Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) dr Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) dr Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) dr Małgorzata Burzyńska Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

2 I. Specjalne potrzeby edukacyjne II. Uczeń z SPE na lekcji języka obcego III. Wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych na lekcji języka obcego

3 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE

4 Specjalne potrzeby edukacyjne = doświadczenie trudności w uczeniu się niepełnosprawność intelektualna zaburzenia ze spektrum autyzmu zaburzenia wzroku/ słuchu zaburzenia komunikacji (specyficzne) trudności w uczeniu się choroby somatyczne niedostosowanie społeczne

5 Obszary występowania przyczyn trudności w uczeniu się Wyniki procesu uczenia się Warunki uczenia się: - wewnętrzne - zewnętrzne Obszar emocjonalno- motywacyjny Przebieg procesu uczenia się Obszar funkcjonowania społecznego Obszar instrumentalny Ogniwa lekcji Źródło: opacowanie własne na podstawie Trochimiak 2012: 187.

6 Edukacja specjalna Podmiot = uczniowie z SPE Edukacja + rehabilitacja i/lub resocjalizacja Dostosowanie metod, środków... Cele edukacyjne + Cele rehabilitacyjne i/lub resocjalizacyjne

7 Uczeń z zaburzeniami słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością ruchową na lekcji języka obcego - analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – poziom rozwoju językowego, intelektualnego i poznawczego, - stworzenie optymalnych warunków w klasie szkolnej, - uwzględnienie trudności dziecka podczas zajęć dydaktycznych (poznawanie otoczenia, motywacja, zmęczenie), - komunikacja z uczniem i ocenianie, - zasada optymizmu pedagogicznego.

8 Uczeń z zaburzeniami słuchu na lekcji języka obcego Poznawanie wielozmysłowe Indukcyjny sposób nauczania Pozytywna atmosfera zajęć, odwołanie do doświadczeń ucznia Materiał nauczania powinien mieć strukturę sekwencyjną Pomoce wizulane, ważne elementy graficzne Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego

9 Uczeń z zaburzeniami wzroku na lekcji języka obcego Poznawanie wielozmysłowe Uwzględnić tempo pracy ucznia Pozytywna atmosfera zajęć, odwołanie do doświadczeń ucznia Materiał nauczania powinien mieć strukturę sekwencyjną Wzmacniać wiarę ucznia w jego możliwości Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego Stosowanie pomocy dydaktycznych, grafiki dotykowej

10 Uczeń z trudnościami w uczeniu się Dzieci z trudnościami w uczeniu się manifestują istotną z dydaktycznego punktu widzenia rozbieżność pomiędzy ich potencjałem umysłowym a osiągnięciami w nauce szkolnej i społecznym funkcjonowaniem (Pilecka 1997: 242)

11 Uczeń z trudnościami w uczeniu się Trudności w uczeniu się mogą się przejawiać w: Zaburzeniach w funkcjach percepcyjnych Nadpodbudliwości i zaburzeniach uwagi Zaburzeniach pamięci i myślenia Trudnościach w umiejętnościach szkolnych Nieprawidłowościach w rozwoju emocjonalnym i społecznym

12 Uczeń z ADHD na lekcji języka obcego Zasada jasnych reguł i konsekwencji Zasada regularności – stały rytm Komunikacja: - uchwycenie uwagi - mówienie aby dziecko usłyszało, - sprawdzenie zrozumienia polecenia Stosowanie wzmocnień pozytywnych Zasada dostosowania struktury zajęć Odpowiednia struktura zewnętrzna

13 Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego Dostosować tempo i zakres materiału Nowe słownictwo tematycznie i w powiązaniu ze znanym Wykorzystanie wszystkich kanałów sensorycznych Cwiczenia w pisaniu - wykorzystanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej Przejrzysta struktura materiału Graficzne reprezentacje struktur Techniki ułatwiające zapamiętywanie Trening świadomości fonologicznej

14 Niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się znaczącym ograniczeniem w funkcjonowaniu intelektualnym i zachowaniach adaptacyjnych wyrażających się w koncepcyjnych, społecznych i praktycznych umiejętnościach przystosowania się. Ujawnia się przed 18 rokiem życia. (Luckasson i in. 2002:1 za Smith 2008:225)

15 Obszary umiejętności przystosowawczych KONCEPCYJNE: pojecie pieniądza samokontrola pisanie i czytanie język PRAKTYCZNE: umiejętności życiowe bezpieczeństwo samoobsługa umiejętności zawodowe SPOŁECZNE: interpersonalne łatwowierność unikanie prześladowania samoocena odpowiedzialność przestrzeganie zasad Źródło: Smith 2008: 228

16 niekorzystne doświadczenia w rodzinie niekorzystne doświadczenia w szkole świadomość własnej niepełnosprawności brak akceptacji przez rówieśników trudności w poznawaniu i rozumieniu świata Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną

17 Specjalne potrzeby edukacyjne wybranych uczniów z niepełnosprawnością intelektulaną w stopniu lekkim

18 Dominika niekorzystna sytuacja rodzinna negatywne doświadczenia w sferze społecznej doświadczanie własnej niepełnosprawności

19 Jadwiga niekorzystna sytuacja rodzinna nierównomierny rozwój sfery poznawczej świadomość własnej niepełnosprawności niska kontrola emocjonalna

20 Karol nierównomierny rozwój sfery poznawczej trudności w rozwoju językowym negatywne doświadczenia w szkole negatywne doświadczenia w rodzinie znaczna zależność od innych, brak samodzielności

21 Konrad nierównomierny rozwój poszczególnych sfer niekorzystne doświadczenia edukacyjne brak wspomagania ze strony rodziców zachowania nieakceptowane społecznie niskie zaangażowanie we współpracę z nauczycielem

22 Założenia dotyczace nauczania języka obcego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim trudności rozwojowe związane z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie uniemożliwiają osiągnięcia sukcesu w nauce języka obcego, ocenianie postępów ucznia powinno być dokonywane w aspekcie indywidualnym, w porównaniu ze zmianami dokonującymi się w jego rozwoju, nauczanie języka obcego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim umożliwia wzbogacanie poznania dokonującego się za pośrednictwem języka.

23 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na lekcji języka obcego Prosta, zrozumiała forma Konkretna forma przekazu: czy uczeń rozumie? Wzbudzenie zainteresowania nowym materiałem Zasada sukcesu i zasada realnego optymizmu Różnorodne metody prezentacji Poznawanie wielozmysłowe i ukierunkowane Od znanego i bliskiego do tego, co nowe i dalsze

24 II. Wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych na lekcji języka obcego analiza specjalnych potrzeb edukacyjnych wszechstronne poznanie możliwości uczniów stymulowanie ich rozwoju w aspekcie językowym przygotowanie do wszechstronnego udziału w życiu społecznym

25 II. Wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych na lekcji języka obcego CELE REHABILITACYJNECELE EDUKACYJNE

26 Propozycja zastosowania informacji o uczniu do planowania skutecznych oddziaływań na lekcjach języka obcego Cele główne Formy indywidualizacji Rodzaje ćwiczeń rewalidacyjnych Prognozowane osiągnięcia ucznia cel edukacyjny cel edukacyjny cel rehabilitacyjny cel rehabilitacyjny usprawnianie koncentracji uwagi usprawnianie koncentracji uwagi usprawnianie usprawnianiepamięci umiejętności porządkowania wiedzy w zakresie rozwoju: grafomotoryki, w zakresie rozwoju: grafomotoryki, percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej, mowy, myślenia zakres edukacyjny zakres edukacyjny zakres rewalidacyjny zakres rewalidacyjny

27 Dominika: pierwsze samodzielne wykonanie słownika słowno-obrazkowego (technika samodzielnej pracy nad językiem)

28 Darek – stymulowanie funkcjonowania poznawczego w zakresie rozwoju grafomotorycznego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

29 Daniel – stymulowanie funkcjonowania językowego w zakresie umiejętności semantycznych

30 Jadwiga - stymulowanie funkcjonowania komunikacyjnego poprzez korzystanie z formy zapisu (integrowanie sprawności)

31 Daniel – stymulowanie funkcjonowania językowego w zakresie umiejętności semantycznych

32 Adam – stymulowanie funkcjonowania językowego w zakresie umiejętności leksykalnych

33 Karol – stymulowanie funkcjonowania językowego w zakresie umiejętności leksykalnych oraz funkcjonowania poznawczego w zakresie porządkowania wiedzy

34 Marek – stymulowanie funkcjonowania językowego w zakresie umiejętności leksykalnych i semantycznych oraz funkcjonowania poznawczego w zakresie umiejętności porządkowania wiedzy

35 Utrwalanie słownictwa w języku obcym - przykłady

36 FUNKCJONOWANIE JĘZYKOWE umiejętności: leksykalne, gramatyczne, semantyczne, ortograficzne FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE - operacje umysłowe na materiale konkretnym, - pamięć i uwaga, - percepcja wzrokowa i słuchowa, - gromadzenie wiedzy i operowanie nią, - porządkowanie wiedzy FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACYJNE - kompetencja socjolingwistyczna, - kompetencja funkcjonalna, - samoocena

37 Terapeutyczne aspekty nauki języka obcego Nauka języka obcego jako element rehabilitacji gromadzenie doświadczeń poznawczych usprawnianie rozwoju językowego rozwijanie umiejętności komunikacji i gotowości komunikacyjnej stymulowanie potencjalnych możliwości rozwojowych

38 Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia z SPE na lekcjach języka obcego CELE REHABILITACYJNE CELE EDUKACYJNE

39 Literatura Brzezińska, A Dzieci z trudnościami w uczeniu się (w): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (red. I. Obuchowska). Warszawa: WSiP, s Burzyńska, M Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim), (w): Niezwykły uczeń – indywidulane potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych (red. K. Karpińska-Szaj). Neofilolog 36: Domagała-Zyśk, E., Karpińska-Szaj, K Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostepnej. Podstawy metodyki naucznaia języków obcych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Jaworska-Biskup, K Dysleksja rozwojowa w kontekście edukacji obcojęzycznej – perspektywa interdyscyplinarna (w): Niezwykły uczeń – indywidulane potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych (red. K. Karpińska-Szaj). Neofilolog 36: Smith, D. D Pedagogika specjalna, t.2, tłum. T. Hołówka, A. P. Zakrzewski. Warszawa: Wydawnictwo ASP – Wydawnictwo Naukowe PWN. Stawowy-Wojnarowska, I Podstawy kształcenia specjalnego. WSiP. Trochimiak, B Proces nauczania i proces uczenia się w sytuacjach trudności edukacyjnych (w:) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (red. J. Głodkaowska). Warszawa: Wydawnictwo APS.


Pobierz ppt "Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) dr Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google