Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU WARSZAWA, 16 lutego 2012 roku

2 kontynuacja „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” kontynuacja „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ” Edyta Sznajder

3 REALIZACJA „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
Liczba beneficjentów: 142 Liczba zrealizowanych zadań: 233 Dofinansowanie z budżetu państwa: ponad 240 mln zł Łączna długość dróg: ponad 784 km dróg

4 NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2012 Liczba złożonych wniosków: 151
Wartość wnioskowanego dofinansowania: ok. 82 mln zł. Łączna długość dróg objętych złożonymi wnioskami: 319 km Liczba zakwalifikowanych wniosków: 26 Łączna wartości zakwalifikowanego dofinansowania: ponad 19 mln zł Łączna długość dróg objętych zakwalifikowanymi wnioskami: ponad 77 km

5 ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
NPPDL NPPDL – ETAP II

6 ZMIANY W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ
NPPDL NPPDL – Etap II Poziom dofinansowania środkami z budżetu państwa 50% 30% Maksymalna kwota dofinansowania 3 mln zł 1 mln zł (2012) 3 mln zł ( ) Zadanie: przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i/lub powiatowych

7 ZMIANY KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ ZADAŃ
NPPDL NPPDL - Etap II Nazwa kryterium Punkty 1) wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa 2) spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 3) współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego Podczas naboru na rok 2011 wnioskom, którymi objęte zostały odcinki dróg, zniszczone lub uszkodzone w 2010 r. w wyniku powodzi lub osunięcia ziemi wywołanego opadami atmosferycznymi, przyznawano dodatkowo 10 punktów wliczanych do sumy uzyskanych punktów. 0-15 0-10 0-5 1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa 3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania 4) znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej 5) znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich 6) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych 7) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne 8) wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli 0-7 0-3 0-2

8 ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZADAŃ
Rozszerzenie zakresu rzeczowego (roboty dodatkowe, zamienne, modyfikowanie projektów budowlanych) Brak zgody na finansowanie w ramach kosztów kwalifikowanych prac będących rozszerzeniem zakresu rzeczowego – wszelkie oszczędności kierowane będą na realizację kolejnych zadań z listy rankingowej. Zmniejszenie zakresu rzeczowego Wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję oceniającą wnioski. Zmniejszenie zakresu rzeczowego powoduje proporcjonalne zmniejszenie przyznanej dotacji.

9 TERMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU
Zadanie jest realizowane i musi zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja 15 listopada 2012r. ostateczny termin zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zmienionych list zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań ostateczny termin wydania przez Ministra Finansów decyzji zmieniającej klasyfikacje budżetowe w zakresie rezerwy celowej budżetu państwa, umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnym projektom 30 listopada 2012r. ostateczny termin wykonania zakresu rzeczowego zadania, rozumianego jako dokonanie jego odbioru końcowego 05 grudnia 2012r. ostateczny termin złożenia wniosku o płatność końcową 31 grudnia 2012r. ostateczny termin wykorzystania i rozliczenia dotacji 31 stycznia 2013r. przekazanie sprawozdania z wykorzystania dotacji 60 dni od dnia dokonania odbioru końcowego – przekazanie rozliczenia inwestycji.

10 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Radosław Michalski

11 ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
W ramach Programu wykonywane są roboty budowlane polegające na przebudowie, budowie lub remoncie drogi powiatowej lub gminnej, a także inne towarzyszące im prace w pasie drogowym takiej drogi, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407).

12 ZMIANY ZADAŃ W TRAKCIE ICH REALIZACJI
Zmiany szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji Programu: zmniejszenie lub zwiększenie mierzalnych efektów rzeczowych zadania wskazanych we wniosku o dofinansowanie zadania i harmonogramie rzeczowo finansowym; zmniejszenie lub zwiększenie wartości zadania; wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania; zmiany dotyczące umów partnerskich. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania.

13 ZMIANY ZADAŃ W TRAKCIE ICH REALIZACJI
O konieczności wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym lub terminach realizacji zadania, należy poinformować pismem zawierającym: opis przyczyn pojawienia się zmiany; wyjaśnienie, czy zmianę można było przewidzieć na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie zadania; wskazanie różnic w zakresach działań, których zmiana dotyczy; określenie skutków finansowych wprowadzenia zmiany. W załączeniu do powyższego pisma, należy przesłać dokumenty i zestawienia potwierdzające informacje oraz wyliczenia zawarte w jego treści. Zmiana zakresu rzeczowego lub terminu wykonania zadania wymaga zgody Wojewody oraz zawarcia aneksu do umowy o udzielenie dotacji.

14 ZMIANY ZADAŃ W TRAKCIE ICH REALIZACJI
Przyczyny zgłaszanych zmian: rozbieżności pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie i dokumentacją techniczną na podstawie której został przygotowany, w zakresie efektów mierzalnych i wartości zadania; błędy projektanta w kosztorysie i / lub projekcie, na podstawie których przygotowany został wniosek o dofinansowanie; utrudnienia terenowe i technologiczne, napotkane po rozpoczęciu robót przez wykonawcę; wnioski mieszkańców zgłoszone po rozpoczęciu inwestycji, np. o wykonanie dodatkowego zjazdu na posesję, ze względu na dokonanie podziału działki; opóźnienia i zmiany w zakresie rzeczowym, związane z równoległą realizacją innej inwestycji przy drodze objętej zadaniem, np. przebudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

15 PROBLEMY NAPOTYKANE PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ
brak uchwał jednostek potwierdzających, że drogi objęte zadaniem zaliczone są do kategorii dróg gminnych lub powiatowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz .115 z późn. zm.); problemy przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych; zmiany zakresu rzeczowego: skutkujące zmianą wartości zadania i / lub wprowadzające wydatki niekwalifikowane; stwierdzane na etapie weryfikacji wniosków o płatność końcową; nieterminowe przesyłanie ankiet i informacji o pojawiających się zagrożeniach prawidłowej realizacji zadań; brak odpowiedzi na pisma monitujące, dotyczące zmian zakresów rzeczowych zadań oraz opóźnień w ich realizacji; składanie wniosków o płatność (i załączników do nich) wypełnionych niezgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej.

16 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
zakres rzeczowy zadania musi być zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część umowy o udzielenie dotacji; harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania precyzuje: szczegółowy opis zadania, na które dotacja została udzielona; przeznaczenie dotacji; źródła finansowania; terminy realizacji kolejnych etapów zadania.

17 ZAPISY HARMONOGRAMÓW BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI
wskazywanie długości i szerokości nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych, oprócz podania ich powierzchni; wskazywanie liczby przepustów, mimo że w kosztorysie inwestorskim podana jest tylko ich długość; wskazywanie liczby zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych, oprócz podania ich powierzchni lub wymiarów; wskazywanie długości odcinków na których wykonane będą pobocza, rowy odwodniające lub ich renowacje i roboty ziemne, mimo że w kosztorysie inwestorskim wartości dotyczące tych prac podane są w innej jednostce (metry kwadratowe lub sześcienne).

18 Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu Lp
Wykaz robót oraz usług Termin zakoń-czenia Koszt realizacji (w zł) Mierzalny efekt rzeczowy/wskaźnik produktu I. Koszty kwalifikowane: Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego projektu będzie realizacja m.in.: przebudowy/remontu/budowy drogi długości …, chodnika o długości …, ścieżki rowerowej o długości …, 20 zjazdów, 1 skrzyżowania i 1 ronda. 1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: odtworzenie punktów trasy i pomiary, wycinka drzew, rozebranie krawężnika oraz chodnika, rozebranie zjazdów bramowych. czerwiec 2012 24 114,13 Wykonanie: odtworzenia punktów trasy na odcinku 800 mb, wycinki 9 drzew, robót rozbiórkowych na odcinku o długości … . 2. Nawierzchnia jezdni, w tym: podbudowa, warstwa wiążącej, warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego, lipiec ,98 Wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni (o długości … i szerokości zmiennej 4,50÷5,50 m). 3. Chodniki, ścieżka rowerowa oraz zjazdy, w tym wykonanie: podbudowy, nawierzchni chodników, zjazdów oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej. sierpień ,61 chodnika o powierzchni (o długości i szerokości), ścieżki rowerowej o powierzchni (o długości i szerokości), 20 zjazdów (o łącznej powierzchni).

19 4. Pobocza, w tym wykonanie formowania, profilowania i zagęszczania poboczy. wrzesień 2012 19.127,84 Wykonanie poboczy na odcinku o długości … . 5. Odwodnienie, w tym: pogłębienie rowów przydrożnych, wzmocnienie ścian rowów płytami betonowymi. 38.269,51 Wykonanie renowacji rowów na odcinku o długości … . Razem: ,07 II. Koszty niekwalifikowane: 1. Dokumentacja techniczna marzec 2011 51 500,00 Wykonanie 4 egz. dokumentacji technicznej. 2. Parking (poza pasem drogowym), w tym: podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej. 65 000,00 Wykonanie nawierzchni parkingu o powierzchni ... (16 miejsc postojowych). ,00 Razem (I+II): ,07 I. Koszty kwalifikowane: 1. dotacje celowa z budżetu państwa, 2. środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego: środki własne, środki z innych źródeł publicznych (partner: ), środki prywatne. ,00 ,07 ,07 ,00 5 000,00

20 PYTANIA

21 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

22 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? OBWIĄZKI BENEFICJENTA: prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej; realizacja umów partnerskich (jeżeli dotyczy); systematyczne monitorowanie projektu; niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu; terminowa sprawozdawczość.

23 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY: stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; wykorzystanie dotacji lub jej części niezgodnie z celem lub przeznaczeniem określonym w harmonogramie; odmowa poddania się kontroli; nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; opóźnienie w realizacji zadania na tyle, iż nie jest prawdopodobne zrealizowanie go w terminie wynikającym z umowy, w przypadku braku zgody Komisji oceniającej wnioski na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania; nierozliczenie zadania do 31 grudnia 2012 roku; porozumienie stron.

24 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu. ZWROT DOTACJI PO TERMINIE Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

25 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: DOTACJE WYKORZYSTANE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANE NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

26 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ
Partnerstwo, jako jeden z obszarów merytorycznej oceny wniosków podlega monitorowaniu i kontroli Partnerstwo finansowe na etapie rozliczenia inwestycji i/lub wniosku o płatność (wyciągi bankowe, opisy faktur); Partnerstwo rzeczowe w zależności od zapisów umowy, dokument potwierdzający realizację danej umowy przekazywany wraz z wnioskiem o płatność, bądź później, jeśli wskazują na to zapisy umowy partnerskiej: szacunkowy koszt wkładu rzeczowego nie powinien być wliczany w wysokość wydatków kwalifikowanych projektu.

27 ROZLICZENIE ZADANIA

28 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ nie więcej niż 2 wnioski o płatność;
zasada proporcjonalności; wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie 14 dni od wykonania zadania; jednak nie później niż 5 grudnia 2012 roku; dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; jednak nie później niż do 31 grudnia 2012 roku; przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji, wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona.

29 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: faktury, rachunki;
protokoły odbioru robót; podpisany przez inspektora nadzoru dokument zawierający szczegółowy wykaz osiągniętych efektów mierzalnych wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym (w przypadku rozliczenia ryczałtowego); kosztorysy powykonawcze (w przypadku rozliczenia kosztorysowego); umowy z wykonawcami; druki ZP-PN; wyciągi bankowe. wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

30 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Wniosek za okres od ……2012 do ……2012. Proszę o wpisanie okresu zgodnie z datami wystawienia faktur Instytucja przyjmująca wniosek: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr wniosku: np. 1/2012 Data wpłynięcia wniosku: miejsce na pieczęć MUW 2. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Nazwa zadania: tytuł zadania z listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie Umowa o udzieleniu dotacji nr numer umowy z data podpisania, aneksy (numer i data) jeśli były podpisane na kwotę dofinansowania kwota środków z budżetu państwa zgodnie z umową / ostatnim aneksem zł, (słownie:…………………………………………………………………..………………).

31 3. Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa[1])
Wnioskowana kwota ………………..……. zł Kwota otrzymanych płatności w ramach zadania w przypadku więcej niż jednego wniosku o płatność……..………… zł 4. Dane Beneficjenta ………… Gmina / Powiat……………… nazwa ………………………………………………………………………………… adres ……………………..………. NIP

32 Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Wójt / Burmistrz / Prezydent / Starosta ……… Kontakt – telefon ….……….., faks …………..……….., ……………..……… Osoba do kontaktu osoba odpowiedzialna za realizację zadania w danej j.s.t ……… Kontakt – telefon ……………..……, faks ……………..……, …………..……… Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności zgodnie z umową o udzielenie dotacji: …………………………………………………………………………….………..……… posiadacz rachunku …………………………………………………………………………………………… nazwa banku ………………………zgodny z wymienionym w umowie……………………… nr rachunku bankowego

33 5. Harmonogram realizacji zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie)
Proszę wkleić / wpisać wersję harmonogramu z umowy (ostatniego aneksu) Roboty, usługi i zakup wyposażenia realizowane w ramach zadania lp. Wykaz Termin zakończenia Koszt realizacji Mierzalny efekt rzeczowy razem 6. Zakres wykonanych prac, zakupów, usług, na które zostały poniesione wydatki objęte wnioskiem - krótka informacja dotycząca realizacji zadania odnośnie wykonanego zakresu rzeczowego (wykonane roboty i usługi, np. w ujęciu procentowym), - porównanie wykonania zakresu rzeczowego zadania do zaplanowanego zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy

34 7. Informacja finansowa dot. wniosku
Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem sprzedawca / wykonawca nr dokumentu data wystawienie dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny pozycja w harmonogramie rzeczowo- finansowym data zapłaty (w przypadku zapłaty za fakturę ze środków własnych) nazwa towaru lub usługi / pozycja n a dokumencie kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto w tym VAT 1 2 3 4 5 8. Zgodność postępów realizacji zadania z umową o udzieleniu dotacji w okresie objętym wnioskiem Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową o udzielenie dotacji? TAK / NIE Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy o udzielenie dotacji (lub ostatniego aneksu) ……………………………………………………………………

35 9. Źródła finansowania zadania 10. Oświadczenie Beneficjenta
Budżet państwa: ………………………………….. Budżet Beneficjenta: …………………………………….. Inne źródła finansowania zadania (zadeklarowane w umowie o udzielenie dotacji): ………………………………… np. środki partnera w realizacji zadania (kwoty zgodne z umową o udzielenie dotacji) ………………………………… 10. Oświadczenie Beneficjenta Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dot. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. ………………………………………………………………………………………… imię, nazwisko, pieczęć, data, podpis kierownika jst

36 Proszę o dokładne wypisanie załączników
11. Wykaz załączników Proszę o dokładne wypisanie załączników Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki zgodnie z pozycją nr 7 wraz z dowodami zapłaty, Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór wykonanych prac, Oznaczone datą i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności wskazanych w opisach faktur / rachunków, przedłożonych w ramach wniosku o płatność (jeżeli dotyczy), Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów (i ewentualnych aneksów) z wykonawcą robót, usług i zakupów, Druk ZP-PN (protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), Inne dokumenty. …………………………………………………………………………………………… miejscowość, data, podpis kierownika jst

37 MONITOROWANIE ZADANIA
ANKIETA SPRAWOZDANIE ROZLICZENIE

38 ELEMETY ANKIETY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE:
informacja o liczbie postępowań przetargowych; informacja o stopniu zaawansowania planowanych postępowań; informacja o planowanym terminie rozstrzygnięcia postępowań; informacja o zawartych umowach z wykonawcami.

39 ELEMETY ANKIETY STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADANIA:
informacja o podpisanych aneksach z wykonawcami robót np. dotyczące robót zamiennych, uzupełniających, dodatkowych lub zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji; informacja o terminie rozpoczęcia realizacji prac przez wykonawcę; informacja o stopniu zawansowania robót; informacja o przewidywanym terminie zakończenia poszczególnych etapów robót; informacja o opóźnieniach wraz z informacją o przyczynach ich powstania; informacja o planowanym terminie złożenia wniosku o płatność; informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania.

40 INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ROBÓT
Na dzień ……….. zostały wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze – 61%; prace rozbiórkowe - 10%; roboty ziemne – 50 %; podbudowa - 20%; nawierzchnia – 0%; oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 0%; na ogólną kwotę ……zł (brutto), co stanowi ...% wartości zamówienia.

41 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT
roboty przygotowawcze - prace zakończone w kwietniu 2012 r.; roboty ziemne - czerwiec 2012 r.; podbudowa - lipiec 2012 r.; nawierzchnia - wrzesień 2012 r.; oznakowanie - październik 2012 r.

42 BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI ZADANIA LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

43 SPRAWOZDANIE TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 31 stycznia 2013 r.
OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM okresem sprawozdawczym jest rok 2012.

44 ROZLICZENIE TERMIN ZŁOŻENIA ROZLICZENIA FORMA ROZLICZENIA
60 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji. FORMA ROZLICZENIA zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579).

45 PYTANIA

46 Podstawy i zasady kontroli zadań realizowanych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

47 PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz z późn. zm.), dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa. Kontrole realizacji zadań w ramach Programu prowadzone będą w trybie określonym w ustawie o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092) obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku.

48 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMOWY WYKONAWCZEJ
Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji zadania; kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i w miejscu realizacji projektu; w celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji projektu, kontrolujący przeprowadzają wizję lokalną; Beneficjent zobowiązany jest do: zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli; udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji; udzielenia wyjaśnień oraz przygotowania i dostarczenia dokumentów w terminach określonych przez kontrolujących.

49 PODSTAWY WSZCZĘCIA KONTROLI
roczny plan kontroli zewnętrznych Wojewody Mazowieckiego; informacje z bieżącego monitoringu zadania; nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosków o płatność; informacje ze sprawozdań; skargi i wnioski o przeprowadzenie kontroli; doniesienia medialne.

50 ETAPY KONTROLI informacja o kontroli;
przekazanie wykazu dokumentów do przygotowania na dzień rozpoczęcia kontroli; kontrola w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji zadania; sporządzenie i przekazanie arkusza ustaleń kontroli; przygotowanie i przesłanie projektu wystąpienia pokontrolnego; ewentualne zgłoszenia zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego oraz ich rozpatrzenie; przekazanie wystąpienia pokontrolnego.

51 RODZAJE KONTROLI Kontrola problemowa: Kontrola doraźna:
obejmuje wszystkie obszary realizacji zadania; zapowiadana jest na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola doraźna: może obejmować jeden lub więcej obszarów realizacji zadania; zapowiadana jest na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

52 Obszary merytoryczne objęte kontrolą
ZAKRES KONTROLI Kontrola dokumentacji związanej z realizacją zadania; Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji zadania z zapisami umowy o dofinansowanie; Stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Obszary merytoryczne objęte kontrolą Zakres rzeczowy; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; Zakres finansowy.

53 ZAKRES RZECZOWY KONTROLI
kontrola dokumentacji techniczno – budowlanej dotyczącej realizacji zadania; sprawdzenie realizacji umowy partnerskiej, zgodnie z jej zapisami; wizja lokalna w miejscu realizacji zadania.

54 DOKUMENTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę wraz z załącznikami; projekty budowlane i branżowe dot. realizowanego projektu; kosztorysy (inwestorskie, ofertowe i powykonawcze); dzienniki budowy (jeśli był obowiązek ich prowadzenia); protokoły odbioru robót (cząstkowe i końcowe); projekty organizacji ruchu; certyfikaty i atesty; wyniki badań dotyczących nawierzchni; inwentaryzacja powykonawcza; protokoły konieczności w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych; decyzja o dopuszczeniu do użytkowania (jeśli była wymagana).

55 Mierzalny efekt rzeczowy /wskaźnik produktu
L.p. Wykaz robót oraz usług Mierzalny efekt rzeczowy /wskaźnik produktu Weryfikacja 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Wykonanie pomiarów na dł mb oraz wycinka 10 drzew. - Kosztorys powyk.; - Protokół odbioru. 2. Nawierzchnia drogi / chodniki / ścieżki rowerowe. Wykonanie nawierzchni jezdni / ścieżki rowerowej / chodnika o powierzchni m2 (o dł m i szerokości zmiennej 4,50÷5,50 m / 1,50÷2,00 m ). - Wizja lokalna; - Kosztorys powyk.; - Protokół odbioru; - Projekt budowlany. 3. Pobocza / renowacja rowów / roboty towarzyszące. Wykonanie poboczy / renowacji rowów / robót towarzyszących na odcinku o długości mb. - Protokół odbioru;

56 NAPOTYKANE PROBLEMY PODCZAS KONTROLI
nieprzygotowanie dokumentów wskazanych w przesłanym wykazie; niekompletność dokumentacji dotyczącej zrealizowanej inwestycji; nieobecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych w jednostce za realizację zadania; rozbieżności pomiędzy faktycznie wykonanym zakresem prac a efektami mierzalnymi wskazanymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym lub dokumentacją projektowo – kosztorysową, na podstawie której przygotowany został wniosek o dofinansowanie zadania i było ono realizowane; zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach wydatków kwalifikowanych, o których Beneficjent nie poinformował na etapie realizacji inwestycji; brak dokumentów potwierdzających realizację umów partnerskich; naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

57 PYTANIA

58 OBSZARY KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rafał Marciniak

59 OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
USTAWA z 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz.. 759, ze zm.) USTAWA z 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.) UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI

60 OBSZARY KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
planowanie i szacowanie zamówienia (art. 32 – 35 Pzp); przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 29 – 38 Pzp); wybór właściwego trybu postępowania (art. 10, art. 39 – 81 Pzp); określenie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 Pzp); kryteria oceny ofert (art. 91 Pzp); przeprowadzenie postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, pytania, modyfikacja, itp.); dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 96 – 98 Pzp); wstępne badanie ofert, ocena formalna, wybór najkorzystniejszej oferty (art. 82 – 95 Pzp); umowa (art. 139 – 151a Pzp).

61 OBSZARY RYZYKA W OPARCIU O NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA USTAWY PZP
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym ustalenie wartości zamówienia bez zachowania należytej staranności; wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego; wstępne badanie ofert; naruszenie zasad uczciwej konkurencji; naruszenie przepisów Pzp na etapie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; zawarcie lub zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem ustawy; zamówienia dodatkowe i uzupełniające.

62 NARUSZENIA NIE MAJĄCE WPŁYWU NA WYNIK POSTĘPOWANIA
braki w treści ogłoszenia o zamówieniu (brak opisu warunków udziału w postępowaniu, brak wskazania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak przewidzenia robót uzupełniających w sytuacji, gdy przewidziano je w SIWZ); brak sprostowania ogłoszenia o zamówieniu po dokonaniu modyfikacji SIWZ (najczęściej przy przedłużeniu terminu składania ofert lub przy zmianie opisu warunków udziału w postępowaniu); żądanie od wykonawców dokumentów zbędnych do przeprowadzenia postępowania, np. dokumentów, które nie potwierdzają spełnienia żadnego warunku, bo warunek nie został opisany.

63 NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA
SĄ TO GŁÓWNIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE: oceny formalnej ofert; oceny merytorycznej - za pomocą kryteriów oceny ofert; określenia warunków udziału w postępowaniu; niezgodnego z przepisami zastosowania trybu „wolnej ręki” lub „zapytania o cenę”; niezgodnego z przepisami ustawy Pzp odrzucenia najkorzystniejszej oferty; niezasadne stosowanie trybów niekonkurencyjnych, np. przy robotach dodatkowych (najczęściej brak spełnienia przesłanki nieprzewidywalności robót).

64 SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROZWIAZĄNIE UMOWY WYKONAWCZEJ ZWROT CAŁOŚCI BĄDŹ CZĘŚCI DOFINANSOWANIA WYKORZYSTANEGO BEZ ZACHOWANIA OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW ZAWIADOMIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.)

65 PYTANIA

66 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH z 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) Rafał Marciniak

67 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz ze zm.) Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

68 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY U.O.N.D.F.P. ORAZ ICH ZNACZENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Poszerzenie katalogu osób i wprowadzenie odpowiedzialności osób, które wykonują obowiązki lub którym je powierzono, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych. Wzmocnienie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych.

69 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Poszerzenie katalogu osób i wprowadzenie odpowiedzialności osób, które wykonują obowiązki lub, którym je powierzono, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych główni księgowi; własne jednostki organizacyjne lub osoby trzecie – działające na podstawie pełnomocnictwa; osoby upoważnione przez kierownika zamawiającego, tj. zarówno pracownicy zamawiającego, jak i inne osoby, którym zlecono dokonanie określonych czynności w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.

70 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wzmocnienie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych Kierownik zamawiającego ponosi odpowiedzialność za: wykonywanie w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub przygotowania tego postępowania czynności naruszających dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej czynności; niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na: udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany we właściwym trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; zawarcie umowy z naruszeniem przepisów o zamówieniach lub w przypadku wniesienia odwołania – terminu jej zawarcia; niewyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego postępowania.

71 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; niezgodne z przepisami ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie tych przepisów o niższej wartości; opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert.

72 PYTANIA

73 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google