowych
dopuszczalna wysokość pojazdu - 4 m (z wyjątkiem motocykla, którego wysokość wynosi 2,5 m), łącznie z ładunkiem.

12 dopuszczalna masa (istnieją wyjątki)
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać w przypadku: 1) pojazdu składowego zespołu pojazdów: a) przyczepy dwuosiowe - 18 ton, b) przyczepy trzyosiowe - 24 tony; 2) zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi: a) dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa - 40 ton, b) trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa - 40 ton; 3) pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi: a) dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa - 40 ton, b) trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa - 40 ton, c) trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym - 44 tony;

13 dopuszczalna masa (istnieją wyjątki)
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać w przypadku: 4) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy - 36 ton; 5) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy: a) wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m - 36 ton, b) jest większa niż 1,8 m - 36 ton + 2 tony tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne;

14 dopuszczalna masa (istnieją wyjątki)
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać w przypadku: 6) dwuosiowego pojazdu samochodowego - 18 ton; 7) trzyosiowego pojazdu samochodowego - 25 ton albo 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony; 8) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi - 32 tony, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony; 9) trzyosiowego autobusu przegubowego - 28 ton.

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

16 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

17 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 § 2. Wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach: 1) od godziny 800 do 2200w dni ustawowo wolne od pracy: a) 1 stycznia – Nowy Rok, b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, c) drugi dzień Wielkiej Nocy, d) 1 maja – Święto Państwowe, e) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, f) pierwszy dzień Zielonych Świątek, g) dzień Bożego Ciała, h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, i) 1 listopada – Wszystkich Świętych, j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, k) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, I) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

18 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 § 2. Wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach: 2) od godziny 1800 do godziny 2200 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b–j; 3) w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h: a) od godziny 1800 do godziny 2200 w piątek, b) od godziny 800 do godziny 1400 w sobotę, c) od godziny 800 do godziny 2200 w niedzielę.

19 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 § Przepisy § 2 nie mają zastosowania do: 1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami; 2) pojazdów biorących udział w: a) akcjach ratowniczych, b) akcjach humanitarnych, c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, d) usuwaniu awarii;

20 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 § Przepisy § 2 nie mają zastosowania do: 3) pojazdów używanych: a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, b) do przewozu żywych zwierząt, c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, h) do przewozu lekarstw i środków medycznych, i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, I) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, p) w transporcie kombinowanym, r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

21 Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 § Przepisy § 2 nie mają zastosowania do: 4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; 5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

22 ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE
1. Mięso i podroby jadalne. 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne. 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody. 4. Jaja ptasie i masy jajeczne. 5. Kwiaty cięte i doniczkowe. 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone. 7. Owoce świeże i mrożone. 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych. 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.

23 ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców. 12. Cukry i wyroby cukiernicze. 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze. 14. Napoje bezalkoholowe. 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt. 16. Buraki cukrowe. 17. Ziemniaki. 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego. 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

24 Wykroczenia i kary dla przewoźnika drogowego
ustawa o transporcie drogowym WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OKRESOWYCH OGRANICZEŃ RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH LUB ZAKAZU RUCHU NIEKTÓRYCH ICH RODZAJÓW Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń w ruchu wprowadzonych dla określonej kategorii pojazdów ze względu na uplastycznienie nawierzchni bitumicznych 1000 zł Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń ruchu określonej kategorii pojazdów

25 poprzednie rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  Już nie obowiązuje. § W przypadku wystąpienia na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych, wywołanego wysokimi temperaturami, wprowadza się na tych drogach ograniczenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, poprzez zakaz ich ruchu na obszarze całego kraju lub jego części w godzinach od do

26 okolicznościowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od 16 kwietnia 2010 r. do 19 kwietnia 2010 r. przepisy rozporządzenia wprowadzały zakaz ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju

27 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 3) pełnienie funkcji inwestora; 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; 7) koordynacja robót w pasie drogowym; 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

28 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

29 Zezwolenie na imprezy na drodze
Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

30 Obowiązki organizatora imprezy
Art. 65a. 1. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.

31 palenie w samochodzie Od 1 lipca 2007 w Anglii, podobnie jak już wcześniej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, obowiązuje całkowity zakaz palenia dla kierowców ciężarówek, również z zagranicy. Jak donosi Krajowy Związek Transportu Drogowego ds. Logistyki i Zagospodarowania Odpadów (BGL), zakaz palenia na terenie zabudowanym w miejscach publicznych i na stanowiskach pracy został wprowadzony w celu zapobiegania skutkom palenia pasywnego. Zakaz nie dotyczy więc kierowców, którzy prowadzą pojazdy samodzielnie. Nowy przepis obowiązuje także kierowców zagranicznych. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 30 do 200 funtów.

32 kabotaż w UE 14 maja 2010 wszedł w życie art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

33 kabotaż w UE W myśl nowych przepisów każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy drogowy przewóz rzeczy jest uprawiony do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium państw członkowskich UE, o ile posiada licencję wspólnotową, a jego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

34 kabotaż w UE Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi z Państw Członkowskich, uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.


Pobierz ppt "Ograniczenia i zakazy w ruchu pojazdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google