Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalne Ocieplenie Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalne Ocieplenie Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b."— Zapis prezentacji:

1 Globalne Ocieplenie Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

2 System klimatyczny System klimatyczny - to złożony system, którego głównymi składnikami są: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, powierzchnia lądów, biosfera, oraz interakcje między nimi. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

3 Rola atmosfery w kształtowaniu klimatu
Atmosfera ziemska jak parasol chroni naszą planetę przed szkodliwym promieniowaniem z kosmosu i umożliwia życie na Ziemi. Troposfera to część atmosfery przylegająca do powierzchni Ziemi. Zachodzą w niej procesy mające wpływ na pogodę i klimat. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

4 Zmiany klimatu Klimat ewoluuje na skutek własnej wewnętrznej dynamiki oraz pod wpływem takich czynników zewnętrznych, jak: erupcje wulkanów, zmiany w nasłonecznieniu, czy efekty działalności człowieka. Obecnie obserwowane zmiany klimatu zachodzą na skutek takich działań człowieka, jak: emisje gazów cieplarnianych, które gwałtownie wzrosły od czasów rewolucji przemysłowej (połowa XVIII wieku) w związku z powszechnym wykorzystaniem paliw kopalnych. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

5 Zmiany klimatu w XX wieku
Spowodowane były głównie działalnością człowieka i następowały w wyjątkowo szybkim tempie. Zaobserwowano między innymi: wzrost średniej temperatury na Ziemi o około 0,6° C, topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wody w morzach i oceanach - średnio o cm, wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

6 Znaczenie gazów cieplarnianych
Gazy cieplarniane to składniki atmosfery, które mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Zaliczamy do nich: parę wodną, dwutlenek węgla, ozon, metan, podtlenek azotu, freony i inne gazy przemysłowe. Niektóre z nich są naturalnymi składnikami atmosfery – np. para wodna, dzięki ich obecności w atmosferze na Ziemi panują warunki klimatyczne umożliwiające rozwój życia, W związku ze wzrostem zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze pogłębia się zjawisko efektu cieplarnianego i następuje globalne ocieplenie. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

7 Efekt cieplarniany Zjawisko polegające na zatrzymywaniu przez gazy cieplarniane części energii, która wcześniej docirała do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego. Promieniowanie słoneczne przechodzi przez atmosferę i ogrzewa powierzchnię Ziemi, ogrzana Ziemia wypromieniowuje ciepło, promieniowanie cieplne jest pochłaniane przez gazy cieplarniane i ponownie emitowane do powierzchni Ziemi Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, jednak pod wpływem działalności człowieka przybiera na sile. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

8 Wpływ zmian klimatu na człowieka
zalanie zamieszkanych terenów ekstremalne zjawiska pogodowe zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia człowieka, niedobór wody pitnej, zmiany zasięgu upraw, pustynnienie żyznych terenów uprawnych, konieczności prowadzenia nawadniania na większą skalę, negatywne konsekwencje dla turystyki Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

9 Wpływ zmian klimatu na biosferę
zmiany zasięgu gatunków i ekosystemów – rośliny i zwierzęta będą zmuszone do przenoszenia się na nowe obszary, zanikanie ekosystemów – np. górskich lasów tropikalnych, wymieranie gatunków, które nie przystosują się do zbyt szybkich zmian lub nie zdołają dotrzeć do nowych siedlisk, zwiększenie zagrożenia dla lasów, które będą narażone na pożary, susze oraz choroby, zamieranie raf koralowych Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

10 Świat wobec zmian klimatu
Zmiany klimatu wywołały reakcję społeczności międzynarodowej: w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przedstawiciele 154 państw podpisali Ramową Konwencję w sprawie Zmian Klimatu, W1997 roku Konwencję uzupełniono o Protokół z Kioto w którym sygnatariusze zobowiązali się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5% w latach Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

11 Jak każdy z nas może ograniczać emisje gazów cieplarnianych?
oszczędzając energię: wyłączaj sprzęt, z którego nie korzystasz, zakręcaj niepotrzebnie lejącą się wodę, wybierz transport publiczny zamiast samochodu, kupując energooszczędny sprzęt o jak najwyższej klasie efektywności energetycznej, informując innych o skutkach zmian klimatu i o tym, jak mogą im przeciwdziałać Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

12 Sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywniejsze wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii, stosowanie nowych energooszczędnych technologii, ochrona istniejących lasów i prowadzenie nowych nasadzeń, poprawa izolacji cieplnej budynków Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

13 Odnawialne źródła energii
OZE – „to źródła wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu kładowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych” Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

14 Rodzaje źródeł energii odnawialnej
Energia słońca Energia wiatru Energia wodna Energia biomasy Energia geotermalna Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

15 Energia słoneczna Pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego i przetwarzanie jej na energię elektryczną lub cieplną. Do zamiany energii słonecznej na inne rodzaje energii służą tak zwane kolektory słoneczne lub baterie słoneczne. Niezwykle ważna jest roczna wartość nasłonecznienia na danym obszarze. Rośnie ona wraz ze spadkiem szerokości geograficznej. Im niższa szerokość tym stosowanie systemów solarnych jest bardziej opłacalne. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

16 Energia wiatrowa Przetwarzanie energii wiejącego wiatru na energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru. Budowa jest opłacalna tylko gdy prędkość wiatru jest większa niż 4m/s. Dlatego coraz częściej farmy wiatrowe budowane są na morzu, gdzie prędkość wiatru jest bardzo duża. Światowymi liderami w produkcji turbin wiatrowych są: Duńczycy, Amerykanie, Niemcy, Holendrzy. Moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce wynosi 63MW. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

17 Energia wodna Pozyskiwanie energii wód (najczęściej śródlądowych) i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu turbin wodnych. Energię wody wykorzystywano od wieków budując nad rzekami młyny, tartaki, kuźnie w których woda spadając poruszała koła wodne napędzając tym samym inne maszyny. Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę, rekreacja.. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b

18 Energia geotermalna Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię, wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90 °C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej. Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b


Pobierz ppt "Globalne Ocieplenie Opracowała: Martyna Kupis, kl. VI b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google