Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przygotowała: Izabela Haremza na podstawie materiałów: 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przygotowała: Izabela Haremza na podstawie materiałów: 1"— Zapis prezentacji:

1 przygotowała: Izabela Haremza na podstawie materiałów: 1
przygotowała: Izabela Haremza na podstawie materiałów: 1. ORE – projekt edukacyjny 2. GIS – program : „Trzymaj formę”

2 wg rozporządzenia MEN z dnia 20.08.10r.
PROJEKT EDUKACYJNY wg rozporządzenia MEN z dnia r. „(...)zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod(...) Cel projektu: nie samo działanie uczniowskie , ale „rozwiązanie konkretnego problemu”

3 Projekt skoncentrowany na realizacji zadania:
„Poznanie historii budynku szkoły i przedstawienie go innym uczniom”. Poszukiwanie informacji o historii budynku szkolnego Przygotowywanie wystawy (wykorzystanie faktów relacji i zdjęć) Projekt skoncentrowany na problemie: „Co nasza miejscowość zyskała dzięki powstaniu szkoły?”

4 Projekt edukacyjny jako metoda nauczania:
zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów, działanie albo ich cykl - powiązanych celem i treścią programu nauczania ( programu szkoły) działania mogą być powiązane z realizacją programu jednego lub wielu przedmiotów, mogą też wykraczać poza program.

5 I. CEL GŁÓWNY: Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

6 II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej. 4. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. 5. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

7 X. TREŚCI PROGRAMOWE: Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta 1. Piramida zdrowia - bloki produktów. 2. Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię. 3. Rola podstawowych składników odżywczych. 4. Zasady zdrowego żywienia (10 zasad). 5. Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej. 6. Zaburzenia stanu odżywiania: 􀂃 nadwaga, 􀂃 otyłość, 􀂃 niedobór masy ciała, 􀂃 anoreksja, bulimia - pomoc specjalisty. 7. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: 􀂃 prawa konsumenta, 􀂃 znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą.

8 Aktywność fizyczna 1. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: 􀂃 pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży, 􀂃 test wydolności fizycznej (ćwiczenia), 􀂃 test sprawności fizycznej (ćwiczenia). 2. Przykłady z omówieniem metodycznym: 􀂃 ćwiczenia mięśni brzucha, 􀂃 ćwiczenia mięśni bioder, 􀂃 ćwiczenia mięśni grzbietu, 􀂃 ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, 􀂃 ćwiczenia oddechowe, 􀂃 ćwiczenia utrzymywania prawidłowej postawy ciała, 􀂃 ćwiczenia marszu.

9 Podział projektów ze względu na sposób działania uczniów:
PROJEKT BADAWCZY PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT SPOŁECZNY PROJEKT MEDIALNY

10 PROJEKT BADAWCZY: uczniowie działają jak naukowcy • Celem tego typu projektu jest poznanie i przedstawienie rzeczywistości z wykorzystaniem narzędzi i metod badawczych (np. obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, ankiety, wywiadu, prezentacja , np. w formie raportu). • Uczniowie stawiają wyjściową hipotezę, którą weryfikują poprzez zbieranie informacji i ustalanie faktów. Na podstawie zebranych i opracowanych wyników wyciągają ogólne wnioski. • Uczniowie wnioskując od szczegółowych faktów (otrzymanych wyników badań) do ogólnych spostrzeżeń stosują indukcyjny sposób rozumowania. Projekt badawczy może być punktem wyjściowym do realizacji innych typów projektów.

11 PROJEKT EDUKACYJNY : uczniowie działają jak nauczyciele
Celem tego typu projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych na podstawie samodzielnie zgromadzonych i opracowanych materiałów (scenariuszy zajęć, programów warsztatów, prezentacji, itp.). • Uczniowie samodzielnie opracowują i prowadzą na przykład wykłady, warsztaty, lekcje w terenie, gry dydaktyczne, teleturnieje. • Adresaci projektów edukacyjnych (inni uczniowie, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej) mogą wykorzystać w praktyce i w życiu codziennym wiedzę zdobytą podczas działania edukacyjnego. Projekt edukacyjny może być początkiem kolejnych działań.

12 PROJEKT SPOŁECZNY: uczniowie działają jak społecznicy
• Celem tego typu projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej potrzebami, działania społecznego, na rzecz lokalnego środowiska. • Działanie społeczne powinno zawierać w sobie następujące elementy: zdefiniowanie problemu, zebranie niezbędnych informacji, przygotowanie alternatywnych rozwiązań, stworzenie kryteriów oceny rozwiązań oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań. • Działania uczniów w tym projekcie to działania społeczników (np. radnych, burmistrza, przedstawiciela organizacji pozarządowej, itp.).

13 PROJEKT MEDIALNY: uczniowie działają jak dziennikarze
• Celem projektu medialnego jest przedstawienie rzeczywistości, faktów lub zjawisk jak największej grupie odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. • Projekt medialny może przybrać postać kampanii medialnej • Uczniowie realizujący tego typu projekt wykorzystują w swojej pracy opracowane i stworzone przez siebie materiały promocyjne, np.: ulotki, broszury, foldery, plakaty W działaniach wykorzystują: stronę internetową, gazetkę szkolną, radiowęzeł, lokalną prasę. Dobrze przeprowadzony projekt medialny może się stać inspiracją na przykład do realizacji projektu o charakterze społecznym.

14 Każdy projekt edukacyjny powinien składać się z etapów:
Przygotowanie Planowanie Realizacja Prezentacja Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach.

15 Najważniejsze cechy dobrych projektów edukacyjnych:
• określone cele najlepiej ustalane wspólnie z uczniami; • nawiązanie do realnych znanych uczniom sytuacji; • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin( interdyscyplinarność) • łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia umiejętności; • określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów; • dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań; • dobra instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny; • samodzielna praca uczniów indywidualna lub w zespole; • znane z góry kryteria i zasady monitorowania efektów; • rezultaty pracy prezentowane publicznie.

16 Etap I - Przygotowanie projektu
Nauczyciel musi przygotować uczniów do pracy metodą projektu : wytłumaczyć na czym będą polegały ich działania zapoznać z podstawowymi typami projektów uczniowskich wprowadzić uczniów w zagadnienia, jakich ma dotyczyć planowany projekt Wprowadzenie do projektu powinno zawierać sytuację problemową, która ma zaciekawić uczniów, a może nawet sprowokować do samodzielnego zainicjowania działań.

17 Etap II - Planowanie projektu- zaangażowani są nauczyciel i uczniowie
1. Uczniowie dokonują wyboru obszaru działania, tematyki, planują zakres, szacują zasoby, 3. Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na zespoły, wspólnie z uczniami przygotowuje kontrakt ( zobowiązania, terminy, konsultacje, kryteria oceny), powinien przypomnieć zasady pracy w zespole, 4. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowują scenariusz działań (opis projektu)= powstaje instrukcja ,

18 W przypadku rozpoczynania prac projektowych z grupą
uczniów, którzy nigdy nie pracowali z wykorzystaniem tej metody, nauczyciel może przygotować instrukcję dla uczniów. Istnieją różne sposoby jej sformułowania, na ogół jednak zawiera ona następujące elementy: • temat projektu i jego cele; • zadania jakie mają wykonać uczniowie; • źródła, które powinni wykorzystać; • termin prezentacji oraz ewentualnie terminy poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem; • możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji; • kryteria oceniania.

19 Etap III - Działanie - realizacja projektu - nauczyciel i uczniowie wypełniają zaplanowane role
1. Uczniowie systematycznie zbierają i gromadzą informacje, selekcjonują je i analizują, 2. W grupach zadaniowych uczniowie wyciągają wnioski i rozwiązują problemy, prowadzą wszystkie zaplanowane w projekcie działania, 3. Nauczyciel dyskretnie wspiera i kieruje pracami uczniów doradza i obserwuje ( ekspertem może być osoba z zewnątrz lub uczeń ), 4. Nauczyciel i uczniowie prowadzą również systematyczną ocenę postępu realizacji projektu (monitoring).

20 Etap IV: Prezentacja. Ewaluacja i ocena projektu
Odpowiedzialność za prezentację biorą na siebie uczniowie. Dokonują oni również oceny własnej pracy i współpracy w zespole. Nauczyciel wspomaga ich w wyborze sposobu prezentacji projektu, organizuje od strony technicznej prezentację oraz ocenia projekt w oparciu o wcześniej przyjęte kryteria. Ocena projektu powinna uwzględniać zarówno ocenę efektów, czyli końcowego produktu, jak i ocenę procesu, jaki miał miejsce ( analiza błędów i wnioski)

21 „(...)nauczyciel nie jest ekspertem, a jedynie organizatorem procesu kształcenia –uczniowie mają dużą autonomię w planowaniu oraz realizowaniu zaplanowanych przez siebie działań(...)”

22 Publiczna prezentacja – efekt pracy uczniów ( „produkt”)
• album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi; • plakat, collage, inna forma plastyczna; • książka, broszura, ulotka, gazetka; • prezentacja komputerowa; • prezentacja multimedialna, strona internetowa; • model zjawiska, makieta z opisem;

23 • film, nagranie dźwiękowe;
• piknik naukowy i/lub obywatelski; • relacja z debaty lub publiczna dyskusja; • szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal, „targowisko” prac uczniów; • wspólny raport z przeprowadzonego badania; • relacja z konferencji naukowej z prezentacjami i warsztatami prowadzonymi przez uczniów; • przedstawienie teatralne, inscenizacja; • edukacyjna gra plenerowa (uliczna lub szkolna).

24 „Dekalog” nauczyciela pracującego metodą projektu
1/ wspieraj, a nie wyręczaj swoich uczniów, 2/ pozwól uczniom poczuć się „właścicielami” wykonywanego projektu, 3/ pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań, 4/ zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów, 5/ zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji, 6/ stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwiązań, 7/ zachęcaj do analizy popełnionych błędów i wyciągania z nich wniosków na przyszłość, 8/ pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim początkowym wyobrażeniem o nim, 9/ pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w grupie, 10/ współpracuj z innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet przedmiotowy, ma pewien wymiar interdyscyplinarny.


Pobierz ppt "przygotowała: Izabela Haremza na podstawie materiałów: 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google