Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji. Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji. Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire."— Zapis prezentacji:

1 Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji

2 Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire.

3 Czasy, w jakich żył Newton: Epoka w kulturze europejskiej, w której ż y ł Newton, to Oś wiecenie. Nadejdzie czas, kiedy Słońce będzie świeciło tylko dla ludzi wolnych, którzy nie mają innego mistrza poza rozumem Condorcet

4 G ł ówne nurty filozoficzne Oś wieceni a to : E mpiryzm - ź ród ł em ludzkiego poznania s ą wy łą cznie lub przede wszystkim bod ź ce zmys ł owe docieraj ą ce do naszego umys ł u ze ś wiata zewn ę trznego. R acjonalizm – to filozofia zak ł adaj ą ca mo ż liwo ść poznania świata z u ż yciem samego rozumu. G ł osi, ż e ź ród ł em poznania s ą w ł a ś ciwie wszystkie idee, a bod ź ce zmys ł owe maja znaczenie drugorz ę dne. Za jej twórc ę uwa ż a si ę Kartezjusza.

5 K rytycyzm – znalaz ł wsparcie w racjonalizmie. Przywi ą zywa ł szczególn ą uwag ę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, systematycznego ł adu w dochodzeniu do prawdy. D eterminizm– koncepcja filozoficzna, w edług k tórej wszystkie zdarzenia maj ą zawsze swoj ą przyczyn ę, a zatem znaj ą c stan W szech ś wiata w danym momencie mo ż emy teoretycznie przewidzie ć wszystkie wydarzenia, które stan ą si ę w przysz ł o ś ci. Prawa przyrody odkryte przez Newtona wspiera ł y ten pogl ą d.

6 Anegdota Pewnego razu Izaak Newton obserwował jak jabłko spada z drzewa. Zastanawiał się wtedy dlaczego jabłko spada na Ziemię. Doszedł do wniosku, że istnieje siła, która przyciąga jabłko do Ziemi. Tę siłę nazwał siłą grawitacji

7 Dlaczego jednak Księżyc nie spadnie na Ziemię??? Księżyc nie spadnie na Ziemię, ponieważ ma odpowiednio dużą prędkość skierowaną równolegle do powierzchni Ziemi. Siła grawitacji zakrzywia tylko tor Księżyca i sprawia, że musi on krążyć wokół Ziemi. Gdyby Księżyc z jakiegoś powodu stracił swoją prędkość, spadłby na Ziemię, jak jabłko z drzewa.

8 Z tego samego powodu, dzięki sile przyciągania grawitacyjnego działającej między Słońcem i planetami, planety muszą krążyć wokół Słońca. Siła grawitacji zakrzywia tor planet, ale gdyby jakaś planeta zatrzymała się, to spadłaby na Słońce.

9 Takie rozważania i obserwacje doprowadziły Newtona do wniosku, że w szystkie ciała niezale ż nie od ich poło ż enia we Wszechświecie przyciągają się grawitacyjnie ze względu na posiadaną masę.

10 Zatem, t ak w niebie jak i na Ziemi obowiązuje prawo grawitacji: siła wzajemnego przyciągania ciał zale ż y od iloczynu ich mas i od kwadratu odległości między nimi.

11 Oddziaływanie grawitacyjne między ciałami jest wzajemne. Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, Ziemia przyciąga jabłko z siłą o takiej samej wartości z jaką jabłko przyciąga Ziemię.

12 Jednak zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona skutek działania każdej siły zależy odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała, na które ta siła działa. Przyspieszenie jakie uzyskuje ciało pod wpływem siły przyciągania ziemskiego to przyspieszenie ziemskie

13 Siła przyciągania ziemskiego działając na skoczka powoduje, że porusza się on coraz szybciej w stronę Ziemi. Z kolei Ziemia ze względu na ogromną masę nawet nie drgnie pod wpływem siły z jaką przyciąga ją skoczek.

14 Wnios ek p ł yn ą c y z prawa powszechnej grawitacji: Przyspieszenie grawitac yjne danego cia ł a nie zale ż y od masy, rozmiarów ani innych wielko ś ci charakteryzuj ą cych to cia ł o.

15 Newton, jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich.

16 Newton uświadomił ludziom, że prawa przyrody odkrywane na Ziemi są uniwersalne - są prawami całego Wszechświata. Nie może być inaczej, gdyż Ziemia należy do Wszechświata. Ten przełom w myśleniu pozwolił na dalsze odkrycia w astronomii i w kosmologii.

17 Izaak Newton Widziałem tak wiele, bo stałem na barkach gigantów – słowa Newtona o Koperniku, Keplerze i GalileuszuWidziałem tak wiele, bo stałem na barkach gigantów – słowa Newtona o Koperniku, Keplerze i Galileuszu

18 Największe dzieło Newtona : Matematyczne podstawy filozofii przyrody

19 Prezentację przygotowały: Marta Włodarz Klaudia Garbula Arnika Ząbroń Maria Ryguła Joanna Krosny Rachela Misiak


Pobierz ppt "Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji. Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire."

Podobne prezentacje


Reklamy Google