Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOROWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU DOPALACZY PRZEZ UCZNIÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOROWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU DOPALACZY PRZEZ UCZNIÓW."— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU DOPALACZY PRZEZ UCZNIÓW

2 LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Typ szkoły Ogólna liczba szkół Lokalizacja Szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszka ń ców Szkoły w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne Razem

3 Sposób realizacji zajęć i czynności dotyczących zażywania dopalaczy

4 Zakres prowadzonych zajęć i czynności w danej szkole

5 Formy zajęć i czynności realizowane w dużych grupach GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna warsztaty prowadzone przez specjalistów przedstawienia profilaktyczne wykłady i dyskusje połączone z prezentacją multimedialną interaktywne debaty multimedialne pogadanki apele o szkodliwości dopalaczy na organizm ludzki warsztaty dla uczni ó w, rodzic ó w i nauczycieli prowadzone przez specjalistów ds. nieletnich spektakle profilaktyczne wykłady połączone z prezentacją multimedialną prowadzone przez przedstawicieli Instytutu Toksykologicznego PUM prezentacje multimedialne nt. dopalaczy prelekcje przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji happeningi

6 Termin realizacji zajęć i czynności w szkole

7 Czas przeprowadzenia zajęć dotyczących zażywania dopalaczy

8 Sposób, w jaki ustalono formy działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy

9 Źródła pozyskiwania informacji w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sanepid Komenda Policji Straż Miejska MONAR Państwowa Inspekcja Sanitarna Gminne Biuro ds. Narkomanii Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sanepid Komenda Policji Straż Miejska MONAR Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Urząd Marszałkowski

10 Zaangażowanie lokalnej społeczności i instytucji w prowadzenie profilaktyki zażywania dopalaczy w szkołach

11 Zaangażowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w prowadzenie profilaktyki zażywania dopalaczy w szkołach GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna MONAR Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie Młodzi – Młodym Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powr ó t z U Fundacja Głos Ewangelii MONAR Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie Młodzi – Młodym Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaci ó ł Dzieci Uzależnionych Powr ó t z U Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS

12 Podejmowane przez gimnazja działania promujące zdrowy tryb życia

13 Podejmowane przez szkoły ponadgimnazjalne działania promujące zdrowy tryb życia

14 Inne inicjatywy szkół promujące zdrowy tryb życia GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna k onkursy literackie, wiedzowe, fotograficzne warsztaty dla nauczycieli, uczni ó w i rodzic ó w p ogadanki s pektakle profilaktyczne w ystawy plastyczne p rezentacje multimedialne dla rodzic ó w Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia programy promujące zdrowy tryb życia np. Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł, Trzeźwa młodość jasna przyszłość, W zdrowym ciele zdrowy duch konkursy: biologiczne, fotograficzne, na prezentację multimedialną, najciekawszy film, inscenizację teatralną warsztaty profilaktyczne p ogadanki h appeningi p rojekty uczni ó w w ramach sesji popularnonaukowych r ajdy, obozy letnie i zimowe, imprezy plenerowe i mprezy szkolne np. Dzień Zdrowego Żywienia, Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia, Tydzień profilaktyki;

15 Inne problemy związane z uzależnieniami zaobserwowanymi w szkole

16 Czy podejmowanie działań związanych z zażywaniem dopalaczy napotyka problemy w szkole

17 Prawdopodobne przyczyny problemów napotykane w trakcie działań związanych z zażywaniem dopalaczy

18 Ocena skuteczności podejmowanych działań

19 Czy w szkole przeprowadzono diagnozę dostępności i zażywania dopalaczy

20 Sposób przeprowadzenia diagnozy dostępności i zażywania dopalaczy

21 Inne sposoby pozyskiwania informacji na temat dostępności i zażywania dopalaczy w szkole GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna rozmowy z uczniami r ozmowy z rodzicami podczas wywiadówek rozmowy z pedagogiem szkolnym wywiad, obserwacje prowadzone przez wychowawc ó w, pedagoga szkolnego r ozmowy z uczniami r ozmowy z rodzicami r ozmowy z pielęgniarką szkolną, specjalistami o bserwacja i analiza prowadzona przez pedagoga szkolnego

22 Stwierdzenie faktu zażywania dopalaczy przez uczniów w szkole

23 Podejmowane działania interwencyjne w przypadku stwierdzenia zażywania dopalaczy przez uczniów w szkole GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna rozmowa indywidualna z uczniem i jego rodzicami prowadzona przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły przeprowadzenie pogadanki w klasie przez wychowawcę, pedagoga szkolnego pomoc i wsparcie w Paradni Uzależnień - dla współuzależnionych z tytułu niepełnoletności ucznia pomoc i wsparcie ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozmowa indywidualna z uczniem i jego rodzicami prowadzona przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły udzielenie pomocy rodzicom ucznia zażywającego dopalacze o instytucjach do których można zgłosić się o pomoc specjalistyczną rozmowy pedagoga szkolnego, psychologa z klasą nt. zdrowotnych i społecznych konsekwencji zażywania dopalaczy skierowanie na terapię do Poradni Uzależnień spotkanie z przedstawicielami policji nt. konsekwencji prawnych rozprowadzania dopalaczy, szkodliwości dla zdrowia środków psychotropowych

24 Planowane w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 działania dla uczniów w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy przez gimnazja

25 Planowane w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 działania dla uczniów w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy przez szkoły ponadgimnazjalne

26 Planowane przez szkołę, w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011, działania dla rodziców w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy

27 Planowane przez szkołę, w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011, działania dla nauczycieli w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy

28 Czynniki uwzględnione przy planowaniu form i sposobu działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 w gimnazjach pozycja społeczna i socjalna rodziców uczni ó w, zaangażowanie i zainteresowanie rodzic ó w losami swoich dzieci dostępność do informacji i instytucji wspierających specyfika okresu dojrzewania, zachowań agresywnych, radzenie sobie z trudnościami i zagrożeniami przez uczniów chęć uczestniczenia uczni ó w w przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia np. w rajdach, wycieczkach, zawodach sportowych, działalności woluntarystycznej i charytatywnej czynniki środowiskowe, stan zamożności rodzic ó w, dostępność dopalaczy i popularność środk ó w psychoaktywnych zainteresowanie uczni ó w i rodzic ó w tematem dotyczącym zażywania dopalaczy.

29 Czynniki uwzględnione przy planowaniu form i sposobu działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych środowiskowe - położenie szkoły a dostępność dopalaczy świadomość uczniów na temat zażywania, działania i dostępności dopalaczy zachowania uczni ó w możliwość wsp ó łpracy z organami, instytucjami zajmującymi się problemem dopalaczy i narkomanii zainteresowania uczni ó w alternatywnymi możliwościami spędzania wolnego czasu ryzyko podejmowania przez młodzież niebezpiecznych zachowań w czasie wolnym np. ferie, wakacje

30 DZIĘKUJĘ OPRACOWANIE: MAŁGORZATA ZASZTOWT WIZYTATOR WYDZIAŁ NADZORU PEDGOGICZNEGO ODDZIAŁ WSPOMAGANIA KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE


Pobierz ppt "MONITOROWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU DOPALACZY PRZEZ UCZNIÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google