Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N AUCZYCIEL A SZCZEGÓLNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW Opracowała: Halina Juraszczyk konsultant RODN WOM w Bielsku-Białej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N AUCZYCIEL A SZCZEGÓLNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW Opracowała: Halina Juraszczyk konsultant RODN WOM w Bielsku-Białej."— Zapis prezentacji:

1 N AUCZYCIEL A SZCZEGÓLNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW Opracowała: Halina Juraszczyk konsultant RODN WOM w Bielsku-Białej

2 Każdy rodzic zastanawia się, kim będzie jego dziecko w przyszłości, przeżywa przygotowania dziecka do roli ucznia klasy pierwszej, mając nadzieję, że pociecha sprosta wymaganiom stawianym przez szkołę. Czasem jednak przychodzą rozczarowania - często już u progu kariery szkolnej dziecko napotyka na trudności, których samo nie jest w stanie przezwyciężyć. 2

3 3 CAŁOŚCIOWE I SPRZĘŻONE ZABURZENIA ROZWOJOWE (np. autyzm) UZDOLNIENIA WYBITNE SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (np. dysleksja rozwojowa) SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (np. dysleksja rozwojowa) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (zaburzenia ruchowe, wzrokowe, słuchowe, upośledzenie umysłowe) CHOROBY PRZEWLEKŁE

4 Uczniowie ze szczególnymi potrzebami stanowią około 20% populacji uczniów (Bogdanowicz, 1999 rok) 4

5 I STOTNE WARUNKI POWODZENIA W NAUCE : stan zdrowia; rozwój - umysłowy, emocjonalny i motoryczny; zainteresowania; atmosfera w rodzinie - dopilnowanie; organizacja codziennych zajęć, w szczególności przygotowanie zadań domowych. 5

6 U wielu dzieci rozwój intelektualny jest prawidłowy, a jednak mają one niepowodzenia szkolne. Powodem mogą być opóźnienia fragmentaryczne, które nazywamy deficytami rozwojowymi. 6

7 7 Najbardziej powszechne deficyty rozwojowe: zaburzenia spostrzegania wzrokowego i słuchowego; zaburzenia funkcji motorycznych dysleksja

8 Z ABURZENIA SPOSTRZEGANIA WZROKOWEGO I SŁUCHOWEGO Objawy: wolne tempo pracy, szybkie zmęczenie, mylenie znaków, cyfr, błędy w przepisywaniu, błędy w rysunkach, ogólne trudności w uczeniu się, niechęć do podejmowania wysiłku; 8

9 Z ABURZENIA SPOSTRZEGANIA WZROKOWEGO I SŁUCHOWEGO - C. D. Trudności: w rozpoznawaniu przedmiotów i szczegółów, w rozumieniu treści, odwzorowywaniu z tablicy, książki, zapamiętywaniu kształtów, w czytaniu i rozumieniu tekstu, rozumieniu instrukcji, 9

10 Z ABURZENIA FUNKCJI MOTORYCZNYCH Objawy: obniżenie graficznego poziomu pisma pismo niedbałe, nierówne, rozmaicie pochylone, poza liniaturą, zbyt duże lub zbyt małe odstępy między literami; obniżenie graficznego poziomu rysunków - rysunki z błędami, niedokończone, zaburzone stosunki przestrzenne. 10

11 11 DYSLEKSJA objawia się trudnościami w nauce czytania, pisania, mimo zastosowania przez uczących zwykłych metod nauczania, przy co najmniej normalnej inteligencji ogólnej dziecka i sprzyjających warunkach socjalno- kulturalnych DYSLEKSJA objawia się trudnościami w nauce czytania, pisania, mimo zastosowania przez uczących zwykłych metod nauczania, przy co najmniej normalnej inteligencji ogólnej dziecka i sprzyjających warunkach socjalno- kulturalnych Utrudnia nabywanie sprawności w czytaniu i tworzeniu tekstów, które inne dzieci opanowują gładko i bez kłopotów. (dotyczy około 10% uczniów) Utrudnia nabywanie sprawności w czytaniu i tworzeniu tekstów, które inne dzieci opanowują gładko i bez kłopotów. (dotyczy około 10% uczniów)

12 Nieczytelne pismo, łączenie wyrazów, błędy ortograficzne, mylenie liter o podobnym kształcie. Niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter. Zapisy lustrzane. Gubienie cyfr, liter, brak zakończeń wyrazów. Problemy z przecinkiem w zapisie dziesiętnym. Problemy z liczbami mianowanymi. Błędy w zapisie wzorów, symboli np.: procentów, stopni, indeksów. Trudności w przekształcaniu wzorów. Błędy w przepisywaniu. 12 TYPOWE BŁĘDY DYSLEKTYCZNE

13 Trudności w zapisie i czytaniu liczb z dużą ilością zer i liczb wielocyfrowych. Brak logicznego zapisu operacji matematycznych, obliczenia w pamięci. Uproszczony zapis przekształcanych równań. Błędy w zapisie działań pisemnych. Mylenie kierunków i zwrotów. Niedokładność pomiarów. Trudności w czytaniu informacji przedstawionej w różny sposób. Mylenie kształtów figur geometrycznych, zwłaszcza w nietypowym położeniu. 13 TYPOWE BŁĘDY DYSLEKTYCZNE c. d.

14 powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania; nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną; nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych; nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. 14 Dostosowanie wymagań:

15 W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło: formy sprawdzania wiedzy, realizowanych treści, formy i treści jednocześnie. 15

16 dysgrafię – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy, np. uczeń może sam odczytać pracę lub napisać ją na komputerze, nie oceniamy strony graficznej; dysortografię - można zmienić formę sprawdzania wiedzy, zalecać odpowiednie ćwiczenia; W żadnym wypadku nie należy zwalniać ucznia z konieczności nauki ortografii dysleksję - zaburzenie to dotyczy uczniów w normie intelektualnej, dlatego nie daje podstaw do obniżania wymagań jakościowych i może dotyczyć tylko formy sprawdzania wiedzy, 16 Jeśli u ucznia zdiagnozowano

17 sprawność intelektualną niższą od przeciętnej - konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści; tylko w tej grupie mówimy o obniżeniu wymagań. Trzeba również pamiętać o tym, że w grupie tej często występują uczniowie z zaburzeniami sprzężonymi; program szkoły ogólnodostępnej jest dla nich zbyt trudny i zbyt szybko przerabiany. - dysfunkcję narządów percepcyjnych oraz narządów ruchu, dostosowywanie potrzeb i wymagań będzie ściśle związane z typem i stopniem niepełnosprawności. 17 Jeśli u ucznia zdiagnozowano – c.d.

18 18 ZABURZENIA ROZWOJU UMYSŁOWEGO ZABURZENIA ROZWOJU RUCHOWEGO SPRZĘŻONE ZABURZENIA ROZWOJOWE ORZECZENIA 0 KSZTAŁCENIU SPECJALNYM ZABURZENIA ROZWOJU ZMYSŁÓW CHOROBY PRZEWLWKŁE CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE (np. autyzm) NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ZABURZENIA ZACHOWANIA

19 Akceptować własne strategie obliczeń. Oceniać przede wszystkim tok rozumowania, a nie ostateczny wynik. Nie wymagać dokładnych definicji, reguł twierdzeń, itp. Dać możliwość korzystania z tablic matematycznych, wzorów, kalkulatora, itp. Przy rozwiązywaniu zadań z treścią odczytać treść lub upewnić się, czy zrozumiał ją. 19 Co powinien nauczyciel matematyki

20 Uwzględnić trudności z rysowaniem wykresów, rzutów figur, wzorów i równań chemicznych, przekrojów, itp. W zadaniach z treścią pomóc w wskazaniu zależności (dane, szukane …). Zeszyty gładkie zastąpić w kratkę. W toku lekcji z matematyki oraz na klasówkach, należy pozwolić uczniowi na korzystanie z gotowej tabliczki mnożenia. 20 Co powinien nauczyciel matematyki c.d.

21 Pamiętać należy o dwóch elementarnych zasadach: Nie można zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. Należy oceniać ucznia według kryteriów ogólnodostępnych przy jednoczesnym uwzględnianiu wkładu pracy i wysiłku adekwatnego do jego możliwości. 21 Jak oceniać i czego wymagać od uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami

22 22 Jakie powinno być ocenianie? Motywujące do dalszego wysiłku Umożliwiające korektę postępowania Prowadzić do właściwej samooceny Sprawiedliwe, oparte o jasne kryteria

23 23 Wszystkim uczniom powinno zapewnić się możliwość osiągnięcia sukcesu mierzonego nie tylko skalą ocen, ale przede wszystkim poczuciem systematycznego przyrostu wiedzy i umiejętności zarówno w obszarach aktywności dydaktycznej jak i wychowawczej.

24 uczą się szybciej i inaczej – poszukują związków przyczynowo-skutkowych, wyniki uczenia sięgają głębiej, łatwiej wnioskują, syntetyzują, wykazują się dużą samodzielnością pracy, wnikliwie obserwują, są dociekliwi, wykazują inicjatywę i oryginalność w pracy, mają szeroki zakres uwagi i wyobraźni. Cechy uczniów zdolnych: 24

25 atrakcyjnych zadań, indywidualizacji pracy, uwagi i czasu dla niego, odpowiedniej strategii pracy, inspiracji do twórczego działania, życzliwego wsparcia. Czego oczekuje uczeń zdolny od nauczyciela? 25

26 orientować się, jak rozpoznawać uczniów uzdolnionych, inspirować do twórczego i nieszablonowego myślenia, rozwijać konstruktywny krytycyzm, wzmacniać motywację, okazywać uznanie, 26 Co powinni nauczyciele:

27 stwarzać okazję do pracy w zespole, dbać o atmosferę, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej, pomagać w pokonywaniu barier. 27 Co powinni nauczyciele c. d.

28 Litery w książce są dla każdego widoczne. Ale człowieka czasem trzeba poddać męce, żeby dać mu w darze klucz do poematu... Nie wpajajcie im martwej wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy. A. De Saint-Exupery Twierdza 28

29 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 29


Pobierz ppt "N AUCZYCIEL A SZCZEGÓLNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW Opracowała: Halina Juraszczyk konsultant RODN WOM w Bielsku-Białej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google