Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZE Ń Z DYSLEKSJ Ą ROZWOJOW Ą ZNA PRAWA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO I MO Ż E Z NICH KORZYSTA Ć ! §

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZE Ń Z DYSLEKSJ Ą ROZWOJOW Ą ZNA PRAWA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO I MO Ż E Z NICH KORZYSTA Ć ! §"— Zapis prezentacji:

1

2 UCZE Ń Z DYSLEKSJ Ą ROZWOJOW Ą ZNA PRAWA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO I MO Ż E Z NICH KORZYSTA Ć ! §

3 W szkole jest osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela terapeuty. Prowadzi zajęcia terapeutyczne na poziomie klas I- IV i chętnie służy pomocą i wskazówkami nauczycielom i rodzicom. Sześciu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, pozyskane umiejętności wykorzystują w codziennej pracy z uczniem. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania uwzględnione są formy i sposoby dostosowania oceniania do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów dyslektycznych: FORMY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ NA POSZCZEG Ó LNYCH PRZEDMIOTACH W KLASACH IV- VI Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej specjalistycznej i zastosować się do zawartych w niej zaleceń. Na podstawie opinii zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości, potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono deficyty i zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom Stwierdzenie dysleksji rozwojowej nie zwalnia ucznia z obowiązków szkolnych. Przeciwnie taki uczeń powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania zlecone wyłącznie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężaniu trudności. Uczeń, u którego stwierdzono trudności w nauce, potwierdzone opinią PPP nie jest zwolniony z dbałości o: - poprawność językową wypowiedzi ustnych i pisemnych, - estetykę zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, prac pisemnych i rysunków.

4 JĘZYKPOLSKIJĘZYKPOLSKI - W przypadku dysgrafii uczeń ma możliwość pisania prac kontrolnych pismem drukowanym, jeśli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy to powinien to zrobić uczeń, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne, dopuszcza się również pisanie prac domowych na komputerze lub maszynie do pisania. -uczeń z głęboką dysgrafią ma możliwość zastąpienia niektórych sprawdzianów pisemnych indywidualnym sprawdzaniem ustnym; -na opanowanie pamięciowe tekstu przysługuje dzieciom wydłużony termin lub rozłożenie nauki wiersza na fragmenty i zaliczanie częściami; -uczeń z głośnego czytania odpytywany jest wyłącznie z wcześniej wyuczonego (przygotowanego) fragmentu, stosując zasady artykulacji; -w czasie sprawdzianów i prac pisemnych przysługuje mu wydłużony czas pracy i możliwość korzystania ze słownika ortograficznego; -przy dłuższej wypowiedzi pisemnej wykonywanej na lekcji oceniana jest merytoryczna zawartość pracy, komunikatywność, akapitowanie, kompozycja. Ortografia i interpunkcja oceniana jest w sposób opisowy (uczeń zobowiązany jest w domu sprawdzić i poprawić błędy); -od ucznia wymaga się znajomości zasad ortograficznych, adekwatnie do etapu kształcenia; -uwzględnia się u ucznia trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem; (nauczyciel może zadawać uczniowi dodatkowe pytania, naprowadzające); -uczeń czynności związane z czytaniem i analizowaniem tekstu może wykonywać w indywidualnym tempie, może korzystać z zasobów lektur wydawanych w postaci multimedialnej ; -uczeń z dysleksją ma często sprawdzany zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń w celu wyeliminowania błędów; MATEMATYKAMATEMATYKA -w czasie sprawdzianów i prac pisemnych przysługuje wydłużony czas pracy; -dopuszcza się błędy w rachunkach wynikające z mylenia znaków działań, cyfr przy zastosowaniu prawidłowej metody; -zadania nie dyskwalifikuje zapis jeżeli tok myślenia jest prawidłowy; -uczeń może korzystać z liczmanów, liczydeł, a w uzasadnionych przypadkach kalkulatora; -dozwolone jest liczeni, mnożenie na palcach; -uczniowi przysługuje wydłużony czas na naukę tabliczki mnożenia, definicji, wzorów; -przy odpowiedziach ustnych przysługują uczniowi pytania dodatkowe, naprowadzające; -nauczyciel w czasie sprawdzianów czyta treść poleceń; -w geometrii uwzględnia się trudności ucznia angażujące wyobraźnię przestrzenną; -zadania z treścią dostosowane są do możliwości ucznia; -zadanie zostaje dobrze ocenione, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego nie była zbyt jasna; -uczeń bez wcześniejszego przygotowania nie zostaje wywołany do tablicy, gdyż i tak wkłada w rozwiązanie zadania dużo wysiłku; -zadania nie dyskwalifikuje niski poziom wykresów i rysunków; -w przypadku dysgrafii dopuszcza się możliwość pisania drukowanymi literami;

5 HISTORIAHISTORIA -uwzględnia się trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk i dat; -w czasie wypowiedzi ustnych przysługuje stosowanie pytań naprowadzających; -w czasie wypowiedzi pisemnych przysługuje wydłużony czas pracy; -w przypadku dysgrafii dopuszcza się pisanie drukowanymi literami; -podczas stawiania wymagań uwzględnia się trudności ucznia; -dopuszcza się zastąpienie cyfr rzymskich arabskimi; -na obniżenie oceny nie mają wpływu pomyłki wynikające z umieszczania dat w przedziałach czasowych; -przy ocenie z wnioskowania dopuszcza się korzystanie z mapek, ilustracji; PRZYRODAPRZYRODA -dopuszcza się błędy w oznaczaniu kierunków; -w czasie sprawdzianów nauczyciel czyta głośno treść poleceń; -przy odczytywaniu tabel, wykresów i rysunków nauczyciel udziela uczniowi pomocy; -dopuszcza się błędy w rachunkach wynikające z mylenia cyfr; -w czasie prac pisemnych, sprawdzianów przysługuje wydłużony czas pracy; -w czasie sprawdzianów przysługuje uczniowi możliwość korzystania z róży wiatrów; -w przypadku dysgrafii dopuszcza się pisanie drukowanymi literami; PRZEDMIOTY ARYSTYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE - przy ustalaniu oceny uwzględnia się trudności ucznia z: czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem, rysowaniem, orientacją przestrzenną, opanowaniem układów gimnastycznych, bieganiem czy też opanowaniem gier wymagających użycia piłki; - podczas oceniania bierze się przede wszystkim pod uwagę zaangażowanie, przygotowanie do zajęć oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz uzyskany postęp i stosunek do przedmiotu. JĘZYK A N G I E L S K I -w czasie sprawdzianów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych przysługuje wydłużony czas pracy; -przy ocenie brana jest treść merytoryczna prac pisemnych, na obniżenie oceny nie ma wpływu opuszczanie, gubienie i przestawianie liter; -uczniowi przysługuje wydłużony czas na opanowanie słówek lub możliwość rozłożenia na fragmenty i zaliczanie częściami; -w przypadku dysgrafii dopuszcza się pisanie drukowanymi literami; -przy odczytywaniu przez nauczyciela tekstu dozwolone jest korzystanie z podręcznika; -oceniane są głównie starania i wysiłek wkładany w opanowanie języka; -uczeń, bez wcześniejszego przygotowania nie jest odpytywany z głośnego czytania przed cała klasą; -często kontrolowane są zeszyty i ćwiczenia -w czasie odpowiedzi ustnych uczniowi przysługują dodatkowe pytania, naprowadzające ;


Pobierz ppt "UCZE Ń Z DYSLEKSJ Ą ROZWOJOW Ą ZNA PRAWA UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO I MO Ż E Z NICH KORZYSTA Ć ! §"

Podobne prezentacje


Reklamy Google